Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY WYPEŁNIANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY WYPEŁNIANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 ZASADY WYPEŁNIANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH
ŻANDARMERIA WOJSKOWA ODDZIAŁ OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH ZASADY WYPEŁNIANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH ; (fax) ; ; (fax) Celem szkolenia Zapoznanie dowódczej kadry z zasadami wypełniania oświadczeń o stanie majątkowych; Poprzez dowódców dotarcie do zobowiązanych żołnierzy z informacją o ciążącym na nich obowiązku ustawowym; Warszawa 2011 r.

2 WYKAZ DOKUMENTÓW NORMATYWNYCH
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Zarządzenie Nr 2/MON z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych. Zarządzenie Nr 27/MON z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania oświadczeń żołnierzy zawodowych. Zarządzenie Nr 9/MON z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania oświadczeń żołnierzy zawodowych. Decyzja Nr 156/MON z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania karty opisu stanowiska służbowego. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. Zarządzenie Nr 70/MON z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie form, metod, sposobów i środków wykonywania czynności służbowych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

3 W 2008 roku, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz zmianie niektórych innych ustaw, obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym dotyczy: oficerów zawodowych, z wyjątkiem oficerów zajmujących stanowiska służbowe sędziów sądów wojskowych oraz stanowiska prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury; podoficerów pełniących zawodową służbę wojskową w organach finansowych i logistycznych. Oświadczenia należy składać Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. Żołnierze zobowiązani składają oświadczenia o stanie majątkowym raz w roku do 31 marca. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi składają oświadczenia na mocy swoich ustaw do: Ciekawostka: Ta zasada powinna obejmować asesorów którzy w myśl cytowanych przepisów mają prawa i obowiązki sędziów i prokuratorów. Podobna sytuacja dotyczy również żołnierzy pełniących służbę w SKW i SWW którzy na mocy ustawy ……………………………………………………… która jest dokumentem szczegółowym w stosunku do ustawy pragmatycznej mają obowiązek składania oświadczeń majątkowych do Szefa SKW i SWW

4 INFORMACJE OGÓLNE: Oświadczenie winno być wypełnione czytelnie, we wszystkich polach, w sposób niepozostawiający żadnych wątpliwości interpretacyjnych oraz formalnych; Jeśli niektóre z punktów oświadczenia nie maja zastosowania w przypadku żołnierza składającego oświadczenie, należy dokonywać wpisów odpowiednio: „nie posiadam” „nie nabyłem” „nie jestem” „nie prowadzę”. Jeśli w tekście oświadczenia nie ma stosownych odnośników nakazowych – nie należy dokonywać żadnych przekreśleń ani wykreśleń. Na stronie internetowej zamieszczono: Wskazówki do sporządzania oświadczeń; Przykładowo wypełnione oświadczenie majątkowe; Zasady adresowania kopert; Formularz oświadczenia o stanie majątkowym; Akty normatywne. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi składają oświadczenia na mocy swoich ustaw do: Ciekawostka: Ta zasada powinna obejmować asesorów którzy w myśl cytowanych przepisów mają prawa i obowiązki sędziów i prokuratorów. Podobna sytuacja dotyczy również żołnierzy pełniących służbę w SKW i SWW którzy na mocy ustawy ……………………………………………………… która jest dokumentem szczegółowym w stosunku do ustawy pragmatycznej mają obowiązek składania oświadczeń majątkowych do Szefa SKW i SWW 4

5 Oświadczenie o stanie majątkowym
Uwaga: wzór oświadczenia opracowano na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzorów Formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym. Dz. U. Nr 150 z 2011 r. poz. 890. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o stanie majątkowym Ja, niżej podpisany(a), ………………………………………………………………………………………………… (imiona i nazwisko) …………………………………………………………………………………………………………………………… (w przypadku kobiet podać nazwisko panieńskie) urodzony(a) ……………………………………….. w ………………………………………………………………… zatrudniony(a) ………………………………………………………………………………………………………….. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) zamieszkały(a) w ……………………………………………………………………………………………………….. po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.), zgodnie z art. 8 tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład wspólności ustawowej lub stanowiące mój majątek odrębny: ppłk Jan KOWALSKI r. KRAKOWIE 24 Brygadzie Pancernej w Poznaniu, dowódca batalionu dowodzenia tel ul. Zwycięstwa 18/ KRZESINY

