Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

raport z badań sondażowych październik 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "raport z badań sondażowych październik 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 raport z badań sondażowych październik 2011 r.
opinie turystów zagranicznych na temat palenia papierosów w miejscach publicznych w Polsce raport z badań sondażowych październik 2011 r.

2 SPIS TREŚCI Wstęp Podsumowanie
Profil respondenta - turysty zagranicznego …………………………………………………………....…….8 struktura demograficzna, geograficzna, długość pobytu w Polsce odwiedzane lokale gastronomiczno-rozrywkowe oraz miejsce zakwaterowania palenie papierosów znajomość obowiązujących przepisów dotyczących zakazu palenia w kraju zamieszkania respondenta Opinie turystów zagranicznych na temat zakazu palenia w miejscach publicznych…….....…….14 postawy wobec zakazu palenia papierosów w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych wpływ zakazu palenia papierosów na postrzeganie atrakcyjności odwiedzanych miejsc wpływ zakazu palenia papierosów na wybór lokalu gastronomicznego lub rozrywkowego narażenie na bierne wdychanie dymu tytoniowego opuszczenie lokalu z powodu narażenia na bierne wdychanie dymu tytoniowego zauważalność informacji o zakazie palenia papierosów w odwiedzonych lokalach wpływ zakazu palenia papierosów na wybór miejsca zakwaterowania narażenie na bierne wdychanie dymu tytoniowego w miejscu zakwaterowania Aneks ……………………………………………………………………………………………………………….31 przekroje badanych zmiennych według danych metryczkowych struktura próby

3 WSTĘP Cele badawcze: głównym celem badań była identyfikacja postaw turystów zagranicznych wobec palenia papierosów w miejscach publicznych w Polsce Metodologia badawcza: badanie zrealizowane zostało metodą samodzielnie wypełnianej przez respondenta ankiety (w obecności ankietera BCMM) na próbie 750 turystów zagranicznych. Dobór próby miał charakter kwotowy (kontrolowany ze względu na płeć i wiek respondentów), do badania rekrutowano osoby w wieku 18 lat i więcej, przebywające w Polsce nie dłużej niż 3 miesiące, które podczas swojego pobytu odwiedziły lokal gastronomiczno-rozrywkowy. Kwotowy dobór próby rekomendowany został przez Stowarzyszenie MANKO, kwoty opracowano na podstawie dostępnych danych Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Kwestionariusze ankietowe dostępne były w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej. Struktura realizacji próby nie odbiega znacząco od próby zakładanej stąd nie ma konieczności poddania danych procedurze ważenia. próba zakładana próba zrealizowana kobieta 45,4% 46,1% mężczyzna 54,6% 53,9% 18-34 lat 43,5% 41,1% 35-44 lat 20,0% 21,7% 45-54 lat 13,6% 16,3% 55 lat i więcej 22,9% 20,9%

4 WSTĘP Metodologia badawcza c.d.:
W badaniu wzięło udział 65,8% osób zaproszonych do badania (ogółem ankieterzy podjęli próbę rozmowy z 1140 turystami zagranicznymi). Kontrola terenowa badania prowadzona była przez koordynatora obecnego przez cały okres realizacji badania. Cele i hipotezy badawcze oraz kwestionariusz ankietowy opracowany został przez Stowarzyszenie MANKO, BCMM dokonała nieznacznych zmian w konstrukcji ankiety. Termin i miejsce realizacji: 14-16 oraz 23 wrzesień 2011 roku, Kraków, Rynek Starego Miasta Uwagi: niniejszy raport został przygotowany dzięki dotacji Światowej Fundacji ds. Walki z Chorobami Płuc (ang. World Lung Foundation). Za treść niniejszego raportu wyłączną odpowiedzialność ponoszą jego autorzy i w żadnych okolicznościach treść niniejszego raportu nie może być uznawana za odzwierciedlenie stanowiska Międzynarodowej Unii ds. Zwalczania Gruźlicy i Chorób Płuc (Unii) lub Darczyńców.

5 PODSUMOWANIE Wśród turystów zagranicznych, którzy wzięli udział w badaniu, dominują osoby młodsze, w wieku do 34 lat (41%). Nieznacznie więcej jest mężczyzn (54%) niż kobiet (46%). Respondenci najczęściej zatrzymują się w Polsce przez okres do 1 tygodnia (74%). Dla 71% badanych była to pierwsza wizyta w Polsce, a ponad 91% planuje odwiedzić ponownie nasz kraj w przyszłości. Co czwarty badany turysta zagraniczny w Krakowie pochodzi z Wielkiej Brytanii, a co dziewiąty z Niemiec. Znaczący udział wśród respondentów mają również odwiedzający z USA (9%), Hiszpanii (6%), Irlandii (5%), Holandii (4%) i Francji (4%). Zdecydowana większość badanych turystów zagranicznych korzysta z oferty gastronomicznej restauracji (88%) i kawiarni (70%), co drugi respondent odwiedza bary lub puby. Relatywnie mniejszym zainteresowaniem cieszą się dyskoteki (22%) i kluby muzyczne (12%). Ponad połowa respondentów, podczas pobytu w Polsce, zatrzymała się w hotelu, co piąty badany nocuje w hostelu, a co szósty w prywatnym mieszkaniu. 70% respondentów deklaruje, że nie pali papierosów. Około 30% badanych wskazuje, iż obecnie pali regularnie bądź okazjonalnie. Odsetek palących respondentów jest wyższy wśród mężczyzn (34%) oraz osób w wieku lat (37%) i lat (36%). Zdecydowana większość (72%) turystów zagranicznych popiera zakaz palenia papierosów w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych. Zakaz palenia popiera większa liczba badanych kobiet (77%) niż mężczyzn (67%). Wraz z wiekiem rośnie również wśród badanych odsetek zwolenników przepisów zabraniających palenia (popiera zakaz 67% osób w wieku lat a 85% - w wieku 55 lat i więcej). Natomiast przeciwnicy takiego zakazu to przede wszystkim osoby aktualnie palące papierosy. Działania mające na celu zmianę postaw wobec zakazu palenia papierosów w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych powinny aktywnie być prowadzone wśród mężczyzn oraz osób w wieku do 44 lat.

