Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ ID grupy: 97/50_P_G1 Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat projektowy: Pozyskiwanie środków na działalność gospodarczą Semestr/rok szkolny: zimowy 2011/2012

3 SPIS TREŚCI Źródła finansowania działalności gospodarczej.
Dofinansowanie ze środków Powiatowego Urzędu Pracy Kryteria przyznawania dotacji. Wniosek o przyznanie dotacji. Umowa o przyznanie dotacji. Formy zabezpieczenia zwrotu dotacji. Pozyskanie środków z EFS na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Regulamin projektu. Wsparcie szkoleniowo-doradcze. Wsparcie inwestycyjne. Wsparcie pomostowe. Inne źródła finansowania działalności gospodarczej.

4 Potrzeby finansowe niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej
Podstawowym problemem przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej jest znalezienie źródeł finansowania działalności. Małe przedsiębiorstwa nie posiadają zdolności kredytowej, stąd mają trudności w utrzymaniu płynności finansowej, mają problem z pozyskaniem środków na bieżącą działalność firmy i dokonywanie niezbędnych inwestycji. W tej prezentacji postaramy się odpowiedzieć na pytanie: Jakie są źródła finansowania działalności gospodarczej na lokalnym rynku?

5 Źródła finansowania własnej działalności gospodarczej
5 Źródła finansowania własnej działalności gospodarczej W Powiatowym Urzędzie Pracy otrzymaliśmy szczegółowe informacje na temat dofinansowań z środków krajowych Na lokalnym rynku możemy uzyskać dofinansowanie na założenie własnej firmy z dwóch źródeł.

6 Udzielane dotacje są dotacjami jednorazowymi i bezzwrotnymi
Środki na podjęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej udziela bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej pomocy finansowej ze środków krajowych i Europejskiego Funduszu Społecznego. Udzielane dotacje są dotacjami jednorazowymi i bezzwrotnymi

7 Kryteria przyznawania dotacji
Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być przez starostę uwzględniony w przypadku spełniania przez bezrobotnego następujących warunków: w ostatnich 12 miesiącach nie odmówił podjęcia pracy, stażu, przygotowania zawodowego, nie otrzymał dotychczas środków na podjęcie działalności gospodarczej, nie prowadził działalności gospodarczej w ostatnich 12 miesiącach, nie przekroczył określonego pułapu pomocy de minimis w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku nie był karany w ostatnich 2 latach za przestępstwo gospodarcze, wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

8 Środki na podjęcie działalności, przyznawane są na wniosek bezrobotnego. Wniosek można otrzymać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej. MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: 13000zł UWAGA!!! Osoba bezrobotna, która otrzymała dotację na działalność gospodarczą i będzie prowadziła ją przez okres minimum 12 miesięcy, nie zwraca otrzymanych środków.  

9 Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej określa:
kwotę wnioskowanych środków, rodzaj działalności w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, który zamierza podjąć bezrobotny, kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, jakie zostaną poniesione oraz źródła ich finansowania, szczegółową specyfikację wydatków przeznaczonych w szczególności na zakup środków trwałych, materiałów, towarów, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków, proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków, przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Wnioskodawca powiadamiany jest pisemnie w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz załącznikami.

10 - złożył niezgodne z prawdą oświadczenia dołączone do wniosku.
Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej powinna zawierać w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do: wydatkowania w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych przez bezrobotnego, udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie do dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, zwrotu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, jeżeli bezrobotny: - otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem, - będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy - złożył niezgodne z prawdą oświadczenia dołączone do wniosku.

11 Formy zabezpieczenia zwrotu dotacji
Formami zabezpieczającymi zwrot środków mogą być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków na rachunku bankowym, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

12 Pozyskiwanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wspieranie i promocja przedsiębiorczości Projekt budynek projektodawcy „Euronauka” "Bądź przedsiębiorczy, załóż własną firmę - Program wspierania przedsiębiorczości dla mieszkańców powiatu średzkiego"

13 Projekt realizowany przez szkołę Euronauka z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
Celem Projektu jest podniesienie poziomu aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców powiatu średzkiego. W Projekcie mogą wziąć udział osoby zatrudnione jak i osoby bezrobotne, zamieszkałe na terenie powiatu średzkiego, które nie prowadziły działalności gospodarczej co najmniej 12 miesięcy przed przystąpieniem do udziału w Projekcie.

14 Regulamin projektu W ramach Projektu zaplanowane jest przeszkolenie 80 osób (4 grupy po 20 osób), z których 20 z najwyższą oceną otrzyma wsparcie na założenie działalności gospodarczej w wysokości do zł. W przypadku zachowania rezerwy finansowej istnieje możliwość udzielenia wsparcia większej liczbie osób. Osoby zakwalifikowane do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej na założenie własnej firmy objęto zostaną wsparciem szkoleniowo-doradczym oraz wsparciem pomostowym.

15 Wsparcie szkoleniowo-doradcze:
Wsparcie szkoleniowo–doradcze składa się z zajęć teoretycznych i warsztatów : wprowadzenie do działalności gospodarczej, podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, rejestrowanie firmy, prawo pracy, program księgowy, pomoc w tworzeniu wniosku o przyznanie wsparcia finansowego, biznes plan jako podstawa kalkulacji opłacalności przedsięwzięcia, egzamin końcowy.

