Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wprowadzenie do niemieckiego systemu raportowania: Wdrożenie na poziomie federalnym Hans-Jürgen Grummt Federalna Agencja Środowiska Oddział Bad Elster.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wprowadzenie do niemieckiego systemu raportowania: Wdrożenie na poziomie federalnym Hans-Jürgen Grummt Federalna Agencja Środowiska Oddział Bad Elster."— Zapis prezentacji:

1 1 Wprowadzenie do niemieckiego systemu raportowania: Wdrożenie na poziomie federalnym Hans-Jürgen Grummt Federalna Agencja Środowiska Oddział Bad Elster Titel (Introduction to the German reporting system: Implementation at the federal level) Warsztaty w ramach komponentu 6, Działanie 6.1 Creation of a system for reporting and consumer information about water quality Warszawa, 2-5 czerwca, 2009

2 2 Treść Zakres odpowiedzialności w dziedzinie sprawozdawczości na temat wody do spożycia Podstawy prawne sprawozdawczości w Niemczech Zawartość oraz struktura istniejących krajowych baz danych zawierających informacje n/t jakości wody do spożycia Zakres odpowiedzialności za dostarczanie informacji konsumentom na poziomie federalnym – sprawozdawczość i informowanie społeczeństwa na poziomie ogólnym

3 3 Duties and responsibility in reporting Państwo Członkowskie przekazuje raport o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi konsumentom oraz KE Raport roczny autorstwa władz krajów związkowych do UBA* / Federalnego Ministerstwa Zdrowia 2. Czego wymaga niemiecka Ustawa o Wodzie do Spożycia? 1. Czego wymaga Dyrektywa ws. Wody do Spożycia UE? Informacja o odstępstwach (udzielenie zgody) (w zakresie parametrów chemicznych ) udzielonych przez MS – do KE Informacje o odstępstwach (w zakresie parametrów chemicznych) do UBA* / Federalnego Ministerstwa Zdrowia (BMG) Zakres odpowiedzialności w dziedzinie sprawozdawczości n/t wody do spożycia * UBA = Federalna Agencja Środowiska jest jednostką notyfikowaną przez Federalne Ministerstwo Zdrowia Dane podstawowe dla raportu w Niemczech Dane podstawowe w komunikatach UBA/BMG

4 4 Duties and responsibility in reporting Państwo Członkowskie przekazuje raport o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi konsumentom oraz KE Raport roczny autorstwa władz krajów związkowych do UBA* / Federalnego Ministerstwa Zdrowia 2. Czego wymaga niemiecka Ustawa o Wodzie do Spożycia? 1. Czego wymaga Dyrektywa ws. Wody do Spożycia UE? Informacja o odstępstwach (udzielenie zgody) (w zakresie parametrów chemicznych ) udzielonych przez MS – do KE Informacje o odstępstwach (w zakresie parametrów chemicznych) do UBA* / Federalnego Ministerstwa Zdrowia (BMG) Zakres odpowiedzialności w dziedzinie sprawozdawczości n/t wody do spożycia * UBA = Federalna Agencja Środowiska jest jednostką notyfikowaną przez Federalne Ministerstwo Zdrowia Dane podstawowe dla raportu w Niemczech Dane podstawowe w komunikatach UBA/BMG Poziom kraju związkowego Poziom federalny

5 5 Podstawą prawną sprawozdawczości w Niemczech jest Ustawa o Wodzie do Spożycia (Trinkwasserverordnung – TrinkwV 2001) obowiązuje od 1. stycznia 2003 r. The legal basis for national reporting is Ordinance 2001

6 6 … considering DWD uwzględniająca Dyrektywę ws. Wody do Spożycia 98/83/WE (DWS) oraz stosowne decyzje lub wytyczne Komisji Europejskiej (KE) Podstawą prawną sprawozdawczości w Niemczech jest Ustawa o Wodzie do Spożycia (Trinkwasserverordnung – TrinkwV 2001) obowiązuje od 1. stycznia 2003 r.

7 7 Sekcja 21 (2) TrinkwV 2001 Kto i komu składa raporty o jakości wody do spożycia Urząd ds. zdrowia przekazuje właściwemu najwyższemu Urzędowi kraju związkowego (co roku) dane dotyczące wody do spożycia… (oraz) Właściwy najwyższy Urząd kraju związkowego przekazuje swój (roczny) raport (n/t jakości wody do spożycia) Federalnemu Ministerstwu Zdrowia* do 15. kwietnia.

