Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FORMATOWANIE - Znacziki 2 Znając podstawowe pojęcia oraz zasady dotyczące technologii WAP, opisane w poprzednim rozdziale można przejść do zagadnień dotyczących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FORMATOWANIE - Znacziki 2 Znając podstawowe pojęcia oraz zasady dotyczące technologii WAP, opisane w poprzednim rozdziale można przejść do zagadnień dotyczących."— Zapis prezentacji:

1 FORMATOWANIE - Znacziki 2 Znając podstawowe pojęcia oraz zasady dotyczące technologii WAP, opisane w poprzednim rozdziale można przejść do zagadnień dotyczących budowy każdego dokumentu WML. Tak jak w przypadku innych języków hipertekstowych w skład WML wchodzą indywidualne elementy opisywane za pomocą znaczników (tagów) Istotną rzeczą jest rozróżnianie przez WML wielkich i małych liter. Przyjęto, że nazwy znaczników są zapisywane małymi literami. Nazwa zapisana w inny sposób nie zostanie przez przeglądarkę zrozumiana. Istnieje ścisła hierarchia, mówiąca, które tagi mogą być zagnieżdżone wewnątrz innych. Schemat zagnieżdżenia można zobaczyć na drzewie zagnieżdżenia.

2 2 Tag otwierający ma za zadanie poinformować przeglądarkę o rozpoczęciu zaraz za nim samym określonego przez tag zadania, np. pogrubienie tekstu. Zadaniem znacznika zamykającego jest poinformowanie przeglądarki, że proces rozpoczęty przez znacznik otwierający tego samego typu ma zostać zakończony Znacznik pustym określa tagi, które nie mają wewnątrz siebie zagnieżdżonego tekstu lub innego znacznika. Należy zwrócić uwagę, ze w znaczniku tym przed znakiem / jest zawsze wstawiona jedna spacja. 1. otwierające 2. zmykające 3. puste Każdy tag rozpoczyna się znakiem. WML używa trzech rodzajów znaczników: FORMATOWANIE - Znacziki

3 2 Podsumowując, znaczniki mogą przyjąć jedną z form: zawartość Tag otwierającyTag zamykający Bądź w przypadku kiedy znacznik nie posiada opisywanej zawartości formę: Tag pusty FORMATOWANIE - Znacziki

4 2 Do każdego znacznika może być przypisane szereg charakterystycznych atrybutów, które zawierają dodatkowe informacje o tagu takie jak identyfikator, tytuł, typ, klasa etc. Atrybuty takie są zamieszczane wyłącznie w tagu otwierającym, zaraz po znaku spacji oraz nazwie znacznika. Nazwy atrybutów, podobnie jak nazwy samych znaczników należy pisać z małej litery. Każdy atrybut z kolei posiada wartość przypisywaną poprzez wstawienie jej pomiędzy znaki () lub też (). Zastosowanie pojedynczego cudzysłowu może być wykorzystane w obrębie atrybutu wartości kiedy wartość jest ograniczona przez podwójny cudzysłów lub na odwrót. Przykładowo znacznik z atrybutem o pewnej wartości będzie wyglądał następująco: FORMATOWANIE - Znacziki

5 2 Pod względem spełnianej funkcji znaczniki mogą być podzielone na osiem grup: 1. Znaczniki ogólne - dotyczące całego dokumentu WML 2. Znaczniki do formatowania tekstu 3. Znaczniki do obsługi obrazków 4. Znaczniki do konstruowania tabel 5. Znaczniki do nawigacji oraz deklarowania łączy 6. Znaczniki do obsługi i wykonywania zdżeń 7. Znaczniki umożliwiające pobieranie danych użytkownika 8. inne FORMATOWANIE - Znacziki

6 FORMATOWANIE - Prolog 2 Jak już wspomniano w poprzednim rozdziale dane języka WML są powiązane jako zbiór kart przypisanych do jednej talii. Zagłębiając się jednak dokładniej można stwierdzić, że stwierdzenie to nie jest do końca właściwe. Talia bowiem zawiera bezpośrednio w sobie prolog oraz znacznik. Ponieważ poprawnie skonstruowana talia jest jednocześnie częścią języka XML stąd też musi zawierać deklarację XML oraz definicję typu dokumentu (DTD) - czyli prolog. Właściwie zapisana składnia składnia prologu WML zostanie przedstawiona poniżej: <!DOCTYPE wml PUBLIC -//WAPFORUM//DTD WML 1.2//PL http://www.wapforum.org/DTD/wml1.2.dtd>

