Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przywództwo, lider, manager, praca zespołowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przywództwo, lider, manager, praca zespołowa"— Zapis prezentacji:

1 Przywództwo, lider, manager, praca zespołowa
Mgr. Iryna Bilousova Zajęcie 2

2 Przywództwo Proces - jest to wykorzystywanie nie polegającego na przymusie wpływu do kształtowania celów grupy lub organizacji, motywowania zachowań nastawionych na osiągnięcie tych celów oraz pomagania w ustalaniu kultury organizacji. Właściwość - jest to zestaw cech przypisywany jednostkom, które są postrzegane jako przywódcy.

3 Cechy przywództwa przywództwo wiąże się z innymi ludźmi - podwładnymi lub zwolennikami, przywództwo wiąże się z nierównym podziałem władzy między przywódcą i członkami grupy, przywództwo wiąże się z umiejętnością korzystania z rozmaitych postaci władzy do wywierania wpływu na innych ludzi, przywództwo ma związek z wartościami.

4 Przywódcy Przywódcy - osoby, które potrafią oddziaływać na zachowania innych bez potrzeby uciekania się do użycia siły; osoby akceptowane przez innych w roli przywódców.

5 Przewodzenie a zarządzanie – podstawowe różnice
Działalność Zarządzanie Przywództwo Tworzenie programu Planowanie i sporządzanie budżetu. Ustalanie szczegółowych kroków i harmonogramów do osiągania potrzebnych wyników; alokacja zasobów niezbędnych do uzyskania tych wyników. Ustalanie kierunku. Wypracowanie wizji przyszłości, często odległej, oraz strategii mającej doprowadzić do zmian potrzebnych do urzeczywistnienia tej wizji Opracowanie ludzkiej sieci do realizacji programu Organizowanie i zatrudnianie. Spełnianie wymogów planu, obsadzanie jego ludźmi, delegowanie odpowiedzialności i władzy formalnej do wykonania planu, zapewnienie polityki i procedur pomagających kierować ludźmi oraz tworzenie metod do obserwacji wykonania. Nadawanie kierunku działaniom ludzi. Przekazywanie kierunku słowami i czynami wszystkim tym, których współpraca może być potrzebna, tak by wpłynąć na tworzenie zespołów i koalicji, które będą rozumiały i akceptowały wizję i strategię Wykonywanie planów Kontrolowanie i rozwiązywanie problemów. Szczegółowa obserwacja wyników na tle planów, identyfikowanie odchyleń, a następnie planowanie i organizowanie, rozwiązywanie tych problemów Motywowanie i inspirowanie. Wyzwalanie energii ludzi w celu przezwyciężania głównych barier politycznych, biurokratycznych i barier po stronie zasobów , przez zaspokajanie bardzo podstawowych, lecz często niezaspokojonych potrzeb ludzkich Wyniki Stwarza pewien zakres przewidywalności i porządku i może w sposób systematyczny wytwarzać podstawowe wyniki oczekiwane przez różnych zainteresowanych (np. klientów, zawsze mieszcząc się w harmonogramie; akcjonariuszy, zawsze mieszcząc się w budżecie) Powoduje zmianę, często decydującą; umożliwia uzyskanie niezwykle użytecznych zmian (np. nowych wyrobów oczekiwanych przez klientów, nowych podejść do stosunków pracy, które pomagają zwiększyć konkurencyjność firmy).

6 Władza Władza - możność zmiany zachowania lub postaw innych zgodnie z wolą kierującego, obejmuje cechy osobiste lub związane z pozycją, które są podstawą potencjalnego wpływu przywódcy - wywierającego wpływ.

7 Źródła władzy Władza kierownika w przedsiębiorstwie pochodzi z jednego bądź więcej spośród niżej wymienionych źródeł. Im więcej źródeł stanowi podstawę władzy kierowniczej, tym lepiej: Władza nagradzania Władza wymuszania Władza legalna (z mocy prawa) Władza odniesienia (charyzmatyczna) Władza przedstawicielska

8 Styl kierowania - to utrwalony sposób pełnienia funkcji kierowniczej.
Style kierowania Styl kierowania - to utrwalony sposób pełnienia funkcji kierowniczej. Styl autokratyczny (dyrektywny) charakteryzuje centralizacja władzy w rękach kierownika, przewaga decyzji jednoosobowych i poleceń służbowych, brak swobody podwładnych, duży dystans w kontaktach z podwładnymi itp. Styl demokratyczny (integratywny) charakteryzuje więź kierownika z grupą i dążenie do uzyskania aprobaty osób podporządkowanych, wysłuchiwanie, zachęcanie do wyrażania opinii i poglądów, a także pewna swoboda w działaniu podwładnych.

