Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Rzeszów, 30 listopada 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Rzeszów, 30 listopada 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata Rzeszów, 30 listopada 2012 r.

2 Postępy finansowe w realizacji RPO WP
Plan prezentacji A Nabory wniosków w 2012 r. B Postępy finansowe w realizacji RPO WP C Postępy rzeczowe w realizacji RPO WP D Wkład RPO WP w Europa 2020 E Działania informacyjno promocyjne F Programowanie perspektywy finansowej 2014+

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata jest realizowany z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości euro.

4 Obecnie trwa ostatni z zaplanowanych w Harmonogramie nabór wniosków.
Konkursy wniosków Od początku wdrażania RPO WP ogłoszono łącznie 65 konkursów wniosków w 8 osiach priorytetowych. W ramach przeprowadzonych naborów złożono 3 839 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 6 464,34 mln PLN. Obecnie trwa ostatni z zaplanowanych w Harmonogramie nabór wniosków. W okresie od 9 listopada 2012r. do 14 lutego 2013r. ogłoszono konkurs w ramach Działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska (schemat B Zaopatrzenie w wodę). Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 25,5 mln PLN.

5 2012 to rok ostatnich naborów wniosków w RPO WP
W 2012 roku w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP przeprowadzono 8 konkursów wniosków.

6 1. W okresie od 30 stycznia do 26 kwietnia 2012 r. ogłoszono konkurs w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów - 30 mln PLN, złożono 29 wniosków, wnioskowana kwota dofinansowania: ,42, tj. 144% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. 2. W okresie od 28 maja do 5 lipca 2012r. przeprowadzono konkurs w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - Wsparcie kapitałowe funduszy (schemat A) szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów - 48 mln PLN, złożono 8 wniosków, wnioskowana kwota dofinansowania: ,84 PLN, tj. 112% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.

7 działania 1.3 Regionalny system innowacji (projekty badawcze)
3. W okresie od 24 maja do 31 lipca 2012r. przeprowadzono konkurs w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji (projekty badawcze) szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów - 40 mln PLN. złożono 80 wniosków, wnioskowana kwota dofinansowania: ,11 PLN, tj. 260% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. 4. W okresie od 30 marca do 31 sierpnia 2012r. przeprowadzono konkurs w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu - Projekty inwestycyjne (schemat A) szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 20 mln PLN, złożono 9 wniosków, wnioskowana kwota dofinansowania: ,37 PLN, tj. 328% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.

8 5. W okresie od 30 stycznia do 30 sierpnia 2012r. przeprowadzono konkurs w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: z zakresu odnawialnych źródeł energii – 33,893 mln PLN, z zakresu przesyłu energii elektrycznej – 4 mln PLN, z zakresu przesyłu energii cieplnej – 13,026 mln PLN, z zakresu sieci dystrybucji gazu ziemnego – 3,553 mln PLN, z zakresu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej – 2 mln PLN, z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw – 61,927 mln PLN. złożono 174 wnioski, wnioskowana kwota dofinansowania: ,32 PLN. 6. W okresie od 24 lipca do 7 września 2012 r. przeprowadzono konkurs w ramach działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów - 20 mln PLN, złożono 27 wniosków, wnioskowana kwota dofinansowania: ,69 PLN, tj. 68% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.

9 działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B System oświaty
7. W okresie od 23 stycznia do 20 września 2012r. ogłoszono konkurs w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna - infrastruktura kolejowa (schemat E) szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów dot. zakupu taboru - 60 mln PLN, natomiast na dofinansowanie projektów dot. regionalnej sieci kolejowej - 38 mln PLN. złożono 2 wnioski, wnioskowana kwota dofinansowania: 96 502 555,04 , tj. 98% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. 8. W okresie od 28 września do 15 listopada 2012 r. przeprowadzono konkurs w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B System oświaty szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów - 15 mln PLN, złożono 110 wniosków, wnioskowana kwota dofinansowania: ,37 PLN, tj. 676% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.

