Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

4. Roboty Przygotowawcze i Zabezpieczające

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "4. Roboty Przygotowawcze i Zabezpieczające"— Zapis prezentacji:

1 4. Roboty Przygotowawcze i Zabezpieczające
Prace Geodezyjne Przygotowanie Terenu Robót Odwodnienie Terenu Robót i Zabezpieczenie Przed Dopływem Wód

2 Prace Geodezyjne Związane z Wyznaczaniem i Realizacją Budowli Ziemnych Obejmują:
wyznaczanie i stabilizację w terenie ( w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do kształtu budowli i poszczególnych jej elementów, wyznaczenie (w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną) elementów geometrycznych budowli takich jak osie, obrysy, krawędzie, załamania itp., wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów wysokościowych, przy czym punkty te powinny być dowiązane do geodezyjnej osnowy wysokościowej obowiązującej na tym terenie,

3 Prace Geodezyjne Związane z Wyznaczaniem i Realizacją Budowli Ziemnych Obejmują:
wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji budowli wymaganych nachyleń skarp, spadków, osiadania itp., wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczególnych jej etapów) pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych oraz sporządzanie planów sytuacyjno – wysokościowych budowli i ich aktualizację. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej części należy wykonać zanim stanie się ona niedostępna, prowadzenie ciągłego monitoringu zachowania się budowli ziemnych, t.j. pomiarów przemieszczeń elementów budowli.

4 PRACE GEODEZYJNE Wszelkie prace realizacyjne należy wykonać w oparciu o geodezyjnie wyznaczone elementy geometryczne budowli Poszczególne elementy geometryczne budowli powinny być wyznaczone i zastabilizowane w sposób umożliwiający operatywne ich wprowadzenie oraz wykorzystanie podczas realizacji budowli Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w zakresie osnowy podstawowej jak i roboczej, powinna być dostosowana do wymagań realizacyjnych budowli w poszczególnych etapach czy fragmentach. Dokładność ta powinna być określona przez projektanta przed rozpoczęciem budowy

5 Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej wraz ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno – kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy, o ile przepisy tego wymagają.

6 PRZYGOTOWANIE TERENU ROBÓT
Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem istniejących na nim budowli wraz z instalacjami i urządzeniami obiektów oraz wysokiej roślinności. Polega ono głównie na: zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych (dreny, przewody rurowe, kable i inne), usunięciu lub zabezpieczeniu przed uszkodzeniem drzew i krzewów, w zależności od rozwiązania przewidywanego przez projekt, usunięciu rumowisk, wysypisk odpadów oraz gleby zanieczyszczonej związkami chemicznymi,

7 PRZYGOTOWANIE TERENU ROBÓT
zabezpieczeniu obiektów chronionych prawem (twory przyrody, pomniki kultury, wykopaliska archeologiczne). zabezpieczeniu rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, usunięciu darniny i gleby, które należy wykonać w granicach wyznaczonej budowli ziemnej powiększonych o około 0,5 – 1,0m z każdej strony; w przypadku gdy darnina lub gleba mają być ponownie wykorzystane należy je składować w pobliżu, płaty darniny w stosach powinny być zwrócone murawą ku sobie, wykonaniu budowli tymczasowych zabezpieczających teren robót np. gródz, ścianek szczelnych.

8 Odwodnienie Terenu Robót i Zabezpieczenie Przed Dopływem Wód
Zasady Wyboru Sposobu Odwadniania Instalacji Odwadniających Odwodnienia Powierzchniowe Odwodnienia Wgłębne Odwodnienia Mieszane

9 Przyjęcie i Odprowadzenie Wód Opadowych Wykonuje Się Za Pomocą
ROWÓW OPASKOWYCH (otaczających teren robót) lub STOKOWYCH (na stokach i u podnóża skarp przyległych do terenu robót) ROWÓW WEWNĘTRZNYCH (wykonanych np. w dnie wykopu) ODWODNIEŃ WGŁĘBNYCH

10 Zwierciadło wody gruntowej należy obniżyć gdy z tego powodu niemożliwe jest wykonanie wykopu stosowanymi na budowie maszynami lub utrudnia ono posadowienie przewidzianych w projekcie budowli i urządzeń. Obniżenie poziomu wód gruntowych należy przeprowadzać w taki sposób aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu wykonywanej budowli a także w podłożach budowli sąsiednich i na skutek wytworzonej depresji nie wystąpiły nadmierne osiadania podłoża istniejących w sąsiedztwie budowli.

