Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOSOWANIE DYSCYPLINARNYCH ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOSOWANIE DYSCYPLINARNYCH ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH"— Zapis prezentacji:

1 STOSOWANIE DYSCYPLINARNYCH ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH
M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI STOSOWANIE DYSCYPLINARNYCH ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH WYBRANE ZAGADNIENIA. Zagadnienia: Podstawowe pojęcia dotyczące stosowania dyscyplinarnych środków zapobiegawczych. Rodzaje dyscyplinarnych środków zapobiegawczych. Stosowanie dyscyplinarnych środków zapobiegawczych. Najistotniejsze zmiany w sposobie reagowania dyscyplinarnego na zjawiska alkoholowe i narkotykowe w resorcie obrony narodowej. Warszawa 2009

2 REAGOWANIE DYSCYPLINARNE
ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE: niedopuszczenie osadzenie zawieszenie NARUSZENIA DYSCYPLINY WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZA PRZEZ DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE: zwrócenie uwagi rozmowa ostrzegawcza W projekcie nowej ustawy o dyscyplinie wojskowej uporządkowano rodzaje reakcji dyscyplinarnych na naruszenia dyscypliny wojskowej. W zależności od wagi przewinienia, jego następstw, właściwości i warunków obwinionego, zachowania się po popełnieniu przewinienia, celów wychowawczych i zapobiegawczych – zróżnicowana będzie reakcja dyscyplinarna. Jeżeli okoliczności sprawy nie będą budzić wątpliwości, tak jak obecnie, można będzie poprzestać na zwróceniu uwagi lub przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej. W zamiarze rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy przewinienia dyscyplinarnego, przeprowadzać się będzie postępowanie dyscyplinarne, które może zakończyć się: ukaraniem żołnierza, odstąpieniem od ukarania, uniewinnieniem albo umorzeniem tego postępowania. Natomiast w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w służbie i zapobiegania naruszaniu prawa pod wpływem alkoholu i narkotyków, a także zapewnienia sprawnego przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego, precyzyjniej w stosunku do dotychczasowych przepisów, określono dyscyplinarne środki zapobiegawcze. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO: odstąpienie od ukarania ukaranie 2

3 UPRAWNIENIA DO STOSOWANIA DSZ
KAŻDY PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY OD DOWÓDCY DRUŻYNY WZWYŻ ŻW WOP NIEDOPUSZCZEZNIE OSADZENIE ZAWIESZENIE ŻOŁNIERZ

4 Niedopuszczenie (art. 37):
ALKOHOL NARKOTYKI BADANIE NIEDOPUSZCZENIE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH !!!UWAGA!!! WYJĄTKI ZAGROŻENIE JEST TO NIEUSPRAWIEDLIWIONA NIEOBECNOŚĆ W SŁUŻBIE (potrącenie 1/30 miesięcznego uposażenia za każdy dzień) Art. 37. 1. Niedopuszczenie do wykonywania czynności służbowych stosuje się, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że żołnierz znajduje się w stanie nietrzeźwości lub odurzenia, po użyciu alkoholu, narkotyku lub pod wpływem podobnie działającego środka. Środka, o którym mowa w ust. 1, można nie stosować w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia żołnierza lub innej osoby albo zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia. Art.. 93 ust pragmatycznej Art. 93. 1. Żołnierzowi zawodowemu, który samowolnie opuścił miejsce pełnienia zawodowej służby wojskowej lub poza nim pozostaje albo odmawia pełnienia służby bądź wykonania obowiązku wynikającego z tej służby, zawiesza się od najbliższego terminu płatności wypłatę uposażenia oraz innych należności pieniężnych. W razie uznania nieobecności za usprawiedliwioną wypłaca się żołnierzowi zawieszone uposażenie i inne należności pieniężne. 2. Za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności żołnierz zawodowy traci prawo do 1/30 części miesięcznego uposażenia. Jeżeli żołnierz pobrał już uposażenie za ten czas, odpowiednią kwotę uposażenia potrąca się przy najbliższej jego wypłacie. 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w razie stwierdzenia zawinionej przez żołnierza zawodowego niemożności wykonywania zadań służbowych. Życia lub zdrowia żołnierza lub innej osoby. Zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

