Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania"— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania

2 Władze Dziekan Wydziału dr hab. inż. Marian Turek, prof. nzw. w Pol.Śl
Prodziekani Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. inż. Teodor Winkler Prodziekan ds. Ogólnych dr inż. Krzysztof Wodarski   Prodziekan ds. Studenckich dr Andrzej Polewczyk Aby edytować stopkę, wybierz: Dla Office 2007: Widok/Wzorzec slajdów. Dla wcześniejszych wersji Office: Widok/Wzorzec/Wzorzec slajdów UWAGA! Aby powrócić do edycji zawartości poszczególnych slajdów, wybierz: Widok/Normalny,

3 Władze

4 Władze Obecny Rektor Politechnik Śląskiej
Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik jest pracownikiem Wydziału Organizacji i Zarządzania

5 Katedry funkcjonujące w ramach Wydziału
Podstaw Zarządzania i Marketingu Stosowanych Nauk Społecznych Ekonomii i Finansów Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji Podstaw Systemów Technicznych Informatyki i Ekonometrii Zarządzania Jakością Procesów i Produktów Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem Administracji i Prawa

6 Katedry oferta dla przemysłu
Ekspertyzy Doradztwo Szkolenia Badania naukowe

7 Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu oferta badawcza
Analiza kapitału intelektualnego regionalnych sieci współpracy w kontekście procesów rozwoju technologii Wdrażanie systemu zarządzanie kapitałem intelektualnym w regionalnych sieciach proinnowacyjnych Organizacja jednostki zarządzającej regionalnym systemem innowacji Organizacja regionalnego monitoringu innowacji Tworzenie sektorowych sieci współpracy i struktur wspierających Współtworzenie systemów innowacji (parków technologicznych, klastrów, inkubatorów technologicznych centrów transferu technologii) Tworzenie modelu komercjalizacji wiedzy (w tym zarządzania działalnością B+R)

8 Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu oferta badawcza
Budowa strategii innowacyjnej przedsiębiorstwa i instytucji Budowa systemy zarządzania wiedzą na poziomie przedsiębiorstwa (strategie wiedzy, mentoring wiedzy) Modelowanie sieci strategicznych przedsiębiorstw i instytucji Budowa systemu zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez wartości Badania i analiza rynku Audyt marketingowy w przedsiębiorstwie produkcyjnym / usługowym Przygotowanie planu marketingowego dla przedsiębiorstwa Przygotowanie planu promocji dla przedsiębioirstwa Przygotowanie systemu komunikacji marketingowej Przygotowanie programu lojalnościowego

9 Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu oferta szkoleniowa
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie Zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez wartości Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem Terytorialne aspekty zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie  Systemy zarządzania wiedzą przedsiębiorstw i organizacji Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Instrumenty transferu technologii Marketing przemysłowy Marketing partnerski i programy lojalnościowe Marketing w handlu i usługach Marketing na rynkach międzynarodowych Zarządzanie marką Public relations i reklama

10 Katedra Stosowanych Nauk Społecznych oferta badawcza
Funkcjonalna diagnoza zespołów pracowniczych Badania komunikacji wewnętrznej Badania źródeł konfliktu oraz efektywnego nim zarządzania Badania postaw i zachowań pracowniczych Badanie wewnętrznego wizerunku organizacji Badania motywacji, wartości i potrzeb pracowników Identyfikacja potrzeb szkoleniowych Diagnozowanie wewnętrznego potencjału innowacyjnego organizacji

11 Katedra Stosowanych Nauk Społecznych oferta szkoleniowa
Budowanie marki i wizerunku organizacji Autoprezentacja i negocjacje Marketing i Public relations Psychologia biznesu System ocen pracowniczych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi Tworzenie biznes planu Zarządzanie firmą w sytuacji kryzysowej Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie Informatyka w biznesie Prezentacje i wystąpienia publiczne

12 Katedra Ekonomii i Finansów oferta badawcza
Analizy finansowe i doradztwo rachunkowe Restrukturyzacja finansowa Analiza kosztów i controlling Analiza portfela inwestycyjnego Projektowania i oceny efektywności kampanii marketingowych Projektowanie przedsięwzięć inwestycyjnych Zarządzanie finansami, rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów oraz controlling Zarządzanie ryzykiem finansowym przy realizacji długoterminowych kontraktów eksportowych

13 Katedra Ekonomii i Finansów oferta szkoleniowa
Metodyka i praktyka budżetowania jednostek organizacyjnych, działań i projektów Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych Zarządzanie kosztami i controlling Marketing usług bankowych i ubezpieczeniowych Controlling działalności marketingowej Zarządzanie portfelem klientów