10 Zatwierdzone projekty Umowy z beneficjentami
Dotychczas zatwierdzono do realizacji 2 297 wniosków na kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 5061,36 mln PLN, co stanowi 102,24% alokacji EFRR na realizację RPO WP (wg kursu EBC z 30 października 2012r., 1 EUR = 4,1305 PLN). Umowy z beneficjentami Podpisano umów/decyzji na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 4 020,07 mln PLN, co stanowi 81,3% alokacji EFRR na realizację RPO WP.

11 Zmiana w okresie 31 grudnia 2011 r. – 31 października 2012 r.
Wzrost o 9,4% Wzrost o 23% Zmiana w okresie 31 grudnia 2011 r. – 31 października 2012 r. Źródło: KSI (SIMIK 07-13)

12 Podpisane umowy/ wydane decyzje wg osi priorytetowych RPO WP
– stan na 31 października 2012 r /2 Oś priorytetowa / działanie Liczba umów Wartość dofinansowania z EFRR (w PLN) Wykorzystanie alokacji EFRR (%) 1 Oś priorytetowa: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 886 ,33 79,5% 1.1 Działanie: Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości 667 ,32 88,3% 1.2 Działanie: Instytucje otoczenia biznesu 14 ,41 44,5% 1.3 Działanie: Regionalny system innowacji 18 ,65 79,6% 1.4 Działanie: Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu 187 ,95 36,2% 2 Oś priorytetowa: Infrastruktura techniczna 334 ,54 74,9% 2.1 Działanie: Infrastruktura komunikacyjna 223 ,53 80,3% 2.2 Działanie: Infrastruktura energetyczna 111 ,01 47% 3 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne 27 ,86 75,7% 4 Oś priorytetowa: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 232 ,24 91,3% 4.1 Działanie: Infrastruktura ochrony środowiska 108 ,34 90,5% 4.2 Działanie: Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi 25 ,17 4.3 Działanie: Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej 26 ,68 98,2% 4.4 Działanie: Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom 73 ,05 98,1%

13 Podpisane umowy/ wydane decyzje wg osi priorytetowych RPO WP
– stan na 31 października 2012 r /2 Oś priorytetowa / działanie Liczba umów Wartość dofinansowania z EFRR (w PLN) Wykorzystanie alokacji EFRR (%) 5 Oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna 182 ,30 89,2% 5.1 Działanie: Infrastruktura edukacyjna 60 ,00 81,5% 5.2 Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej 76 ,32 97,1% 5.3 Działanie: Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 46 ,98 93% 6 Oś priorytetowa: Turystyka i kultura 64 ,15 93,6% 7 Oś priorytetowa: Spójność wewnątrzregionalna 118 ,85 90,3% 7.1 Działanie: Rewitalizacja miast 55 ,50 96,5% 7.2 Działanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 16 ,76 96,8% 7.3 Działanie: Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź 47 ,59 71,7% 8 Oś priorytetowa: Pomoc techniczna 58 ,66 66,4% 8.1 Działanie: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania 44 ,70 82,4% 8.2 Działanie: Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowania i realizacji projektów 14 ,96 27,0% RAZEM 1 901 ,93 81,3%

14 Źródło: Monitor regionalny MRR, 7 listopada 2012 r.

15 Płatności i certyfikacja
Od 1 stycznia 2012r. na rzecz beneficjentów przekazano środki w łącznej wysokości 531,79 mln PLN. Od początku uruchomienia Programu do dnia 31 października 2012 r. przekazano środki w wysokości 2 795,3 mln PLN, w tym w ramach zaliczek 809,2 mln PLN. W ramach Poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 3889,21 mln PLN wydatków kwalifikowanych, w tym EFRR stanowi kwotę 2945,69 mln PLN, tj. 717,42 mln euro. Komisja Europejska zrefundowała środki w wysokości 705,77 mln euro.