7 2 Jak widać prolog składa się z dwóch części, zawartych pomiędzy znakami : Część pierwsza informuje przeglądarkę o wersji języka XML na której opiera się język WML. Dla wersji WML 1.2 jest to wersja WAP 1.0 <!DOCTYPE wml PUBLIC -//WAPFORUM//DTD WML 1.2//PL http://www.wapforum.org/DTD/wml1.2.dtd> Druga część niesie ze sobą informację na temat: użytej wersji języka wml używanego języka adresu strony DTD FORMATOWANIE - Talia, Prolog

8 FORMATOWANIE - Talia, 2 Jak można było wywnioskować z grafu zagnieżdżenia znaczników pierwszym znacznikiem jest. Rozpoczyna się tuż za prologiem a zamyka na końcu talii. Jego zadaniem jest zawarcie w sobie wszystkich innych tagów łącznie z całą zawartością. Obowiązkowo występuje on w każdej talii, tyko jeden raz może zawierać tylko po jednym z opcjonalnych znaczników i i jeden lub więcej znaczników oznaczających omawianą już kartę. ZAGNIEŻDŻONE ZNACZNIKI: ATRYBUTY

9 2 class Atrybut opcjonalny stosowany do przypisania znacznikowi jednej lub więcej klas. Kolejne nazwy kas są oddzielane przy pomocy znaku spacji. W nazwie klasy ważna jest wielkość liter, przykładowo nazwy Stos oraz stos są w zupełnie innymi nazwami. FORMATOWANIE - Talia,

10 2 id Opcjonalny atrybut stosowany w celu przypisania unikalnej nazwy do tagu. Nazwa nie może się powtarzać zarówno w pojedynczej karcie jak również w całej talii. Pierwszym znakiem nazwy może być litera, pozostałymi znakami mogą być zarówno litery jak i cyfry. FORMATOWANIE - Talia,

11 2 xml:lang Atrybut opcjonalny służący do ustawiania kodu języka użytego w znaczniku, jak polski, angielski, grecki itp. Domyślną watrością tego parametru jest: en-US. FORMATOWANIE - Talia,

12 2 <!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.2//PL" "http://www.WAPforum.org/DTD/wml_1.2.xml"> Na obecnym etapie z poznanego kodu WML można wyodrębnić następujące elementy: Pozostały kod WML Prolog dokumentu Początek i koniec kodu WML FORMATOWANIE - Talia,

13 FORMATOWANIE - Karta, 2 jest jednym z podstawowych znaczników języka WML i oznacza opisywaną już kartę. Gromadzi w sobie znaczniki dotyczące tekstu, grafiki, linków oraz wszystkie inne tagi opisujące wygląd dokumentu WML na ekranie przeglądarki. W ramach talii musi być zawarta co najmniej jedna karta. Jeżeli kart w dokumencie jest więcej wówczas w celu ich odróżnienia od siebie niezbędne jest zastosowanie atrybutu id. Często stosowaną praktyką jest wyświetlanie w każdej z kart frazy tytułowej, widocznej u góry strony. W tym celu stosowany jest nieobowiązkowy atrybut title. ZAGNIEŻDŻONE ZNACZNIKI: ATRYBUTY

14 FORMATOWANIE 2 class Atrybut opcjonalny stosowany do przypisania znacznikowi jednej lub więcej klas. Kolejne nazwy kas są oddzielane przy pomocy znaku spacji. W nazwie klasy ważna jest wielkość liter, przykładowo nazwy Stos oraz stos są zupełnie innymi nazwami

15 2 id Opcjonalny atrybut stosowany w celu przypisania unikalnej nazwy do tagu. Nazwa nie może się powtarzać zarówno w pojedynczej karcie jak również w całej talii. Pierwszym znakiem nazwy może być litera, pozostałymi znakami mogą być zarówno litery jak i cyfry. FORMATOWANIE

16 2 newcontext Opcjonalny atrybut, będący wartością logiczną, która nakazuje przeglądarce ponowne wyświetlanie karty, kiedy jest załadowana. Domyślną wartością tego atrybutu jest false co oznacza brak ponownego załadowania karty. Przeciwną wartością jest true.

17 FORMATOWANIE 2 onenterbnackward Opcjonalny atrybut dostarczający przeglądarce informacji o adresie URL, który ma zostać wybrany po naciśnięciu przez użytkownika opcji wstecz. Adres URL nie może przekroczyć długości 255 znaków.