6 1.Dom o powierzchni: ……………… m2, położony …….……………………………………………………………...
adres: .…………………………………………………………………………………………………………………… tytuł prawny: ……………………………………………………………………………………………………………... 2.Mieszkanie (własnościowe, spółdzielcze własnościowe lub inne) : …………………………………………………… adres : …………………………………………………………………………………………………………………….. powierzchnia całkowita : …………. m2 tytuł prawny (własność, współwłasność, wielkość udziału): …………………………………………………………….. Mieszkanie (własnościowe, spółdzielcze własnościowe lub inne) :…………………………… tytuł prawny (własność, współwłasność, wielkość udziału): …………………………………………………………… 250 NA DZIAŁCE O POWIERZCHNI m2 oraz 2/11 z 234 m2 drogi dojazdowej Ciechanów ul. Mazowiecka 88 (NIE POSIADAM DOMU) Współwłasność KWATERA SŁUŻBOWA ul. Zwycięstwa 18/ KRZESINY (NIE POSIADAM MIESZKANIA) 52 NAJEM – decyzja Dyr. WAM Nr 11/2007 z dnia r. Spółdzielcze własnościowe ul. Stefana Batorego 144/ POZNAŃ 47 WSPÓŁWŁASNOŚĆ

7 3. Gospodarstwo rolne : rodzaj gospodarstwa : ….……………... ………………………………………..powierzchnia ……………………. m² adres : ……………………………………… lub w przypadku braku adresu – nr geod. działek wg operatu gminy …………………………………………………………………………………………………………………………….. rodzaj zabudowy : …..……………………………………………………………………………………………………. tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inny tytuł – podać jaki) : Z tego tytułu osiągnąłem (łam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości : ………………………………… Grunty leśne i orne 11 640 Michałów PIŃCZÓW (NIE POSIADAM GOSPODARSTWA ROLNEGO) DOM MIESZKALNY ORAZ DWA BUDYNKI GOSPODARCZE MUROWANE WŁASNOŚĆ 6 300,-zł ; (w tym 1150,-zł dopłata z UE)

8 (Nie posiadam środków w walucie obcej lub „0”)
1 200 4. Inne nieruchomości (place, działki) :powierzchnia : …………………..… m2 ……………………………………………………………………………………………………………………………. (adres, tytuł prawny : własność, współwłasność, inny tytuł – podać jaki oraz inne dane) 5. Zasoby pieniężne: środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej : …………………………….. - środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej : …………………………….….. …………………………………………………………………………………..… …………………………………………………………………………………….. papiery wartościowe : ……………………………………………………….………………………………………… …………………………………………………………………………………….. na kwotę: ………………………… Współwłasność ustawowa (NIE POSIADAM INNYCH NIERUCHOMOŚCI) DZIAŁKA REKREACYJNA SOLINA ul. Zbójników 4 POWIAT BIESZCZADZKI 11 250,-zł 2 000,- € (Nie posiadam środków w walucie obcej lub „0”) UDZIAŁY ORAZ AKCJE NA KWOTĘ ,- zł; (NIE POSIADAM) JEDNOSTKI FUNDUSZU INWEST. PIONEER ,-zł

9 ……………………………………………………………………………………………………………………………..
II Nabyłem(am) (nabył mój małżonek) mienie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej, które podlegało zbyciu w drodze przetargu: tak nie* Podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo ……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………….……………………………………………………………………………………………………….  Niewłaściwe skreślić i uzupełnić wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane. DZIAŁKA REKREACYJNA WYMIENIONA W DZIALE I pkt. 4, o powierzchni 1200 m SOLINA ul. Zbójników 4 POWIAT BIESZCZADZKI – nabyta od Gminy Solina w przetargu nieograniczonym w dniu 31 marca 2004 r.