16 Zmiana w okresie 31 grudnia 2011 r. – 31 października 2012 r.
Wzrost o 22% Wzrost o 30% Zmiana w okresie 31 grudnia 2011 r. – 31 października 2012 r. Źródło: KSI (SIMIK 07-13)

17 Źródło: Monitor regionalny MRR, 7 listopada 2012 r.

18 PROJEKTY KLUCZOWE Dotychczas ZWP zawarł 80 pre-umów dotyczących przygotowania indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WP na kwotę wnioskowanego dofinansowania z EFRR w wysokości 1 288,22 mln PLN. Podpisano 49 umów o dofinansowanie projektów kluczowych w ramach RPO WP na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 1006,92 mln PLN.

19 Liczba i wartość dofinansowania z EFRR projektów kluczowych wg osi priorytetowych RPO WP
Oś priorytetowa Projekty kluczowe Liczba Wartość dofinansowania z EFRR (w mln PLN) % alokacji na lata w osi priorytetowej 1 Oś priorytetowa: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 17 406,830 32,12% 2 Oś priorytetowa: Infrastruktura techniczna 24 443,695 28,32% 3 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne 22 186,182 66,26% 4 Oś priorytetowa: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 2 47,670 6,85% 5 Oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna 15 142,327 27,20% 6 Oś priorytetowa: Turystyka i kultura 3 45,520 30,07% 7 Oś priorytetowa: Spójność wewnątrzregionalna 1 24,633 7,49% 8 Oś priorytetowa: Pomoc techniczna - Razem 85 1 296,857 26,24%

20 EFEKTY REALIZACJI RPO WP
W ramach RPO WP zakończono realizację 1113 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR ,7 mln PLN, co stanowi ponad 37% alokacji na lata

21 Zakończone projekty wg osi priorytetowych RPO WP
– stan na 31 października 2012 r. Oś priorytetowa / działanie Liczba projektów Wartość dofinansowania z EFRR (w PLN) Wykorzystanie alokacji EFRR (%) 1 Oś priorytetowa: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 397 ,55 21,1% 2 Oś priorytetowa: Infrastruktura techniczna 288 ,99 41,4% 3 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne 15 ,56 8,7% 4 Oś priorytetowa: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 175 ,37 70,9% 5 Oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna 136 ,53 48,3% 6 Oś priorytetowa: Turystyka i kultura 47 ,02 65,1% 7 Oś priorytetowa: Spójność wewnątrzregionalna 9 ,48 2,7% 8 Oś priorytetowa: Pomoc techniczna 46 ,27 44,9% Ogółem 1113 ,77 37,4%

22 MIEJSCA PRACY W ramach podpisanych umów beneficjenci deklarują utworzenie 4497 miejsc pracy.

23 wg stanu na 31 grudnia 2011r. – dane GUS

24 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
DOTACJE W ramach osi priorytetowej I RPO WP wsparcie ze środków UE uzyskało 657 projektów podmiotów gospodarczych fot. Kasper Bosek Wdrożenie innowacyjnych procesów specjalnych dla przemysłu lotniczego w województwie podkarpackim przez firmę VAC AERO Kalisz Sp. z o.o

25 Województwo Podkarpackie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
wg stanu na 31 grudnia 2011r. – dane GUS

26 DROGI Umowami objęto przedsięwzięcia dot. przebudowy ponad 888 km dróg gminnych i powiatowych oraz budowy blisko 68 km nowych dróg. fot. Kasper Bosek Budowa drogi gminnej Nr R „Zagumnia Północne” km do w miejscowości Kraczkowa

27 W ramach 16 RPO województwo podkarpackie zajmuje pierwsze miejsce pod względem długości zmodernizowanych dróg. Dotychczas w regionach przebudowano łącznie ok km dróg w tym w województwie podkarpackim 859 km. Źródło: Monitor regionalny MRR, 7 listopada 2012 r.

