Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ mrozu na podłoże gruntowe, wysadzinowość gruntów, przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom mrozowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ mrozu na podłoże gruntowe, wysadzinowość gruntów, przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom mrozowym."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ mrozu na podłoże gruntowe, wysadzinowość gruntów, przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom mrozowym

2 Powstawanie soczewek lodowych
zw.w.g

3 Warunki powstawania wysadzin mrozowych
długo utrzymująca się temperatura ujemna zwierciadło wody gruntowej zalega dość płytko grunt w podłożu posiada cechy wysadzinowe

4 Podział gruntów ze względu na wysadzinowość wg Wiłuna (1958 r.)
Grupa A - grunty niewysadzinowe Hkb< 1.0 m, bezpieczne w każdych warunkach klimatycznych i wodnogruntowych; zawartość cząstek o średnicy mniejszej niż 0.05 mm wynosi poniżej 20%, zawartość cząstek o średnicy poniżej 0.02 mm wynosi mniej niż 3%. Czyste żwiry, pospółki i piaski (grube). Grupa B - grunty małowysadzinowe Hkb< 1.3 m, grunty zawierające 2030% cząstek mniejszych od 0.05 mm oraz 310% cząstek mniejszych od 0.02 mm. Piaski (bardzo drobne), piaski pylaste i próchniczne. Grupa C - grunty wysadzinowe Hkb> 1.3 m, grunty zawierające powyżej 30% cząstek mniejszych niż 0.05 mm i więcej niż 10% cząstek mniejszych od 0.02 mm. Wszystkie grunty spoiste i namuły organiczne

5 Kryterium wysadzinowości gruntów wg Casagrande’a (1934 r.)
Za wysadzinowe uznaje się wszystkie grunty bardzo różnoziarniste (U>15) zawierające powyżej 3% cząstek mniejszych niż 0.02 mm oraz grunty równoziarniste (U<5) zawierające ponad 10% cząstek o wymiarach poniżej 0.02 mm.

6

7

8 Powstawanie przełomów na drogach w okresach wiosennych
1 - spękana nawierzchnia (przełomy) 2 - podłoże odmarznięte 3 - grunt zamarznięty 4 - granica przemarzania 5 - śnieg

9 Strefy głębokości przemarzania na terenie Polski dla celów fundamentowania wg PN–81/B–03020
Przy projektowaniu sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz drenaży głębokości podane na mapie należy powiększyć co najmniej o 1/3 (33%)

10 Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom mrozowym
w budownictwie ogólnym i inżynierskim Posadowienie fundamentów budowli poniżej granicy przemarzania, Wymiana gruntu wysadzinowego na niewysadzinowy (do granicy przemarzania) Stosowanie izolacji termicznych pod komorami w chłodniach Podgrzewanie gruntu pod komorami chłodni wodą obiegową lub prądem elektrycznym Stosowanie zasypki za murami oporowymi, przyczółkami mostów i jazów z dobrze przepuszczalnych gruntów niewysadzinowych W przypadku płytko posadowionych fundamentów w okresach mrozów należy stosować „ocieplanie” gruntu przy pomocy mat (np. słomianych) lub obsypywać gruntem

11 Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom mrozowym
w budownictwie drogowym Podwyższanie niwelety drogi przez wykonywanie nasypów na terenach o niekorzystnych warunkach wodno-gruntowych Obniżanie poziomu wód gruntowych lub odcięcie ich bocznego napływu przy pomocy drenażu podłużnego (rowów przydrożnych) Stosowanie pod nawierzchnią podsypki żwirowej o odpowiedniej grubości (wymiana gruntu wysadzinowego na niewysadzinowy) Stosowanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem lub bitumami Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni drogowej, podłoża i poboczy.


Pobierz ppt "Wpływ mrozu na podłoże gruntowe, wysadzinowość gruntów, przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom mrozowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google