Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wycena przedsiębiorstw zajęcia nr 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wycena przedsiębiorstw zajęcia nr 2"— Zapis prezentacji:

1 wycena przedsiębiorstw zajęcia nr 2
Warsztaty finansowe wycena przedsiębiorstw zajęcia nr 2 Robert Dyczkowski

2 Agenda Historyjka Omówienie metody DCF Materiały analityczne
Prognozowanie przychodów Praca domowa

3 Historyjka …

4 Podsumowanie historyjki
Enterprise Value (Firm Value) – rynkowa wartość przedsiębiorstwa (niezadłużonego biznesu z pominięciem aktywów nieoperacyjnych) Intuicja Enterprise Value: Jaką gotówką musielibyśmy dysponować, aby przejąć całość operacyjną biznesu z uwzględnieniem spłaty zobowiązań oprocentowanych Equity Value (Market Value; Market Capitalization) – rynkowa wartość kapitałów własnych przedsiębiorstwa (kapitalizacja rynkowa) Net debt – dług netto (zobowiązania oprocentowane (dług odsetkowy; interest bearing liabilities) – gotówka i ekwiwalenty) Enterprise Value = Equity Value + Net Debt + …

5 Metoda DCF Discounted Cash Flow Valuation
Często stosowana w praktyce Wartość biznesu jest ściśle związana z jego potencjałem zarobkowym Wartość aktywów jest wartością bieżącą przyszłych oczekiwanych przepływów pieniężnych

6 Metoda DCF Odmiany metody: Equity Cash Flow Firm Cash Flow …
Stosujemy gdy chcemy wyliczyć rynkową wartość kapitałów własnych przedsiębiorstwa Jako przepływy wykorzystujemy wolne przepływy gotówkowe dla akcjonariuszy Jako stopę procentową wykorzystujemy koszt kapitałów własnych przedsiębiorstwa Firm Cash Flow Stosujemy gdy chcemy wyliczyć rynkową wartość przedsiębiorstwa Jako przepływy wykorzystujemy wolne przepływy gotówkowe dla przedsiębiorstwa Jako stopę dyskontową wykorzystujemy średni ważony koszt kapitału (WACC)

7 FCFF – free cash flow to the Firm
Najczęściej punktem wyjścia jest EBIT Kolejne kroki przekształceń: EBIT pomniejszamy o podatek (stopa efektywna – uwzg. tarczę podatkową!) Dodajemy amortyzację (uwaga na błąd w książce!) Korygujemy o zmianę kapitału obrotowego netto (pracującego) Korygujemy o dodatkowe inwestycje w majątek trwały

8 FCFF – free cash flow to the Firm
FCFF = EBIT*(1-TR) + A - ΔNWC - FCI NWC = CA - CL FCF – free cash flow EBIT – Earnings before interests and taxes TR – tax rate A – amortization NWC – net working capital FCI – fixed capital investments CA – current assets CL – current liabilities

9 FCFE – free cash flow to Equity
Najczęściej punktem wyjścia jest zysk netto Kolejne kroki przekształceń: Zysk netto powiększamy o amortyzację Korygujemy o dodatkowe inwestycje w majątek trwały Korygujemy o zmianę kapitału obrotowego netto (pracującego) Korygujemy o przepływy (ale nie odsetkowe!) związane z finansowaniem zewnętrznym

10 FCFE – free cash flow to Equity
FCFE = NP + A - ΔNWC - FCI + ND - DR NWC = CA - CL FCFE – free cash flow to Equity NP – net profit A – amortization NWC – net working capital FCI – fixed capital investments ND – new debt DR – debt repayment

11 Etapy wyceny DCF Wybieramy moment na który wyceniamy Analiza branży
Analiza pozycji rynkowej spółki Analiza sytuacji finansowej spółki Prognoza przyszłych przepływów pieniężnych Wyliczenie kosztu kapitału Wyliczenie wartości bieżącej przyszłych przepływów (Fundamentalnej wartości przedsiębiorstwa / kapitałów własnych) Interpretacja wyników (w tym analiza wrażliwości; analiza informacji które pojawiły się pomiędzy momentem na który wyceniamy a teraźniejszością)