28 wg stanu na 31 grudnia 2011r. – dane GUS
DROGI LOKALNE wg stanu na 31 grudnia 2011r. – dane GUS

29 Społeczeństwo informacyjne
W ramach III osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne RPO WP realizowanych jest 27 projektów na kwotę 212,81 mln PLN z EFRR. W wyniku realizacji tych projektów uruchomionych zostanie 627 usług on-line

30 Społeczeństwo informacyjne wg stanu na 31 grudnia 2011r. – dane GUS

31 WODOCIĄGI KANALIZACJA I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Łętownia gmina Nowa Sarzyna Źródło:

32 W województwie podkarpackim odnotowano największy postęp w ramach 16 RPO w zakresie budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej. W regionach wybudowano/zmodernizowano km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym w województwie podkarpackim 1 469 km. Źródło: Monitor regionalny MRR, 7 listopada 2012 r.

33 WODOCIĄGI KANALIZACJA I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM wg stanu na 31 grudnia 2011r. – dane GUS

34 INFRASTRUKTURA PUBLICZNA
„Rozbudowa i przebudowa z przystosowaniem dla niepełnosprawnych Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku dla nowoczesnego kształcenia młodzieży i dorosłych w zawodach technicznych” Źródło:

35 Województwie podkarpackim odnotowano największy postęp w ramach 16 RPO (ex aequo z województwem śląskim) w zakresie budowy i przebudowy obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół. W regionach wybudowano/przebudowano 565 takich obiektów, w tym w województwie podkarpackim 63. Źródło: Monitor regionalny MRR, 7 listopada 2012 r.

36 OCHRONA ZDROWIA Umowami objęto przedsięwzięcia dot. przebudowania 29 obiektów infrastruktury ochrony zdrowia oraz doposażenia 33 instytucji. Źródło: Rozwój Ośrodka Kardiologii Inwazyjnej w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli źródłem poprawy dostępności ludności Podkarpacia do leczenia chorób układu krążenia

37 INFRASTRUKTURA PUBLICZNA wg stanu na 31 grudnia 2011r. – dane GUS

38 W zakresie kultury i turystyki realizowanych jest 64 projekty na kwotę 141,66 mln PLN z EFRR. W wyniku realizacji tych projektów objętych wsparciem zostało 101 obiektów/zbiorów dziedzictwa kulturowego, których liczba odwiedzających wynosi 1,1 mln osób/rok. KULTURA I TURYSTYKA REWALORYZACJA I MODERNIZACJA ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW IWONICZA ZDROJU - "BIAŁY ORZEŁ" I "USTRONIE"

39 wg stanu na 31 grudnia 2011r. – dane GUS
KULTURA I TURYSTYKA wg stanu na 31 grudnia 2011r. – dane GUS

40 PKB na mieszkańca, (PPS, EU27=100)
W 2007r. w RPO WP założono, że realizacja Programu przyczyni się do osiągnięcia przez region PKB per capita w PPS (EU-27=100) w roku 2015 na poziomie nie niższym niż 46 %. PKB na mieszkańca, (PPS, EU27=100) 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. Polska 50,7 51,3 52,3 54,4 56 57,1 Podkarpackie 35,4 35,8 36,7 39 39,1 Małopolskie 43,4 43,7 45,4 46,7 49 49,2 Lubelskie 35,2 35,0 35,3 36,9 38,9 Vychodne Slovensko (Wschodnia Słowacja) 42,3 43,1 44,0 46 51 48,8 Brandeburg (Brandenburgia) 81,4 79,5 80,7 82,2 82 83,2 Sud Italy (Południowe Włochy) 70,8 69,6 68,9 68,6 69 69,7 Źródło: EUROSTAT

41 Działania informacyjno – promocyjne

42 Szkolenia W 2012 r. odbyły się 32 szkolenia z udziałem 1250 osób.
Łącznie od 2008 r. zorganizowano ok. 200 szkoleń i przeszkolono ponad osób. Beneficjenci mogli też korzystać z indywidualnych konsultacji z zakresu prawa zamówień publicznych.

