Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wolności 44 Wąbrzeźno tel

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wolności 44 Wąbrzeźno tel"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2007.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wolności 44 Wąbrzeźno tel fax wew. 170 Wąbrzeźno, maj 2008r.

2 Podstawy prawne funkcjonowania PCPR
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. samorządzie powiatowym Uchwała Nr III/11/98 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXVII/156/2006 Rady powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2006r. zmienionego Uchwałą Nr XII/60/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2008r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie stanowiący załącznik do Uchwały Nr 160/146/2006 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 października 2006r.

3 Struktura zatrudnienia

4 Wykształcenie kadry PCPR
studia podyplomowe – 3 osoby, tj. 33% ogółu kadry wyższe – 6 osób, tj. 67% ogółu kadry policealne – 1 osoba, tj. 11% ogółu kadry średnie – 2 osoby, tj. 22% ogółu kadry

5 Zadania w zakresie pomocy społecznej
Rodziny zastępcze Liczba rodzin zastępczych Liczba dzieci umieszczonych Rodziny spokrewnione 59 79 Rodziny niespokrewnione 6 12 Razem 65 91

6 Zadania w zakresie pomocy społecznej c.d.
Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych Pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodziny Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wąbrzeskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych poza Powiatem Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego 1.500 zł

7 Pomoc instytucjonalna
domy pomocy społecznej

8 Pomoc instytucjonalna c.d.
Koszt utrzymania mieszkańca w DPS – 1895,25 zł. W roku 2007 umieszczone zostały 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

9 Pomoc instytucjonalna c.d.
Realizacja Programu naprawczego DPS: zaprzestanie przyjmowania mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie; montaż systemu przeciwpożarowego na kwotę zł.

10 Pomoc instytucjonalna c.d.
placówki opiekuńczo-wychowawcze Powiat Liczba dzieci Kwota Chełmiński 2 53.355,60 zł Brodnicki 4 51.138,05 zł Grudziądzki 14 ,28 zł Żniński 75.630,09 zł Rypiński 29.543,76 zł Toruński 3 16.223,10 zł Miasto Włocławek 1 34.555,86 zł Razem 30 ,64 zł

11 Pomoc instytucjonalna c.d.
usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków Pomoc pieniężna Pomoc w formie rzeczowej Pomoc na kontynuację nauki placówki opiekuńczo-wychowawcze l. osób kwota 1 6.588 2 4.000 6 23.963 rodziny zastępcze 9.882 3 5.000 31

12 Pomoc instytucjonalna c.d.
ośrodki interwencji kryzysowej Poradnictwo specjalistyczne Ilość osób Ilość porad - prawne 27 31 - psychologiczne 17 41 - pedagogiczne 15 Schronienie 2 -

13 Pomoc instytucjonalna c.d.
młodzieżowe ośrodki wychowawcze 10 postanowień Sądu o umieszczenie w placówce resocjalizacyjnej; 4 postanowienia zrealizowane; 3 nieletnich oczekiwało na umieszczenie, w tym 2 zmiany postanowień i 1 osadzenie w Areszcie Śledczym.

14 Pomoc instytucjonalna c.d.
powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności Skład PZOON w Wąbrzeźnie: Przewodniczący Zespołu; Sekretarz Zespołu; 8 lekarzy; 2 psychologów; 1 pedagog; 1 doradca zawodowy; 3 pracowników socjalnych.

15 Pomoc instytucjonalna c.d.
Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Orzeczenia o niepełnosprawności Razem Wpływ wniosków 1263 346 1609 Wydane orzeczenia 1301 344 1645 Wydane legitymacje 275 138 413

16 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Wysokość środków finansowych przyznanych przez PFRON na realizację zadań: zł Wysokość środków finansowych wykorzystanych przez Powiat na realizację zadań: ,81 zł

17 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych c.d.
Rehabilitacja zawodowa Szkolenia osób niepełnosprawnych – 6 osób uczestniczyło w szkoleniach zawodowych na kwotę 3.946,65 zł

18 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych c.d.
Rehabilitacja społeczna dofinansowanie działalności WTZ – zł; dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – zł (213 osób); dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych – ,50 zł (21 osób);

19 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych c.d.
dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się – ,20 zł (38 osób); dofinansowanie likwidacji barier technicznych – zł (72 osoby); dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – ,38 zł (10 organizacji i instytucji);

20 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych c.d.
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – ,49 zł (407 osób, w tym 23 osoby z roku 2006).

