Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DYSKRYMINACJA I MOBBING

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DYSKRYMINACJA I MOBBING"— Zapis prezentacji:

1 DYSKRYMINACJA I MOBBING

2 Liczby, Liczby Kobiety wciąż zarabiają średnio 15% mniej niż mężczyźni- dane za 2008 r. 20,13 % ankietowanych pracodawców jest zdecydowanie przeciwko zatrudnieniu zdeklarowanego geja lub lesbijki- Portal Praca.pl „Najgorzej w moich oczach wypadają single” – Tadeusz, pracodawca z Opola, wywiad w Dużym Formacie w GW

3 Co na to prawo pracy? = ART. 11zn2 Kodeksu Pracy – Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu

4 w szczególności ze względu na:
ZAKAZ DYSKRYMINACJI ART. 11zn3 KP – Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na: Płeć Wiek Niepełnosprawność Rasę Religię Narodowość Przekonania polityczne Przynależność związkową Pochodzenie etniczne Wyznanie Orientację seksualną, A także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.

5 CHRONI WAS NIE TYLKO POLSKIE PRAWO !!!
Kwestia wszelkich przejawów dyskryminacji jest obiektem szczególnej troski ze strony organów prawodawczych UE, np. Dyrektywa 2006/54/WE o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu Dyrektywa 2000/43/WE o równym traktowaniu bez względu na pochodzenie rasowe i etniczne WAŻNE WNIOSKI: Prawo zabraniające dyskryminacji chroni Was niemal jednakowo na terenie całej Unii Po wyczerpaniu drogi sądowej w kraju, możecie iść ze swoim problemem do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

6 DYSKRYMINACJA, CZYLI CO?
Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku określonych w art. 18³a § 1 KP przyczyn, którego skutkiem jest w szczególności: - odmowa nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy - niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą - pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe

7 FORMY DYSKRYMINACJI BEZPOŚREDNIA POŚREDNIA
Zachodzi, gdy pracownik z jednej lub kilku przyczyn, o których mowa w art. 18zn3a §1 KP, był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy, np. -pomijanie przy awansowaniu ze względu na wiek -Niezatrudnienie ze względu na płeć Zachodzi wtedy, gdy z pozoru neutralne postanowienie może wpływać na niekorzystne ukształtowanie się sytuacji kogoś ubiegającego się o pracę, starającego o awans itp., np. - wyznaczenie miejsca rekrutacji w miejscu niedostępnym dla osób niepełnosprawnych - elastyczność i mobilność jako kryterium awansu

8 Molestowanie seksualne
Molestowanie seksualne jest przejawem dyskryminacji !!! Literatura wyróżnia dwie formy: Molestowanie typu „coś za coś” , inaczej przymus seksualny Molestowanie typu wrogie środowisko pracy

9 Molestowanie DEFINICJA: Molestowaniem jest takie zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub upokorzenie pracownika. Sprawcą molestowania może być każda osoba: przełożony, osoba na tym samym poziomie hierarchii zatrudnienia, a także osoba zatrudniona na innej niż umowa o pracę podstawie.

10 UZASADNIONE RÓŻNICOWANIE
NIE STANOWI DYSKRYMINACJI: Niezatrudnienie pracownika z uwagi na uzasadnione rodzajem pracy wymagania Różnicowanie sytuacji prawnej pracownika ze względu na ochronę rodzicielstwa, wiek lub niepełnosprawność

11 KONSEKWENCJE Odpowiedzialność karna Prawo do odszkodowania
Zakaz rozwiązania umowy z pracownikiem wykorzystującym roszczenia związane z nierównym traktowaniem

12 SPRAWIEDLIWOŚĆ JEST PO WASZEJ STRONIE
„Odwrócone 6 KC” – pracownik powinien wskazać fakty uprawdopodobniające zarzut nierównego traktowania w zatrudnieniu, a wówczas na pracodawcę przechodzi ciężar dowodu, że kierował się obiektywnymi powodami Trzyletni termin do przedawnienia roszczeń. Momentem decydującym dla rozpoczęcia biegu tego terminu nie jest data rozwiązania stosunku pracy, lecz zgodnie ze stanowiskiem SN termin rozpoczyna swój bieg dopiero w momencie ujawnienia się szkody na osobie

13 MOBBING Mobbing oznacza działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

14 MOBBING TO NIE WYMÓWKA ! Mobbing, wbrew powszechnemu mniemaniu nie jest pojęciem-studnią, do której możemy wrzucić wszystko, a sąd przyzna nam rację. Istnienie mobbingu ocenia się na podstawie obiektywnych kryteriów, Otrzymywanie poleceń służbowych, zgodnych z prawem i nienoszących znamion dyskryminacji nie jest mobbingiem, Pojedynczy konflikt z szefem czy współpracownikami nie jest mobbingiem, Izolacja pracownika w grupie nie jest automatycznie mobbingiem.

15 ŁĄCZNE PRZESŁANKI MOBBINGU
Wszystkie przesłanki mobbingu muszą być spełnione łącznie, a więc działania pracodawcy muszą być jednocześnie uporczywe i długotrwałe i polegać na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Ocena powinna być zobiektywizowana.

16 OBOWIĄZEK PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI
Nałożony na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania mobbingowi ma charakter podstawowy. Niewywiązanie się przez pracodawcę z tego obowiązku może rodzić po stronie mobbingowanego nie tylko roszczenie o zadośćuczynienie lub odszkodowanie, ale też pozwoli mu na rozwiązanie umowy z winy pracodawcy z prawem do dodatkowego odszkodowania.

17 Rozstrój zdrowia jako konsekwencja mobbingu
1 Wykazanie przez pracownika, że był poddany mobbingowi. 2 Udowodnienie rozstroju zdrowia, poparte odpowiednią dokumentacją medyczną 3 Wykazanie związku przyczynowego między mobbingiem w miejscu pracy a wystąpieniem rozstroju zdrowia pracownika

18 Rozwiązanie umowy o pracę z powodu mobbingu
Możliwe jest dochodzenie odszkodowania w sytuacji, w której pracownik rozwiąże umowę o pracę z powodu mobbingu. Ważne jest przy tym, aby rozwiązanie umowy nastąpiło na piśmie oraz aby mobbing został wskazany jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę.

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "DYSKRYMINACJA I MOBBING"

Podobne prezentacje


Reklamy Google