14 Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji oferta badawcza
Opracowanie strategii i biznes planów przedsiębiorstw i przedsięwzięć Audyt systemu zarządzania przedsiębiorstwem Projekty restrukturyzacji Projekty systemów opartych na Strategicznej Karcie Wyników (BSC) Procedury i implementacja systemów Strategicznej Karty Wyników Opracowanie dokumentacji organizacyjnej Wartościowanie stanowisk pracy Opracowanie studium wykonalności Analiza opłacalności inwestycji Analiza kapitału intelektualnego organizacji Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Doradztwo w zakresie zarządzania wartością Alokacja wartości w przedsiębiorstwie Opracowanie koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa Identyfikacja i dobór metod zarządzania ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa Wypracowanie modelu rozwoju kompetencji menedżerów dla wybranego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw

15 Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji oferta badawcza
Projektowania systemów logistycznych Organizacja procesów magazynowo – transportowych w przedsiębiorstwach przemysłowych Konfiguracja sieci logistycznej Projektowania kanałów dystrybucji Projektowanie strategii logistycznej obsługi klienta Analiza systemu zarządzania zapasami Doradztwo w zakresie technik informatycznych w logistyce i zarządzaniu przedsiębiorstwem Projektowanie systemów obiegu dokumentów Analiza procesu produkcyjnego pod kątem efektywności realizowanych procesów logistycznych Opracowanie systemu planowania i sterowania produkcją Organizacji technicznego przygotowania produkcji Organizacja procesu uruchomienia nowej produkcji Projektowanie i organizacja systemów produkcyjnych Zarządzanie procesem rozwoju nowych produktów Zarządzanie produktami Opracowywanie zasad i wdrażanie systemu zarządzania projektami Opracowywanie zasad i wdrażanie Biur Zarządzania Projektami

16 Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji oferta szkoleniowa
Szkolenia w zakresie zarządzania projektami Warsztaty logistyczne: logistyka produkcji, narzędzia lean management, audyt logistyczny Szkolenia w zakresie zarządzania relacjami z dostawcami i klientami Szkolenia w zakresie zarządzania wiedzą Szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem Szkolenia w obszarze PM Przygotowywanie do certyfikcji IPMA LEVEL D

17 Katedra Podstaw Systemów Technicznych oferta badawcza
Projektowanie i wdrażanie układów ochrony środowiska przed: drganiami hałasem Zarządzanie eksploatacją środków technicznych Wykorzystanie zaawansowanych technik komputerowych w kształtowaniu warunków pracy Systemy wspomagające w zarządzaniu jednostkami samorządowymi Projektowanie i wdrażanie informatycznych systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwa

18 Katedra Podstaw Systemów Technicznych oferta szkoleniowa
Seminaria "Cyfrowe Mapy Akustyczne" organizowane przez KPST Zagadnienia: Tworzenie strategicznej mapy akustycznej zgodnie z wymogami określonymi w ustawie "Prawo ochrony środowiska" i związanych z tą ustawą innych aktach prawnych Przygotowanie na podstawie opracowanej strategicznej mapy akustycznej, lokalnych programów ochrony przed ponadnormatywnym hałasem Zarządzanie procesami tworzenia i eksploatowania strategicznej mapy akustycznej w jednostce samorządu terytorialnego Ewaluacja wyników prac nad przygotowaniem strategicznej mapy akustycznej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu jakości map akustycznych

19 Katedra Informatyki i Ekonometrii oferta badawcza
Analizy ekonomiczne, statystyczne i biostatyczne Analiza organizacji przestrzennej procesu produkcyjnego Prognozowanie sprzedaży Audyt systemów informatycznych Organizacja zdalnej edukacji (e-learning) Diagnostyka sieci komputerowej Projektowanie i pozycjonowanie witryn internetowych Rozbudowa infrastruktury informatycznej Analiza systemów informatycznych Zastosowanie systemów wieloagentowych w systemach zarządczych

20 Katedra Informatyki i Ekonometrii oferta szkoleniowa
Szkolenie z zakresu prognozowania i budowy modeli ekonometrycznych Szkolenie z zakresu zarządzanie projektami informatycznymi Szkolenie z zakresu obsługi aplikacji biurowych (certyfikat ECDL)

