Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPIS PROGRAMU NORTON COMMANDER

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPIS PROGRAMU NORTON COMMANDER"— Zapis prezentacji:

1 OPIS PROGRAMU NORTON COMMANDER
Opracowanie mgr Aneta Kaczyńska mgr Krzystof Zieliński mgr Dariusz Zieliński

2

3

4 OPIS PROGRAMU: NORTON COMMANDER

5 PODSTAWOWE INFORMACJE O NAKŁADCE SYSTEMOWEJ

6 NORTON COMMANDER w skrócie NC jest programem narzędziowym, rezydentnym, stosowanym jako nakładka na system operacyjny MS-DOS znacznie ułatwiającym obsługę komputera. Główne zastosowanie programu polega na wykonywaniu operacji na plikach, katalogach, dyskach, odszukiwaniu i uruchomianiu innych programów. Na dysku twardym, program znajduje się zwykle w katalogu głównym o nazwie “NC”a plikiem który go uruchamia w DOS-ie jest plik : nc.exe. W celu uruchomienia programu NC, należy wejść do katalogu NC, napisać z klawiatury “nc” (wielkość liter jest tu obojętna) i wcisnąć ENTER. Możliwe jest również uruchomienie programu NC z dowolnego innego katalogu jednak pod warunkiem, że w pliku wsadowym “autoexec.bat’’ ( znajdujący się w katalogu głównym) w wierszu z poleceniem PATH znajduje się zapis “C:\NC’’.Zakończenie programu odbywa się w wyniku naciśnięcia klawisza F10 i potwierdzenia “YES”.

7 OPIS EKRANU

8 Najbardziej charakterystycznymi elementami ekranu programu NC są dwa panele zawierające przeważnie listę katalogów i plików. 8 Każdy z paneli może przedstawiać informacje z tego samego lub różnych dysków. Opis, który z dysków jest aktualnie związany z wybranym panelem znajduje się pośrodku, w górnym wierszu panelu np. A:\, B:\, C:\ itp.

9 Zmianę informacji o dysku dokonuje się w wyniku naciśnięcia kombinacji klawiszy : <Alt+F1> dla zmiany dysku w lewym panelu <Alt+F2> dla zmiany dysku w prawym panelu i wybranie w oknie dialogowym żądanego dysku np.: A:\, B:\, C:\ itp. Przejście z jednego panelu do sąsiedniego następuje po naciśnięciu klawisza TABULATORA, natomiast poruszanie się po panelu umożliwiają klawisze : lub . Program NC jest powłoką systemu DOS dlatego możliwe jest stosowanie komend DOS-u. Zmianę dysku w aktualnym, aktywnym panelu można również wykonać bezpośrednio z klawiatury wpisując np. “a:” i zatwierdzając ENTER-em. UWAGA: przed zmianą aktywnego dysku na stację dyskietek tzn. “a” lub “b” należy wpierw włożyć do stacji dyskietkę.

10 MENU PROGRAMU

11 Lewe okno z rozwiniętym menu Leftft.
Naciśnięcie klawisza F9 powoduje uaktywnienie w najwyższym wierszu ekranu menu programu w postaci: Left Files Disk Commands Options Tools Right Wyróżnienie komendy można zrealizować przez naciśnięcie klawiszy strzałek kierunkowych , a ENTER powoduje rozwinięcie poleceń zawartych w podświetlonej grupie menu. Pozycje menu “Left” i “Right” przeznaczone są do ustalenia rodzaju informacji wyświetlanych w lewym ew. prawym panelu (dla każdego panelu można ustawić inną konfigurację). Lewe okno z rozwiniętym menu Leftft.

12 Pierwsze pięć poleceń tzn
Pierwsze pięć poleceń tzn.: Brief, Full, Info, Tree, i Quick view określają charakter wyświetlanych informacji. Brief - wyświetla informacje o plikach i katalogach w formie skróconej : wybrany panel jest podzielony na trzy kolumny , dużymi literami opisywane są katalogi, małymi nazwy plików. Full - wyświetlone są pełne informacje o plikach i katalogach. W przypadku plików : I kolumna zawiera nazwę główną i rozszerzenie pliku II kolumna – rozmiar pliku w bajtach III kolumna – data utworzenia pliku IV kolumna – czas utworzenia pliku Info wyświetla informacje o dysku, którego zawartość jest przedstawiona w sąsiednim panelu a konkretnie: wielkość pamięci konwencjonalnej w bajtach wielkość pamięci dostępnej całkowita pojemność dysku w bajtach ilość wolnego miejsca na dysku w bajtach liczbę plików w katalogu głównym liczbę katalogów w katalogu głównym a niżej nazwę i numer dysku.

13 Takie same informacje uzyskamy po wciśnięciu klawiszy <Ctr+L>
Lewy panel z wyświetlonymi informacjami o dysku.

14 Tree wyświetla strukturę katalogów w postaci drzew
Prawy panel z wyświetlonym drzewem katalogów

15 Lewy panel z wyświetloną informacją o katalogu WINDOWS.
Quick view wyświetla informacje o pliku lub katalogu (liczba podkatalogów, liczba plików, wielkość w bajtach) którego nazwa jest wyróżniona w sąsiednim panelu

16 Każdy z paneli lub oba razem można usunąć z monitora przez wciśnięcie kombinacji klawiszy <Ctr+F1> dla usunięcia lub wstawienia lewego panelu <Ctr+F2> dla usunięcia lub wstawienia prawego panelu.

