Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ujęcia wody 2009/10.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ujęcia wody 2009/10."— Zapis prezentacji:

1 Ujęcia wody 2009/10

2 Podział wód podziemnych wg Pazdry
Przypowierzchniowe (zaskórne) Gruntowe Międzywarstwowe (głębinowe, w tym: artezyjskie i subartezyjskie) Juwenilne i reliktowe

3 sztucznych wód gruntowych
Ujęcia wód powierzchnio-wych podziemnych sztucznych wód gruntowych Ujęcia wód źródlanych Ciągi drenażowe Ujęcia brzegowe Studnie kopane (szybowe) infiltracyjne Ujęcia wód płyną-cych Ujęcia nurtowe Studnie abisynki Ujęcia jazowe Studnie wiercone (głębinowe) Ujęcia zatokowe Ujęcia wód stojących

4 Ujecie płytkich wód gruntowych
warstwa humusowa grunt rodzimy obsypka sączek

5 Studnia artezyjska

6 Ujęcie wody artezyjskiej (zdrój uliczny) w Drawnie

7 Ujęcie wody ze studni kopanej
pokrywa pow. utwardzona uszczelnienie płaszcz studni otwory w płaszczu zasypka dna

8

9 Studnia abisynka (wbijana)

10 Wymagana wydajność ujęcia wody
Qu - wymagana wydajność ujęcia wody, na którą projektuje się urządzenia służące do czerpania wody, m3/s; n - liczba godzin pracy ujęcia, a zasadniczo pompowni, w ciągu doby, h/d; Qd max - maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę uwzględniające jej wszystkich odbiorców, m3/d; a - współczynnik uwzględniający potrzeby zakładu wodociągowego; a ≈ 0,05; β - współczynnik uwzględniający procesy starzenia się konstrukcji studziennych i wynikająca stąd konieczność prowadzenia okresowych remontów lub renowacji; orientacyjnie β = 1,0 ÷ 1,35 (im mniejsza liczba obiektów ujmujących wodę, tym większa wartość współczynnika β); Qr - dodatkowo ujmowana woda przeznaczona na uzupełnianie zapasów (np. wody na cele przeciwpożarowe) lub ze względu na przewidywaną rozbudowę jednostki osadniczej, m3/s.

11

12

13 Elementy studni wierconej

14 Procedura budowy studni wierconej
projekt prac geologicznych na wykonanie studni wierconej; sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej na wykonanie prac geologicznych; wykonanie odwiertu studziennego z zarurowaniem i zafiltrowaniem; badania fizyczno – chemiczne i bakteriologiczne wody; sporządzenie dokumentacji powykonawczej; wykonanie operatu wodnoprawnego na uzyskanie pozwolenia na podjęcie eksploatacji; rejestracja studni.

15 Etapy budowy studni głębinowej

16

17

18

19 Pokrywa obudowy studni wierconej

20

21 Głowica studni z wodomierzem i sondą do pomiaru głębokości zalegania zw. wody

22 Agregat pompowy: pompa głębinowa (u góry) i silnik elektryczny (u dołu)

23

24

25 Opuszczanie agregatu pompowego do studni wierconej

26

27 Elementy rurociągu tłocznego

28 Studnie wiercone w rejonie Gorzowa Wlkp.

29 Ujęcie wody źródlanej 1 - pompa, 2 - przelew, 3 - grunt rodzimy, 4 - warstwa wodonośna, 5 - warstwa nieprzepuszczalna;

30 Ujęcie wód powierzchniowych
1- przewód ssący, 2 - zasuwa, 3 - krata, 4 - warstwa drenująco-filtracyjna (żwir, tłuczeń)

31 Ujęcie brzegowe w Dobczycach z Raby dla Krakowa

32 Gruba Kaśka i chude Wojtki

33 Ujęcie infiltracyjne poddenne studnia promienista

34 Metody uzupełniania zasobów wód infiltracyjnych
Sposób bezpośredni rowy lub stawy infiltracyjne rowy lub stawy infiltracyjne studnia warstwa wodonośna warstwa nieprzepuszczalna

35 zwierciadło wody podziemnej
Metody uzupełniania zasobów wód infiltracyjnych Sposób pośredni zwierciadło wody podziemnej rzeka studnia warstwa wodonośna warstwa nieprzepuszczalna

36 Stawy infiltra- cyjne w Poznaniu (Dębina)

37 Strefy ochronne ujęć wody wg Prawa wodnego (2001)
Teren ochrony bezpośredniej (ogrodzony i/lub oznakowany); Teren ochrony pośredniej (oznakowany) – obszar zasilania ujęcia wody (jeżeli czas przepływu wody od granicy obszaru zasilania do ujęcia jest dłuższy od 25 lat, to strefa ochronna obejmuje obszar wyznaczony 25-letnim czasem wymiany wody w warstwie wodonośnej).

38 Oznakowanie


Pobierz ppt "Ujęcia wody 2009/10."

Podobne prezentacje


Reklamy Google