Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lesko Nowa Sarzna Korytniki Gorzyce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lesko Nowa Sarzna Korytniki Gorzyce"— Zapis prezentacji:

1 Lesko Nowa Sarzna Korytniki Gorzyce
Dobre praktyki – współpraca instytucjonalna na przykładzie doświadczeń Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Nowa Sarzna Lesko Korytniki Gorzyce

2 GMINA Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy Prowadzenie poradnictwa i interwencji w przypadkach przemocy Realizacja programów ochrony ofiar przemocy Prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia Zespoły Interdyscyplinarne (zm. 2010) WOJEWÓDZTWO Opracowywanie programów ochrony ofiar oraz programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy Szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy Opracowywanie materiałów, zaleceń i procedur postępowania interwencyjnego Monitorowanie zjawiska przemocy Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. z późn. zm. MINISTER POLITYKI SPOŁECZNEJ Zlecanie badan, ekspertyz i analiz dot. zjawiska przemocy Edukacja podnosząca świadomość społeczną w zakresie przyczyn i skutków przemocy Monitorowanie realizacji KPPPw R POWIAT Prowadzenie powiatowych i specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie Powadzenie ośrodków Interwencji kryzysowej Realizacja programów korekcyjno –edukacnych dla osób stosujących przemoc JST i Administracji państwowej powinny realizować zadania określone w ustawie we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3 Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich NASZA SZANSA
Program pracy połączony z pobytem Intensywna praca z klientką połączona z zakwaterowaniem na trzy miesiące, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach. Ważną częścią tego programu jest socjalno – prawne poradnictwo, opieka terapeutyczna, grupowa i indywidualna psychoterapia oraz wspólne planowanie i decydowanie na przyszłość itp. Program ambulatoryjny Jest on przeznaczony dla klientek których sytuacja nie wymaga stałego pobytu w Ośrodku. Jest to praca z klientką i dziećmi podobna do pracy przedstawionej powyżej – głównie indywidualna i grupowa terapia i psychoterapia. Program w sytuacji kryzysowej Przedstawia możliwość krótkiego zakwaterowania na 1-5 dni w celu regeneracji sił fizycznych i psychicznych w czasie tego pobytu następuje poszukiwanie rozwiązania trudnej sytuacji życiowej. Program prewencyjno – informacyjny Jako jedyna placówka w powiecie działająca w obszarze przemocy domowej Ośrodek będzie miał na celu propagowanie informacji o problematyce przemocy domowej wśród szerszej społeczności m.in. w lokalnych mediach oraz wśród młodzieży w szkołach. Przygotowanie i prowadzenie Joanna Szurlej

4 Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich NASZA SZANSA
Jak informujemy o ośrodku? Prasa lokalna, radio, telewizja, listy do szkół, parafii (2 razy), burmistrzów, wójtów, sołtysów, placówek służby zdrowia, aptek, banery informacyjne na stronach www, plakaty, ulotki… a i tak od czasu do czasu ktoś przyjdzie do nas załatwiać kanalizację ;D Przygotowanie i prowadzenie Joanna Szurlej

5 SOW Gorzyce k. Stalowej Woli
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach Współpraca polega na wymianie informacji na temat podopiecznych SOW, wspólnie opracowuje się formę pomocy rodzinom. OPS udziela pomocy finansowej, dofinansowuje posiłki dla dzieci w szkole, współpracuje z Ośrodkami Pomocy Społecznej właściwymi dla miejsca zameldowania mieszkańców celem udzielenia pomocy. OPS udziela informacji dotyczącej sytuacji rodzinnej, prawnej, socjalnej w celu dopasowania formy pomocy udzielanej przez SOW. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach i Gimnazjum w Gorzycach  Współpraca polega na wymianie informacji dotyczących dzieci mieszkających w Ośrodku a uczęszczających do w/w szkół. Dyrekcja i nauczyciele obejmują dzieci dodatkową opieką pedagogiczną i wychowawczą. Dzieci otrzymują wypożyczone zestawy podręczników z biblioteki szkolnej, są zwalniane z opłat za ubezpieczenie i Radę Rodziców oraz dodatkowych opłat, jak również otrzymują dofinansowanie do wycieczek szkolnych – z uwagi na trudną sytuację materialną rodzin. Szkoły obejmują dzieci pomocą Stowarzyszenia działającego przy szkole na rzecz uczniów. Jednym z zadań Sow-ów jest współpraca interdyscyplinarna. SOW Gorzyce współpracuje z wieloma instytucjami i służbami, celem udzielenie pomocy mieszkańcom placówki. Są to takie instytucje, jak: OPS PCPR Prokuratura Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądy Rejonowe i Okręgowe Policja Ośrodki Zdrowia Poradnie Zdrowia Psychicznego Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne RODK Szkoły – Dyrekcja, wychowawcy, pedagodzy Urzędy Miast i Gmin