43 Przeprowadziliśmy kampanię informacyjno – promocyjną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

44 - Zorganizowaliśmy konkurs wiedzy o FE dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - Odbywały się imprezy plenerowe promujące Fundusze Europejskie, m.in. rodzinny rajd rowerowy - Podczas wyjazdów studyjnych prezentujemy dziennikarzom z regionu efekty wykorzystania FE - Wydajemy biuletyn informacyjny Inwestujemy w rozwój

45 Liczba konsultacji bezpośrednich 4233 Liczba konsultacji elektronicznych 616 Liczba konsultacji telefonicznych 4116 Liczba konsultacji przeprowadzonych podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych 596 Liczba spotkań informacyjnych/ szkoleń/ warsztatów dla beneficjentów 84 Liczba beneficjentów uczestniczących w poszczególnych spotkaniach/ szkoleniach / warsztatach 629 Liczba konsultacji podczas pikników/festynów/imprez zewnętrznych 738

46 Działalność Sieci Punktów Informacyjnych
na terenie Województwa Podkarpackiego Mobilny Punkt Informacyjny Udział w imprezach i wydarzeniach Lekcje przeprowadzone w szkołach

47 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w województwie podkarpackim

48 Osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie:
EUROPA 2020 Priorytety inteligentny − dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe i innowacje; zrównoważony − dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i konkurencyjnego przemysłu; sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa. Osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie:

49 EUROPA 2020 Cele Zatrudnienie proc. osób w wieku lat powinno mieć pracę Badania i rozwój - 3 proc. PKB Unii na inwestycje w badania i rozwój Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 proc., jeśli warunki będą sprzyjające). 20 proc. energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20 proc. Edukacja - odsetek młodych ludzi przedwcześnie porzucających naukę nie powinien przekraczać 10 proc., co najmniej 40 proc. osób w wieku powinno mieć wykształcenie wyższe Ubóstwo i wykluczenie społeczne - zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln.

50 System europejskich i krajowych dokumentów strategicznych
Europa 2020 Zalecenia Rady UE dla Polski Pakiet rozporządzeń UE na lata Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategie Zintegrowane w tym KSRR KPZK Krajowy Program Reform Umowa partnerstwa Krajowe Programy Operacyjne w ramach Polityki Spójności Krajowe Programy Operacyjne w ramach WPR i WP Ryby Regionalne Programy Operacyjne w ramach Polityki Spójności 15 RPO w regionach słabiej rozwiniętych RPO dla Mazowsza Programy EWT Kontrakt Terytorialny

51 Cel ten będzie realizowany w ramach trzech obszarach:
Celem realizowanym w ramach nowej perspektywy finansowej będzie … Cel ten będzie realizowany w ramach trzech obszarach: wsparcie dla zwiększania konkurencyjności gospodarki poprawa spójności społecznej i terytorialnej podnoszenie sprawności i efektywności państwa oparcie rozwoju na dalszym zwiększaniu konkurencyjności gospodarki, poprawie spójności społecznej i terytorialnej (przez likwidowanie istniejących barier rozwojowych) i podnoszeniu sprawności i efektywności państwa. poprzez wszystkie 11 celów tematycznych wynikających z projektów rozporządzeń UE

52 Cele tematyczne 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych 3.Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury 4.Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 5.Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 6.Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 7.Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

53 Szacunkowe alokacje finansowe
funduszy polityki spójności wg poszczególnych celów tematycznych Cele tematyczne wskazane w pakiecie legislacyjnym UE Fundusze Zmiana w nowej perspektywie w porównaniu do obecnej alokacji 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji EFRR 13,9 +++ 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych 5,3 +/- 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury 3,2 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach EFRR, FS 2,1 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 1,4 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 12,2 -/-- - 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 39,1 - - - 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników EFRR, EFS 6,1 + 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 6,0 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 8,2 - 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej EFRR, FS, EFS 0,8 Łącznie 11 celów tematycznych 98,1 Pomoc Techniczna Europejska Współpraca Terytorialna 1,0 Łącznie 100,0 Duży wzrost (+++); wzrost (++), niewielki wzrost (+), bez zmian (+/-), niewielki spadek (-), spadek (- -), duży spadek (- - -)