18 FORMATOWANIE 2 onenterfoward Opcjonalny atrybut dostarczający przeglądarce informacji o adresie URL, który ma zostać wybrany po naciśnięciu przez użytkownika opcji dalej. Adres URL nie może przekroczyć długości 255 znaków.

19 FORMATOWANIE 2 ontimer Opcjonalny atrybut dostarczający przeglądarce informacji o adresie URL, który ma zostać wybrany po upłynięciu ustanowionego za pomocą znacznika czasu. Adres URL nie może przekroczyć długości 255 znaków.

20 FORMATOWANIE 2 ordered Atrybut opcjonalny ustawiający wartość logiczną, która dostarcza informacji o tym jak zawartość aktualnej karty jest przedstawiana. Atrybut jest używany w celu organizacji przez przeglądarkę wyświetlania układu strony. Jeżeli wartość ustawiona jest na true oznacza to, iż zawartość jest ułożona w sekwencji linowej (np. zbiór ułożonych kolejno znaczników.

21 FORMATOWANIE 2 ordered Atrybut opcjonalny ustawiający wartość logiczną, która dostarcza informacji o tym jak zawartość aktualnej karty jest przedstawiana. Atrybut jest używany w celu organizacji przez przeglądarkę wyświetlania układu strony. Jeżeli wartość ustawiona jest na false oznacza to,znaczniki nie są ułożone w naturalnej kolejności. Domyślną wartością parametru jest true.

22 FORMATOWANIE 2 title Atrybut opcjonalny, którego zadaniem jest opisanie bądź dostarczenie dodatkowych informacji na temat znacznika przez niego opisywanego.

23 2 xml:lang Atrybut opcjonalny służący do ustawiania kodu języka użytego w znaczniku, jak polski, angielski, grecki itp. Domyślną wartością tego parametru jest: en-US. FORMATOWANIE - Talia,

24 FORMATOWANIE 2 Poznane do tej pory elementy języka WML można przedstawić w ramach schematu Prolog Talia Jak widać taia, czyli cały dokument WML, zawiera w sobie prolog, oraz znacznik wml w którym z kolei znajdują się poszczególne karty ( )

25 FORMATOWANIE 2 Pusta karta karta z tytułem dwie karty

26 FORMATOWANIE 2 Wiele informacji dokumentu WML dotyczy nie pojedynczej karty ale całej talii. Dlatego aby uniknąć wpisywania każdorazowo tych samych danych w pojedynczej karcie, wprowadzony został znacznik head. Znacznik head służy jako kontener dla informacji umieszczonych w zagnieżdżonych w nim znacznikach acces i meta. Zagnieżdżone znaczniki dostarczają natomiast informacji na temat możliwości dostępu do danej talii oraz o informacjach na temat talii. ZAGNIEŻDŻONE ZNACZNIKI: W jednej talii może istnieć tylko jeden znacznik head ATRYBUTY

27 2 class Atrybut opcjonalny stosowany do przypisania znacznikowi jednej lub więcej klas. Kolejne nazwy kas są oddzielane przy pomocy znaku spacji. W nazwie klasy ważna jest wielkość liter, przykładowo nazwy Stos oraz stos są w zupełnie innymi nazwami. FORMATOWANIE - Talia,

28 2 id Opcjonalny atrybut stosowany w celu przypisania unikalnej nazwy do tagu. Nazwa nie może się powtarzać zarówno w pojedynczej karcie jak również w całej talii. Pierwszym znakiem nazwy może być litera, pozostałymi znakami mogą być zarówno litery jak i cyfry. FORMATOWANIE - Talia,

29 FORMATOWANIE 2 W obecnej chwili znajomość tagów pozwala na sformułowanie schematu: Jak widać wewnątrz znacznika pojawia się maksymalnie jeden nagłówek ( ) oraz dowolna ilość kart ( ).

30 FORMATOWANIE 2 Tag dostarcza przeglądarce informacje określające kto ma dostęp do danej talii. Poprzez dostęp rozumiana jest tutaj możliwość nawigacji z jednej talii do innej oraz możliwość wyświetlenia docelowej karty w przeglądarce. Podczas kiedy przeglądarka przechodzi do innej talii sprawdza w znaczniku, czy z bieżącej talii możliwe jest przejście do talii docelowej. Jeżeli tag nie jest obecny w talii wówczas talia może być dostępna z poziomu każdej innej talii lub karty. Jeżeli znacznik acces jest obecny, wówczas talia będzie dostępna tyko da tych talii, w których wartości zadeklarowane są w jednym bądź obydwu z atrybutów domain i path.