6 SOW Korytniki k. Przemyśla
Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny przy Sądzie Okręgowym w Przemyślu, który zawsze służy nam darmową pomocą diagnostyczną, opiniodawczą i wsparciem merytorycznym w trudnych oraz „delikatnych” sprawach (zwłaszcza psycholog biegły: Pani Iwona Szuwarowska – Stasiak, Pani Alicja Saratowska i Pani Maria Michałkiewicz) - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego, współpracująca na rzecz naszych klientów bez zbędnej zwłoki (bez szczególnych wyróżnień) - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Miasta Przemyśl, zawsze wychodząca naprzeciw pilnym potrzebom naszych klientów (zwłaszcza Pani dyrektor Joanna Tomczyk oraz z-ca dyrektora Joanna Gwarecka) - Zespół Kuratorów Zawodowych ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich w Przemyślu, Jarosławiu i Przeworsku, w zakresie pełnej wymiany informacji i tym samym współpracy na rzecz rodzin z problemem występowania przemocy w rodzinie (zwłaszcza kuratorzy zawodowi: Agnieszka Krasoń, Grzegorz Kalita i Agnieszka Dudek z SR w Przemyślu, Marta Markowska – Bieniarz z SR w Przeworsku, Zofia Pieszko z SR w Jarosławiu) - Zespół Kuratorów Zawodowych dla Dorosłych ds. Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Przemyślu, Jarosławiu i Przeworsku, w zakresie wymiany informacji bezpośredniej dotyczących osób objętych dozorem kuratorskim, a także osób uczestniczących w programie K-E – zwłaszcza kuratorzy zawodowi: Patrycjusz Nowakowski i Ireneusz Winiarski z SR w Jarosławiu, Agnieszka Puchalska z SR w Przeworsku - Sędziowie Sądów Rejonowych w Przemyślu, Jarosławiu i Przeworsku, współpraca szeroko rozumiana – szczególnie SSR Andrzej Kowalczyk – prezes SR w Przemyślu, SSR Sławomir Plis – wiceprezes SR w Przemyślu – pion karny oraz SSR Joanna Szal – Moczarska i SSR Danuta Latocha z pionu Rodzinnego i Nieletnich z SR w Przemyślu oraz SSR Piotr Guzy – prezes SR w Jarosławiu, SR Rafał Puchalski i SSR Krzysztof Gaca z pionu karnego SR w Przeworsku (m.in. podpisanie porozumień na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wymiana bezpośrednio „informacji” obopólnie ułatwiających współpracę. Warsztaty przeznaczone dla funkcjonariuszy policji Stoisko i wystąpienie w ramach akcji Bezpieczne Wakacje zorganizowanych przez UM