54 Minimalne poziomy koncentracji środków*
fundusz kategorie regionów ringfencing’i Minimalny poziom koncentracji wg projektów rozporządzeń regiony słabiej rozwinięte EFRR cel 1, 2, 3, 4 min. 50% środków EFRR musi zostać przeznaczonych na cele tematyczne 1, 2, 3 i 4 (badania i innowacyjność, ICT, MŚP oraz gospodarka niskowęglowa) 50% (ew. FS) w tym: cel 4 min. 10% środków musi zostać przeznaczonych na cel tematyczny 4, została też wprowadzona możliwość wykorzystania FS w przypadku dwóch priorytetów inwestycyjnych (wtedy ringfencing zostaje zwiększony do 12%) 10% (12%) EFRR i EFS cel 8, 9, 10 min % środków funduszy strukturalnych musi zostać przeznaczonych na cele tematyczne 8, 9, 10 20-25% w tym: cel 9 min. 20% środków EFS musi zostać przeznaczonych na cel tematyczny 9 20% woj. mazowieckie** min. 60% środków EFRR musi zostać przeznaczonych na cele tematyczne 1, 2, 3 i 4 (badania i innowacyjność, ICT, MŚP oraz gospodarka niskowęglowa) 60% min. 20% środków musi zostać przeznaczonych na cel tematyczny 4, została też wprowadzona możliwość wykorzystania FS w przypadku dwóch priorytetów inwestycyjnych min % bądź 45-50% środków funduszy strukturalnych musi zostać przeznaczonych na cele tematyczne 8, 9, 10 35-40% 45-50% * W oparciu o zapisy kompromisu Prezydencji Duńskiej. Podane wielkości mogą ulec zmianie w toku dalszych negocjacji. ** Poziom wymaganych ringfencingów dla woj. Mazowieckiego zależy od wyników negocjacji w sprawie statusu tego województwa (region przejściowy/wysoko rozwinięty).

55 Warunkowość Uzależnienie transferu funduszy do Państwa Członkowskiego od spełnienia warunków: wstępnych (ex-ante) związanych z realizacją (ex-post) makroekonomicznych Warunkowość ex-ante warunki muszą być spełnione przed złożeniem Umowy Partnerstwa określone dla każdego funduszu (prawne, strategiczne, dotyczące zasad horyzontalnych) zawieszenie części lub całości płatności przez KE do czasu spełnienia Przykładowe warunki ex-ante: B+R, innowacje Istnienie krajowych lub regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji Społeczeństwo Opracowanie krajowej strategii na rzecz zmniejszenia ubóstwa Środowisko Przygotowanie horyzontalnych wytycznych dotyczących oceny oddziaływania na środowisko oraz strategicznej oceny wpływu środowiska Transport Istnienie kompleksowego planu rozwoju transportu (publiczny, TEN-T, kolej, itp.)

56 - osiągnięcie celów pośrednich (2016 r., 2018 r.)
Warunkowość ex-post cel: ukierunkowanie na rezultaty, skuteczne monitorowanie postępów rodzaje warunków: - osiągnięcie celów pośrednich (2016 r., 2018 r.) -osiągnięcie celu końcowego (2022 r.) egzekwowanie: - udział w podziale rezerwy wykonania (nagroda) zawieszanie płatności, korekta finansowa (sankcja) Warunkowość makroekonomiczna cel: wykorzystanie środków UE w sytuacji pogorszenia wskaźników gospodarczych do przywrócenia równowagi makroekonomicznej egzekwowanie: KE może zażądać zmiany Kontraktu Partnerskiego i PO lub sama jej dokona-KE może zawiesić płatności, gdy Państwo Członkowskie nie realizuje jej oczekiwań

57 Instrumenty wspierające rozwój terytorialny
W ramach perspektywy finansowej KE zaproponowała nowe instrumenty wspierające rozwój terytorialny: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (RKSL) Platformę Rozwoju Obszarów Miejskich - zasady udziału nie są obecnie znane Innowacyjne Działania na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Miejskiego (0,2% ogólnej alokacji EFRR) - zasady udziału nie są obecnie znane

