Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katedra Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katedra Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu"— Zapis prezentacji:

1 Katedra Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu
MEDYCYNA SĄDOWA – SEMINARIUM 1 Zakażenie i zachorowanie na chorobę zakaźną.

2 INNE PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ŻYCIU I ZDROWIU
NARAŻENIE NA ZARAŻENIE - Art. 161 kk: § 1. Kto wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę na takie zarażenie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Kto wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1. lub 2. następuje na wniosek pokrzywdzonego.

3 INNE PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ŻYCIU I ZDROWIU
ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE – Art. 165 kk: § 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach: 1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

4 Choroby zakaźne Ustawa z dn r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach. (Dz. U. nr 126, poz. 1384): Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb postępowania w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi, a w szczególności rozpoznawanie i śledzenie sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych celem unieszkodliwienia źródła zakażenia i przecięcia dróg szerzenia, w tym również uodpornienie osób wrażliwych na zakażenie. (...) Art Wykaz chorób zakaźnych i zakażeń, do których stosuje się przepisy ustawy, określa załącznik nr 1 do ustawy. (...)

5 Choroby zakaźne Ustawa z dn r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach. (Dz. U. nr 126, poz. 1384): Art Osoby przebywające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do: 1) poddawania się badaniom mającym na celu wykrywanie zakażeń i chorób zakaźnych, w tym również poddawania się postępowaniu mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań, 2) poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym, 3) poddawania się obowiązkowemu leczeniu, obowiązkowej hospitalizacji, izolacji, kwarantannie i nadzorowi epidemiologicznemu, 4) udzielania wyjaśnień istotnych dla zapobiegania chorobom zakaźnym.

6 Choroby zakaźne Ustawa z dn r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach. (Dz. U. nr 126, poz. 1384): Art Badaniom mającym na celu wykrywanie zakażeń i chorób zakaźnych podlegają: 1) kobiety w ciąży, które były narażone na zakażenie HIV, oraz noworodki urodzone przez matki zakażone HIV lub krętkiem bladym - badaniom w kierunku tych zakażeń, (...). Art Osoby przebywające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane do poddawania się szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym zgodnie z programem szczepień ochronnych (...).

7 Choroby zakaźne Ustawa z dn r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach. (Dz. U. nr 126, poz. 1384): Art Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje chorobę zakaźną lub zakażenie, jest obowiązany pouczyć pacjenta, (...) o środkach ostrożności zapobiegających przeniesieniu zakażenia na inne osoby (...). 2. W przypadku rozpoznania zakażenia, które może przenosić się drogą kontaktów seksualnych, lekarz jest obowiązany poinformować pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza jego partnera lub partnerów seksualnych. Fakt powiadomienia pacjenta powinien być odnotowany w dokumentacji medycznej i potwierdzony podpisem pacjenta. 3. W przypadku podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, określoną w wykazie, o którym mowa w art. 3 ust. 1, lub rozpoznania takiej choroby lekarz lub felczer ma obowiązek zgłoszenia tego faktu, w ciągu 24 godzin, właściwemu ze względu na miejsce zachorowania powiatowemu (portowemu) inspektorowi sanitarnemu, z zastrzeżeniem ust. 4-6 (...). 5. Podejrzenie lub rozpoznanie zachorowania na AIDS, (...) lekarz lub felczer ma obowiązek zgłosić bezpośrednio właściwemu ze względu na miejsce zachorowania wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu lub wskazanej przez niego specjalistycznej jednostce właściwej w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową.

8 Choroby zakaźne Ustawa z dn r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. nr 90, poz. 575): Art Państwowy inspektor sanitarny w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo: 1) wstępu o każdej porze dnia i nocy, na terenie miast i wsi do: zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład, obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład, środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym również na statki morskie, żeglugi śródlądowej i powietrzne, obiektów będących w trakcie budowy, 2) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób, 3) żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych, 4) pobierania nieodpłatnie próbek do badań.

9 Choroby zakaźne Ustawa z dn r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. nr 90, poz. 575): Art Państwowy inspektor sanitarny ma prawo wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa. 2. Wstęp do mieszkań osób korzystających z immunitetów dyplomatycznych na mocy ustaw, umów bądź zwyczajów międzynarodowych jest dozwolony jedynie w porozumieniu z właściwym przedstawicielem dyplomatycznym.

10 Choroby zakaźne Ustawa z dn r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach. (Dz. U. nr 126, poz. 1384): Art W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia choroby zakaźnej lub zakażenia właściwy inspektor sanitarny, w przypadkach określonych w ustawie, w drodze decyzji administracyjnej, może nakazać poddanie się chorego lub podejrzanego o zachorowanie lub zakażenie badaniom, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, obowiązkowemu leczeniu, obowiązkowej hospitalizacji, izolacji, kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu. Art Pracownicy zakładów opieki zdrowotnej i inne osoby, (...) mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii w drodze decyzji administracyjnej.

11 Choroby zakaźne Ustawa z dn r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach. (Dz. U. nr 126, poz. 1384): Art Kto: 1) wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, o którym mowa w art. 20 ust. 3-6, oraz art. 21 ust. 1-3, nie zgłasza przypadków zakażenia, zachorowania, podejrzenia o zakażenie, zachorowanie lub zgonu na chorobę zakaźną, 2) nie stosuje się do obowiązków wynikających z art. 5 i 13, nakazów lub zakazów określonych w art. 25 - podlega grzywnie. 2. Postępowanie w sprawach o czyny określone w ust. 1 jest prowadzone na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


Pobierz ppt "Katedra Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google