6 PODSUMOWANIE Obowiązywanie przepisów zakazujących palenia ma wpływ na ocenę atrakcyjności odwiedzanych miejsc – ponad połowa badanych postrzega takie placówki, gdzie obowiązuje zakaz palenia papierosów, jako bardziej atrakcyjne, 14% ma przeciwne zdanie. Te wskaźniki mogą zostać wykorzystane w działaniach skierowanych do zarządzających lokalami gastronomicznymi i rozrywkowymi, których oferta kierowana jest głównie do turystów zagranicznych. Uregulowania dotyczące palenia papierosów w lokalach gastronomicznych lub rozrywkowych są istotne dla respondentów - ponad połowa z nich, wybierając placówkę, kieruje się informacją o możliwości lub zakazie palenia papierosów w nim. Co trzeci badany zwraca uwagę na całkowity zakaz palenia w lokalu, co piąty na dostępność palarni. Umieszczenie widocznego oznakowania w tym zakresie dla turystów zagranicznych w placówkach gastronomicznych lub rozrywkowych może wpłynąć na skrócenie czasu wyboru lokalu a więc wzrost jego konkurencyjności na rynku. Respondenci wskazują, iż istotnym problemem w odwiedzonych lokalach gastronomicznych lub rozrywkowych w Polsce jest narażenie na bierne wdychanie dymu tytoniowego - blisko 40% badanych turystów zagranicznych deklaruje, iż spotkało się z taką sytuacją. Wśród osób niepalących odsetek ten przekracza 42%. Oznaczać to może, iż wydzielone palarnie lub sale dla palących nie są w wystarczający sposób wentylowane bądź przepisy dotyczące palenia nie są przestrzegane. Problem narażenia na bierne wdychanie dymu tytoniowego potwierdza fakt, że ponad 13% respondentów, podczas pobytu w Polsce, opuściło lokal gastronomiczny lub rozrywkowy z uwagi na dyskomfort tym spowodowany. Działania kierowane do placówek, które nie przestrzegają przepisów antynikotynowych, mogą koncentrować się na prezentacji wartości utraconych przychodów związanych z opuszczaniem lokali przez klientów zagranicznych. Oznakowanie lokali gastronomicznych i rozrywkowych o zakazie palenia nie jest dostatecznie widoczne. Około 37% turystów zagranicznych deklaruje, iż nie dostrzegło takiej informacji w żadnym z odwiedzonych lokali, a 44% wskazuje, iż zakaz palenia widoczny był tylko w niektórych placówkach. Należy zatem zweryfikować sposób prezentacji informacji o zakazie / możliwości palenia kierowanej do turystów zagranicznych.

7 PODSUMOWANIE Jednym z determinantów wyboru miejsca zakwaterowania są uregulowania dotyczące palenia papierosów - dwie trzecie respondentów, dokonujących wyboru miejsca noclegu w Polsce, zwracało na nie uwagę. Większość z nich kierowała się informacją o objęciu miejsca zakwaterowania całkowitym zakazem palenia. Należy zatem rozważyć działania komunikacyjne, skierowane do zarządzających obiektami noclegowymi, podkreślające znaczenie informacji dla potencjalnych klientów o uregulowaniach związanych z paleniem. Problem narażenia badanych turystów zagranicznych na bierne wdychanie dymu tytoniowego dotyczy również miejsc noclegowych - co siódmy badany wskazał, że spotkał się z taką sytuacją. Narażenie na bierne palenie relatywnie częściej deklarowały osoby zatrzymujące się w mieszkaniach prywatnych (18%) i hostelach (18%) w porównaniu do respondentów nocujących w hotelach (11%).

8 SPIS TREŚCI Wstęp Podsumowanie
Profil respondenta - turysty zagranicznego …………………………………………………………....…….8 struktura demograficzna, geograficzna, długość pobytu w Polsce odwiedzane lokale gastronomiczno-rozrywkowe oraz miejsce zakwaterowania palenie papierosów znajomość obowiązujących przepisów dotyczących zakazu palenia w kraju zamieszkania respondenta Opinie turystów zagranicznych na temat zakazu palenia w miejscach publicznych…….....…….14 postawy wobec zakazu palenia papierosów w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych wpływ zakazu palenia papierosów na postrzeganie atrakcyjności odwiedzanych miejsc wpływ zakazu palenia papierosów na wybór lokalu gastronomicznego lub rozrywkowego narażenie na bierne wdychanie dymu tytoniowego opuszczenie lokalu z powodu narażenia na bierne wdychanie dymu tytoniowego zauważalność informacji o zakazie palenia papierosów w odwiedzonych lokalach wpływ zakazu palenia papierosów na wybór miejsca zakwaterowania narażenie na bierne wdychanie dymu tytoniowego w miejscu zakwaterowania Aneks ……………………………………………………………………………………………………………….31 przekroje badanych zmiennych według danych metryczkowych struktura próby

9 PROFIL RESPONDENTA - TURYSTY ZAGRANICZNEGO
Wśród turystów zagranicznych, którzy wzięli udział w badaniu, dominują osoby młodsze, w wieku do 34 lat. Nieznacznie więcej jest mężczyzn niż kobiet. Respondenci najczęściej zatrzymują się w Polsce przez okres do 1 tygodnia. Dla 71% badanych była to pierwsza wizyta w Polsce, a ponad 91% planuje odwiedzić ponownie nasz kraj w przyszłości. % kobieta 46,1% mężczyzna 53,9% 18-34 lat 41,1% 35-44 lat 21,7% 45-54 lat 16,3% 55 lat i więcej 20,9% pobyt w Polsce do 1 tygodnia 74,0% pobyt w Polsce 1-2 tygodnie 18,4% pobyt w Polsce 2-4 tygodnie 4,3% pobyt w Polsce 1-3 miesięcy 3,3% to jest pierwszy pobyt w Polsce 70,8% to jest kolejny pobyt w Polsce 29,2% przyjadę ponownie do Polski 91,5% nie przyjadę ponownie do Polski 8,5% n=750