16 Pomoc de minimis Pomoc udzielana w ramach projektu jest pomocą de minimis. Zasady dotyczące udzielania pomocy de minimis obowiązują od momentu zarejestrowania działalności gospodarczej. Pomoc de minimis udzielana jest do kwoty euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – do kwoty euro

17 Wsparcie inwestycyjne do 40000 zł
Może być przeznaczone na: Składniki majątku trwałego Wyposażenie Koszty prac remontowych i budowlanych Środki obrotowe (w wysokości maks. 10% wartości dotacji)

18 Wsparcie pomostowe 1126 zł przez 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej
Wsparcie pomostowe podstawowe: - Wynajęcie pomieszczenia - Reklama w prasie telewizji, ulotki reklamowe i plakaty - Szkolenia i kursy - Modernizacja samochodu - Tłumaczenia - Opłata za prowadzenie księgowości, - Opłaty składek do ZUS i podatku do Urzędu Skarbowego.

19 Rozliczenie dotacji Osoba rozpoczynająca działalność powinna posiadać minimum 10% wkład własny. Stąd całkowita wartość inwestycji wynosi minimum ,00 zł Inwestycja 100% 44.445,- VAT 9.778,- Dotacja 90% 40.000,- Wkład własny 10% 4.445,- Zaliczka 80% dotacji 32.000,- Płatność końcowa 20% dotacji 8.000,- Jeżeli osoba zakładająca firmę zostanie VAT-owcem to otrzyma zwrot nadpłaconego podatku VAT

20 Wniosek o otrzymanie dotacji dokonaliśmy pełnej analizy wniosku o przyznanie dotacji. Oto jakie dokumenty należy przygotować: Aby ubiegać się o wsparcie inwestycyjne należy złożyć wniosek wraz z następującymi załącznikami: - potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo - doradczej, - wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, - kopia nadania numeru REGON Beneficjentowi pomocy, - kopia dokumentu zawierającego PESEL Beneficjenta pomocy,

21 Wniosek o otrzymanie dotacji
- biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (w tym spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), - kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/ KRUS, - oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.

22 Inne źródła finansowania działalności gospodarczej
Kredyt bankowe, Kredyty kupieckie od dostawców, Fundusze poręczeniowe, Leasing, Faktoring, Omówimy teraz źródła finansowania działalności, które muszą być zwrócone w określonym czasie wraz kosztami za użyczenie kapitału.

23 Kredyt bankowy Firma decydująca się na kredyt
powinna uważnie przeanalizować oferty kilku banków w celu wybrania najkorzystniejszej. Należy wziąć pod uwagę: - koszt kredytu, czyli wysokość oprocentowania, - wysokość prowizji od udzielonego kredytu, - koszty ubezpieczenia kredytu oraz elementy wpływające na warunki spłaty kredytu : terminy spłat odsetek, okres karencji, zabezpieczenie kredytu.

24 Kredyty kupieckie Kredyt ten umożliwia firmom sektora MSP finansowanie bieżących potrzeb. Kredyt udzielany jest przez firmę sprzedającego na rzecz przedsiębiorstwa zakupującego towar. Oferowane terminy płatności wahają się od 14 do 90 dni i są w większości przypadków transakcjami ubezpieczonymi.

25 Fundusz poręczeniowy Oprócz Krajowego Funduszu Poręczeń
Kredytowych, fundusze poręczeniowe działają na terenie każdego województwa. Firma może uzyskać poręczenie do 70% wartości kredytu na okres maksymalnie 5 lat. Fundusze poręczeniowe skierowane są na firmy sektora MSP, które nie dysponują wystarczającym dla banku zabezpieczeniem spłaty kredytu oraz firmom mającym problemy z udowodnieniem swojej wiarygodności kredytowej (zbyt krótko funkcjonują na rynku).

26 Leasing Najpopularniejsza forma finansowania
inwestycji oraz składników rzeczowego majątku trwałego przedsiębiorstwa. Leasingodawca (bank) kupuje przedmiot leasingu i przekazuje prawo do jego użytkowania leasingobiorcy w zamian za określone opłaty przez ustalony okres czasu. Po upływie czasu określonego w umowie leasingobiorca może dokonać wykupu przedmiotu leasingu i w ten sposób nabędzie prawo własności.

27 Faktoring Faktoring jest usługą finansową, polegającą na wykupie od
przedsiębiorstwa przez Faktora (firma specjalizująca się w faktoringu) wierzytelności wobec jego odbiorcy, powstałej w wyniku źródło: dostawy określonego towaru. W zamian firma otrzymuje środki na bieżące finansowanie firmy i utrzymanie płynności finansowej. Faktoring jest usługą płatną a jego koszty zależą od wysokości prowizji wstępnej, wysokości prowizji od faktury oraz wysokości odsetek.

28 Bibliografia 1. „Czas na przedsiębiorczość” K. Garbacik, M. Żmiejko.
2. Regulamin projektu „Bądź przedsiębiorczy...” Euronauka z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej. 3. Materiały Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej. 4. Zasoby internetowe.

29 Dziękujemy za uwagę poświęconą naszej prezentacji

30 3030


Pobierz ppt "1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google