10 ……………………………………………………………………………………………………………………..
III 1.a* Nie jestem członkiem zarządu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, ani też członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą. b*Jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą: …………………………………………………………………………………………………………………….. (wymienić pełnione funkcje i stanowiska wraz z nazwami spółek i fundacji) ……………………………………………………………………………………………………………………. Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości :………………………………………. 2.a*Nie jestem zatrudniony(a) ani też nie wykonuję innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywoływać podejrzenie o moją stronniczość lub interesowność. b*W spółkach prawa handlowego wykonuję niżej wymienione zajęcia: …………………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………………….. Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości ………………………………………  Niewłaściwe skreślić i uzupełnić wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane. NIE JESTEM CZŁONKIEM ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ NIE OSIĄGNĄŁEM DOCHODÓW NIE JESTEM ZATRUDNIONY, NIE WYKONUJĘ ZAJĘĆ W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO NIE OSIĄGNĄŁEM DOCHODÓW

11 (nazwa spółki – adresy, wielkość udziałów, ilość akcji)
3.a*Nie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzielni ]b*Jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzielni: …………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… (podać pełnioną funkcję, nazwę i adres spółdzielni) Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : ..…………………………………………. W następujących spółkach prawa handlowego posiadam niżej podane udziały lub akcje : ……………………………………………………...…………………………………………………………………. (nazwa spółki – adresy, wielkość udziałów, ilość akcji) Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : …………………………………………... Równocześnie oświadczam, że w spółce …………………………………………………………………………….. moje udziały (lub akcje) przekraczają 10 %. W pozostałych spółkach prawa handlowego posiadane udziały lub akcje nie stanowią 10 % kapitału. [1] Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.  Niewłaściwe skreślić i uzupełnić wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane. NIE JESTEM CZŁONKIEM ZARZĄDU, RADY NADZORCZEJ, KOMISJI REWIZYJNEJ SPÓŁDZIELNI NIE OSIĄGNĄŁEM DOCHODU TP S.A. – 600 szt. o wartości ,-zł 163,-zł z tytułu dywidendy NIE PRZEKRACZAJĄ

12 ……………………………………………………………………………………………………………………………..
IV 1. Nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek ani wspólnie z innymi osobami, nie zarządzam również taką działalnością ani nie jestem przedstawicielem czy też pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności[1]. 2.Prowadzę w wyżej określony sposób działalność polegającą na : …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………….…………………………………………………………………………………………………………... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : ……………………………………………... V Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): …………………………………………………………………………………………………………………………….. [1] Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. [1] Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie. RODZINNE PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO USŁUGOWE – PRODUKCJA I SPRZEDAŻ CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH 22 700,-zł samochód osobowy HONDA Civic 1,4 – 2007 r. Jacht kabinowy ORION - wartość szacunkowa ,-zł Zbiór NUMIZMATYCZNY – wartość szacunkowa ,-zł Klacz rasy arabskiej (reproduktorka) – wartość szacunkowa ,-zł

13 VI Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości) : …………………………………………………………………………………………………………………………….. VII Inne dane o stanie majątkowym : ….…………………………………………………………………………………... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: : ……………………………………………… Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U z 2006 r. Nr 216 poz. 1584) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolności. ………………………………………………. ………………………………………………. ( miejscowość, data) (podpis) Kredyt na zakup mieszkania wykazanego w Dz. I pkt. 2 – ,-CHF - UDZIELONY PRZEZ BANK PKO S.A. ODDZIAŁ III W-wa w dn r. Okres spłaty 30 lat. Rata m-czna zł. Pozostało do spłaty – ,-CHF Pożyczka KKOP – ,-zł z dnia r. RATY MIESIĘCZNE zł. UPOSAŻENIE z tyt. służby wojsk ,- zł brutto Dochód z wynajmu mieszkania ,-zł brutto DOCHÓD Z OBROTU AKCJAMI ,- zł; DOCHÓD Z PRACY ŻONY – ,-zł Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątku wykazanych w oświadczeniu za rok 2011 (np. garaż ,-zł); ,-zł

14 o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka Ja, niżej podpisany(a), ………………………………………………………………...... (imiona i nazwisko) urodzony(a) ………………………………………………………………… zatrudniony(a)……………………………………………………………………….……………………… (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) zamieszkały(a) w ………………………………………………………..………………………………… nr dowodu osobistego … po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 216, poz. 1584, z późn.zm.), zgodnie z art. 8 tej ustawy oświadczam, że mój małżonek: ………………………………………………………………… (w przypadku kobiet podać nazwisko panieńskie) zamieszkały(a) …………………………………………………………………………………………….. prowadzi (nie prowadzi) działalność gospodarczą (przedmiot działalności, adres, data rozpoczęcia działalności) ……………………………………………………………………………………………………………….. Miejscowość, data ……………………. Podpis …………………………………… ppłk Jan KOWALSKI r. w Krakowie 24 BKPanc w Poznaniu, dowódca batalionu ul. Zwycięstwa 18/ KRZESINY AGV Barbara KOWALSKA Czubińska ul. Zwycięstwa 18/ KRZESINY Prowadzi działalność gospodarczą – GABINET STOMATOLOGICZNY od r KRZESINY ul. Karowa 14 w lokalu wynajętym od osób prywatnych