10 KRAJ POCHODZENIA Co czwarty badany turysta zagraniczny w Krakowie pochodzi z Wielkiej Brytanii, a co dziewiąty z Niemiec. Znaczący udział wśród respondentów mają również odwiedzający z USA, Hiszpanii, Irlandii, Holandii i Francji. pozostałe - Belgia 2,9%; Austria 2,8%; Włochy 2,7%; Norwegia 2,7%; Izrael 2,3%; Australia 2,3%; Węgry 2,1%; Szwecja 1,7%; Czechy 1,6%; Brazylia 1,6%; Portugalia 1,3%; Japonia 1,2%; Kanada 1,2%; Malta 0,8%; Turcja 0,8%; Słowacja 0,7%; Finlandia 0,7%; Meksyk 0,5%; Malezja 0,4%; Rosja 0,4%; Nowa Zelandia 0,4%; Dania 0,4%; Słowenia 0,4%; Indie 0,4%; Chiny 0,4%; Argentyna 0,3%; Grecja 0,3%; RPA 0,3%; Szwajcaria 0,3%; Tajwan 0,3%; Serbia 0,3%; Łotwa 0,3%; Ukraina 0,3%; Białoruś 0,3%; Indonezja 0,1%; Rumunia 0,1%; Litwa 0,1%; Wietnam 0,1%; Albania 0,1%; Maroko 0,1%; Hong Kong 0,1%; Singapur 0,1%; Iran 0,1%; Palestyna 0,1%; Korea Północna 0,1%; Kazachstan 0,1% n=750

11 ODWIEDZANE LOKALE GASTRONOMICZNO-ROZRYWKOWE ORAZ MIEJSCE ZAKWATEROWANIA
Zdecydowana większość badanych turystów zagranicznych korzysta z oferty gastronomicznej restauracji i kawiarni, co drugi respondent odwiedza bary lub puby. Relatywnie mniejszym zainteresowaniem cieszą się dyskoteki i kluby muzyczne. Ponad połowa respondentów, podczas pobytu w Polsce, zatrzymała się w hotelu, co piąty badany nocuje w hostelu, a co szósty w prywatnym mieszkaniu. odwiedzone lokale gastronomiczno-rozrywkowe % restauracje 88,4% kawiarnie 70,0% bary / puby 52,8% dyskoteki / kluby muzyczne 21,7% kluby nocne 12,3% inne lokale gastronomiczno-rozrywkowe 15,6% miejsce zakwaterowania w hotelu 52,1% w hostelu 20,5% w prywatnym mieszkaniu 16,3% w pensjonacie 4,4% w innym miejscu 5,6% nie dotyczy (1 dniowa wycieczka bez noclegu) 1,1% n=750

12 PALENIE PAPIEROSÓW 70% respondentów deklaruje, że nie pali papierosów. Około 30% badanych wskazuje, iż obecnie pali regularnie bądź okazjonalnie. Odsetek palących respondentów jest wyższy wśród mężczyzn oraz osób w wieku lat i lat. ogółem kobieta mężczyzna 18-34 lat 35-44 lat 45-54 lat 55 lat i więcej n= 750 346 404 308 163 122 157 palę regularnie 15,3% 12,1% 18,1% 20,5% 16,0% 12,3% 7,0% palę okazjonalnie 14,0% 11,8% 15,8% 16,6% 20,2% 13,1% 3,2% paliłem w przeszłości 23,1% 24,6% 21,8% 13,3% 22,1% 23,8% 42,7% nigdy nie paliłem papierosów 47,6% 51,4% 44,3% 49,7% 41,7% 50,8% 47,1% n=750

13 ZNAJOMOŚĆ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAKAZU PALENIA W KRAJU ZAMIESZKANIA RESPONDENTA
Ponad 80% badanych turystów pochodzących z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Irlandii wskazuje, iż w ich krajach obowiązuje całkowity zakaz palenia w lokalach gastronomicznych. Respondenci z Niemiec, USA i Holandii mają różne stanowiska co przepisów ograniczających palenie w miejscach publicznych w ich krajach. kraj zamieszkania respondenta : n obowiązuje całkowity zakaz palenia wewnątrz lokalu obowiązuje zakaz palenia, ale są dostępne palarnie/sale dla palących palenie jest dozwolone w lokalach gastronomicznych nie wiem Wielka Brytania 186 82,3% 10,2% 3,2% 4,3% Niemcy 86 48,8% 47,7% 1,2% 2,3% USA 69 53,6% 33,3% 7,2% 5,8% Hiszpania 41 85,4% 12,2% 0,0% 2,4% Irlandia 35 82,9% 14,3% 2,9% Holandia 30 53,3% 43,3% 3,3%

14 SPIS TREŚCI Wstęp Podsumowanie
Profil respondenta - turysty zagranicznego …………………………………………………………....…….8 struktura demograficzna, geograficzna, długość pobytu w Polsce odwiedzane lokale gastronomiczno-rozrywkowe oraz miejsce zakwaterowania palenie papierosów znajomość obowiązujących przepisów dotyczących zakazu palenia w kraju zamieszkania respondenta Opinie turystów zagranicznych na temat zakazu palenia w miejscach publicznych…….....…….14 postawy wobec zakazu palenia papierosów w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych wpływ zakazu palenia papierosów na postrzeganie atrakcyjności odwiedzanych miejsc wpływ zakazu palenia papierosów na wybór lokalu gastronomicznego lub rozrywkowego narażenie na bierne wdychanie dymu tytoniowego opuszczenie lokalu z powodu narażenia na bierne wdychanie dymu tytoniowego zauważalność informacji o zakazie palenia papierosów w odwiedzonych lokalach wpływ zakazu palenia papierosów na wybór miejsca zakwaterowania narażenie na bierne wdychanie dymu tytoniowego w miejscu zakwaterowania Aneks ……………………………………………………………………………………………………………….31 przekroje badanych zmiennych według danych metryczkowych struktura próby