7 Szkolenie w Rajskim – wykłady i warsztaty
- Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu, w zakresie organizacji pracy z osobami stosującymi przemoc oraz nadużywającymi alkohol – nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń do prowadzenia grup i punktu konsultacyjnego w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie – szczególnie z Panią Dyrektor Agnieszką Książek (podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy) - Posterunki Policji w Powiecie Przemyskim wraz z KMP w Przemyślu, w zakresie wsparcia przy transporcie do SOW osób doznających przemocy, a także interwencji i bezpośredniej wymiany informacji, jak również organizacji szkoleń (zawłaszcza: Komendant KMP w Przemyślu pan insp. Dr Krzysztof Pobuta, podk. Mirosław Dyjak – naczelnik wydziału prewencji oraz pani st. sierżant Małgorzata Czechowska i mł. asp. Renata Bednarska – Grądecka z KMP Przemyśl, a także pan asp. sztab. Ryszard Zioło – Komendant Komisariatu w Dubiecku) - Straż Miejska w Przemyślu, zakresie wsparcia przy transporcie do SOW osób doznających przemocy, prewencji i przeprowadzanych szkoleń (zwłaszcza strażnicy: pan Piotr Nowakowski, Witold Mulczyński), - UG i GOPS w Krasiczynie, od samego początku wspiera finansowo klientki SOW (poprzez różne świadczenia), także bezpośrednio wspierając działania naszego Ośrodka – zwłaszcza pan Wójt Jerzy Kowalski i pani kierownik OPS Elżbieta Gut) - NZOZ „Optima” w Przemyślu / Filia w Krasiczynie, w zakresie poradnictwa medycznego i wizyt „domowych” na terenie naszego ośrodka - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, w zakresie przyznawanych świadczeń oraz współpracy na rzecz szeroko rozumianego przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zwłaszcza dyrektor MOPS pan Tomasz Baran oraz Sabina Skubisz starszy specjalista pracy socjalnej – przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego ds. ppwr) - UM Przemyśl, w zakresie profilaktyki i organizacji imprez plenerowych – nieodpłatne wsparcie w zakresie udostępniania stoisk w trakcie wszelkich imprez pod patronatem UM w Przemyślu (zwłaszcza pan Prezydent Robert Choma!) Szkolenie w Rajskim – wykłady i warsztaty Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma – zawsze gotowy do współpracy jako ambasador i patronat honorowy na rzecz ppwr

8 Wręczenie podziękowania dla Zakładu Karnego w Przemyślu
- STAROSTWO POWIATOWE, w zakresie formalnym oraz przy organizacji imprez plenerowych, czy też organizacji konferencji – nieodpłatne udostępnianie sali konferencyjnej oraz miejsc – stoisk w trakcie wszelkich imprez pod patronatem Starostwa (zwłaszcza pełna przychylność pana Starosty Jana Pączka oraz całego Zarządu Powiatu, jak również Przewodniczącego Rady Powiatu pana Ryszarda Adamskiego!!! – nikt nie „przeszkadza” a wręcz wspierają pracę SOW w Korytnikach) - Powiatowy Urzędy Pracy, w zakresie organizacji staży zawodowych i prac interwencyjnych wspierając tym samym nasz ośrodek pod względem kadrowym oraz nieodpłatne doradztwo zawodowe dla klientów SOW Korytniki, na miejscu w Korytnikach - Zakład Karny w Przemyślu, w zakresie pomocy ze strony osób osadzonych w pracach remontowych i porządkowych przy SOW w Korytnikach oraz organizacji grup i przeprowadzania programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc (zwłaszcza pan por. Arkadiusz Skafiriak – kierownik penitencjarny i oficer prasowy oraz pani Izabela Tenus – psycholog ZK Przemyśl) - podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy na rzecz ppwr - Zakład Karny w Medyce, w zakresie pomocy ze strony osób osadzonych w pracach remontowych i porządkowych przy SOW w Korytnikach oraz organizacji grup i przeprowadzania programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc (zwłaszcza pan ppłk Edmund Matrejek – dyrektor ZK oraz mjr Aleksander Malicki– kierownik działu penitencjarnego i oficer prasowy) - podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy na rzecz ppwr - Szkoła Podstawowa w Krasiczynie, pełna współpraca kadry w zakresie przyjęć dzieci do szkoły w trakcie nauki szkolnej, organizowania dla tych dzieci zgodnie z potrzebami zajęć wyrównawczych, wsparcie metodyczne oraz współpraca na niwie ppwr (zwłaszcza Dyrektor – pani Joanna Bielańska) - Gimnazjum w Krasiczynie, bezproblemowa współpraca dyrekcji w zakresie przyjęć dzieci do szkoły w trakcie nauki szkolnej - Redaktor pan Marek Cynkar – Polskie Radio Rzeszów, zawsze do dyspozycji w sprawach trudnych i niewykonalnych! To dzięki kilku jego interwencjom udało się skutecznie pomóc klientkom SOW Korytniki W zakresie współpracy, należy wskazać brak chęci pomocy takich instytucji jak CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Domu Samotnej Matki w Przemyślu. Starosta Przemyski Jan Pączek – zawsze gotowy do współpracy jako ambasador i patronat honorowy na rzecz ppwr. Wręczenie podziękowania dla Zakładu Karnego w Przemyślu