5 Osadzenie (art. 38): OSADZENIE W IZBIE ZATRZYMAŃ
ALKOHOL NARKOTYKI ZGORSZENIE ZAGROŻENIE DLA OSÓB DLA MIENIA BADANIE OSADZENIE W IZBIE ZATRZYMAŃ (do 24 h od chwili OSADZENIA A NIE ZATRZYMANIA!!!) !!!UWAGA!!! Art. 38. 1. Osadzenie w izbie zatrzymań można zastosować wobec żołnierza będącego w stanie nietrzeźwości lub odurzenia w obiekcie zajmowanym przez organ wojskowy, a także w rejonie obiektów koszarowych lub zakwaterowania przejściowego jednostki wojskowej albo w innym miejscu wykonywania zadań służbowych lub w miejscu publicznym, który swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia, znajduje się w okolicznościach zagrażających jego zdrowiu lub życiu albo zagraża zdrowiu lub życiu innej osoby lub mieniu. 2. Jeżeli brak jest możliwości osadzenia żołnierza w izbie zatrzymań albo jego warunki zdrowotne to uzasadniają, przełożony dyscyplinarny, wojskowy organ porządkowy lub Żandarmeria Wojskowa może polecić doprowadzenie tego żołnierza do miejsca zamieszkania lub zakwaterowania albo, zgodnie z diagnozą lekarza, skierować go do izby chorych lub zakładu opieki zdrowotnej. 3. Żołnierza osadzonego w izbie zatrzymań zwalnia się niezwłocznie po wytrzeźwieniu lub ustaniu stanu odurzenia, nie później niż z upływem dwudziestu czterech godzin od chwili osadzenia. WYJĄTKI JEST TO NIEUSPRAWIEDLIWIONA NIEOBECNOŚĆ W SŁUŻBIE (potrącenie 1/30 miesięcznego uposażenia za każdy dzień) BRAK MOŻLIWOŚCI WARUNKI ZDROWOTNE

6 Zawieszenie (art. 39): ZAWIESZENIE W CZYNNOŚCIACH SŁUŻBOWYCH
RAŻĄCE PRZEWINIENIE WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE POTRZEBA ODSUNIĘCIA OD WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZAWIESZENIE W CZYNNOŚCIACH SŁUŻBOWYCH (do 1 miesiąca, z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy!!!) !!!UWAGA!!! Art. 39. 1. Zawieszenie w czynnościach służbowych można zastosować wobec żołnierza objętego postępowaniem dyscyplinarnym, jeżeli rażąco naruszył dyscyplinę wojskową, a charakter zarzucanego przewinienia dyscyplinarnego lub okoliczności jego popełnienia wskazują na potrzebę niezwłocznego odsunięcia tego żołnierza od wykonywania czynności na zajmowanym stanowisku służbowym lub związanych z pełnioną funkcją. 2. Żołnierz zawieszony w czynnościach służbowych zostaje odsunięty od wykonywania dotychczasowych obowiązków służbowych oraz wykonuje zadania określone przez przełożonego dyscyplinarnego. 3. Zawieszenie w czynnościach służbowych powinno zostać zakończone niezwłocznie, gdy ustaną przyczyny je uzasadniające, nie później jednak niż z upływem jednego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 4. 4. Przełożony dyscyplinarny w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przedłużyć okres zawieszenia żołnierza w czynnościach służbowych do trzech miesięcy. 5. Zawieszenie w czynnościach służbowych ustaje, przed upływem terminów, o których mowa w ust. 3 i 4, z dniem uprawomocnienia się orzeczenia wydanego wobec obwinionego za przewinienie dyscyplinarne, które było przyczyną zawieszenia. ŻOŁNIERZ WYKONUJE ZADANIA W INNYM OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBOWEJ ZA MNIEJSZE O 50% UPOSAŻENIE

7 WYKONYWANIE BADAŃ JAKIE SĄ RODZAJE BADAŃ? KTO ZARZĄDZA
WYKONANIE BADANIA? KTO WYKONUJE BADANIA? JAK SIĘ WYKONUJE BADANIA? GDZIE MOŻNA WYKONAĆ BADANIA (ZWYKŁE, LABORATORYJNE)? 7


Pobierz ppt "STOSOWANIE DYSCYPLINARNYCH ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google