15 POSTAWY WOBEC ZAKAZU PALENIA PAPIEROSÓW W LOKALACH GASTRONOMICZNYCH I ROZRYWKOWYCH
Zdecydowana większość badanych turystów zagranicznych popiera zakaz palenia papierosów w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych. n=750

16 POSTAWY WOBEC ZAKAZU PALENIA PAPIEROSÓW W LOKALACH GASTRONOMICZNYCH I ROZRYWKOWYCH
Zakaz palenia popiera większa liczba badanych kobiet niż mężczyzn. Wraz z wiekiem rośnie również wśród badanych odsetek zwolenników przepisów zabraniających palenia. Natomiast przeciwnicy takiego zakazu to przede wszystkim osoby aktualnie palące papierosy. Działania mające na celu zmianę postaw wobec zakazu palenia papierosów w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych powinny aktywnie być prowadzone wśród mężczyzn oraz osób w wieku do 44 lat. n popieram nie popieram nie wiem kobiety 346 76,9% 16,2% 6,9% mężczyźni 404 67,3% 24,5% 8,2% 18-34 lat 308 66,6% 27,3% 6,2% 35-44 lat 163 66,3% 21,5% 12,3% 45-54 lat 122 74,6% 15,6% 9,8% 55 lat i więcej 157 85,4% 10,8% 3,8% palący 220 44,1% 40,5% 15,5% niepalący 530 83,2% 12,5% 4,3%

17 WPŁYW ZAKAZU PALENIA PAPIEROSÓW NA POSTRZEGANIE ATRAKCYJNOŚCI MIEJSC PUBLICZNYCH
Źródło : BCMM Obowiązywanie przepisów zakazujących palenia ma wpływ na ocenę atrakcyjności odwiedzanych miejsc – ponad połowa badanych postrzega takie placówki, gdzie obowiązuje zakaz palenia papierosów, jako bardziej atrakcyjne, 14% ma przeciwne zdanie. Te wskaźniki mogą zostać wykorzystane w działaniach skierowanych do zarządzających lokalami gastronomicznymi i rozrywkowymi, których oferta kierowana jest głównie do turystów zagranicznych. n=750

18 WPŁYW ZAKAZU PALENIA PAPIEROSÓW NA POSTRZEGANIE ATRAKCYJNOŚCI MIEJSC PUBLICZNYCH
Źródło : BCMM Większy odsetek badanych kobiet uznaje miejsca, w których obowiązuje zakaz palenia za bardziej atrakcyjne. Podobnie, postrzeganie atrakcyjności miejsc wzrasta wraz z wiekiem respondentów. Wśród osób palących dominuje grupa uznających obowiązywanie przepisów antynikotynowych w miejscach publicznych za nie wpływające na ocenę odwiedzonych miejsc. n postrzegam takie miejsca jako bardziej atrakcyjne uważam, że są one przez to mniej atrakcyjne zakaz palenia nie ma wpływu na moją ocenę tego miejsca kobieta 346 54,9% 14,7% 30,3% mężczyzna 404 47,8% 13,1% 39,1% 18-34 lat 308 43,8% 14,6% 41,6% 35-44 lat 163 55,8% 10,4% 33,7% 45-54 lat 122 50,0% 17,2% 32,8% 55 lat i więcej 157 61,1% 13,4% 25,5% palący 220 23,6% 17,7% 58,6% niepalący 530 62,5% 12,3% 25,3%

19 WPŁYW ZAKAZU PALENIA PAPIEROSÓW NA WYBÓR LOKALU GASTRONOMICZNEGO LUB ROZRYWKOWEGO
Uregulowania dotyczące palenia papierosów w lokalach gastronomicznych lub rozrywkowych są istotne dla respondentów - ponad połowa z nich, wybierając placówkę, kieruje się informacją o możliwości lub zakazie palenia papierosów w nim. Co trzeci badany zwraca uwagę na całkowity zakaz palenia w lokalu, co piąty na dostępność palarni. Umieszczenie widocznego oznakowania w tym zakresie dla turystów zagranicznych w placówkach gastronomicznych lub rozrywkowych może wpłynąć na skrócenie czasu wyboru lokalu a więc wzrost jego konkurencyjności na rynku. n=474, osoby mające wpływ na wybór odwiedzonych lokali

20 WPŁYW ZAKAZU PALENIA PAPIEROSÓW NA WYBÓR LOKALU GASTRONOMICZNEGO LUB ROZRYWKOWEGO
Przepisy dotyczące palenia są stosunkowo częściej brane pod uwagę, podczas wyboru placówek gastronomicznych lub rozrywkowych, przez kobiety oraz osoby w wieku 55 lat i więcej. Szczególnie istotne są również dla osób niepalących – wśród takich respondentów blisko dwie trzecie kieruje się informacją o możliwości lub zakazie palenia papierosów podczas wyboru lokalu gastronomicznego lub rozrywkowego. n zwracałem uwagę na całkowity zakaz palenia w lokalu zwracałem uwagę na dostępność w lokalu palarni lub sali dla osób palących nie zwracałem uwagi na możliwość lub zakaz palenia papierosów kobieta 232 37,9% 22,4% 39,7% mężczyzna 242 30,6% 19,4% 50,0% 18-34 lat 191 20,4% 22,0% 57,6% 35-44 lat 112 31,3% 23,2% 45,5% 45-54 lat 75 44,0% 21,3% 34,7% 55 lat i więcej 96 57,3% 15,6% 27,1% palący 220 5,0% 25,0% 70,0% niepalący 530 44,1% 19,5% 36,4%