15 Ja, niżej podpisany(a), ……………………………………………………………………………………..……
OŚWIADCZENIE o zamiarze podjęcia lub zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka Ja, niżej podpisany(a), ……………………………………………………………………………………..…… (imiona i nazwisko) urodzony(a) ……………………………..…… zatrudniony(a) …………………………………………………………………………………………………… (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) zamieszkały(a) w………………………………………………………………………………………………… nr dowodu osobistego po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.), zgodnie z art. 8 tej ustawy oświadczam, że mój małżonek: …………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………….. (w przypadku kobiet podać nazwisko panieńskie) Zamieszkały(a) ………………………………… 1* podejmie działalności gospodarczą (przedmiot działalności, adres, data rozpoczęcia działalności) 2* zmienił dotychczasową działalność gospodarczą (przedmiot działalności, adres) na działalność (przedmiot działalności, adres) ……………………………………………………………… ppłk Jan KOWALSKI r. w Krakowie 24 BKPanc w Poznaniu, dowódca batalionu ul. Zwycięstwa 18/ KRZESINY AGV Barbara KOWALSKA Czubińska ul. Zwycięstwa 18/ KRZESINY Nie podejmie działalności gospodarczej NIE ZMIENI DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI miejscowość, data: (podpis)

16 Składający oświadczenie o stanie majątkowym: – mjr Adam ABACKI
PIECZĘĆ LUB NAZWA NADAWCY WZORCOWY ZAPIS NA KOPERCIE W EWN Ę TRZNEJ Składający oświadczenie o stanie majątkowym: mjr Adam ABACKI s. Czesława; PESEL JW Annopol Kierownik Sekcji Przechowywania POWRÓT

17 POWRÓT

18 KONSEKWENCJE NIEZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO:
Zgodnie z art Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz § 8. 1. Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej: w razie niezłożenia przez żołnierza w nakazanym terminie oświadczenia o stanie majątkowym, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, po upływie czternastu dni  od  dnia doręczenia jednorazowego pisemnego upomnienia, zobowiązany jest do  wystąpienia do organu zwalniającego z wnioskiem o zwolnienie żołnierza z zawodowej służby wojskowej. 18

19 ANALIZA OŚWIADCZEŃ: Zgodnie z Art. 4 ustęp 1 pkt 4a Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, do zadań Żandarmerii Wojskowej należy dokonywanie analizy oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych i przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej wniosków w tym względzie. Zasady analizy przedmiotowych dokumentów reguluje Zarządzenie Nr 70/MON z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie form, metod, sposobów i środków wykonywania czynności służbowych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Analiza oświadczeń majątkowych polega na: Porównaniu treści analizowanego oświadczenia z treścią poprzednio złożonych oświadczeń, a w uzasadnionych przypadkach z innymi dokumentami i informacjami zawartymi w powszechnych rejestrach państwowych i urzędach skarbowych, pozwalających ocenić wiarygodność zawartych w oświadczeniach majątkowych danych. 19

20 ANALIZA OŚWIADCZEŃ: W przypadku niewypełnienia oświadczenia majątkowego lub jego części oraz w przypadku zaistnienia wątpliwości w zakresie zupełności lub prawdziwości danych zawartych w analizowanych oświadczeniach, żołnierze Żandarmerii Wojskowej dokonujący analizy oświadczeń podejmują czynności zmierzające do ich wyjaśnienia. W tym celu mogą żądać od osoby składającej oświadczenie w terminie i miejscu wyznaczonym: ustnego lub pisemnego wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości; przedstawienia odpowiednich dokumentów lub złożenia dodatkowych pisemnych wyjaśnień. 20

21 PRZETWARZANIE INFORMACJI:
PRZETWARZANIE INFORMACJI: Oświadczenia majątkowe i system informatyczny stworzony do rejestracji i analizy danych został zgłoszony i zarejestrowany przez Głównego Inspektora Danych Osobowych pod nazwą „Majątek” (Nr Księgi ) w którym określony został zakres i zasady przetwarzania danych osobowych oraz warunki zabezpieczenia gromadzonych informacji. 21

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.zw.wp.mil.pl Warszawa 2011 r. Celem szkolenia
Zapoznanie dowódczej kadry z zasadami wypełniania oświadczeń o stanie majątkowych; Poprzez dowódców dotarcie do zobowiązanych żołnierzy z informacją o ciążącym na nich obowiązku ustawowym; Warszawa 2011 r.