12 Materiały analityczne
Dla spółek publicznych: Raporty do których publikowania spółki są zobligowane przepisami prawa (portale o tematyce giełdowej; witryny spółek): Raporty bieżące Raporty okresowe (finansowe) Dla spółek niepublicznych: Sprawozdania finansowe (KRS; Monitor B) Inne materiały analityczne: statystyki (roczniki statystyczne; google trends) dane dot. kursów walut, cen metali / surowców artykuły rekomendacje

13 Raporty bieżące Publikowane nieregularnie (w związku z wystąpieniem pewnych zdarzeń) W raportach bieżących znajdziemy informacje o: Zawarciu znaczących umów (zerwaniu), w tym kredytowych Prognozach finansowych (w tym ich zmianach) Powołaniu / odwołaniu Członków Zarządu / Rady Nadzorczej Terminach publikacji raportów okresowych

14 Raporty okresowe Pojawiają się okresowo (regularnie)
Terminy ich publikacji są wcześniej znane (ogłaszane w raportach bieżących) W raportach okresowych znajdziemy: Finansowe sprawozdania roczne, półroczne i kwartalne Raporty i opinie z badania sprawozdań (nieobligatoryjne dla raportów kwartalnych) W ramach sprawozdań finansowych można znaleźć nie tylko informacje ilościowe (konkretne liczbowe dane finansowe) ale również informacje jakościowe (przykładowo może to być strategia rozwoju na najbliższe lata w Sprawozdaniu z działalności jednostki)

15 Prognozowanie przychodów
Spojrzenie na dane historyczne Obszary działalności spółki (struktura asortymentowa przychodów) Struktura terytorialna (te dane znajdziemy w raportach okresowych (rozdział dot. segmentów działalności)) Perspektywy spółki + plany na przyszłość (w tym potencjalne zaniechanie części działalności)

16 Perspektywy spółki W znacznym stopniu uzależnione od aktualnej pozycji rynkowej spółki i struktury sprzedaży Dużo zależy również od konkurencji (przykładem „trudnego” rynku jest oligopol (np. telefonia komórkowa)) Staramy się oszacować potencjalną dynamikę udziałów rynkowych spółki w kraju jak i ekspansję międzynarodową W przypadku spółek które nie zajmują wysokiej pozycji rynkowej skupiamy się nad tym jak wiele mogą zyskać W przypadku spółek które zajmują wysoką pozycję rynkową zastanawiamy się głównie nad tym jak wiele mogą stracić (na rynku krajowym) – pomocna w tym może być analiza barier wejścia związanych np. z uregulowaniami prawnymi, czy kontekstem kulturowy w przypadku spółek z innych krajów

17 Prognozowanie przychodów
Backlog (spółki realizujące duże projekty) Finansowanie publiczne (fundusze unijne a branża budowlana) Uregulowania prawne – (np. nadchodzące zmiany stawek podatku VAT czy akcyzy) Ekspozycja na ryzyko walutowe i ceny metali, surowców (jeśli występuje możemy umieścić taki czynnik w ramach analizy wrażliwości; przykład KGHM) Akwizycja nowych podmiotów; sprzedaż części spółek z Grupy (to zazwyczaj w przypadkach braku płynności)

18 Prognozowanie przychodów
Metody ekonometryczne ARIMA SARIMA (dla danych sezonowych – wykorzystywane w przypadku danych kwartalnych) Myśląc o przychodach myślmy jednocześnie o ryzyku (pewności co do ich wielkości – przychody planowane na zupełnie nowym terytorium czy w ramach nowego asortymentu cechują się większym ryzykiem niż związanym z rozwojem gałęzi w której spółka już działa)

19 Praca domowa Szczegóły na stronie
Każda grupa ma już przydzieloną spółkę Gromadzimy materiały analityczne Wybieramy moment na który wyceniamy Podsumowujemy zgromadzone informacje Prognozujemy przychody Termin: dzień przed następnymi zajęciami


Pobierz ppt "wycena przedsiębiorstw zajęcia nr 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google