21 NARAŻENIE NA BIERNE WDYCHANIE DYMU TYTONIOWEGO
Respondenci wskazują, iż istotnym problemem w odwiedzonych lokalach gastronomicznych lub rozrywkowych w Polsce jest narażenie na bierne wdychanie dymu tytoniowego - blisko 40% badanych turystów zagranicznych deklaruje, iż spotkało się z taką sytuacją. Wśród osób niepalących odsetek ten przekracza 42%. Oznaczać to może, iż wydzielone palarnie lub sale dla palących nie są w wystarczający sposób wentylowane bądź przepisy dotyczące palenia nie są przestrzegane. wśród osób niepalących odsetek narażonych na bierne wdychanie dymu tytoniowego wynosi : 42,1% wśród osób palących odsetek narażonych na bierne wdychanie dymu tytoniowego wynosi : 32,7% n=750

22 OPUSZCZENIE LOKALU Z POWODU NARAŻENIA NA BIERNE WDYCHANIE DYMU TYTONIOWEGO
Problem narażenia na bierne wdychanie dymu tytoniowego potwierdza fakt, że ponad 13% respondentów, podczas pobytu w Polsce, opuściło lokal gastronomiczny lub rozrywkowy z uwagi na spowodowany tym dyskomfort. Działania kierowane do placówek, które nie przestrzegają przepisów antynikotynowych, mogą koncentrować się na prezentacji wartości utraconych przychodów związanych z opuszczaniem lokali przez klientów zagranicznych. wśród respondentów, którzy świadomie deklarują, iż byli narażeni na bierne wdychanie dymu tytoniowego (39,3% badanych) odsetek osób, które wyszły z lokalu wynosi : 24,1% n=750

23 OPUSZCZENIE LOKALU Z POWODU NARAŻENIA NA BIERNE WDYCHANIE DYMU TYTONIOWEGO
Wśród badanych osób niepalących, odsetek osób, które zdecydowały się na opuszczenie lokalu gastronomicznego lub rozrywkowego z powodu narażenia na bierne palenie wynosi 16%. Odsetek ten jest również wyższy w grupie osób starszych oraz wśród mężczyzn. n wyszedłem z lokalu, bo przeszkadzał dym tytoniowy nie zdarzyło mi się wyjść z lokalu kobieta 346 11,6% 88,4% mężczyzna 404 15,1% 84,9% 18-34 lat 308 10,7% 89,3% 35-44 lat 163 14,7% 85,3% 45-54 lat 122 16,4% 83,6% 55 lat i więcej 157 15,3% 84,7% palący 220 8,2% 91,8% niepalący 530 15,7% 84,3%

24 ZAUWAŻALNOŚĆ INFORMACJI O ZAKAZIE PALENIA PAPIEROSÓW W ODWIEDZONYCH LOKALACH
Oznakowanie lokali gastronomicznych i rozrywkowych o zakazie palenia nie jest dostatecznie widoczne. Około 37% turystów zagranicznych deklaruje, iż nie dostrzegło takiej informacji w żadnym z odwiedzonych lokali, a 44% wskazuje, iż zakaz palenia widoczny był tylko w niektórych placówkach. Należy zatem zweryfikować sposób prezentacji informacji o zakazie / możliwości palenia kierowanej do turystów zagranicznych. n=750

25 ZAUWAŻALNOŚĆ INFORMACJI O ZAKAZIE PALENIA PAPIEROSÓW W ODWIEDZONYCH LOKALACH
Nawet wśród osób palących papierosy, którzy z pewnością w większym stopniu zwracają uwagę na obowiązujące przepisy dotyczące palenia, poziom oznakowania lokali gastronomicznych i rozrywkowych budzi zastrzeżenia – ponad 72% palaczy nie dostrzegło takiej informacji w ogóle lub tylko w wybranych lokalach. n we wszystkich odwiedzonych lokalach w niektórych odwiedzonych lokalach, ale nie w każdym nie widziałem takiej informacji w żadnym odwiedzonym lokalu palący 220 27,7% 50,9% 21,4% niepalący 530 15,8% 40,8% 43,4% palę regularnie 115 36,5% 44,3% 19,1% palę okazjonalnie 105 18,1% 58,1% 23,8% paliłem w przeszłości 173 16,8% 42,2% 41,0% nigdy nie paliłem papierosów 357 15,4% 40,1% 44,5%

26 WPŁYW ZAKAZU PALENIA PAPIEROSÓW NA WYBÓR MIEJSCA ZAKWATEROWANIA
Jednym z determinantów wyboru miejsca zakwaterowania są uregulowania dotyczące palenia papierosów - dwie trzecie respondentów, dokonujących wyboru miejsca noclegu w Polsce, zwracało na nie uwagę. Większość z nich kierowała się informacją o objęciu miejsca zakwaterowania całkowitym zakazem palenia. Należy zatem rozważyć działania komunikacyjne, skierowane do zarządzających obiektami noclegowymi, podkreślające znaczenie informacji dla potencjalnych klientów o uregulowaniach związanych z paleniem. n=361, osoby mające wpływ na wybór miejsca zakwaterowania

27 WPŁYW ZAKAZU PALENIA PAPIEROSÓW NA WYBÓR MIEJSCA ZAKWATEROWANIA
Ponad 70% badanych osób niepalących zwraca uwagę na przepisy dotyczące palenia papierosów w miejscach zakwaterowania, większość z nich preferuje obiekty objęte całkowitym zakazem palenia. Zakaz palenia w miejscu zakwaterowania jest również szczególnie ważny dla respondentów w wieku 45 lat i więcej. n zwracałem uwagę na dostępność palarni lub pokojów dla osób palących zwracałem uwagę na objęcie tego miejsca całkowitym zakazem palenia nie zwracałem uwagi na możliwość lub zakaz palenia papierosów kobieta 166 21,1% 48,8% 30,1% mężczyzna 195 21,5% 42,1% 36,4% 18-34 lat 154 25,3% 29,9% 44,8% 35-44 lat 71 22,5% 42,3% 35,2% 45-54 lat 53 20,8% 56,6% 22,6% 55 lat i więcej 83 13,3% 68,7% 18,1% palący 90 34,4% 14,4% 51,1% niepalący 271 17,0% 55,4% 27,7% n=361, osoby mające wpływ na wybór miejsca zakwaterowania

