Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marian Babiuch Prezes Zarządu EC „Zielona Góra” S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marian Babiuch Prezes Zarządu EC „Zielona Góra” S.A."— Zapis prezentacji:

1 Marian Babiuch Prezes Zarządu EC „Zielona Góra” S.A.
Mr Chairman Ladies and Gentlemen It is a real pleasure for me to present you some main aspects of cogeneration technology in the liberalized energy market in Poland. To be more precise I should say on the energy market being liberalized. Later on I will show you prasent stage of liberalization.

2 Elektrociepłownia „Zielona Góra” SA
Przedmiotem działania Spółki jest wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła w bloku gazowo – parowym i bloku węglowym, przesył energii elektrycznej własną linią 220 kV o długości 20 km do Głównej Stacji Zasilającej Leśniów Wielki, należącej do PSE – Operator S.A. Przedmiotem działania jest także przesył, dystrybucja, dostarczanie i sprzedaż ciepła 518 odbiorcom końcowym.

3 Parametry wytwórcze Elektrociepłowni „Zielona Góra”
Moc elektryczna zainstalowana: ,4 MWe (część węglowa) 198 MWe (Blok Gazowo – Parowy) RAZEM: 221,4 MWe Moc cieplna zainstalowana: 157,9 MWt (część węglowa) 135 MWt (Blok Gazowo – Parowy) ,5 MWt (kotłownie gazowe) RAZEM: ,4 MWt Produkcja w 2010r Energii elektrycznej: MWh Ciepła:   GJ

4 Nowoczesny blok gazowo – parowy 198 MWe 135 MWt największą inwestycją w historii ECZG

5 Zaopatrzenie w gaz EC „Zielona Góra”
Długość gazociągu: km Średnica: / 300 mm Zużycie gazu mln m3/rok Wartość opałowa ,2 MJ/m3

6 Jednostkowe wskaźniki emisji
Eksploatacja BGP umożliwiła ECZG zmniejszenie emitowanych zanieczyszczeń Jednostkowe wskaźniki emisji Rodzaj Emisji Jednostka (*) EC przed realizacją inwestycji EC po rocznej eksploatacji BGP Redukcja emisja CO2 Mg/TJ 91,09 58,33 36% emisja SO2 kg/GJ 0,35 0,08 77% emisja NO2 0,12 0,09 25% emisja pyłu 0,11 0,02 81% (*) GJ = (MWhx3,6 + GJ ciepła) dla [SO2, NO2,pył] CO2 wyrażono w tonach na TJ energii chemicznej w paliwie

7 Modernizacja Bloku Węglowego
zamiana kotłów węglowych na kotły gazowo – olejowe (łączna moc układu 160 MWt) realizacja inwestycji lipiec 2010 – czerwiec 2012r podstawowe paliwo - gaz ziemny ze złóż krajowych w ramach istniejących rezerw z kontraktu z PGNiG na dostawy gazu do BGP obowiązującego do 2024r. dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 15,4 mln zł

8 System ciepłowniczy w Zielonej Górze
Długość sieci ciepłowniczych 108,4 km w tym sieci preizolowane ,8 km sieci napowietrzne ,7 km Węzły cieplne ogółem szt. Węzły cieplne własne EC ZG szt. Zamówiona moc cieplna ,1 MWt Kotłownie gazowe szt. Ilość odbiorców Powierzchnia ogrzewana m²

9 Modernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze

10 Modernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze
Harmonogram realizacji poszczególnych zadań Projektu Zadanie – przebudowa s.c. z DN 500 na DN o długości 2,9 km rok o długości 1,5 km rok Zadanie – przebudowa s.c. DN 300 i DN o długości 0,7 km rok Zadanie 3a – przebudowa s.c. DN 350 o długości 0,2 km rok Zadanie 3b – przebudowa s.c. DN 500 o długości 0,5 km rok Zadanie 4 – likwidacja sieci napowietrznej DN 500 o długości 0,9 km rok Zadanie 5 – budowa s.c. DN 500 o długości 0,9 km rok Zadanie 6 – budowa s.c. DN o długości 0,8 km rok

