Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY"— Zapis prezentacji:

1 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY

2 ROR a oszczędzanie ROR służy celom rozliczeniowym, ale daje też możliwość gromadzenia krótkoterminowych oszczędności. Środki pieniężne deponowane na nim są oprocentowane. Stopa procentowa jest niższa niż w przypadku lokat terminowych. Wysokość oprocentowania zależy od kilku czynników, z których najważniejszy jest limit kwoty, jaką posiadacz rachunku zobowiązał się utrzymywać przez cały okres trwania umowy.

3 Jakie konto dla kogo?? Osoby, które zakładają rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe, można podzielić na dwie grupy: klientów zdecydowanych na aktywne korzystanie z możliwości, jakie daje posiadanie konta w banku, którzy decydują się na posiadanie konta z możliwością obsługi internetowej z niskimi opłatami prowizyjnymi oraz możliwością wykonywania licznych transakcji bezgotówkowych, klientów konserwatywnych, rzadko zlecających wykonanie usług inną drogą niż zlecenie w banku oraz rzadko korzystających z innych form dokonywania transakcji niż rozliczeń gotówkowych.

4 Na co powinniśmy zwrócić uwagę zakładając ROR
wysokość opłat i prowizji za prowadzenie konta: miesięczna za utrzymanie konta prowizja za wykonane przelewy opłata za posiadanie karty czas księgowania wpływów na nasz rachunek czas wykonywania transakcji przez bank oprocentowanie konta oraz częstotliwość kapitalizacji odsetek

5 Inne istotne informacje dla właściciela ROR:
kanały dostępu: Internet, telefon, sms, ilość oddziałów banku, sieć bankomatów i wpłatomatów, usługi powiązane z kontem: zlecenia stałe, karty debetowe, płatnicze, kredytowe, linia kredytowa, czas, jaki poświęcamy na wizytę w oddziale (sprawność obsługi klienta), możliwość realizowania bezpłatnych przelewów,

6 Numer rachunku bankowego
liczba kontrolna ta część stanowi przypisany klientowi numer identyfikacyjny ta część numeru pozwala zidentyfikować bank systemy informatyczne nadają numery kolejnym klientom banku w taki sposób, by wyraźnie się one różniły, to oznacza, że pomyłka w jednej cyfrze numeru rachunku nie powoduje wskazania na innego klienta

7 Kto może posiadać ROR? Rachunek typu ROR może być prowadzony jako rachunek indywidualny lub wspólny dla dwóch lub więcej jego posiadaczy (bez względu na stopień pokrewieństwa lub jego brak). Współposiadacze solidarnie odpowiadają za stan rachunku i dokonywane operacje bankowe. Właściciel rachunku może ustanowić także pełnomocników (nie więcej niż dwóch) uprawnionych do korzystania z niego. Pełnomocnictwo do korzystania rachunkiem wspólnym może być udzielone przez każdego współwłaściciela lub na podstawie zgodnej dyspozycji każdego z nich.

8 Zawarcie umowy Otwarcie rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego następuje przez zawarcie pisemnej umowy pomiędzy bankiem a osobą występującą o jego otwarcie. W umowie tej, osoba występująca o otwarcie rachunku zobowiązuje się do wnoszenia systematycznych wpłat i określa ich wysokość (choć niektóre banki łagodzą swoje wymogi w tym zakresie). Bank, na ogół, nie określa minimalnej kwoty wpłaty (istnieją jednak banki, które stosują ten wymóg). Posiadacz rachunku może także złożyć dyspozycję przelewania na rachunek całości lub części wynagrodzenia. Umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Do umowy bank dołącza Kartę wzorów podpisów. Wymienia się na niej osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem i umieszcza się wzory ich podpisów.

9 Wpłaty na rachunek Wpłaty na ROR mogą być wnoszone w formie:
wpłat gotówkowych wnoszonych w oddziałach i agencjach banku, innych bankach oraz placówkach pocztowych i wpłatomatach, bezgotówkowej (z rachunków bankowych i przekazów z zagranicy), Wpłaty może dokonać każda osoba znająca numer i nazwę konta.

10 Wypłaty z rachunku Wypłaty z ROR mogą być dokonywane w formie:
Gotówkowej: poprzez przedstawienie do zapłaty czeków imiennych, wystawionych na nazwisko określonej osoby, posiadacza rachunku lub okaziciela, przy użyciu kart bankowych, na podstawie ustnej dyspozycji złożonej przez posiadacza rachunku lub pełnomocnika,

11 Wypłaty z rachunku c.d. Bezgotówkowej:
poprzez realizację imiennych czeków rozrachunkowych, na podstawie poleceń wypłaty za granicę, przy użyciu kart bankowych, na podstawie poleceń przelewu lub zapłaty. Wypłat z rachunku mogą dokonywać tylko osoby upoważnione.

12 Saldo dodatnie na rachunku
Polecenia wypłat z rachunku wykonywane są przez bank do wysokości salda dodatniego na rachunku (ze strony banku, saldem dodatnim jest saldo kredytowe „Ma”, a ze strony klienta saldo debetowe „Wn”). W przypadku braku środków na rachunku bank nie realizuje poleceń wypłat. Cechą charakterystyczną wszystkich rachunków bankowych jest dodatnie saldo. Istnieje jednak możliwość, za zgodą banku, zadłużenia się na tych rachunkach (przejście do salda ujemnego) do określonej kwoty.