9 SOW Nowa Sarzyna k. Leżajska
1) MGOPS w Nowej Sarzynie: - zgłaszanie do SOW klientów doświadczających przemocy, - udzielanie pomocy materialnej klientom (zasiłki, żywność, odzież), - wzajemne konsultacje w celu jak najlepszej pomocy osobom doświadczającym przemocy, - udział klientów w szkoleniach umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych i innych umiejętności organizowanych przez MGOPS, - uzyskanie informacji od pracowników MGOPS nt. bieżącej sytuacji klientów w przypadku niemożności zmonitorowania klientów przez pracowników SOW po opuszczeniu Ośrodka, zgłaszanie tych klientów do MGOPS, - uzyskiwanie informacji nt. ewentualnie założonej Niebieskiej Karty, pobierania zasiłków, doświadczania przemocy, wcześniejszych wywiadów środowiskowych w rodzinie klienta, - uczestnictwo SOW w projektach realizowanych przez MGOPS poprzez prowadzenie przez pracowników SOW szkoleń/ zajęć/ konsultacji z dorosłymi i dziećmi w celu zapobiegania zjawiska przemocy, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych. - udzielanie informacji nt. sytuacji rodzinnej i bytowej klientów, - dyżury pracowników SOW w MGOPS w zakresie pomocy specjalistycznej dla osób doznających przemocy (poradnictwo), -partnerstwo w projektach. 2) SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ SARZYNIE i ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W NOWEJ SARZYNIE - przepisywanie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie miejscowości gdzie jest SOW, - konsultacje z dyrektorami, wychowawcami, nauczycielami, pedagogami szkolnymi, psychologami nt. sytuacji życiowej dzieci (przemoc, trudności szkolne, trudności w zaaklimatyzowaniu się w nowej szkole, trudności w relacjach z rówieśnikami (dorosłymi itp.), - wzajemne udzielanie informacji nt. obecnej sytuacji dzieci, radzenia sobie w nowym środowisku, - zgłaszanie do Ośrodka rodzin u których istnieje podejrzenie występowania przemocy, - udział pedagogów w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez SOW - korzystanie z pomocy wolontariuszy ze szkoły średniej-pomoc dzieciom klientów SOW w nauce, zabawy z młodszymi dziećmi. - stała współpraca na wielu płaszczyznach z pedagogiem i psychologiem z ZSZ 3) PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LEŻAJSKU: - konsultacje z psychologami w Poradni nt. problemów dzieci i sposobów pomocy dzieciom i rodzicom, - konsultacje z Poradnią w związku z wydawaniem opinii i orzeczeń dzieciom, tj.: nauczanie indywidualne, kształcenie specjalne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia i inne, - uzyskiwanie informacji na temat wcześniejszego korzystania z pomocy poradni przez dzieci i rodziców-klientów SOW, - zgłaszanie do SOW klientów doznających przemocy, - wzajemny udział w organizowanych przez SOW i PPP w Leżajsku w szkoleniach zwiększających umiejętności i kwalifikacje zawodowe pracowników, tj.: „Psychoterapia poznawczo-behawioralna(CBP)”, „Systemowe rozumienie rodziny”, „Szkoła Dla Rodziców i Wychowawców”, „Diagnoza i interwencja w przypadku krzywdzenia emocjonalnego i fizycznego dzieci”. - Zgłaszanie do Poradni dzieci z problemami psychologicznymi, zaburzeniami rozwojowymi itp. (tj. moczenie nocne, ADHD, upośledzenie umysłowe, zachowania opozycyjno-buntownicze itp.), zaburzenia i wady wymowy – przyjmowani są zawsze i konsultowani nawet poza kolejnością gdy zachodzi taka potrzeba że nie można czekać