11 ODWODNIENIE PODŁOŻA BUDOWLI wykonuje się w celu:
Poprawienia warunków w jakich znajdować się będzie podłoże w czasie eksploatacji budowli, np. odprowadzenie wód filtracyjnych, przyspieszenie osiadania itp. – jest to odwodnienie konstrukcyjne i powinno być wykonane zgodnie z odrębnym projektem Poprawienia warunków wykonania budowli, np. dla umożliwienia poruszania się po podłożu sprzętu budowlanego – jest to odwodnienie robocze i powinno być dostosowane do warunków wodno – gruntowych oraz do rodzaju maszyn i sprzętu przewidzianych na budowie

12 ODWODNIENIE ROBOCZE OBEJMUJE
Wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych Nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 – 1,0 %, zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych W razie potrzeby wypełnienie rowów poprzecznych pospółką lub drobnym żwirem Ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia wód

13 ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWE
Odwodnienia Powierzchniowe są najprostszym sposobem ochrony wykopów, obiektów przed szkodliwym działaniem wody Charakteryzują się najmniejszym kosztem wykonania instalacji odwadniających oraz najmniejszym jednostkowym zużyciem energii Powinny być projektowane i stosowane wyłącznie przy niewielkich obniżeniach zwierciadła wody gruntowej

14 ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWE
w miarę zwiększania depresji i szybkości jej wytwarzania intensyfikuje się sufozja i erozja skarp oraz dna wykopów po przekroczeniu depresji dopuszczalnej następuje spływanie skarp i naruszenie struktury gruntu w dnie produkty erozji gruntu niesione przez wodę zasypują kosze ssawne pomp i utrudniają sprawne eksploatowanie instalacji odwadniającej

15 Przykłady Stosowania Odwodnień Powierzchniowych w Różnych Rodzajach Gruntów

16 Przykłady Stosowania Odwodnień Powierzchniowych w Różnych Rodzajach Gruntów

17 ODWODNIENIA WGŁĘBNE charakteryzują się
większym kosztem wykonania instalacji i większym kosztem jej eksploatacji na jednostkę czasu większą ilością pompowanej wody i większym zużyciem energii koniecznością dokładniejszego rozpoznania warunków hydrogeologicznych większą pracochłonnością i trudnością projektowania

18 PRZYKŁADY ODWODNIEŃ WGŁĘBNYCH

19 ODWODNIENIA MIESZANE Polegają one na zastosowaniu w tym samym wykopie różnych sposobów odwodnienia lub różnych typów ujęć

20 Potrzeba odwodnienia mieszanego występuje najczęściej w następujących przypadkach:
pionowe urządzenia odwadniające (zwykle studnie depresyjne) nie obniżają z powodu wysokiego zalegania stropu warstwy nieprzepuszczalnej zwierciadła wody do wymaganego poziomu; wykop odwadniany powierzchniowo położony jest w warstwie nieprzepuszczalnej, pod którą występuje warstwa wodonośna z wodą o zwierciadle napiętym; w dwu poziomach wodonośnych stosuje się różne systemy odwadniające;

21 Potrzeba odwodnienia mieszanego występuje najczęściej w następujących przypadkach:
wykop przecina kilka warstw o znacznie zróżnicowanej przepuszczalności; jeżeli nie jest możliwe obniżenie wysokości ciśnienia wody w najniższej warstwie do poziomu dna w wykopie zupełnym; gdy roboty budowlane w wykopie fundamentowym mają trwać długo.

22 Na wybór sposobu odwodnienia mają wpływ
przepuszczalność oraz układ w poziomie i w pionie poszczególnych warstw gruntu, położenie wykopu w stosunku do tych warstw, odległość strefy zasilania warstw wodonośnych, wielkość, głębokość i kształt wykopu, dopuszczalny stopień rozluźnienia podłoża, szybkość wykonania wykopu, możliwości wykonania instalacji wewnątrz wykopu.


Pobierz ppt "4. Roboty Przygotowawcze i Zabezpieczające"

Podobne prezentacje


Reklamy Google