58 Strategia rozwoju województwa podkarpackiego
na lata PRZEMYSŁ TURYSTYKA ROLNICTWO INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU NAUKA, BADANIA I SZKOLNICTWO WYŻSZE EDUKACJA KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA DOSTĘPNOŚĆ TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH FUNKCJE METROPOLITALNE RZESZOWA SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I WZMACNIANIE FUNKCJI OŚRODKÓW SUBREGIONALNYCH ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM OCHRONA ŚRODOWISKA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE (DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ ENERGII) RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW ENERGETYCZNYCH 4. ŚRODOWISKO I ENERGETYKA WŁĄCZENIE SPOŁECZNE DZIEDZINY DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH ZDROWIE PUBLICZNE KIERUNKI DZIAŁAŃ OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI (OSI) WSKAŹNIKI PRIORYTETY TEMATYCZNE FUNKCJE OBSZARÓW WIEJSKICH 3. SIEĆ OSADNICZA 2. KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY 1. KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA

59 Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 135/3065/12
Zespół ds. programowania polityki spójnościw okresie Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 135/3065/12 z dnia 2 maja 2012 r. Cel: Koordynacja i opracowanie regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata , jak również opiniowanie innych dokumentów programowych, tworzonych na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym, dla polityki spójności w nowym okresie programowania.

60 Zespoły zadaniowe powołane do prac związanych z przygotowaniem regionalnego programu operacyjnego dla perspektywy finansowej Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 176/4140/12 z dnia 8 października 2012 r. z późn. zm. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Środowisko i energetyka 3. Infrastruktura komunikacyjna 4. Społeczeństwo informacyjne 5. Rozwój Rzeszowa i ośrodków subregionalnych 6. Kapitał ludzki i społeczny

61 Wpłynęło 917 propozycji projektów.
Nabór propozycji projektów planowanych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej W terminie od dnia 1 października r. do dnia 16 listopada 2012 r., przyjmowane były zgłoszenia dla propozycji projektów planowanych do realizacji w perspektywie 2014+ Wpłynęło 917 propozycji projektów.

62 Harmonogram Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Kontrakt terytorialny
Termin Umowa Partnerska Programy operacyjne Kontrakt terytorialny X 2012 Przedłożenie projektu Założeń Umowy Partnerstwa Radzie Ministrów Przygotowanie koncepcji projektów programów operacyjnych oraz przeprowadzenie dyskusji na temat ich kształtu Przygotowanie i konsultacje części ogólnej kontaktu XI 2012 Konsultacje społeczne Założeń Umowy Partnerstwa Przygotowanie i zatwierdzenie mandatów negocjacyjnych: (1)rządu, (2) samorządów wojewódzkich XII 2012 Negocjacje kontraktu terytorialnego I 2013 Opracowanie projektu Umowy Partnerstwa w oparciu o konsultacje Założeń i przedłożenie jej Radzie Ministrów w marcu oraz wyników ewaluacji ex-ante i OOŚ Przygotowanie wstępnych projektów programów operacyjnych uwzględniających negocjacje kontraktu terytorialnego II 2013 III 2013 Druga faza negocjacji kontraktu terytorialnego IV 2013 Negocjacje Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską Przygotowanie ostatecznej wersji programów operacyjnych oraz wyników ewaluacji ex-ante i OOŚ V 2013 VI 2013 Przedłożenie projektów programów operacyjnych Radzie Ministrów Opracowanie ostatecznej wersji kontraktu terytorialnego VII-X 2013 r. Negocjacje programów operacyjnych z Komisją Europejską W dniu 1 stycznia 2014 po zakończeniu negocjacji Umowy Partnerskiej oraz programów operacyjnych rozpoczęcie wdrażania perspektywy finansowej UE na lata

63 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rozwoju Regionalnego al. Łukasza Cieplińskiego 4, Rzeszów tel. 017/ mail: Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Rzeszów, 30 listopada 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google