21 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych c.d.
Liczba złożonych wniosków w 2007r. – 1004, w tym 112 dla dzieci i 875 dla dorosłych. Liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie w 2007r. – 165. Liczba wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia, rezygnacje w 2007r. – 50.

22 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych c.d.
Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie w 2007r. – 738. Liczba zawartych umów w 2007r. – 398. Wypłacone dofinansowania osobom niepełnosprawnym w 2007r. – 767.

23 Podejmowane działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Realizacja Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych; Realizacja programów celowych PFRON, w tym przystąpienie do Programu wyrównywania różnic między regionami w obszarze C – pomoc dla pracodawców – utworzone 1 stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej na kwotę zł

24 Pozostała działalność PCPR
Realizacja Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych: opracowywanie corocznego bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej; organizowanie narad roboczych i spotkań dla kadry pomocy społecznej z terenu Powiatu – 4; organizowanie powiatowych obchodów święta pracowników socjalnych;

25 Pozostała działalność PCPR c.d.
zorganizowanie szkolenia dla rodzin zastępczych; uczestnictwo pracowników w szkoleniach, naradach i konferencjach; uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski; realizacja Programu naprawczego DPS w Wąbrzeźnie;

26 Pozostała działalność PCPR c.d.
nawiązano współpracę z Toruńskim Centrum Caritas w celu zlecenia zadania w postaci prowadzenia środowiskowego domu samopomocy; opracowano budżet zadaniowy na rok 2008 dla PZOON; poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi została przekształcona w Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej, powstał Miejski Zespól Interdyscyplinarny;

27 Pozostała działalność PCPR c.d.
stała współpraca pomiędzy realizatorami pomocy społecznej; podpisano porozumienie o współpracy w ramach rozwoju zasobów ludzkich.

28 Pozostała działalność PCPR c.d.
Realizacja Powiatowego programu działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie: współpraca pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży; wspieranie rodzin naturalnych i zastępczych; organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze; pomoc w wyrównywaniu szans wchodzenia w dorosłe życie osobom usamodzielnianym;

29 Pozostała działalność PCPR c.d.
wspieranie rodzin w związku z umieszczaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; rozpowszechnianie ulotek, publikacji i wydawnictw dotyczących przemocy w rodzinie; prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.

30 Pozostała działalność PCPR c.d.
współpraca z organizacjami pozarządowymi Realizacja corocznie uchwalanego Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

31 Pozostała działalność PCPR c.d.
Formy współpracy: dofinansowywanie realizacji zadań publicznych – zł; udostępnianie lokalu na spotkania organizacji; wymiana informacji; organizowanie otwartych spotkań i opiniowanie aktów prawnych; promowanie działalności organizacji; opiniowanie wniosków organizacji o granty i dotacje.

32 Pozostała działalność PCPR c.d.
Współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej: informowanie mieszkańców o przysługujących prawach i uprawnieniach; współpraca z Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym; współpraca z Sygnatariuszami Porozumienia na Rzecz Rozwoju Zasobów Ludzkich Powiatu Wąbrzeskiego;

33 Pozostała działalność PCPR c.d.
Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, będącym Instytucją Pośredniczącą II stopnia dla wdrażania Priorytetu 7.3 Kapitał Ludzki w pracach nad wdrażaniem projektów systemowych PO KL

34 Pozostała działalność PCPR c.d.
Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej: organizacja narad i spotkań roboczych dla kadry pomocy społecznej z terenu Powiatu; organizacja Powiatowego Święta Pracownika Socjalnego;

35 Pozostała działalność PCPR c.d.
udział pracowników tut. PCPR w szkoleniach, kursach, warsztatach doskonalących warsztat pracy w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji, orzecznictwa, przemocy w rodzinie, aplikowania i zarządzania projektami finansowanymi z EFS.

36 Pozostała działalność PCPR c.d.
Finansowanie PCPR Środki ogółem Środki własne powiatu PCPR OIK Środki wojewody Środki PFRON

37 Dziękuję za uwagę Justyna Przybyłowska


Pobierz ppt "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wolności 44 Wąbrzeźno tel"

Podobne prezentacje


Reklamy Google