17 URUCHAMIANIE PROGRAMÓW Z POZIOMU NORTON COMMANDER
W celu uruchomienia wybranego programu należy odszukać w prawym lub lewym panelu odpowiedni katalog , wejść do niego ( przez podświetlenie nazwy katalogu i wciśnięcie ENTER ) , podświetlić plik uruchamiający dany program (zwykle z rozszerzeniem –exe ) i ponownie wcisnąć ENTER. To samo działanie można zrealizować przez wpisanie w wierszu poleceń ( znajduje się pod panelami) odpowiedniej ścieżki dostępu do pliku uruchamiającego program oraz nazwę tego pliku. PRZYKŁAD : aby uruchomić program antywirusowy o nazwie pliku mks_vir.exe, znajdujący się w katalogu WIRUS należy w linii poleceń wpisać komendę : C:\wirus\mks_vir {wielkość liter nie ma znaczenia} Można pominąć rozszerzenie .exe (system sam odszukuje pliki z rozszerzeniami : exe, com, bat ). Ten drugi sposób uruchamiania programów z uwagi na kłopotliwość jest rzadziej stosowany.

18 Norton Commander Zestawienie podstawowych opcji . Menu podstawowe (ostatnia linia na ekranie) f1-Help - dostarcza opis kadego z poleceń dostosowany do rodzaju wykonywanej operacji F2-Menu - wywołuje menu poleceń utworzone przez użytkownika i dostępne z poziomu katalogu bieżącego F3-View - służy do przeglądania zawartości pliku wyróżnionego F4-Edit - Tworzenie bądź poprawianie zawartości pliku wyróżnionego f5-Copy - kopiuje plik lub grupę plików do katalogu otwartego w sąsiednim oknie lub do innego Wskazanego przez użytkownika f6-Ren/Move - zmienia nazwę pliku lub przenosi plik. W pierwszym przypadku należy podać nową nazwę, w drugim katalog docelowy (wraz ze ścieżką dostępu do niego) lub potwierdzić przesunięcie pliku do katalogu otwartego w sąsiednim oknie F7-MkDir - pozwala utworzyć katalog o podanej nazwie w bieżącym katalogu lub wskazanym ścieżka dostępu. F8-Delete -służy do kasowania pojedynczych plików lub całych grup plików oraz katalogów; F9-PullDn - udostępnia menu główne F10-Quit - powoduje powrót do systemu DOS

19 Menu dodatkowe (Alt menu)
Jest wyświetlane w ostatnim wierszu po wciśnięciu klawisza Alt. Alt+F1/Alt+F2 - zmiana stacji dyskowej wyświetlanej w oknie lewym/prawym Alt-F4 - redagowanie pliku w alternatywnym edytorze Alt-F7 - wyszukiwanie pliku określonego typu Alt-F8 - przegląd ostatnio wykonywanych poleceń Alt-F9 - przełączanie gęstości zapisu na ekranie Alt-F10 - praca w drzewie katalogów

20 Menu główne Dostęp do menu głównego uzyskuje się przez klawisz F9-PullDn. W pierwszym wierszu ekranu jest wyświetlone następujące menu: Left Files Commands Options Right Wyboru opcji dokonuje się przy użyciu klawiszy [<--] , [-->] .. Wybrane menu można rozwinąć w podmenu naciskając klawisz [Enter]. Left, Right przy pomocy tych opcji decydujemy o zawartości okien (lewego/prawego) Brief - powoduje wyświetlanie w oknie samych nazw plików wraz z rozszerzeniami Full - dla każdego pliku wyświetla nazwę, rozszerzenie, rozmiar datę oraz czas ostatniego zapisu do pliku Tree - pokazuje drzewko katalogów na aktualnym dysku. W sąsiednim oknie pojawia się zawartość podświetlonego katalogu Info - okno zawiera informacje o NC, pamięci operacyjnej, aktualnym dysku, bieżącym katalogu Następne opcje - Name, eXtension, tiMe, Size, Unsorted służą do określenia kolejności w jakiej pliki mają być wyświetlane w oknie fiLter - polecenie przy pomocy którego można ograniczyć liczbę plików wyświetlanych w oknie np do plików wykonywalnych

21 Files - udostępnia operacje na plikach (większość dostępna z menu
podstawowego) Commands - powiela funkcje dostępne z Alt-menu oraz udostępnia funkcje takie jak Swap panels - zamiana okien miejscami Panels on/off gaszenie/włączanie wyświetlania okien Compare directories - porównywanie zawartości katalogów wyświetlanych w oknach Menu file edit - redagowanie menu użytkownika Options Configuration - -w okienku screen blank ustawiamy czas "spoczynku" komputera po którym NC wygasi ekran - w okienku panel options można korzystając z funkcji show hidden files zadecydować czy NC ma pokazywać pliki ukryte. Auto menu - przy użyciu tej opcji decydujemy czy menu użytkownika ma być automatycznie wyświetlane po wejściu do NC Confirmation - ta opcja pozwala ustalić które operacje mają być potwierdzane przez użytkownika Key bar - decyduje o wyświetleniu menu podstawowego Path prompt - ustala sposób zgłoszenia systemu w linii komend NC Full Screen - ta opcja umożliwia wyświetlanie okien na górnej połowie ekranu bądż na całym ekranie

22 Clock - umożliwia wyświetlanie w górnym prawym rogu czasu systemowego.
Mini status - umożliwia wyróżnienie w ostatnim wierszu okna obszaru w którym są umieszczane informacje o wybranym pliku lub katalogu. PODOBNE PROGRAMY: VOLKOV COMMANDER Volkov Commander


Pobierz ppt "OPIS PROGRAMU NORTON COMMANDER"

Podobne prezentacje


Reklamy Google