23 „Posiadanie" Zwrot użyty we wzorze oświadczenia majątkowego, w odniesieniu do nieruchomości. Na gruncie prawa cywilnego za posiadacza będzie uznany zarówno właściciel danej nieruchomości, jak i użytkownik wieczysty, (któremu przysługuje własność budynku wzniesionego na gruncie), a także faktyczny posiadacz nieruchomości o nieustalonej własności. Posiadaczem nieruchomości jest także najemca, dzierżawca, użytkownik lub osoba mająca inny tytuł do nieruchomości (np. spółdzielcze prawo do lokalu). Ze względu na szerokie rozumienie posiadania na gruncie prawa polskiego, w oświadczeniu majątkowym należy ujawnić wszelkie tytuły do nieruchomości, ponieważ rozporządzenie ustalające wzór oświadczenia majątkowego mówi o posiadaniu w sposób ogólny. Za szerokim rozumieniem posiadania nieruchomości przemawia również brzmienie przepisów ustawowych, które mówią o „stanie majątkowym", a zatem ogóle praw przysługujących danej osobie. Nie wydaje się natomiast uprawnione ograniczanie zakresu nieruchomości podlegających ujawnieniu wyłącznie do tych nieruchomości, wobec których przysługuje danej osobie prawo własności. POWRÓT

24 Współwłasność Zgodnie z art. 196 par. 1 Kodeksu cywilnego, wyróżniamy dwa rodzaje współwłasności: współwłasność łączną (tzw. niepodzielną) i współwłasność w częściach ułamkowych. Współwłasność łączna nieruchomości jest najczęściej współwłasnością między małżonkami (wspólność majątkowa) lub wspólnikami niektórych spółek. Jej istota polega przede wszystkim na tym, że nie ma określonych udziałów we współwłasności, a każdemu ze współwłaścicieli przysługuje prawo do całej nieruchomości. W przypadku nieruchomości największe znaczenie będzie mieć wspólność małżeńska. W oświadczeniu majątkowym należy, zatem zaznaczyć, czy dana nieruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, czy stanowi majątek osobisty osoby składającej oświadczenie majątkowe. W przypadku natomiast współwłasności w częściach ułamkowych należy przy danej nieruchomości oznaczyć wielkość udziału we współwłasności za pomocą ułamka. POWRÓT

25 Dom Przez dom należy przyjąć nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym wraz z działką. Do pojęcia dom należy zaliczyć: budynek wzniesiony na własnym gruncie – tym przypadku jako tytuł prawny należy wskazać prawo własności gruntu (które rozciąga się także na stojący na tym gruncie dom), budynek będący własnością użytkownika wieczystego na gruncie należącym do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub ich związku - w tym przypadku jako tytuł prawny należy wskazać użytkowanie wieczyste, budynek będący własnością członka spółdzielni – jako tytuł prawny należy wskazać spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie, budynek posadowiony na gruncie Skarbu Państwa na terenie m.st. Warszawy -stanowiący szczególną nieruchomość, budynek należący do rolnika lub jego następcy - posadowiony na gruncie Skarbu Państwa. POWRÓT

26 Mieszkanie Do kategorii „mieszkanie" zaliczymy przede wszystkim lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość tzn. wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych – jako tytuł prawny podajemy własność lub współwłasność. Jako „mieszkanie" należy również wymienić w oświadczeniu majątkowym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zwane potocznie „mieszkaniem własnościowym" oraz spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, zwane potocznie „mieszkaniem spółdzielczym". Zasadnicza różnica między prawami spółdzielczymi a lokalem (mieszkaniem) będącym odrębną własnością (odrębną nieruchomością) sprowadza się właśnie do osoby właściciela. W przypadku praw spółdzielczych to spółdzielnia, jako osoba prawna, jest właścicielem mieszkania, natomiast osobie fizycznej (będącej członkiem spółdzielni) przysługuje jedynie ograniczone prawo rzeczowe do tego mieszkania jako rzeczy cudzej. Niemniej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w swej treści jest bardzo zbliżone do samej własności (może być m.in. zbywane, dziedziczone, obciążane prawami na rzecz innych osób.

