Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Statistics – what is that? Statystyka dla gimnazjalistów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Statistics – what is that? Statystyka dla gimnazjalistów."— Zapis prezentacji:

1 Statistics – what is that? Statystyka dla gimnazjalistów

2 Statistical data may be obtained from: Dane statystyczne uzyskujemy z: Direct observation A series of experiments Interviews Questionnaires Published sources Bezpośredniej obserwacji Serii eksperymentów Wywiadów Ankiet Publikacji Once the data have been collected for a statistical investigation, the next vital steps are to classify and tabulate these data. Następnym krokiem po zebraniu danych jest ich klasyfikacja i zestawienie tabelaryczne.

3 For a small number of observation we can use a dot diagram Do ilustracji małej liczby obserwacji wygodny jest wykres punktowy

4 Line graph / bar graph Wykres słupkowy It is constructed by making bars (vertical or horizontal) whose lengths are proportional to the amounts they represent. Słupki (pionowe lub poziome) są proporcjonalne do wielkości, które ilustrują.

5 Histogram is a slight modification of the bar graph The bars are placed contiguously (no gaps). The width of the bars is equal. Słupki przylegają do siebie, a ich szerokość jest taka sama.

6 Circle graph ( pie graph) Wykres kołowy It is extremely useful in showing parts of a whole. Stosowany w celu pokazania części całości.

7 Frequency polygon Wielobok częstości When the upper ends of the vertical bars at the middle of the intervals are connected by line segments the resulting figure is called a frequency polygon. It is useful to show trends. Wielobok częstości powstający przez połączenie środkowych punktów kolumn jest stosowany do ilustracji trendów.

8 In general we classify statistical measures which summarises a set of data into two types: Measures of central tendency the mean średnia the median mediana the mode moda Measures of dispersion the standard deviation standardowe odchylenie / błąd statystyczny the variance wariancja

9 Measures of central tendency

10 Measures of central tendency miara centralnych tendencji Compute when given the following numbers: 2, 4, 5, 7, 7, 8, 9 Policzmy średnią, medianę i modę dla podanych liczb. The mean (2+4+5+7+7+8+9) / 7 = 42 / 7 = 6 Średnia siedmiu podanych liczb The median is the middle number. Mediana to środkowa liczba The middle lies between 5 and 7 so it is 7 The mode is the most frequently occurring number. Moda to najczęściej występująca liczba The mode is 7 – it occurs twice.

11 Measures of dispersion - miara rozrzutu Number Mean Deviation from the mean Deviation squared 10 13 3 (below the mean) 9 12 13 1 (below the mean) 1 12 13 1 (below the mean) 1 18 13 5 (above the mean) 25 Variance = (9+1+1+25) / 4 = 9 Wariancja to średnia z kwadratów odchylenia od średniej Standard deviation - the square root of the variance- is 3 Błąd statystyczny to pierwiastek kwadratowy z wariancji

12 Wasnt that hard? I hope so. Thank you! by Irena Ignasiak


Pobierz ppt "Statistics – what is that? Statystyka dla gimnazjalistów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google