11 Modernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze
Oczekiwane efekty po realizacji Projektu Efekt rzeczowy zmodernizowana sieć ciepłownicza o długości 5,9 km nowa sieć ciepłownicza o długości 1,6 km Efekt ekologiczny ograniczenie strat ciepła na modernizowanych odcinkach o 74,2%, to jest o 37,06 TJ/rok obniżenie emisji CO2 o 656 t/rok

12 Rozwój infrastruktury wytwórczej po 2013r
budowa regulacyjnego Bloku Gazowo - Parowego o mocy rzędu 50 MWe z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury technicznej ECZG i istniejącego gazociągu (pisemna deklaracja PGNiG zwiększenia dostaw gazu)

13 Kogeneracja środkiem poprawy efektywności energetycznej
Mr Chairman Ladies and Gentlemen It is a real pleasure for me to present you some main aspects of cogeneration technology in the liberalized energy market in Poland. To be more precise I should say on the energy market being liberalized. Later on I will show you prasent stage of liberalization.

14 produkcja rozdzielona Technologia wysokiej efektywności
kogeneracja Technologia wysokiej efektywności wykorzystania paliwa i ograniczenia emisji Odbiorca produkcja rozdzielona kogeneracja paliwo paliwo elektrownia 81 h 37% 30 Elektrocie-płownia energia el. 100 58 kotłownia 50 85% h 80% h ciepło razem razem 100 139 Technologia wysokiej efektywności wykorzystania paliwa Oszczędność paliwa = X 100% = 28% 139

15 kogeneracja Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 /dokument przyjęty przez Radę Ministrów r./ Cele w zakresie poprawy efektywności energetycznej „Dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w technologii wysokosprawnej kogeneracji, w porównaniu do produkcji w 2006r.” Działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej „Stymulowanie rozwoju kogeneracji poprzez mechanizmy wsparcia, z uwzględnieniem kogeneracji ze źródeł poniżej 1 MW, oraz odpowiednią politykę gmin”.

16 kogeneracja Osiągnięcie celu podwojenia produkcji energii elektrycznej w kogeneracji do 2020r. Źródło: projekt Program Rozwoju w Polsce Kogeneracji

17 kogeneracja Strategie modernizacji polskich ciepłowni
Wymierne korzyści można osiągnąć zastępując węgiel gazem lub biomasą i wprowadzając produkcję energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu Budowa układów kogeneracyjnych na gazie dobrze rozpoznana technologia redukcja emisji dostępność paliwa Budowa układów kogeneracyjnych na biomasie wykorzystanie konkretnych możliwości oferowanych przez lokalny rynek biomasowy szansa na poprawę ekonomii wraz z zaostrzaniem wymagań ochrony środowiska

18 kogeneracja Problemy Przyjęcie Programu rozwoju kogeneracji w Polsce.
Przygotowanie systemu wsparcia dla kogeneracji i jego prawne wdrożenie w odpowiednio długim horyzoncie czasowym. Rozstrzygnięcie problemu produkcji ciepła bez uregulowanej prawnie kontroli - spalanie najgorszych gatunków węgla, spalanie śmieci, odpadów a nawet opon. Jest to obszar o najwyższej emisji substancji szkodliwych w przeliczeniu na jednostkę produkcji ciepła. Rozstrzygnięcie problemu śmieciowego w kontekście ich utylizacji w celach energetycznych do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

19 kogeneracja Wnioski W warunkach polskiej gospodarki rozwój skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła należy uznać za jeden z najważniejszych sposobów wywiązania się ze zobowiązań podjętych przez UE. Kogeneracja znajduje szczególną rolę w zmniejszeniu zużycia paliw kopalnych oraz ograniczaniu emisji CO2. Realizacja do roku 2020 tak zwanego program 3 x 20 bez kogeneracji niemożliwa.

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Marian Babiuch Prezes Zarządu EC „Zielona Góra” S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google