10 4) KURATORZY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LEŻAJSKU:
- zgłaszanie do SOW klientów doznających przemocy, - uzyskiwanie informacji nt. terminów toczących się rozpraw sądowych klientów, - zgłaszanie do sądów wniosków o wgląd w sytuację rodziny/dzieci, przyśpieszenie spraw o ustalenie miejsca pobytu dzieci itp., - rozmowy z kuratorami nt. klientów SOW, wzajemne udzielanie informacji nt. sytuacji klientów, toczących się postępowań i rozpraw sądowych, Zawsze jest to wzajemne przekazywanie informacji be zbędnych formalności 5) POLICJA W NOWEJ SARZYNIE: - zgłaszanie/przywożenie do SOW klientów doznających przemocy, - monitorowanie okolic SOW przez Policję na prośbę SOW w przypadku zagrożeń ze strony osób stosujących przemoc wobec klientów SOW, - interwencja Policji na zgłoszenia SOW w celu ochrony klientów SOW i ich dzieci przed osobami stosującymi przemoc tj. próby porwania dzieci, nachodzenie klientów SOW przez osoby stosujące przemoc, składanie zeznań na Policji przez pracowników SOW w związku z domniemaniem przemocy przez klientów SOW, - zgłaszanie przez SOW na Policję sytuacji klientów SOW przebywających we własnym domu w celu ochrony ich przed osobami stosującymi przemoc, prośby o monitorowanie ich miejsca zamieszkania przez dzielnicowych, - uzyskiwanie informacji nt. NK, interwencji Policji w miejscu zamieszkania klientów SOW, istnienia zjawiska przemocy w rodzinie. Współpraca bez jakichkolwiek zgrzytów czy nieporozumień z obu stron, bardzo dobra współpraca z dzielnicowymi. 6)PRZYCHODNIA „MEDYCYNA” W NOWEJ SARZYNIE: - kierowanie klientów SOW zaświadczenia lekarskie świadczące o doznawaniu przemocy, - zapisywanie klientów SOW i ich dzieci do przychodni, poradni specjalistycznych w celu zapewnienia niezbędnej opieki lekarskiej, konsultacji u różnych specjalistów (m.in. pediatra, lekarz rodzinny, psychiatra, neurolog, chirurg, logopeda, ginekolog, stomatolog), - zgłaszanie klientów SOW do przychodni w celu obowiązkowych szczepień i bilansów, - uzyskiwanie pomocy przez klientów SOW w otrzymywaniu aparatów rehabilitacyjnych np. aparatu słuchowego. Nie odmówili nam jeszcze niczego ,dobra współpraca zarówno z lekarzami jak i pielęgniarkami. 11) PCPR i OIK W LEŻAJSKU: - wzajemne przekazywanie informacji o klientach…itd., - kierowanie do PCPR osób, których trudności nie są związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, - bardzo dobra współpraca z OIK wzajemne dzielenie się doświadczeniami , informacjami o klientach , dyżurach specjalistów, w razie potrzeby wyjazd z OIK w środowisko DOM SAMOTNEJ MATKI/ SCHRONISKO DLA KOBIET CARITAS w RUDNIKU N/SANEM: - zamieszkiwanie klientów SOW w Domu Samotnej Matki po opuszczeniu Ośrodka, - wzajemne przekazywanie sobie informacji o klientach – sytuacji rodzinnej, zjawisku przemocy, podjętych działaniach pomocowych itp., - wzajemny udział w organizowanych konferencjach, zaproszenia z okazji imprez okolicznościowych, dzielenie się doświadczeniami zawodowymi. Bardzo dobra wzajemna współpraca z siostrą Honoratą – Dyrektorką i jej pracownikami

