Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych"— Zapis prezentacji:

1 Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

2 Etap I - 12.04 - 09.05. - przeglądanie ofert szkół

3 Etap I - 12.04-09.05. - przeglądanie ofert szkół

4 Etap I - 12.04-09.05. - przeglądanie ofert szkół
Wyszukiwanie zaawansowane

5 Etap I - 12.04-09.05. - wyszukiwanie zaawansowane

6 Punktacja szczegółowa
Zasady przyznawania punktów za oceny i osiągnięcia (zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty- 2010r.) Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Język polski dopuszczający – 3 punkty 19 punktów dostateczny – 9 punktów dobry – 13 punktów bardzo dobry –16 punktów celujący – 19 punktów Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego Drugie wybrane zajęcia edukacyjne Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów Udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty: - za jeden tytuł punktów - za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty 12 punktów Szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. 5 punktów I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza. 2 punkty Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Egzamin gimnazjalny 100 punktów Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

7 Zasady przyznawania punktów za oceny i osiągnięcia (zgodnie z decyzją KO)
Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty wymienionych w ust. 9, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty w innych województwach wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz laureaci ogólnopolskiego konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

8 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo przy przyjmowaniu do szkół (zgodnie z decyzją KO) mają: 1.   sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych; 2.   kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki; 3.   kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

9 Etap II -REJESTRACJA W SYSTEMIE, WYBÓR SZKÓŁ I KLAS, WYDRUK DOKUMENTÓW, ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW W PUNKCIE NABORU Od 10 maja kandydaci logują się w systemie na Uczeń sprawdza dane osobowe i adresowe i zgłasza administratorowi ewentualne nieprawidłowości!!! [uczeń sam nic nie może zmienić w danych poza numerem telefonu i podaniem adresu ] Podanie numeru telefonu jest obowiązkowe!

10 Etap II REJESTRACJA W SYSTEMIE, WYBÓR SZKÓŁ I KLAS, WYDRUK DOKUMENTÓW, ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW W PUNKCIE NABORU Kandydaci dokonują wyboru szkół /maks. 3 !/ i oddziałów /min. 3 w jednej szkole !/, a następnie w nieprzekraczalnym terminie do 18. czerwca !!!! składają podanie i wymagane dokumenty do swego Punktu Naboru [pierwsza szkoła na liście preferencji] Uczniowie przyjmowani są do wybranych oddziałów w kolejności zgodnej z sumą punktów.

11 WYBÓR TRZECH SZKÓŁ -kolejność nie ma tu znaczenia

12 WYBÓR ODDZIAŁÓW w szkołach i ułożenie ich od najważniejszego do najmniej ważnego!!!
Lista preferencji: 1.Klasa A szkoła A 2.Klasa B szkoła C 3.Klasa C szkoła B 4.Klasa N szkoła A 5.Klasa A szkoła C 6.Klasa A szkoła B 7. Klasa D szkoła A 7. Klasa C szkoła C 8. ………… …………. 9. ………… …………. 10. ……… …………. PUNKT NABORU: SZKOŁA A

13 Kod kreskowy musi być zgodny z wydrukiem!!!
Najpóźniej do wydruk podania z systemu Kod kreskowy musi być zgodny z wydrukiem!!!

14 Wydruk „Oświadczenia kandydata ubiegającego się o przyjęcie do technikum lub ZSZ”
Wydruk potwierdzeń

15 Po wydrukowaniu podania:
Nie wolno już niczego zmieniać w systemie (np. szkół, kolejności czy liczby oddziałów itp.), Złożyć podpisy (uczeń i rodzic), Poświadczyć podanie w gimnazjum, Do !!!! należy złożyć podanie wyłącznie w szkole I wyboru (punkt naboru). Jeśli na I miejscu listy preferencji jest szkoła w Zespole Szkół, to punktem naboru jest Zespół Szkół, a nie np. technikum w tej szkole!!! 18 czerwca jest ostatnim dniem składania podań i następuje blokada systemu.

16 Do 24. 06. gimnazjum wprowadzi osiągnięcia ucznia
Do gimnazjum wprowadzi osiągnięcia ucznia. Natychmiast po zweryfikowaniu ocen, wyników egzaminu i osiągnięć przesłanych przez gimnazja, kandydat będzie miał podgląd w systemie na liczbę punktów, jakie zostały mu wyliczone w każdym z oddziałów, które umieścił na swojej liście preferencji. Po przydziale kandydatów do klas zostaniesz wpisany na listę przyjętych lub rezerwowych. Informacje o wyniku przydziału znajdziesz 02 lipca w systemie lub w szkołach, które wybierałeś.

17 Etap 3. W dniach – do godziny 10,00 Kandydat oddaje w punkcie naboru kopię świadectwa i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu i prosi o potwierdzenie przyjęcia dokumentów.

18 02 lipca do godz. 10,00- Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły
Kandydat otrzymuje przez system informację o oddziale, do którego został przyjęty, wraz z liczbą punktów i miejscem na liście. Kandydat ma dostęp wyłącznie do swoich wyników rekrutacji. Uczeń powinien też dostać informację drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

19 Etap 4. Od 02.07. – 06.07. do godz. 12,00 POTWIERDZANIE WOLI PODJĘCIA NAUKI
Zakwalifikowani kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkół, do których zostali przyjęci. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe kandydat dołącza oryginały: zaświadczenia lekarskiego, umowy o pracę lub zaświadczenia od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę.

20 07 LIPCA do godz. 10,00 Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej ogłasza LISTY PRZYJĘTYCH i podaje informację o wolnych miejscach trwa REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA Kandydaci nieprzyjęci do wybranych szkół składają oryginały dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

21 Wprowadzanie oferty edukacyjnej przez szkoły ponadgimnazjalne
Nazwa etapu Data rozpoczęcia Data zakończenia Wprowadzanie oferty edukacyjnej przez szkoły ponadgimnazjalne :00:00 :59:00 Przekazywanie przez G-3 danych osobowych uczniów do systemu :00:00 :59:00 Rejestracja kandydatów, wybór preferencji, wydruk i SKŁADANIE PODAŃ do szkół – punktów naboru :00:00 :59:00 Weryfikacja zgłoszeń kandydatów/uczniów :59:00 Wprowadzanie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych :00:00 :00:00 Przesyłanie przez G-3 danych o osiągnięciach ucznia (oceny na świadectwie, wyniki egzaminu, konkursy) :00:00 Dostarczanie KOPII dokumentów potwierdzających osiągnięcia :00:00 :00:00 Weryfikacja danych o osiągnięciach :00:00 Porządkowanie list chętnych :00:00 :00:00 Pobieranie list zakwalifikowanych do przyjęcia :00:00 :00:00 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia- sprawdzenie list. :00:00 Dostarczenie ORYGINAŁÓW dokumentów do szkół. Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki :00:00 Pobieranie list przyjętych :00:00 :00:00 Publikacja list przyjętych- sprawdzenie list. :00:00 Rekrutacja uzupełniająca- Podanie informacji o wolnych miejscach w szkołach. Wprowadzanie wyników rekrutacji uzupełniającej :59:00

22 Dziękuję za uwagę. trafnych wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną, jak najlepszych wyników Z egzaminu i na świadectwie oraz przyjęcia do wymarzonych szkół ponadgimnazjalnych życzy Wam Administrator Elektronicznego Systemu Rekrutacji Nabór Optivum w Gimnazjum nr 3 im. Emilii Zawidzkiej


Pobierz ppt "Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google