28 WPŁYW ZAKAZU PALENIA PAPIEROSÓW NA WYBÓR MIEJSCA ZAKWATEROWANIA
Obowiązujące przepisy dotyczące palenia są szczególnie ważne dla osób nocujących w hotelach w porównaniu do respondentów zatrzymujących się w hostelach. zakwaterowani w hotelach n=226 zakwaterowani w hostelach n=89

29 NARAŻENIE NA BIERNE WDYCHANIE DYMU TYTONIOWEGO W MIEJSCU ZAKWATEROWANIA
Problem narażenia badanych turystów zagranicznych na bierne wdychanie dymu tytoniowego dotyczy również miejsc noclegowych - co siódmy badany wskazał, że spotkał się z taką sytuacją. wśród osób niepalących odsetek narażonych na bierne wdychanie dymu tytoniowego wynosi : 12,6% wśród osób palących odsetek narażonych na bierne wdychanie dymu tytoniowego wynosi : 15,5% n=742

30 NARAŻENIE NA BIERNE WDYCHANIE DYMU TYTONIOWEGO W MIEJSCU ZAKWATEROWANIA
Narażenie na bierne palenie relatywnie częściej deklarowały osoby zatrzymujące się w mieszkaniach prywatnych i hostelach w porównaniu do respondentów nocujących w hotelach. miejsce zakwaterowania respondenta : n byłem narażony na bierne wdychanie dymu tytoniowego nie byłem narażony na bierne wdychanie dymu tytoniowego nie wiem nie dotyczy (dopiero przyjechałem) w hotelu 391 10,7% 77,5% 9,5% 2,3% w hostelu 154 17,5% 70,1% 9,7% 2,6% w prywatnym mieszkaniu 122 18,0% 75,4% 5,7% 0,8% w pensjonacie 33 12,1% 78,8% 9,1% 0,0% w innym miejscu 42 11,9% 66,7% 19,0% 2,4%

31 SPIS TREŚCI Wstęp Podsumowanie
Profil respondenta - turysty zagranicznego …………………………………………………………....…….8 struktura demograficzna, geograficzna, długość pobytu w Polsce odwiedzane lokale gastronomiczno-rozrywkowe oraz miejsce zakwaterowania palenie papierosów znajomość obowiązujących przepisów dotyczących zakazu palenia w kraju zamieszkania respondenta Opinie turystów zagranicznych na temat zakazu palenia w miejscach publicznych…….....…….14 postawy wobec zakazu palenia papierosów w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych wpływ zakazu palenia papierosów na postrzeganie atrakcyjności odwiedzanych miejsc wpływ zakazu palenia papierosów na wybór lokalu gastronomicznego lub rozrywkowego narażenie na bierne wdychanie dymu tytoniowego opuszczenie lokalu z powodu narażenia na bierne wdychanie dymu tytoniowego zauważalność informacji o zakazie palenia papierosów w odwiedzonych lokalach wpływ zakazu palenia papierosów na wybór miejsca zakwaterowania narażenie na bierne wdychanie dymu tytoniowego w miejscu zakwaterowania Aneks ……………………………………………………………………………………………………………….31 przekroje badanych zmiennych według danych metryczkowych struktura próby

32 POSTAWY WOBEC ZAKAZU PALENIA PAPIEROSÓW W LOKALACH GASTRONOMICZNYCH I ROZRYWKOWYCH
popieram nie popieram nie wiem ogółem 750 71,7% 20,7% 7,6% kobieta 346 76,9% 16,2% 6,9% mężczyzna 404 67,3% 24,5% 8,2% 18-34 lat 308 66,6% 27,3% 6,2% 35-44 lat 163 66,3% 21,5% 12,3% 45-54 lat 122 74,6% 15,6% 9,8% 55 lat i więcej 157 85,4% 10,8% 3,8% Europa Północna 262 75,2% 19,1% 5,7% Europa Zachodnia 189 75,7% 14,3% 10,1% Europa Południowa 82 67,1% 29,3% 3,7% USA i Kanada 78 70,5% 15,4% 14,1% Azja 51 68,6% 21,6% Europa Środkowo-Wschodnia 47 48,9% 44,7% 6,4% pozostałe 41 73,2% 24,4% 2,4% pierwszy pobyt w Polsce 531 71,6% 19,6% 8,9% kolejny pobyt w Polsce 219 72,1% 23,3% 4,6% palę regularnie 115 40,0% 50,4% 9,6% palę okazjonalnie 105 48,6% 29,5% 21,9% paliłem w przeszłości 173 83,8% 10,4% 5,8% nigdy nie paliłem papierosów 357 82,9% 13,4% 3,6%

33 WPŁYW ZAKAZU PALENIA PAPIEROSÓW NA POSTRZEGANIE ATRAKCYJNOŚCI MIEJSC PUBLICZNYCH
Źródło : BCMM n postrzegam takie miejsca jako bardziej atrakcyjne uważam, że są one przez to mniej atrakcyjne zakaz palenia nie ma wpływu na moją ocenę tego miejsca ogółem 750 51,1% 13,9% 35,1% kobieta 346 54,9% 14,7% 30,3% mężczyzna 404 47,8% 13,1% 39,1% 18-34 lat 308 43,8% 14,6% 41,6% 35-44 lat 163 55,8% 10,4% 33,7% 45-54 lat 122 50,0% 17,2% 32,8% 55 lat i więcej 157 61,1% 13,4% 25,5% Europa Północna 262 57,3% 14,1% 28,6% Europa Zachodnia 189 51,9% 12,7% 35,4% Europa Południowa 82 48,8% 37,8% Europa Środkowo-Wschodnia 47 46,8% 12,8% 40,4% USA i Kanada 78 41,0% 16,7% 42,3% Azja 51 45,1% 5,9% 49,0% pozostałe 41 43,9% 24,4% 31,7% pierwszy pobyt w Polsce 531 50,8% 12,6% 36,5% kolejny pobyt w Polsce 219 51,6% 16,9% 31,5% palę regularnie 115 23,5% 25,2% 51,3% palę okazjonalnie 105 23,8% 9,5% 66,7% paliłem w przeszłości 173 61,3% 11,6% 27,2% nigdy nie paliłem papierosów 357 63,0%