8 8 Format raportów Raporty (n/t jakości wody do spożycia) sporządzane będą z wykorzystaniem formatu, który określi KE na mocy Artykułu 13 ust. 4 Dyrektywy ws. Wody do Spożycia i który zawierał będzie minimalny zakres informacji zdefiniowany w tym Artykule. Sekcja 21 (3) TrinkwV 2001

9 9 Section 21 (3) TrinkwV 2001 W zakresie formatów oraz informacji wymaganych w sprawozdaniach krajowa Ustawa odnosi się bezpośrednio do DWS. Format raportów Raporty (n/t jakości wody do spożycia) sporządzane będą z wykorzystaniem formatu, który określi KE na mocy Artykułu 13 ust. 4 Dyrektywy ws. Wody do Spożycia i który zawierał będzie minimalny zakres informacji zdefiniowany w tym Artykule.

10 10 Artykuł 13 (2 i 3) DWS 98/83/WE Jaki raport i do kogo! Państwo Członkowskie opublikuje co trzy lata raport n/t jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi celem poinformowania konsumentów (czyli raport dla konsumentów) Państwa Członkowskie prześlą swoje raporty do KE w ciągu 2 miesięcy od publikacji

11 11 W jakim formacie raport dla konsumentów i KE! Format i minimalny zakres informacji zawartych w raportach… zostanie określony… i, w razie konieczności, będzie aktualizowany zgodnie z procedurą określoną w Artykule 12. czyli: Format raportu opracowany zostanie przez Komitet ds. Artykułu 12 DWS Artykuł 13 (4) DWS 98/83/WE

12 12 Wytyczne w sprawie raportowania n/t DWS 98/83/WE opublikowany na stronie internetowej DG Środowisko 9. maja 2007 r. W jakim formacie raport dla konsumentów i KE! Format i minimalny zakres informacji zawartych w raportach… zostanie określony… i, w razie konieczności, będzie aktualizowany zgodnie z procedurą określoną w Artykule 12. czyli: Format raportu opracowany zostanie przez Komitet ds. Artykułu 12 DWS Artykuł 13 (4) DWS 98/83/WE

13 13 9. maja 2007 Wytyczne ws. raportowania n/t Dyrektywy o Wodzie do Spożycia 98/83/WE Wstęp … Dokument ten jest wynikiem pracy podgrupy. 8. Komitet DWS osiągnął konsensus w sprawie tych Wytycznych 8. maja 2007 r. Dokument prezentuje nowy, tabelaryczny sposób raportowania zgodny z podejściem DWS oraz WISE … Guidance document from 9 May 2007 Informacje n/t odstępstw udzielonych na mocy Art. 9 DWS Raporty n/t jakości wody do spożycia w ramach Art. 13 DWS

14 14 Wytyczne ws. raportowania n/t DWS 98/83/WE Konsultacje między władzami federalnymi a krajów związkowych Uwaga Min. Zdrowia: Format przekazywania raportów od najwyższych urzędów krajów związkowych do Federalnego Ministerstwa Zdrowia w ramach Dyrektywy 98/83/WE Wdrożenie w kraju wymaga: dostosowania do krajowych zakresów odpowiedzialności oraz wymogów w dziedzinie raportowania zgodnie z zasadami KE opublikowany w Bundesgesundheitsblatt 2008 · 51:1078-1092 Niemieckie tłumaczenie wg Ministerstwa Zdrowia: Leitfaden für die Berichterstattung gemäß Trinkwasserrichtlinie Wdrożenie w kraju Opisuje zakres odpowiedzialności Państw Członkowskich względem KE

15 15 Note of the Ministry for Health: Format on reporting... Bundesgesundheitsblatt Uwaga Min. Zdrowia: Format raportowania...