13 Saldo ujemne na rachunku
Saldo ujemne mają tylko rachunki kredytowe (w banku saldo debetowe, u kredytobiorcy saldo kredytowe), z których realizuje się polecenia wypłat do wysokości przyznanego kredytu.

14 Wyciąg bankowy W przypadku dokonania operacji na rachunku bankowym posiadacz konta otrzymuje wyciąg z rachunku, w którym podaje się saldo początkowe, dokonane w danym czasie operacje i saldo końcowe. Posiadacz rachunku jest zobowiązany sprawdzić zapisy i obliczenie salda końcowego. Banki mają obowiązek przestrzegania tajemnicy obrotów i sald na wszystkich rachunkach bankowych. Wyjątek stanowią informacje przekazywane innym bankom w związku z udzielanymi przez nie kredytami, poręczeniami i gwarancjami.

15 Oprocentowanie Środki pieniężne i kredyty na rachunkach bankowych są oprocentowane. Generalną zasadą banków jest płacenie niższych odsetek od zdeponowanych na rachunkach środków pieniężnych niż pobierane od udzielonych kredytów. Różnica między odsetkami pobieranymi przez banki a płaconymi stanowi podstawowy dochód banków. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych trwa włącznie od następnego dnia kalendarzowego po dniu wpłaty do dnia dokonania wypłaty. Oprocentowanie lokat trwa do okresu zawartej umowy.

16 Kapitalizacja odsetek
Banki stosują zasadę kapitalizacji odsetek, polegającą na powiększaniu kapitału, podlegającego oprocentowaniu w następnym okresie o kwotę odsetek naliczonych w poprzednim okresie objętym oprocentowaniem. Jest to zasada korzystna dla posiadacza rachunku, gdyż zwiększa jego zyski z kapitału.

17 Przykłady obliczania odsetek
Kapitał po 3 latach obliczony metodą procentu prostego. K3=5000zł(1+3x5%)=5000x1,15=5750 zł Klient banku po 3 latach otrzyma 5750 zł. Kapitał po 3 latach obliczony metodą procentu składanego. K3=5000zł(1+5%)3=5000x1,1576=5788 zł. Klient banku po 3 latach przy rocznej kapitalizacji otrzyma 5788 zł.

18 Karta magnetyczna Karta magnetyczna stanowi klucz, dzięki któremu jesteśmy w stanie pobrać pieniądze z bankomatu. System wypłat z bankomatu podwójnie chroni pieniądze na rachunku. Dotarcie do nich wymaga: 1. Karty magnetycznej do naszego rachunku 2. Znajomości PIN-u, który stanowi kod dostępu do naszego rachunku

19 Rodzaje kart magnetycznych

20 Karty płatnicze Służą one do przeprowadzania transakcji bezgotówkowych płatności za towary lub usługi. Karta kredytowa – wydając ją bank analizuje dochody i wymaga zabezpieczenia, możemy dokonywać transakcji do wysokości przyznanego limitu kredytowego.

21 Karty płatnicze c.d. Karta debetowa – kwota transakcji jest odejmowana od salda naszego rachunku aż do jego wyczerpania. Karta obciążeniowa – różni się od karty kredytowej tym, że musimy spłacić całość zadłużenia po upływie okresu kredytowego.

22 Zamknięcie rachunku Większość banków stosuje podobne kryteria związane z zamykaniem ROR-ów. Do ich likwidacji dochodzi najczęściej w drodze: wypowiedzenia umowy rachunku przez posiadacza, współposiadacza rachunku lub bank, wygaśnięcia umowy (upływu terminu, na który umowa została zawarta).

23 Porównania oprocentowania
Bank Oprocentowanie ROR Oprocentowanie lokaty PKO SA 0,01% 2,60% - 3,00% PKO BP SA 0,1% - 1,1% Standardowe lokaty 1,70% -4,55% Lokaty terminowe „Inteligo” 3,60 – 4.05% Lokata „Progresja” 3,15%-4,60% BGŻ 0,1% od 4,60% - 5,20% Kredyt Bank 0,1% - 1% Lokata progresywna od 5,40% - 10,00% Super Duet od 4% - 5% Bank Spółdzielczy 0,40% Lokaty terminowe 3,25% – 4,5%

24 Porównanie oprocentowania c.d.
Bank Oprocentowanie ROR Oprocentowanie lokaty Bank Pocztowy 0,25% Lokaty od 3,15 do 10% Bank Millennium 0,95% - 1,5% Lokata progresywna od 5,40% do 10% Lokata Millennium 3,70% - 4,00% Polbank 0,00% - 0,25% Lokaty terminowe 5,80% - 6,15% Bank BPH 0,01% - 1,5% 10 –dniowa 3,4% w skali roku ING Bank Śląski 0,1% - 0,3% Terminowe 4,75%

25 Podsumowanie Idealne konto bankowe powinno zapewnić:
Wysoki dochód z oprocentowania Jak najniższe koszty obsługi Pożądaną funkcjonalność Bezpieczeństwo.

26 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google