9 Siatka stylów R.Blake'a i J.Mouton

10 D. McGregor Teoria X i Y Według teorii X ludzie z założenia nie lubią pracować i unikają jej jak to tylko jest możliwe, starają się unikać odpowiedzialności, są mało ambitni, ponad wszystko pragną spokoju i wolą być kierowani. Zgodnie z tym podejściem ludzie powinni być zmuszani, nadzorowani, kontrolowani i motywowani karami celu zmuszenia ich do pracy. Zgodnie z teorią Y praca jest naturalna potrzeba człowieka, czymś oczywistym i przyrodzonym, w korzystnym klimacie psychologicznym, wywołanym odpowiednimi metodami kierowania stają się bardzo ambitni, kreatywni i sami dążą do jak największej odpowiedzialności i samodzielności, zaś angażując się w realizację celów organizacji pragną sami siebie kontrolować i kierować; ludzie staja się takimi, jak ich przedstawia teoria X pod wpływem traktowania, z jakim spotykają się w zakładach pracy.

11 Komunikacja Istnieje 2 rodzaje komunikacji w przedsiębiorstwie, omówimy jedną. Komunikacja wewnętrzna - to proces celem którego jest nie tylko informowanie pracowników o planach i zadaniach, ale to jest ważny mechanizm integrujący pracowników, budujący wzajemne zaufanie, wzmacniający spójność organizacyjną.

12 KOMUNIKACJA W DÓŁ Umożliwia przekształcenie decyzji podejmowanych przez menedżerów w działania ich podwładnych. Upewnia, że działania są konsekwentnie podejmowane i skoordynowane. Obniża koszty poprzez redukcję błędów. Wywołuje wyższy poziom zaangażowania ze strony pracowników, a przez to zapewnia lepszą jakość stanowionych usług. Poprawia efektywność działań.

13 KOMUNIKACJA W GÓRĘ Pozwala na zrozumienie zachowań podwładnych, ich postaw i wartości. Ostrzega przed wystąpieniem potencjalnych problemów. Dostarcza użytecznych rozwiązań problemów. Dostarcza informacji potrzebnych do podejmowania decyzji. Zwiększa motywację podwładnych. Dostarcza informacji zwrotnej o efektywności komunikacji w dół oraz sposobów jej poprawienia.

14 ZABURZENIA W KOMUNIKACJI
Odbiorca - zakłócenia percepcji. Nadawca - ominięcia, zakłócenia. Brak zaufania. Dominacja komunikatów niewerbalnych nad werbalnymi. Rola pozycji. Dystans (odległość). Status. Brak jednoznaczności.

15 Praca zespołowa Praca zespołowa (A. Sejhiewicz)- jest to podstawowa forma organizacji pracy przez którą rozumiemy określony stopień organizacyjnego zespolenia wykonawców w procesie pracy dla wykonania określonych zadań. Praca zespołowa (B. House) - to taki rodzaj działań zbiorowych, gdzie wykonanie pewnych uporządkowanych zbiorów czynności i operacji powierza się określonej grupie osób lub gdy pewna grupa osób wykonuje zespołowo zadania zlecone indywidualnie na każdego z nich.

16 Zalety pracy zespołowej
działanie, praca zespołowa pozwala uzyskiwać lepsze rezultaty niż praca jednostek ( synergiczny efekt działania zespołowego ) podniesienie wydajności pracy stworzenie warunków do wykorzystania indywidualnych umiejętności w interesie zespołu pozwala na wykonywanie każdemu członkowi zespołu tego co jest dla niego odpowiednie, dzięki temu wzrasta zadowolenie z pracy zmniejsza się poczucie zależności od przełożonego wzmacniają się więzi pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu (integracja), grupa staje się całością odcina aparat kierowniczy od wykonywania zadań w miarę prostych , rutynowych, o niskim stopniu odpowiedzialności umożliwia dokonanie korzystnego podziału pracy i daje możliwość wzajemnej pomocy , grupowego rozwiązywania problemów; ułatwia , przyspiesza, udrażnia przepływ informacji i proces komunikowania się, wymianę doświadczeń , ułatwia pokonywanie różnic wynikających z indywidualnych postaw , umożliwia wspólne tempo pracy, uaktywnia proces wzajemnej kontroli i samokontroli .

17 Potencjalne wady pracy zespołowej
może prowadzić do konformizmu może pojawić się w zespole lider - samozwaniec wymieszczający na członkach grupy przyjęcie postaw negatywnych zmusza do częściowej rezygnacji z własnych ambicji na rzecz norm i wartości funkcjonujących w zespole zespół potrzebuje więcej czasu na podjecie decyzji lub rozwiązanie danego problemu niż indywidualny pracownik

18 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Przywództwo, lider, manager, praca zespołowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google