31 FORMATOWANIE 2 W każdej talii może znajdować się tylko jeden znacznik, który może być zawarty wyłącznie w występującym również tylko jednokrotnie znaczniku head. Z uwagi na fakt, że tag nie zawiera żadnych dodatkowych znaczników jest on tagiem pustym. ZAGNIEŻDŻONE ZNACZNIKI: brak ATRYBUTY

32 FORMATOWANIE 2 class Atrybut opcjonalny stosowany do przypisania znacznikowi jednej lub więcej klas. Kolejne nazwy kas są oddzielane przy pomocy znaku spacji. W nazwie klasy ważna jest wielkość liter, przykładowo nazwy Stos oraz stos są w zupełnie innymi nazwami.

33 FORMATOWANIE 2 domain Opcjonalny atrybut deklarujący domenę do jakiej może przejść użytkownik z talii aktualnie przez niego odwiedzanej.

34 2 id Opcjonalny atrybut stosowany w celu przypisania unikalnej nazwy do tagu. Nazwa nie może się powtarzać zarówno w pojedynczej karcie jak również w całej talii. Pierwszym znakiem nazwy może być litera, pozostałymi znakami mogą być zarówno litery jak i cyfry. FORMATOWANIE - Talia,

35 FORMATOWANIE 2 path Opcjonalny atrybut zawierający w sobie ścieżkę do jakiej może przejść użytkownik z talii aktualnie przez niego odwiedzanej. Każda ścieżka do której ma być możliwe przejście powinna być w tym atrybucie zadeklarowana.

36 FORMATOWANIE 2 W poniższym fragmencie kodu znacznik uniemożliwia przejście z aktualnej strony do strony innej niż wapforum.org:... http://wapforum.org/cbb/stocks.cgi http://wapforum.org/cbb/demos/alpha/packages.cgi?x=123&y=456stocks.cgi http://wapforum.org/internal/foo.wml Tak więc ze strony zamieszczającej powyższy kod możliwe będzie przejście do przykładowych stron: http://www.test.net/cbb Natomiast niemożliwym będzie przejście do strony w innej domenie, np.:

37 FORMATOWANIE 2 Dodając do poprzedniego kodu znacznik path o wartości /cbb otrzymujemy :... http://wapforum.org/cbb/stocks.cgi http://wapforum.org/cbb/demos/alpha/packages.cgi?x=123&y=456stocks.cgi W tym przypadku dostęp będzie możliwy wyłącznie dla stron w katalogu /cbb oraz jego podkatalogach: http://wapforum.org/internal/foo.wml http://www.test.net/cbb Nie będzie możliwe przejście do żadnej innej strony zarówno innej, niż zamieszczona w katalogu /cbb jak i strony z inej domeny:

38 FORMATOWANIE 2 Tag meta jest stosowany głównie do zapisywania informacji na temat talii. Informacja może zawierać w sobie wszystko co programista chciałby przekazać użytkownikowi na temat swojej strony uwzględniając nazwisko autora, słowa kluczowe, temat, podległe tematy. Dodatkowo, poza użytkownikiem znacznik ten jest wykorzystywany przez wyszukiwarki internetowe w celu skatalogowania strony w swoich archiwach. Znacznik ten przedstawia dane jako pary wartości nazwa/wartość poprzez użycie atrybutu name z odpowiednią nazwą i atrybutu content z odpowiednią wartością. Dane zawarte w znaczniku meta nie są wyświetlane przez talie. ZAGNIEŻDŻONE ZNACZNIKI: brak ATRYBUTY

39 FORMATOWANIE 2 class Atrybut opcjonalny stosowany do przypisania znacznikowi jednej lub więcej klas. Kolejne nazwy kas są oddzielane przy pomocy znaku spacji. W nazwie klasy ważna jest wielkość liter, przykładowo nazwy Stos oraz stos są w zupełnie innymi nazwami.

40 FORMATOWANIE 2 content Opcjonalny atrybut mieszczący w sobie informacje o wartości atrybutu name. Nie posiada on zdefiniowanych wartości, mogą nimi być dowolne słowa lub ciągi znaków.

41 FORMATOWANIE 2 forua Atrybut opcjonalny o wartościach ogicznych, który decyduje czy zawartość tagu zostanie przesłana do przeglądarki. Jeśli wartość tego atrybutu ustawiona jest jako true dane meta zostaną obowiązkowo przesłane do przeglądarki. Jeśli wartość ustawiona jest jako false dane nie muszą być przesłane do przeglądarki

42 FORMATOWANIE 2 http-equiv Atrybut mogący zostać zastosowany opcjonalnie w miejscu atrybutu name w celu stworzenia informacji używanej do generowania nagłówka HTTP.