16 16 BMG note Bundesgesundheitsblatt Wytyczne ws. raportowania TrinkwV 2001 Informacje n/t odstępstw na mocy Art. 9 DWS oraz § 9 TrinkwV 2001 Raporty n/t jakości wody do spożycia w ramach Art. 13 DWS oraz § 21 TrinkwV 2001 DWS 98/83/WE

17 17 Rozróżnienie w DWS oraz TrinkwV 2001 mające wpływ na sprawozdawczość krajową i do KE A. Definicja źródeł zaopatrzenia w wodę oraz wyłączeń B. Wielkość źródeł zaopatrzenia uwzględnianych w raporcie C. Parametry i wartości parametryczne

18 18 Distinction in DWD and TrinkwV 2001 having influence on national and EC reporting DWD (Art. 3) … shall not apply to water from an individual supply providing less than 10 m³ a day as an average or serving fewer than 50 persons, unless the water is supplied as part of a commercial or public activity (Polskie rozporzadzenie has adopted the definition in § 3.1.) A. Definition of water supplies and Exemptions TrinkwV 2001 doesnt exempt any individual water supply (in respect to its water volume) … defines water supply installations a)from which more than 1000 m³/year of water are supplied b)from which not more than 1000 m³/year of water are supplied c)of the domestic distribution system of letter a) and b) (1000 m³/year = 2,7 m³/day)

19 19 Distinction in DWD and TrinkwV 2001 having influence on national and EC reporting DWD (Art. 13) … report shall include all individual supplies of water exceeding 1000 m³ a day as an average or serving more than 5000 persons B. Dimension of the reportable water supplies (1) TrinkwV 2001 (§ 21) … the health offices... and the land authorities transmit data (report) on water quality water from supply installations … more than 1000 m³/year

20 20 Distinction in DWD and TrinkwV 2001 having influence on national and EC reporting DWD (Art. 9) Information on derogations to COM 1st derogation individual supplies exceeding 1000 m³ a day as an average or serving more than 5000 persons 2nd and 3rd derogations individual supplies exceeding 10 m³ a day as an average or serving more than 50 persons B. Dimension of the reportable water supplies (2) TrinkwV 2001 (§ 9) Information on derogations to UBA/BMG 1st, 2nd and 3rd derogations water from supply installations more than 1000 m³/year (2,7 m³/d)

21 21 Distinction in DWD and TrinkwV 2001 having influence on national and EC reporting DWD (examples) Coliform bacteria: Indicator parameter Trihalomethanes: 100 µg/l Ammonium: 500 µg/l (no geogenic excess value) Sulphate: 250 µg/l (no geogenic excess value) Colony count 36 °C: only for bottle water C. Parameters and parameter values Member States shall be entitled to set more stringent or additional parameter values TrinkwV 2001 (examples) Coliform bacteria: microbological parameter Trihalomethanes: 50 µg/l Ammonium:500 µg/l geogenic excess value 3000 µg/l Sulphate:240 µg/l geogenic excess value 500 µg/l Colony count 36 °C: additional IP no abnormal change Iron and manganese: geogenic excess values only for individual supplies <2,7 m³/d (nonrelevant in reporting)

22 22 Principles in national reporting 1 Principles in line with the EC Guidance document on reporting o The report shall cover water intended for human consumption. o Reporting shall be kept as simple as possible. o Data should be presented in an easily understandable format. o The data to be submitted by MS to the COM shall be the minimum necessary to demonstrate compliance with the DWD. o MS are responsible for the accuracy of the data and for reporting to the COM. o Reporting shall be in an electronic format. In context with WISE a long term aim for MS will be to store information in national databases accessible through the internet by the COM (and consumers, regional authorities …).

23 23 Principles in national reporting 2 o … they shall aggregate regional or federal reports into a national report. In Germany the Länder are in charge of enforcement of the Drinking Water Ordinance. This means that the (16) competent highest Länder authorities are the enforcement authorities (not the federal ministry). Adoption of GD to national responsibilities and requirements for reporting in line with the EC regulations and the national (federal) specifics

24 24 Principles in national reporting 3 Principles in line with the national specifics o The Länder are responsible for the accuracy of the data and for reporting to Federal Ministry for Health o The Federal Environement Agency is the addressee for the information on derogations and for the reports about drinking water quality. o In line with requirements of DWD, Guidance document (and TrinkwV 2001) the Länder authorities inform on water supply zones (WSZ) >1000 m³/d or >5000 persons in EC format. o For the purpose of reporting a water supply or water supply installation is a WSZ (under Annex II Tab. B1 Note 1 DWD). Domestic distribution system (under TrinkwV 2001 descrete water supply installation) is part of WSZ.

25 25 Principles in national reporting 4 Principles in line with the national specifics o Data on water quality (to be submitted by Germany to COM) shall to be in compliance with DWD (i.e. DWD parameters, monitoring frequencies according to DWD, allowance for reduction of analyses required under DWD).

