Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryzysy finansowe- teoria

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryzysy finansowe- teoria"— Zapis prezentacji:

1 Kryzysy finansowe- teoria
Finanse

2 Kryzys finansowy definicja
Kryzys finansowy – „silne zaburzenia w systemie finansowym, które przynoszą spadek albo pogłębienie się już występującego spadku produkcji” Finanse

3 Stabilność finansowa „Brak zagrożenia, że może dojść do poważnych zaburzeń w systemie finansowym danego kraju”. Finanse

4 Bańki spekulacyjne Bańki spekulacyjne- zjawisko „coraz szybszego odchylania aktualnych wartości KW od wartości teoretycznych aż do momentu nagłego załamania” Finanse

5 Krachy giełdowe (1) Krachy giełdowe są stosunkowo rzadkim zjawiskiem lecz ich pojawienie się wpływa silnie destrukcyjnie na gospodarkę Źródłem krachów są przeważnie bańki spekulacyjne Optymizm inwestorów napędza bańki spekulacyjne Finanse

6 Krachy giełdowe (2) Bańki spekulacyjne powstają przez racjonalne oczekiwania inwestorów Początkowo inwestorzy uznają iż pozytywny trend w spółce się utrzyma np. wzrost wydajności Przykład- kryzys Dot Com Finanse

7 Krachy giełdowe (3) Mechanizm krachów giełdowych można wyjaśnić za pomocą narzędzi finansów behawioralnych Mali inwestorzy podążają za trendem bez dogłębnej analizy Duzi inwestorzy mogą przewidzieć pękniecie bańki ale niechętnie wyprzedają dochodowe aktywa Finanse

8 Krachy giełdowe (4) Pęknięcie bańki pogarsza głównie sytuacje tych inwestorów, którzy finansowali zakup paierów wartościowych kredytami np. krach giełdowy w Japonii w latach 90-tych Krach Dot Com był łagodniejszy z uwagi na finansowanie własne inwestorów Finanse

9 Konsekwencje załamania indeksów
Źródło spekulacyjnych zakupów Brak możliwości spłaty pożyczek Wpływ na popyt krajowy Finanse

10 Kryzysy bankowe (1) Skłonność banków do udzielania kredytów w czasie hossy Pokusa nadużycia W warunkach bessy- niższa skłonność do udzielania kredytów negatywna selekcja kredytobiorców Finanse

11 Kryzysy bankowe(2) Banki wiedzą, że w czasie bessy firmy biorą kredyty by utrzymać płynność a nie finansować działalność operacyjną Firmy ubiegają się o kredyty, mimo że nie potrafia ich spłacić Banki żądają wyższej premii za ryzyko  wzrost kosztów kredytu W efekcie tylko firmy potrzebujące kredytu do utrzymania płynności ubiegają się o kredyt Finanse

12 Kryzysy bankowe (3) Pożyczki dla firm borykających się z problemami finansowymi sprawiają, że banki maja duży udział „toksycznych aktywów” Istotny wpływ na wypłacalność banków Ryzyko kryzysu bankowego jest tym większe im większy rozmiary akcji kredytowej w czasie hossy (no boom no bust) Kryzysy bankowe mogą pojawić się również niezależnie od krachów giełdowych np. wskutek nagłych zmian warunków gospodarczych tj. W Norwegii w l. 80-tych kryzys bankowy był skutkiem wzrostu cen ropy Finanse

13 Kryzysy walutowe(1) Kryzysy walutowe pojawiają się gdy uczestnicy rynku tracą zaufanie do danej waluty i masowo ja sprzedają a bank centralny nie jest w stanie przeciwdziałać tej tendencji Objawem kryzysu walutowego jest nagły spadek kursu waluty Finanse

14 Kryzysy walutowe (2) Kryzysy 3 generacji 1 generacji- Krugman
2 generacji- Obstfeld 3 generacji- model eklektyczny Finanse

15 Kryzysy pierwszej generacji (1)
Model Krugmana Powodem powstawania kryzysu jest zła polityka gospodarcza Brak możliwości pogodzenia polityki gospodarczej z celem kursowym Finanse

16 Kryzysy pierwszej generacji (2)
Ekspansywna polityka fiskalna deficyt budżetowy finansowany przez bank centralny  wzrost inflacji  brak możliwości utrzymania kursu walutowego Deficyt budżetowy  wzrost popytu krajowego i importu +inflacja deficyt bilansu handlowego spadek rezerw presja na dewaluację atak spekulacyjny wybuch kryzysu Finanse

