Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MACIEJ KAISER KL3LM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MACIEJ KAISER KL3LM."— Zapis prezentacji:

1 MACIEJ KAISER KL3LM

2 POLITYKA MONETARNA I FISKALNA PAŃSTWA
ROZPATRUJĄC POJĘCIE „ POLITYKA MONETARNA I FISKALNA PAŃSTWA’’ NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA : organy i funkcje banku centralnego metodach prowadzenia przez państwo polityki monetarnej politykę fiskalną państwa podatki i ich rodzaje

3 ORGANY I FUNKCJE BANKU CENTRALNEGO
Polityka monetarna jest rodzajem polityki gospodarczej polegającej na kształtowaniu podaży pieniądza w celu stabilizowania poziomu produkcji i cen. ORGANY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Prezes NBP – powoływany przez sejm na wniosek prezydenta na 6-letnią kadencje Zarząd NBP – składa się z prezesa jako przewodniczącego, sześciu-ośmiu, członków w tym dwóch wiceprezesów. Wiceprezesów i członków zarządu powołuje i odwołuje na wiosek prezesa NBP Prezydent RP Rada Polityki Pieniężnej – Radę tworzy dziewięciu członków, powoływanych po trzech przez Prezydenta RP, sejm i senat, spośród specjalistów od spraw finansowych Rada Polityki Pieniężnej ustala coroczne założenia polityki pieniężnej i przekłada je do wiadomości sejmowi, równocześnie z przedłożeniem przez rząd ustawy budżetowej. Ponadto zadaniem Rady jest między innymi: ustalenie stóp procentowych NBP ustalenie zasad i stopy rezerwy obowiązkowej banków; zatwierdzenie planu finansowego NBP Przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności NBP

4 ORGANY I FUNKCJE BANKU CENTRALNEGO
FUNKCJE NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO O wielkości podaży pieniądza decyduje Bank Centralny, a więc Narodowy Bank Polski. Jest on bankiem emisyjnym państwa oraz centralną instytucją kredytowo-rozliczeniową i centralną bankową instytucją dewizową. Podstawowym celem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, czyli zwalczanie inflacji, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. Wśród zadań szczegółowych można wymienić: Organizowanie rozliczeń pieniężnych ,prowadzenie gospodarki rezerwami finansowymi i działalności dewizowej w granicach określonych w ustawach; sprawowanie bankowej obsługi budżetu państwa regulowanie płynności banków; Opracowanie sprawozdawczego bilansu należności i zobowiązań zagranicznych państwa. NBP ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych RP (czyli banknotów i monet).

5 METODY PROWADZENIA PRZEZ PAŃSTWO
POLITYKI MONETARNEJ Polityka monetarna polega na wpływaniu przez bank centralny na wielkość podaży pieniądza w gospodarce. Inaczej mówiąc, bank centralny, określając stopę redyskontową, stopę rezerw obowiązkowych oraz przeprowadzając operacje otwartego rynku, decyduje o podaży kredytów na rynkach finansowych, a tym samym wyznacza pożądaną podaż pieniądza w gospodarce. Warto zwrócić uwagę, że podwyższanie stóp procentowych przez bank centralny prowadzi do zmniejszenia kredytów, a tym samym do ograniczenia inwestycji w gospodarce. Natomiast nadmierne obniżenie stóp procentowych prowadzi do wzrostu podaży pieniądza na rynku, co prowadzi do wzrostu inflacji.

6 POLITYKA FISKALNĄ PAŃSTWA
Polityka fiskalna jest narzędziem oddziaływania państwa na gospodarkę, poprzez odpowiednie łączenie poziomu wydatków państwa i podatków, w celu zapewnienia warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Oprócz polityki monetarnej wpływ na gospodarkę krajową ma również polityka fiskalna (podatkowa). Państwo pobierając podatki realizuje zatem politykę fiskalną. Podatek jest to przymusowe świadczenie pieniężne o charakterze ogólnym, bezzwrotnym, nieodpłatnym, pobierane przez państwo lub samorząd terytorialny na podstawie obowiązujących norm prawnych.