26 26 Topics in national reporting o Tab 1: General information on drinking water supply arrangements o Tab. 2: Information on WSZ not compliant with the monitoring frequency o Tab. 3a: Summary information on drinking water quality in WSZ o Tab. 3b: Information given on product specified parameters Acrylamide, Epichlorohydrin and Vinylchloride o Tab. 3d: Information on results of all investigations in case Clostridium perfringens is not compliant o Tab. 4: Information on (each) non-compliance of drinking water in WSZ; including those covered by a derogation o Tab. 5-7: Codes (for non-compliance, remedial actions and timeframe of corrective actions o Tab. 8 and 9: Reorting on drinking water quality to the public: Type and location of information available Reporting formats are defined trough tables

27 27 Table 1 (General information on WSZ, water sources, authority) Table 1 General information on drinking water supply arrangements (… Information on WSZ >1000 m³/d or >5000 persons) 1.1Land 1.2Total population in Mio. 1.3Number of WSZ 1.4Water supply zones 1.4.11.4.21.4.31.4.4 Name of WSZ Codes of WSZResident population Volume of water supplied in m³/d NUTSID …. 1.5 …. 1.9 Water sources % groundwater, surface water and other sources andere Website address for public acces to the database of the Land Name, addresse, contact person of the State authority

28 28 Table 2 (Annual monitoring in water supply zones not compliant) Table 2 Annual monitoring in water supply zones not compliant with the monitoring frequency (Information on number of analyses carried out compared to the number of analyses required) Year Name WSZParameter concerned Number of analyses required Number of analyses done The number of analyses required takes account of all allowances for reduction in accordance with TrinkwV 2001 provided that the number of analyses cannot be shown in accordance with the DWD.

29 29 Table 3a (Summary information on drinking water quality in WSZ) Tabelle 3a Summary information on drinking water quality in water supply zones >1000 m³/d or >5000 persons Land and year ParameterNumbers of WSZ monitored (WSZ of Tab.1) Numbers of WSZ with Non- compliance Numbers of analyses (1) Numbers of analyses with Non- compliance (2) (as previos colume) …caused by insuf- ficient DDS % of analyses complying ….Microbiological parameters ….Chemical parameters ….Indicator parameter - The number of analyses required takes account of all allowances for reduction in accordance with TrinkwV 2001 - Non-compliance in reference to DWD parameter value

30 30 Table 3b (Information given on the three product spezified parameters) Table 3b Information given on the product specified parameters Acrylamide, Epichlorohydrin and Vinylchloride ParameterText explaining how the provision is fulfilled Acrylamide Epichlorohydrin im Textformat Vinylchloride Acrylamide, Epichlorohydrin and Vinylchloride dont have to be analysed in water, but the parameter value must be calculated according to product specification of corresponding polymer in contact with the water.

31 31 Table 3c (Further optional comments from the relating to Table 3a) Table 3c Further optional comments from the Land relating to Table 3a: Summary information on drinking water quality...

32 32 Table 3d (C. perfringens) Table 3d (for optional use) Information … on non-compliance … Clostridium perfringens … agreeable to DWD and TrinkwV 2001: In the event of non-compliance with this limit value, the competent authority arranges for investigations into the supply system … Land must include the results of all investigations in the report Art.13 DWD Name of WSZ Date of first detection of non-compliance Results Cause(s) for non-compliance Codes for drawbacks in resource protection, in treatment, in distribution network Remedial actions to restore the drinking water quality Codes for resource protection, improvement of the treatment, maintenance of the distribution network, added monitoring, added disinfection, other remedial actions Free-text field: Obligatory, if tabular form is not used

33 33 Table 4 (Information on non-compliance of drinking water in WSZ) Table 4 Information on non-compliance of drinking water in WSZ >1000 m³/d or >5000 persons Land and year WSZParameter Land derogation reference if applicable Population concerned by non-compliance Total number of analyses Number of non-compliance Results min, med, max Cause for non-compliance (Code), remedial actions (Code), timeframe of corrective actions (Code) - All results non-compliant with DWD parametric values are to report including those covered by a derogation. - Codes (for non-compliance, remedial actions and timeframe of corrective actions) set out in separate tables

