Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obecna sytuacja wychowawcza w gimnazjum

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obecna sytuacja wychowawcza w gimnazjum"— Zapis prezentacji:

1 Obecna sytuacja wychowawcza w gimnazjum

2 Wysoka absencja uczniów
2 przypadki bardzo wysokiej absencji (ponad 100 godzin) 20 przypadków absencji wysokiej (ponad 70 godzin)

3 Duża liczba uczniów z ocenami niedostatecznymi na semestr
w roku 2006/ ocen niedostatecznych w roku 2007/ ocen niedostatecznych

4 Agresja wśród uczniów 10 przypadków w mijającym semestrze (w tym : agresja słowna – przezywanie, zastraszanie, nękanie psychiczne)

5 Agresja uczniów wobec pracowników szkoły i innych dorosłych
1 przypadek (z udziałem 5 uczniów) – zastraszanie 1 (10 uczniów) – agresja słowna (wulgaryzmy) 1 (1 uczeń) – obsikanie samochodu 1 (4) – agresja słowna, chamskie zachowanie

6 Ucieczki z domu rodzinnego
odnotowano 2 przypadki

7 Młodociane ciąże 2 absolwentki z roku ubiegłego
1 uczennica klasy II w roku szkolnym 2005/06

8 Cyberprzemoc nie stwierdzono przypadków w bieżącym roku szkolnym
3 przypadki w minionym roku

9 Eurosieroctwo 15 przypadków (dane szacunkowe)

10 Sięganie po używki 15 przypadków rozpoznanych (na podstawie sygnałów ze środowiska) nie odnotowano przypadków sięgania po używki na terenie szkoły w bieżącym roku szkolnym

11 Dewastacja mienia szkolnego
5 przypadków (zniszczenie drzwi wejściowych, uszkodzenie zaworu przy kaloryferze, wymontowanie włączników światła)

12 Problemy natury psychicznej (bulimia, anoreksja, fobie szkolne, depresja, samookaleczenia)
4 przypadki (fobie szkolne, samookaleczenia)

13 Propozycje poprawy sytuacji i wnioski
Konieczność powołania międzyszkolnych zespołów wychowawczych i przedmiotowych w celu lepszej i dostatecznie wczesnej diagnozy dziecka, monitorowania przebiegu jego szkolnej kariery oraz w celu wymiany doświadczeń między pracownikami placówek. Potrzeba wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych ze strony specjalistów (psycholodzy, terapeuci, logopedzi, radcy prawni). Potrzeba utworzenia filii poradni specjalistycznej, która będzie wspomagać placówki z terenu gminy (przyspieszenie procesu diagnozy, terapie, warsztaty, specjalistyczna grupa wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli, wyjazdowe punkty konsultacyjne i terapeutyczne)

14 Propozycje poprawy sytuacji i wnioski
4. Kończą się środki oddziaływania wychowawczego ze strony szkoły – konieczne jest wsparcie specjalistów, instytucji „wspomagających” oraz organów państwowych. Przy wzroście bezrobocia oraz nasilaniu się problemu eurosieroctwa pojedyncze placówki nie będą w stanie zapanować nad nasilającymi się problemami natury wychowawczej. Niepodejmowanie wspólnych działań może doprowadzić do niewydolności i załamania systemu wychowawczego. Podjęcie wspólnych działań daje szansę na normalność zachowania i życiowej zaradności naszych dzieci.


Pobierz ppt "Obecna sytuacja wychowawcza w gimnazjum"

Podobne prezentacje


Reklamy Google