Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ł ukasz Wiatrak Marta Kowalczyk Krzysztof Cywicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ł ukasz Wiatrak Marta Kowalczyk Krzysztof Cywicki."— Zapis prezentacji:

1 Ł ukasz Wiatrak Marta Kowalczyk Krzysztof Cywicki

2 1989 – Microsoft wykupuje prawa do u ż ytkowania bazy danych firmy Sybase i wydaje jako SQL Server 1.0 (pod OS/2) 1993 – Microsoft Przerywa wspó ł prace z Sybase i wydaje SQL Server 4.21 w wersji pod Windows NT 1998 – Microsoft postanawia odci ąć si ę od baz danych opartych na rozwi ą zaniach Sybasea i pisze swój w ł asny system zarz ą dzania bazami danych - SQL Server 7.0.

3 2000 – Powstaje SQL Server 2000. Du ż y post ę p w porównaniu do poprzedników. Wychodzi on równie ż na architektury 64 bitowe. 2005 – Microsoft wprowadza bardzo du ż o nowych funkcjonalno ś ci w du ż ej mierze opieraj ą cych si ę na XML. 2008 – SQL Server 2008. Aktualny.

4 Aktualnie rozwijane i wykorzystywane w MS SQLu rozwini ę cie SQLa. Cechy charakterystyczne: Flow Control (BEGIN, END, BREAK, CONTINUE, GOTO, IF, ELSE, RETURN, WAITFOR,WHILE) Local Variables Ulepszone Delete i Update

5 Enterprise Data Management High Availability Management Tools Security Enhancements Scalability Developer Productivity Common Language Runtime (CLR) Integration Deep XML Integration Transact-SQL Enhancements SQL Server 2005 Compact Edition

6 Business Intelligence Analysis Services Integration Services Reporting Services Data Mining

7 Enterprise Data Platform Policy-Based Management Performance Data Collection (Data Collector) Data Compression Resource Governor Transparent Data Encryption External Key Management / Extensible Key Management Data Auditing Hot-Add CPUs and Hot-Add Memory Server Group Management Upgrade Advisor Partition Aligned Indexed Views Backup Compression Extended Events

8 Dynamic Development Grouping Sets MERGE Operator LINQ Change Data Capture Table-Valued Parameters ADO.NET Entity Framework and the Entity Data Model Synchronization Services for ADO.NET CLR Improvements Conflict Detection in Peer-to-Peer Replication Service Broker Priorities and Diagnostics ADO.NET Data Services

9 Beyond Relational Spatial data with GEOGRAPHY and GEOMETRY data types Virtual Earth Integration Sparse Columns Filtered Indexes Integrated Full-Text Search FILESTREAM Data Large User-Defined Types (UDTs) Large User-Defined Aggregates (UDAs) DATE / TIME Data Types Improved XML Support ORDPATH

10 Pervasive Insight Fixed Query Plan Guides (Plan Freezing) Star Join Query Optimization Enterprise Reporting Engine Report Builder Enhancements Improving Rendering for Microsoft Office® Word and Excel Partitioned Table Parallelism IIS Agnostic Report Deployments Persistent Lookups Analysis Services Query and Writeback Performance Best Practice Design Alerts Analysis Services Dimension Design Analysis Services Time Series Data Profiling

11

12 Company20052005 Market Share (%)20042004 Market Share (%)2004-2005 Growth (%) Oracle6,721.148.66,234.148.97.8 IBM3,040.722.02,860.422.46.3 Microsoft2,073.215.01,777.913.916.6 Teradata440.73.2412.13.26.9 Sybase407.02.9382.83.06.3 Other Vendors1,134.78.21,090.48.54.1 Total13,817.4100.012,757.8100.08.3 Source: Gartner Dataquest (May 2006)

13 Bezpiecze ń stwo

14 Cena

15 ability to manage unstructured data such as images and audio files in addition to structured relational and XML data. policy-based management capabilities to help administrators reduce maintenance time and more easily manage databases by applying rules based on the user's role. New dynamic development tools based on the Language Integrated Query (LINQ) programming construct and an entity data model let developers work at the logical rather than physical level--focusing development on business entities and objects

16 Database's pervasive insight business intelligence capabilities get a boost through improved integration with Microsoft Office apps such as Excel and PerformancePoint Server

17

18 report designer tools that allow developers to build customized reports by dragging and dropping database fields

19 SharePoint Server integration that makes it easier to pull data from the database into Office applications.

20 Dlaczego wybrali ś my MS SQL Server 2008? Jest to jeden z najbezpieczniejszych systemów bazodanowych na rynku. Integracja z pozosta ł ymi produktami firmy Microsoft Jest stosunkowo tani (najlepszy stosunek cena/wydajno ść ). Wydajno ść nie jest dla nas najwa ż niejsza.

21 Plan prezentacji: Schemat Widoki Procedury i funkcje

22 Pracownicy Zadania projektowe Projekty Zlecenia Wnioski o przydzia ł /modyfikacj ę

23

24

25

26

27

28

29 Administracja pracowników – w ł a ś ciciel Administracja pracowników – prze ł o ż ony Zadania Projekty Zlecenia Wnioski o modyfikacje

30 Uwierzytelnianie i autentyfikacja Prawa dost ę pu Dodawanie, usuwanie wierszy do tabel Zmienianie warto ś ci wierszy


Pobierz ppt "Ł ukasz Wiatrak Marta Kowalczyk Krzysztof Cywicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google