27 Natomiast spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest w swej istocie zbliżone do najmu. Tak, więc w przypadku „mieszkania spółdzielczego" należy zaznaczyć jako tytuł prawny jedno z dwóch spółdzielczych praw do lokalu mieszkalnego (własnościowe lub lokatorskie). „Mieszkaniem" może być również lokal należący do gminy, czyli wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Wyróżnia się 3 rodzaje lokali mieszkalnych: „zwykły", socjalny i zamienny. W przypadku każdego z nich tytułem prawnym będzie najem, przy czym należy zaznaczyć, że jest to najem lokali będącego własnością gminny (komunalnego). Obok lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy („mieszkań komunalnych") istnieje prawo najmu mieszkania należącego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS). Tytułem prawnym najem będziemy określać również mieszkania służbowe przydzielane żołnierzom na czas służby. Poza wymienionymi tytułami prawnymi mieszkanie może być ponadto przedmiotem najmu na zasadach ogólnych (wolnorynkowych). POWRÓT

28 Gospodarstwo rolne Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo rolne jest wyodrębnioną całością gospodarczą, w skład, której wchodzą grunty rolne i grunty leśne jako składniki tej całości. Artykuł 461 Kodeksu cywilnego stanowi, że nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt: o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony przeznaczony do produkcji leśnej lub stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo wpisany do rejestru zabytków,

29 Gospodarstwo rolne związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane na potrzeby gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne. W świetle prawa cywilnego można wyróżnić gospodarstwo rolne wspólne, czyli stanowiące współwłasność, co najmniej dwóch osób, oraz gospodarstwo rolne indywidualne. Ustawa wymaga, aby ujawnić w oświadczeniu majątkowym przychód i dochód osiągnięty w roku ubiegłym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. POWRÓT

30 Inne nieruchomości W kategorii „inne nieruchomości" należy wskazać wszystkie pozostałe nieruchomości będące w posiadaniu składającego oświadczenie majątkowe. Będą tu wymienione nieruchomości gruntowe niezabudowane budynkami mieszkalnymi, a więc przeznaczone na inne cele (np. gospodarcze, rekreacyjne), nieruchomości, na których znajdują się jeziora, stawy. Do innych nieruchomości należy zaliczyć także grunty leśne nie-wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, jak również wszelkie inne nieruchomości (np. nieużytki). POWRÓT

31 We wzorze formularza dokonany jest podziału zasobów pieniężnych na:
Zasoby pieniężne We wzorze formularza dokonany jest podziału zasobów pieniężnych na: środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej, środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej oraz papiery wartościowe. Do zasobów pieniężnych należy zaliczyć zarówno gotówkę, jak i posiadane środki pieniężne w formie bezgotówkowej. Do bezgotówkowych środków pieniężnych zaliczone będą m.in.: pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych, lokatach bankowych, pieniądze powierzone funduszom inwestycyjnym (jednostki uczestnictwa) itd. Ponieważ mowa jest o „środkach pieniężnych" w sposób ogólny, zatem należy także przyjąć, że ujawnieniu podlegają zasoby pieniężne posiadane w kraju i za granicą. Do papierów wartościowych zaliczamy: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego. POWRÓT

32 Zasoby pieniężne inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych powyżej, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne). Ustawowe określenie papierów wartościowych wskazuje wyraźnie, że w pojęciu „papierów wartościowych mieszczą się papiery nieznane polskiemu prawu. Papierami wartościowymi, które należy wymienić w oświadczeniu majątkowym, są także inne papiery wartościowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego i obcego (a więc także te nieznane polskiemu prawu, lecz będące papierami wartościowymi obcego państwa). POWRÓT

33 Nabycie mienia w drodze przetargu
W oświadczeniu majątkowym zawarte są informacje o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Zgodnie z art. 44 Kodeksu cywilnego, mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Ujawnieniu w oświadczeniu majątkowym podlegają zatem nabyte w drodze przetargu prawa własności i inne prawa majątkowe od: Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, komunalnej osoby prawnej. POWRÓT