11 9) INSTYTUCJE POZARZĄDOWE:
Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: „Niebieska Linia”, Fundacja „Dzieci Niczyje”, Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, „Caritas” Rudnik DSM. - udział pracowników SOW w szkoleniach, wykładach, konferencjach organizowanych przez instytucje pozarządowe, - współudział SOW w organizowanych kampaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. „Zły dotyk” FDN 2010r., „Kochać zbyt mocno” Niebieska Linia 2007r., - zorganizowanie w SOW wraz z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu szkolenia dla pracowników SOW i pedagogów szkolnych z terenu powiatu z zakresu „Diagnoza i interwencja w przypadku krzywdzenia emocjonalnego i fizycznego dzieci” 2009r - udział klientów SOW w projekcie „Godne życie” realizowanym przez stowarzyszenie „Victoria” wspólnie z SOW i na terenie ośrodka – podnoszenie kwalifikacji zawodowych, organizowanie staży zawodowych, podejmowanie zatrudnienia przez klientów SOW (2010r.), - zgłaszanie do SOW klientów doznających przemocy, - podejmowanie wspólnych działań w celu pomocy klientom SOW, - przekazywanie sobie bieżących informacji o klientach po opuszczeniu SOW.  Na szczególne wyróżnienie zasługuje współpraca z Stowarzyszeniem Victoria- z imienia panie Marzena Wilk i Anna Kozak-Michałowska. Godne znania jest to z jakim oddaniem pomagają kobietom nawet wtedy gdy innym ręce opadają.

12 DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY Z NGO
Metoda superwizji grupowej (tzw. "grupa Balinta") opiera się na analizie jednego przypadku. Nauczyciel przygotowuje wcześniej problem, który chciałby omówić z grupą, pozostałe osoby słuchają. Po zakończonej prezentacji problemu następuje wymiana skojarzeń, myśli, pomysłów. Uczestnicy grupy powinni kierować się intuicją. Powinni zaufać swoim emocjom, jakie towarzyszą im podczas wsłuchiwania się prezentację. To bardzo cenny materiał potrzebny do analizy przypadku (a także do wniosków czy wskazówek dla osoby prezentującej przypadek). Praca z wykorzystaniem grupy Balinta opiera się przede wszystkim na skojarzeniach i intuicji, a nie tylko na własnych doświadczeniach czy własnej wiedzy. Nie jest to dzielenie się "dobrymi radami", ale raczej analiza pracy danego nauczyciela czy pedagoga. Nie jest to też ocena, ale raczej grupowa refleksja prowadząca do zmiany w pracy. Grupę prowadzi superwizor, który podaje rozumienie problemu w oparciu o teorie terapeutyczne, jakie reprezentuje. W SOW SOS będzie to odbywać się w oparciu o teorię psychodynamiczną. Grupa max. 10-osobowa, jedna sesja superwizji trwa 1,5 godziny. Dodatkowym walorem takiej pracy jest również doświadczenie wsparcia i ujrzenie własnych problemów w nowym świetle i w nowym rozumieniu.

13 W projekcie „Stop. Ręce nie są do bicia
W projekcie „Stop! Ręce nie są do bicia!”, który wygrał w konkursie ogłoszonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty udział w nim wzięło 30 dzieci, ucząc się komunikacji bez przemocy. Dodatkowo na wakacjach w wycieczkach uczestniczyło 105 dzieci i 10 wolontariuszy i wolontariuszek. 272 godziny dydaktycznych zajęcia poprowadziło 9 instruktorów i instruktorek. Wysłaliśmy 15 tysięcy naklejek informujących o stronie internetowej i numerze telefonu do ośrodka wśród uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatów: leskiego, bieszczadzkiego i sanockiego.

14 Realizując zadania rządowe zgodnie z zapisami w programie współdziałamy z organizacją pozarządową: Stowarzyszeniem Kobiet Bieszczadzkich Nasza Szansa i dzięki tej współpracy pozyskaliśmy dodatkowe środki na nowatorskie projekty. W projekcie „Moje prawa – moją szansą” - który jako jeden jedyny na całą Polskę wygrał w konkursie MSWiA na „przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet zamieszkujących zwłaszcza obszary wiejskie”- udział wzięło 207 osób – głowinie kobiet wiejskich, przeszkoliliśmy 15 pracowników socjalnych, 21 policjantów i kuratorów, 15 pedagogów z terenu powiatów: leskiego, bieszczadzkiego i sanockiego. Wysłaliśmy 11 tysięcy ulotek do gospodarstw wiejskich informujących ofercie pomocy ośrodka wsparcia.

15 Sieciaki 2012 Lesko


Pobierz ppt "Lesko Nowa Sarzna Korytniki Gorzyce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google