34 WPŁYW ZAKAZU PALENIA PAPIEROSÓW NA WYBÓR LOKALU GASTRONOMICZNEGO LUB ROZRYWKOWEGO
zwracałem uwagę na dostępność w lokalu palarni lub sali dla osób palących zwracałem uwagę na całkowity zakaz palenia w lokalu nie zwracałem uwagi na możliwość lub zakaz palenia papierosów ogółem 474 20,9% 34,2% 44,9% kobieta 232 22,4% 37,9% 39,7% mężczyzna 242 19,4% 30,6% 50,0% 18-34 lat 191 22,0% 20,4% 57,6% 35-44 lat 112 23,2% 31,3% 45,5% 45-54 lat 75 21,3% 44,0% 34,7% 55 lat i więcej 96 15,6% 57,3% 27,1% Europa Północna 193 16,6% 38,9% 44,6% Europa Zachodnia 107 25,2% 52,3% Europa Południowa 48 25,0% 39,6% 35,4% Europa Środkowo-Wschodnia 26 23,1% 34,6% 42,3% USA i Kanada 49 16,3% 36,7% 46,9% Azja 23 43,5% 21,7% 34,8% pozostałe 28 32,1% 42,9% pierwszy pobyt w Polsce 328 19,2% 33,8% 47,0% kolejny pobyt w Polsce 146 24,7% 34,9% 40,4% palę regularnie 63 33,3% 3,2% 63,5% palę okazjonalnie 57 15,8% 7,0% 77,2% paliłem w przeszłości 110 20,0% 37,3% 42,7% nigdy nie paliłem papierosów 244 19,3% 47,1% 33,6%

35 NARAŻENIE NA BIERNE WDYCHANIE DYMU TYTONIOWEGO
byłem narażony na bierne wdychanie nie byłem narażony na bierne wdychanie nie wiem ogółem 750 39,3% 48,4% 12,3% kobieta 346 37,9% 50,6% 11,6% mężczyzna 404 40,6% 46,5% 12,9% 18-34 lat 308 47,4% 41,6% 11,0% 35-44 lat 163 29,4% 54,6% 16,0% 45-54 lat 122 41,0% 46,7% 55 lat i więcej 157 32,5% 56,7% 10,8% Europa Północna 262 37,8% 50,0% 12,2% Europa Zachodnia 189 32,3% 54,5% 13,2% Europa Południowa 82 34,1% 51,2% 14,6% Europa Środkowo-Wschodnia 47 44,7% 34,0% 21,3% USA i Kanada 78 42,3% 7,7% Azja 51 51,0% 41,2% 7,8% pozostałe 41 41,5% 7,3% pierwszy pobyt w Polsce 531 39,0% 12,6% kolejny pobyt w Polsce 219 40,2% 11,4% palę regularnie 115 37,4% 50,4% palę okazjonalnie 105 27,6% 48,6% 23,8% paliłem w przeszłości 173 36,4% 53,8% 9,8% nigdy nie paliłem papierosów 357 44,8% 45,1% 10,1%

36 OPUSZCZENIE LOKALU Z POWODU NARAŻENIA NA BIERNE WDYCHANIE DYMU TYTONIOWEGO
wyszedłem z lokalu, bo przeszkadzał dym tytoniowy nie zdarzyło mi się wyjść z lokalu ogółem 750 13,5% 86,5% kobieta 346 11,6% 88,4% mężczyzna 404 15,1% 84,9% 18-34 lat 308 10,7% 89,3% 35-44 lat 163 14,7% 85,3% 45-54 lat 122 16,4% 83,6% 55 lat i więcej 157 15,3% 84,7% Europa Północna 262 11,8% 88,2% Europa Zachodnia 189 Europa Południowa 82 14,6% 85,4% Europa Środkowo-Wschodnia 47 17,0% 83,0% USA i Kanada 78 19,2% 80,8% Azja 51 9,8% 90,2% pozostałe 41 19,5% 80,5% pierwszy pobyt w Polsce 531 kolejny pobyt w Polsce 219 20,1% 79,9% palę regularnie 115 11,3% 88,7% palę okazjonalnie 105 4,8% 95,2% paliłem w przeszłości 173 12,7% 87,3% nigdy nie paliłem papierosów 357 17,1% 82,9%

37 ZAUWAŻALNOŚĆ INFORMACJI O ZAKAZIE PALENIA PAPIEROSÓW W ODWIEDZONYCH LOKALACH
widziałem we wszystkich odwiedzonych lokalach widziałem zakaz tylko w niektórych odwiedzonych lokalach nie widziałem zakazu w żadnym odwiedzonym lokalu ogółem 750 19,3% 43,7% 36,9% kobieta 346 18,5% 43,9% 37,6% mężczyzna 404 20,0% 43,6% 36,4% 18-34 lat 308 19,8% 43,8% 35-44 lat 163 21,5% 52,1% 26,4% 45-54 lat 122 18,9% 45,1% 36,1% 55 lat i więcej 157 16,6% 33,8% 49,7% Europa Północna 262 14,9% 39,3% 45,8% Europa Zachodnia 189 21,7% 47,1% 31,2% Europa Południowa 82 25,6% 48,8% Europa Środkowo-Wschodnia 47 29,8% 55,3% USA i Kanada 78 11,5% 44,9% Azja 51 19,6% 49,0% 31,4% pozostałe 41 26,8% 24,4% pierwszy pobyt w Polsce 531 18,8% 42,4% 38,8% kolejny pobyt w Polsce 219 20,5% 47,0% 32,4% palę regularnie 115 36,5% 44,3% 19,1% palę okazjonalnie 105 18,1% 58,1% 23,8% paliłem w przeszłości 173 16,8% 42,2% 41,0% nigdy nie paliłem papierosów 357 15,4% 40,1% 44,5%