34 34 Table 5 (Codes for causes) Table 5 Coding system for the causes of non-compliance Description of cause Code C1 to C5 for catchmente.g. pollution, natural (hydrogeological) effects, malevolent action Code T1 to T7 for treatmente.g. unsufficiancy of the treatment, acut breakdown or failure, human error Code P1 to P6 for public networke.g. contamination, cross connection, biofilm presence Code D1 to D6 for domestic distribution system e.g. external contamination, cross connection, biofilm production

35 35 Table 6 and 7 (Codes remedial actions, timeframe) Table 6 Coding system for Remedial actions in case of non-compliance corresponding to Tab. 5 there are codes for Catchment Treatment Public network Domestic distribution system, and Security measures to prevent unauthorisied access Emergency actions for the consumers health and safety Table 7 Coding for the timeframe of corrective actions S: short-term, i.e. not more 30 d M: Medium-term, i.e. >30 d; <1 a L: long-term, i.e. more than 1 a

36 36 Informationen on derogations in accordance with Art. 9 of the DWD and Section 9 TrinkwV 2001 (only for chemical parameters) Reporting on derogations is not (only) part of the report and separate forms are provided for this purpose.

37 37 Informationen on derogations in place in accordance with Art. 9 of the DWD (only for chemical parameters) Form D2 – Second derogation (Art. 9 para 1) Derogation concerning an individual supply of water >10 m³/d or >50 persons This form is sent to UBA/BMG within 4 weeks (within 2 month to COM) Form D1 – First derogation (Art. 9 para 7) Derogation concerning an individual supply of water >1000 m³/d or >5000 persons This form is sent to UBA/BMG within 4 weeks (within 2 month to COM) Form D3 – Request for a third derogation (Art. 9 para 2) Derogation concerning an individual supply of water >10 m³/d or >50 persons This form is sent to UBA/BMG at least 5 month before the derogation is required (at least 3 month to COM)

38 38 Information on derogations in place in accordance with Art. 9 of the DWD (only for chemical parameters) - Water supply zone Name of WSZ Geographic coordinates Resident population of WSZ Population concerned Total volume of water supplied - Responsible authority Name, addresse, contact person Remarks to parameter and grounds - Parameter concerned - Value fixed for derogation - Start and end date of derogation - Number of analyses - Relevant monitoring results: Min., Med., Max. - Grounds for derogation - Description of proposed remedial action, including timetable - Proposed monitoring scheme Principle construction of form D1 – D3

39 39 Informationen on derogations in line with TrinkwV 2001 TrinkwV 2001 defines water supply installations a)from which more than 1000 m³/year (>2,7 m³/day) of water are supplied b)from which not more than 1000 m³/year (<2,7 m³/day) of water are supplied Land informs the UBA/BMG on any first, second or third derogation concerning an WSZ > 2,7 m³/d UBA/BMG inform the COM on any first derogation concerning an WSZ >1000 m³/d or 5000 p. on any second or third derogation concerning an WSZ >10 m³/d or 50 p.

40 40 Summary 1 1. Information (of local authorities) on derogations (to land authorities) from land authorities to Federal Environment Agency/Federal Minsitry for Health in line with section 9 TrinkwV 2001 concerning WSZ >2,7 m³/d From Federal Minsitry for Health to KOM in line with Art. 9 DWD 1. derogation WSZ >1000 m³/d or >5000 persons 2. or 3. derogations WSZ >10 m³/d or >50 persons 2. Annual report on drinking water quality by the Land authorities to UBA / BMG in line with section 21 TrinkwV 2001 and Art. 13 DWD WVG >1000 m³/d oder >5000 persons 3. 3-year-report on drinking water quality by the Federal Government to consumers and to COM in line with Art. 13 DWD WSZ >1000 m³/d or >5000 persons Format for Reporting

41 41 Summary 2 Optional Format for Reporting 4. Annual report on drinking water quality by the Land authorities to UBA and BMG in line with section 21 TrinkwV 2001 concerning WSZ >2,7 m³/d (1000 m³/a) but <1000 m³/d od. <5000 P.

42 42 Thank you very much for the attention!


Pobierz ppt "1 Wprowadzenie do niemieckiego systemu raportowania: Wdrożenie na poziomie federalnym Hans-Jürgen Grummt Federalna Agencja Środowiska Oddział Bad Elster."

Podobne prezentacje


Reklamy Google