21 Katedra Zarządzania Jakością Procesów i Produktów oferta badawcza
Analiza systemu zarządzanie jakością w gospodarce: z wykorzystaniem metody inżynierii jakości w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji z wykorzystaniem metody zarządzania jakością w administracji publicznej ocena i doskonalenie jakości procesów i produktów wdrażanie SZJ w przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych badanie zadowolenia klienta i jakości usług Projektowanie skutecznych ram zarządzania nanotechnologiami Wdrażanie metod zarządzania technologią: statystycznych metod nadzoru nad procesem produkcyjnym innowacyjności w procesach technologicznych ocen technologii w aspekcie jakości produktów Wdrażanie proekologicznego systemu zarządzanie procesami przemysłowymi i usługowymi

22 Katedra Zarządzania Jakością Procesów i Produktów oferta szkoleniowa
Systemy zarządzania jakością Metody i narzędzia zarządzania jakością: FMEA, Pareto, QFD, Ishikawa Proces oceny dostawców i klientów Statystyczne metody kontroli jakości Podstawy tworzenia dokumentacji systemowej Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw CSR Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością

23 Katedra Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem oferta badawcza
Opracowywanie badań w zakresie oceny warunków pracy, programów i metodyk postępowania w sytuacjach wyjątkowych Przeprowadzanie przeglądów środowiskowych Wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem zgodnych z ISO 14001, EMAS oraz strategią Czystszej Produkcji Przeprowadzanie oceny cyklu życia zgodnej z ISO w ramach doskonalenia produktów, usług, technologii, a także do celów marketingowych i znakowania ekologicznego Doradztwo dla firm w zakresie BHP i zarządzania środowiskiem

24 Katedra Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem oferta szkoleniowa
Okresowe szkolenia pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby Badania, organizacja i wartościowanie pracy  Analiza i ocena ryzyka Wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Udzielanie pierwszej pomocy, dla osób wyznaczonych przez pracodawców, wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacja pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy

25 Katedra Administracji i Prawa oferta badawcza
Opracowanie opinii prawnych z zakresu: prawa administracyjnego prawa pracy prawa cywilnego i gospodarczego prawa własności intelektualnej Działalność doradcza w zakresie: polityki społecznej administracji publicznej zarządzania w sektorze zarządzania w służbie zdrowia zarządzania jakością w administracji

26 Studia podyplomowe Zarządzanie placówką oświatową
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Zarządzanie jednostką ochrony zdrowia Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie Rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie Rachunkowość w Chorzowie Technologie informatyczne w biznesie Zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe Komunikacja społeczna i public relations Bezpieczeństwo i higiena pracy Zamówienia publiczne Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw Zarządzanie w administracji publicznej Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką

27 Studia podyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem
Metody zarządzania współczesną organizacją Controllingowe zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie innowacjami Zarządzanie w sektorach sportu, turystyki i wypoczynku Organizacja i zarządzanie w oświacie Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie Zarządzanie inwestycjami w przedsiębiorstwie Zarządzanie relacjami z klientami Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP Zarządzanie środowiskiem i przestrzenią Prawo i gospodarka Unii Europejskiej Zarządzanie zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki globalnej

28 Zapewniamy kompetentną kadrę realizującą badania, doradztwo i szkolenia

29 Zapewniamy kompetentną kadrę realizującą badania, doradztwo i szkolenia wybrane dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracowników

30 Zapewniamy kompetentną kadrę realizującą badania, doradztwo i szkolenia wybrane dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracowników

31 Realizujemy doradztwo i szkolenia w budynkach Wydziału i w przedsiębiorstwach

32 Realizujemy doradztwo i szkolenia w budynkach Wydziału i w przedsiębiorstwach

33 Współpracujemy z europejskimi naukowcami
Copenhagen University, College of Engineering (Dania) Fachhochschule Bielefeld (Niemcy) VIA College (Horsens, Dania) Universidade de Santiago de Compostela, (Hiszpania) Technische Universiteit Eindhovenent (Holandia) Universite de Valenciennes (Francja) Institut fur Weltwirtschaft , Kiel (Niemcy) Northwest Missouri State University (USA) Uniwersytet Technologiczny w Kaunas (Litwa) Uniwersytet Techniczny we Lwowie (Ukraina) VSB , Ostrawa (Czechy) Abertay University , Dundee (Wielka Brytania) University of Patras (Grecja) INA-INFO - Instytut Poszukiwań Ropy Naftowej (Chorwacja)

34 Zapraszamy do owocnej współpracy!

35 Kontakt Sekretariat Dziekana ul. Roosevelta 26 41-800 Zabrze
Tel.: (32) Strona internetowa:


Pobierz ppt "Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google