38 WPŁYW ZAKAZU PALENIA PAPIEROSÓW NA WYBÓR MIEJSCA ZAKWATEROWANIA
zwracałem uwagę na dostępność palarni lub pokojów dla osób palących zwracałem uwagę na objęcie tego miejsca całkowitym zakazem palenia nie zwracałem uwagi na możliwość lub zakaz palenia papierosów ogółem 361 21,3% 45,2% 33,5% kobieta 166 21,1% 48,8% 30,1% mężczyzna 195 21,5% 42,1% 36,4% 18-34 lat 154 25,3% 29,9% 44,8% 35-44 lat 71 22,5% 42,3% 35,2% 45-54 lat 53 20,8% 56,6% 22,6% 55 lat i więcej 83 13,3% 68,7% 18,1% Europa Północna 140 16,4% 45,7% 37,9% Europa Zachodnia 26,5% 39,8% 33,7% Europa Południowa 34 23,5% 41,2% 35,3% Europa Środkowo-Wschodnia 27 22,2% 44,4% 33,3% USA i Kanada 41 24,4% 53,7% 22,0% Azja 15 46,7% 20,0% pozostałe 21 14,3% 52,4% pierwszy pobyt w Polsce 259 19,7% 45,6% 34,7% kolejny pobyt w Polsce 102 25,5% 44,1% 30,4% palę regularnie 55 43,6% 10,9% 45,5% palę okazjonalnie 35 60,0% paliłem w przeszłości 81 16,0% 54,3% 29,6% nigdy nie paliłem papierosów 190 17,4% 55,8% 26,8%

39 NARAŻENIE NA BIERNE WDYCHANIE DYMU TYTONIOWEGO W MIEJSCU ZAKWATEROWANIA
byłem narażony na bierne wdychanie dymu tytoniowego nie byłem narażony na bierne wdychanie dymu tytoniowego nie wiem nie dotyczy (dopiero przyjechałem) ogółem 742 13,5% 75,1% 9,4% 2,0% kobieta 346 13,3% 76,0% 9,0% 1,7% mężczyzna 396 13,6% 74,2% 9,8% 2,3% 18-34 lat 306 17,3% 70,3% 9,5% 2,9% 35-44 lat 162 7,4% 80,2% 12,3% 0,0% 45-54 lat 121 16,5% 73,6% 2,5% 55 lat i więcej 153 80,4% 7,8% Europa Północna 262 10,3% 79,4% 0,8% Europa Zachodnia 186 14,5% 9,1% 2,2% Europa Południowa 82 14,6% 73,2% 8,5% 3,7% Europa Środkowo-Wschodnia 44 68,2% 4,5% USA i Kanada 78 16,7% 71,8% 2,6% Azja 51 17,6% 68,6% 3,9% pozostałe 39 15,4% 76,9% 7,7% pierwszy pobyt w Polsce 527 12,0% 76,5% 9,3% kolejny pobyt w Polsce 215 17,2% 71,6% 1,4% palę regularnie 115 17,4% 64,3% 15,7% palę okazjonalnie 104 67,3% 16,3% paliłem w przeszłości 172 81,4% 7,0% nigdy nie paliłem papierosów 351 14,2% 77,8% 6,6%

40 STRUKTURA PRÓBY ogółem kobieta mężczyzna 18-34 lat 35-44 lat 45-54 lat
55 lat i więcej n= 750 346 404 308 163 122 157 palę regularnie 15,3% 12,1% 18,1% 20,5% 16,0% 12,3% 7,0% palę okazjonalnie 14,0% 11,8% 15,8% 16,6% 20,2% 13,1% 3,2% paliłem w przeszłości 23,1% 24,6% 21,8% 13,3% 22,1% 23,8% 42,7% nigdy nie paliłem papierosów 47,6% 51,4% 44,3% 49,7% 41,7% 50,8% 47,1% Europa Północna 34,9% 39,0% 31,4% 24,7% 36,2% 46,7% 44,6% Europa Zachodnia 25,2% 25,7% 24,8% 30,8% 18,4% 18,0% 26,8% Europa Południowa 10,9% 8,4% 14,3% 14,7% 6,6% 3,8% Europa Środkowo-Wschodnia 6,3% 4,9% 7,4% 7,1% 9,2% 5,7% 1,9% USA i Kanada 6,8% 10,7% 10,1% 8,1% 8,6% Azja 10,4% 7,2% 6,4% 7,8% 9,8% pozostałe 5,5% 4,0% 6,7% 3,1% 4,1% Europa Północna - Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania Europa Zachodnia – Niemcy, Austria, Francja, Holandia, Belgia, Szwajcaria Europa Południowa – Włochy, Hiszpania, Malta, Grecja, Portugalia, Serbia, Albania Europa Środkowo Wschodnia – Czechy, Łotwa, Litwa, Węgry, Rumunia, Rosja, Ukraina, Słowacja, Słowenia, Białoruś, Azja – Japonia, Wietnam, Turcja, Hong Kong, Izrael, Indie, Chiny, Singapur, Iran, Malezja, Palestyna, Tajwan, Korea Północna, Kazachstan Pozostałe – Australia, Brazylia, Meksyk, Argentyna, RPA, Nowa Zelandia, Maroko USA i Kanada – USA i Kanada


Pobierz ppt "raport z badań sondażowych październik 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google