7 PODATKI I ICH RODZAJE Podatki dzielimy na podatki pośrednie i bezpośrednie. Do podatków pośrednich zalicza się przede wszystkim podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy, podatek od gier losowych i zakładów wzajemnych. Natomiast do podatków bezpośrednich należą: podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prywatnych (CIT). Podatki te zaliczamy do grupy podatków państwowych. Oprócz nich są jeszcze podatki samorządowe, głównie od wartości majątkowych: rolny, leśny, od spadków i darowizn, od nieruchomości, od środków transportu, od posiadania psów. Ponosi się także opłaty skarbowe od czynności cywilnoprawnych, np. przy rejestracji umowy kupna-sprzedaży.

8 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG.
PODATKI I ICH RODZAJE PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG. Podatek od towarów i usług jest podatkiem obowiązującym w innych krajach jako podatek od wartości dodanej (VAT – Value Added Tax). Jest płacony przy każdej operacji gospodarczej, czyli przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług. Nabywca płaci w cenie towaru lub usługi pewien procent, sprzedający zaś musi ten sam procent pobrać. Zostaje on przekazany do kasy państwowej, pomniejszony o kwotę już zapłaconą przy zakupie nabywanych do celów produkcyjnych lub usługowych materiałów, surowców, energii itp. Obowiązują trzy podstawowe stawki: VAT 22%, 7%, 0% Od produkcji rolnej 3%

9 PODATKI I ICH RODZAJE PODATEK AKCYZOWY Podatek akcyzowy (akcyza) jest podatkiem pośrednim nakładanym na określone dobra (nazywane niekiedy luksusowymi), będące przedmiotem masowego obrotu (np. alkohol, papierosy, benzyna). Ma on charakter cenotwórczy i jest wkalkulowany w cenę sprzedaży, obciąża więc nabywcę. Stawki podatku akcyzowego są zmienne i wahają się na ogół w granicach od 25% nawet do 95% ceny sprzedaży (przy importowanym alkoholu nawet do 190%). Jego widocznym znakiem jest banderola naklejona na sprzedawany produkt (oczywiście oprócz benzyny).

10 PODATKI I ICH RODZAJE PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) obciąża w zasadzie wszystkie osoby fizyczne, z wyłączeniem osób utrzymujących się z tradycyjnej produkcji rolniczej oraz wyjątków przewidzianych ustawą . Podstawą opodatkowania jest suma przychodów osiągnięta w danym roku podatkowym ze wszystkich możliwych źródeł, po potrąceniu kosztów uch uzyskania. Wysokość podatku jest ustalana na podstawie progresywnej stopy procentowej, rosnącej wraz ze wzrostem dochodów (np. w 2001 roku obowiązywały trzy stawki podatkowe: 19%, 30%, 40%). Przy obliczaniu podatku dochodowego należy pamiętać, że przekroczenie danego progu podatkowego nie powoduje konieczności odprowadzania wyższego procentu od całego dochodu, a tylko od nadwyżki dochodu ponad dolny próg.

11 PODATKI I ICH RODZAJE PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH Od 1 stycznia 2007 roku procedura rejestracyjna działalności gospodarczej osób fizycznych ulegnie znacznemu uproszczeniu. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje, że przedsiębiorca będzie załatwiał wszystkie sprawy w jednym miejscu (w urzędzie gminy), a dotychczasowe kilka zgłoszeń (REGON, NIP itd.) zostanie zastąpione jednym, zintegrowanym wnioskiem.

12 PODATKI I ICH RODZAJE INNE PODATKI Pozostałe podatki nie są już tak powszechne i dotyczą tylko pewnych grup społecznych (np. podatek rolny dotyczy rolników, a od środków transportu – właścicieli samochodów ciężarowych), lub pewnych czynności (np. udział w grach losowych lub zakładach wzajemnych, ten podatek płaci podmiot organizujący gry).

13 PODATKI I ICH RODZAJE ROZLICZENIA PODATKOWE Najbardziej powszechny – podatek od osób fizycznych, którego podstawą jest dochód osiągnięty w danym roku kalendarzowym – wymaga osobistego rozliczenia przez podatnika. W terminie do końca kwietnia, podatnik musi złożyć w urzędzie skarbowym rozliczenie tego podatku. Składa się je na odpowiednich drukach, w których można dokonać także odliczeń przewidzianych przepisami podatkowymi.

14 Dziękuję Za uwagę

15


Pobierz ppt "MACIEJ KAISER KL3LM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google