43 2 id Opcjonalny atrybut stosowany w celu przypisania unikalnej nazwy do tagu. Nazwa nie może się powtarzać zarówno w pojedynczej karcie jak również w całej talii. Pierwszym znakiem nazwy może być litera, pozostałymi znakami mogą być zarówno litery jak i cyfry. FORMATOWANIE - Talia,

44 FORMATOWANIE 2 name Opcjonalny atrybut dający w połączeniu z atrybutem content informacje o opisywanej nazwie i jej wartości. Nie posiada on zdefiniowanych wartości, mogą nimi być dowolne słowa lub ciągi znaków.

45 FORMATOWANIE 2 scheme Opcjonalny atrybut określający formę lub strukturę według której ma być zinterpretowana zawartość znacznika meta.

46 FORMATOWANIE 2 Poniższy fragment kodu WML przedstawia praktyczne zastosowanie znacznika :...... W zamieszczonym kodzie zostały osadzone dwie istotne informacje: słowo kluczowe keyword i jego wartość, informacja, że autorem jest Jan Kowalski.

47 FORMATOWANIE 2 W obecnej chwili możliwe jest ulokowanie elementów zawartych wewnątrz znacznika według schematu: Wewnątrz tagu zawarte mogą być tagi oraz wraz z odpowiednią ich zawartością

48 FORMATOWANIE 2 Wygodnym znacznikiem języka WML jest, czyli szablon. Umożliwia on przypisanie jednakowej funkcji do wszystkich klawiszy nawigacyjnych każdej z kart w danej talii. Przykładowo, zamiast opisywać w każdej z kart pojedynczo klawisz powrotu do poprzedniej strony, można zrobić to w części. W przypadku, kiedy w jednej lub kilku z wielu kart talii zachodzi potrzeba innego niż w całości opisu klawiszy, można to bez trudu zrobić opisując klawisze indywidualnie w pojedynczej karcie. Jedynym tego warunkiem jest identyczna nazwa w atrybutach elementów opisujących. Wówczas wszystkie karty będą posiadały klawisze zdefiniowane tak jak ustalono w szablonie, natomiast klawisze opisane indywidualnie będą działały według własnego schematu. ZAGNIEŻDŻONE ZNACZNIKI: ATRYBUTY

49 2 class Atrybut opcjonalny stosowany do przypisania znacznikowi jednej lub więcej klas. Kolejne nazwy kas są oddzielane przy pomocy znaku spacji. W nazwie klasy ważna jest wielkość liter, przykładowo nazwy Stos oraz stos są w zupełnie innymi nazwami. FORMATOWANIE - Talia,

50 2 id Opcjonalny atrybut stosowany w celu przypisania unikalnej nazwy do tagu. Nazwa nie może się powtarzać zarówno w pojedynczej karcie jak również w całej talii. Pierwszym znakiem nazwy może być litera, pozostałymi znakami mogą być zarówno litery jak i cyfry. FORMATOWANIE - Talia,

51 FORMATOWANIE 2 onenterbnackward Opcjonalny atrybut dostarczający przeglądarce informacji o adresie URL, który ma zostać wybrany po naciśnięciu przez użytkownika opcji wstecz. Adres URL nie może przekroczyć długości 255 znaków.

52 FORMATOWANIE 2 onenterfoward Opcjonalny atrybut dostarczający przeglądarce informacji o adresie URL, który ma zostać wybrany po naciśnięciu przez użytkownika opcji dalej. Adres URL nie może przekroczyć długości 255 znaków.

53 FORMATOWANIE 2 ontimer Opcjonalny atrybut dostarczający przeglądarce informacji o adresie URL, który ma zostać wybrany po upłynięciu ustanowionego za pomocą znacznika czasu. Adres URL nie może przekroczyć długości 255 znaków.

54 FORMATOWANIE 2... Poniższy fragment źródła przedstawia wykorzystanie znacznika W sekcji definiowany jest opis klawisza wstecz dostępny dla wszystkich kart W Karcie 2 ten sam klawisz posiada nie będzie wykonywał żadnego zadania i nie jest opisany.


Pobierz ppt "FORMATOWANIE - Znacziki 2 Znając podstawowe pojęcia oraz zasady dotyczące technologii WAP, opisane w poprzednim rozdziale można przejść do zagadnień dotyczących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google