34 Składniki mienia ruchomego
Do składników mienia ruchomego należy zaliczyć wszelkie ruchome przedmioty majątkowe (zwłaszcza zabytkowe meble, dzieła sztuki, samochód lub inny pojazd). W pojęciu „rzeczy ruchomej" znajdą się także takie obiekty, jak domki kempingowe i inne podobne obiekty, które nie są związane z gruntem w sposób trwała a tym samym należy zaliczyć je do ruchomości. Wśród przedmiotów materialnych powinny znaleźć się także przedmioty ruchome (urządzenia, maszyny itp.), które służą do wykonywania działalności gospodarczej przez daną osobę, a nie stanowią własności odrębnej osoby prawnej (np. spółki). Rozporządzenie nakazuje, aby w przypadku pojazdów mechanicznych podać markę, model i rok produkcji pojazdu. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, do pojazdów mechanicznych zaliczamy pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery i przyczepy (w tym pojazdy zabytkowe), a także pojazdy wolnobieżne z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników prowadzących gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z prowadzeniem tego gospodarstwa. POWRÓT

35 Zobowiązania pieniężne
Zobowiązanie pieniężne to zobowiązanie do świadczenia wyrażonego w pieniądzu (zarówno w walucie polskiej, jak i obcej). Rozporządzenie we wzorze oświadczenia majątkowego wymienia zaciągnięte kredyty i pożyczki. Ujawnieniu będą podlegać kredyty i pożyczki zaciągnięte zarówno w bankach i innych instytucjach oszczędnościowo-kredytowych, jak i od osób prywatnych oraz pozostałe (np. z funduszów zakładowych). Zobowiązanie pieniężne może również powstać w wyniku innego zdarzenia prawnego niż dobrowolna umowa. Źródłem zobowiązania może być np. szkoda wyrządzona osobie trzeciej i wynikający z niej obowiązek zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia. W oświadczeniu należy także ujawnić osobę (lub instytucję), wobec której osoba składająca oświadczenie jest zobowiązana i określić w zwięzły sposób tytuł prawny zobowiązania (np. umowę sprzedaży, kredytu, wyrok sądu w sprawie odszkodowania itp.) oraz wysokość zobowiązania. Wysokość zobowiązania należy określić kwotowo, z przybliżoną wartością odsetek i świadczeń pobocznych. POWRÓT

36 Inne dane o stanie majątkowym
W punkcie tym podlegają ujawnieniu dochody niewymienione w poprzednich punktach, których źródłem są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, dochody współmałżonka; najem lub dzierżawa, prawa majątkowe (w tym prawa autorskie), członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta, działalność wykonywana osobiście, kapitały pieniężne, inne źródła. POWRÓT

37 Obowiązek składania oświadczeń majątkowych
Obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez podoficerów pełniących zawodową służbę wojskową w organach logistycznych i finansowych należy rozpatrywać w kontekście celu regulacji i zamiaru ustawodawcy. Z uwagi na cel przedmiotowego przepisu, którym jest oddziaływanie antykorupcyjne oraz przeciwdziałanie nadużyciom i patologiom, uważa się, że analizowana regulacja obejmuje wszystkich podoficerów, którzy w ramach powierzonych im zadań zajmują się problematyką z zakresu logistyki finansów. Należy zatem przyjąć, że kryterium rozstrzygającym w tym zakresie powinien być obszar zadaniowy wynikający z karty opisu stanowiska oraz realizowane obowiązki służbowe. Ostateczną decyzję o obowiązku złożenia oświadczenia o stanie majątkowym konkretnego podoficera podejmuje dowódca, który na mocy Decyzji Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania karty opisu stanowiska służbowego winien dokonać jej aktualizacji poprzez dokonanie na pierwszej stronie koss zapisu stwierdzającego o powiązaniu stanowiska z obowiązkiem składania oświadczeń o stanie majątkowym a także umieszczając podoficera w wykazie żołnierzy zobowiązanych do składania oświadczeń na mocy zarządzenia Nr 27/MON Ministra Obrony Narodowej zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania oświadczeń żołnierzy zawodowych. POWRÓT 37


Pobierz ppt "ZASADY WYPEŁNIANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google