17 Kryzysy pierwszej generacji-przykłady (1)
Kryzysy w latach 80-tych Kraje Ameryki Łacińskiej (Argentyna, Chile) Niski poziom rezerw walutowych Liberalizacja przepływów kapitałowych +brak nadzoru bankowego  problem kontroli podazy pieniądza Finanse

18 Kryzysy pierwszej generacji-przykłady (2)
Napływ petrodolarów do systemu bankowego Pożyczki dla krajów rozwijających się  deficyt bilansu płatniczego Spadek rezerw dewizowych  ucieczka kapitału Niewypłacalność krajów Ameryki Południowej Finanse

19 Kryzysy drugiej generacji (1)
Model Obstfelda Podstawowym powodem kryzysu ataki spekulacyjne Racjonalne oczekiwania Działanie państwa a rynki finansowe Finanse

20 Kryzysy drugiej generacji (2)
Kryzys dotyczy krajów o dobrej polityce gospodarczej i dużych rezerwach walutowych Spekulant wybiera moment ataku równoznaczny z decyzją władz monetarnych o zaniechaniu obrony kursu walutowego Finanse

21 Kryzysy drugiej generacji (3)
Zgodnie z modelem mogą zaistnieć dwa stany równowagi: braku oczekiwań dewaluacji oczekiwań dewaluacji- państwo dostosowuje się do oczekiwań uczestników rynku Finanse

22 Kryzysy drugiej generacji -
Kryzys ERM na początku lat 90-tych Restrukturyzacja gospodarki Niemiec deficyt budżetowy Presja inflacyjna w Niemczech restrykcyjna polityka monetarna Wysoki kurs marki niemieckiej Finanse

23 Kryzysy drugiej generacji-przykład
Podniesienie stóp procentowych w pozostałych krajach EU oprócz Wielkiej Brytanii atak spekulacyjny na funta brytyjskiego Fala dewaluacji Ataki spekulacyjne- rola dużych graczy rynkowych Finanse

24 Kryzysy trzeciej generacji (1)
Model eklektyczny- zbiór teorii Dobra sytuacja makroekonomiczna kraju Kryzys spowodowany czynnikami mikroekonomicznymi np. nadmierne ryzyko podejmowane przez firmy i banki Przyczyna makroekonomiczna- niedostateczna konkurencyjność Finanse

25 Kryzysy trzeciej generacji (2)
Pokusa nadużycia- brak nadzoru finansowego  zaciąganie ryzykownych kredytów +niedopasowanie walutowe Niski wzrost wydajności  wątpliwości inwestorów Nadmierne zadłużenie Owcze pędy Finanse

26 Kryzysy trzeciej generacji (2)
Wpływ oceny agencji ratingowych--. Kryzys staje się samospełniającą się przepowiednią Kaskada informacji- natłok informacji w krótkim czasie Efekt domina/ efekt zarażania- oczekiwania inwestorów, iż kryzys pojawi się w podobnych gospodarkach Finanse

27 Pokusa nadużycia Polityka kredytowa banków Too big to fail
Koncentracja inwestycji finansowanych z kredytów Finanse

28 Owcze pędy Ucieczka zagranicznego kapitału Maksymalizacja zysku
Minimalizacja strat Finanse

29 Efekt domina Przenoszenie się kryzysów w skali międzynarodowej
Kanały transmisyjne Wielkości ekonomiczne Instytucje Finanse

30 Kryzys walutowy oraz kryzys bankowy
Kryzysy bliźniacze Kryzys walutowy oraz kryzys bankowy Występuje zwłaszcza w przypadku słabego nadzoru bankowego Ryzykowne inwestycje np. finasowanie zakupu walut kredytami bankowymi Duże ryzyko w przypadku niedopasowania walutowego Finanse

31 Przykłady kryzysów walutowych trzeciej generacji
Azja Południowo- Wschodnia- koniec lat 90-tych Zadłużenie zagraniczne sektora bankowego Nieefektywna produkcja Słaby stopień rozwoju rynku finansowego Aprecjacja USD- waluty powiązane z USD Ucieczka kapitału Finanse

32 Literatura A. Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006
P. Krugman, M.Obstfeld, International economics: theory and policy, Pearson, Addison Wesley, Boston 2009, J. A. Frankel, G. Saravelos, Are Leading Indicators of Financial Crises Useful for Assessing Country Vulnerability? Evidence from the Global Crisis, NBER Working Paper No , Cambridge 2010, J. Aizenman, Financial Crisis and the Paradox of Under- and Over-Regulation, NBER Working Paper No , Cambridge 2009, Finanse


Pobierz ppt "Kryzysy finansowe- teoria"

Podobne prezentacje


Reklamy Google