Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witamy na spotkaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witamy na spotkaniu."— Zapis prezentacji:

1 Witamy na spotkaniu

2 Samorząd terytorialny w Polsce

3 Samorząd Terytorialny w Polsce – najważniejsze akty prawne
Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce podział terytorialny na: samorząd gminny samorząd powiatowy samorząd województwa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997, Europejska Karta Samorządu Lokalnego (ratyfikowana przez Polskę w 1993 r.), Ustawa o samorządzie gminnym z 8 III 1990 r., Ustawa o samorządzie powiatowym z dn. 5 VI 1998, Ustawa o samorządzie województwa z dn. 5 VI 1998, Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.

4 Organami Gminy są: Rada Gminy i Burmistrz
Organy Gminy Organami Gminy są: Rada Gminy i Burmistrz Rada Miejska jest organem stanowiącym (pełni funkcję uchwałodawczą) i kontrolnym (kontroluje działania władzy wykonawczej jaką sprawuje Burmistrz) Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

5 Kompetencje Rady Gminy
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: uchwalanie statutu gminy, ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych, ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a, podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku, podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników, nadawanie honorowego obywatelstwa gminy, podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

6 Kompetencje Radnego Radni mają prawo zgłaszania interpelacji, zapytań, wniosków we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej dotyczących aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Interpelacje i zapytania radnych są kierowane do Burmistrza. Radny jest obowiązany brać czynny udział w pracach Rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany. Radny jest zobowiązany do utrzymania stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami (przyjmowanie zgłaszanych postulatów i przedstawianie ich organom gminy do rozpatrzenia), radny nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

7 Samorząd Powiatowy Powiat jest jednostką samorządu terytorialnego, lokalną wspólnotą samorządową, którą tworzą jej mieszkańcy oraz odpowiednie terytorium. Po reformie administracyjne powiaty stały się w zasadzie odpowiednikami dawnych rejonów administracyjnych, należących do systemu organów administracji rządowej. W Polsce mamy 379 powiatów (314 powiatów ziemskich i 65 miast na prawie powiatu). Na czele powiatu stoi starosta (Przewodniczący Zarządu Powiatu –organu wykonawczego) wybierany przez radę powiatu(organ stanowiąco-kontrolny).

8 - zarząd województwa, któremu przewodzi Marszałek Województwa
Samorząd Wojewodztwa Województwo oznacza jednostkę samorządu terytorialnego, którą tworzy regionalna wspólnota samorządowa. Jest ona największą jednostką zasadniczego podziału terytorialnego kraju ustanowioną w celu wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej. Organami województwa są: - sejmik województwa, - zarząd województwa, któremu przewodzi Marszałek Województwa

9 Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

10 Gmina Powiat Województwo
Rozwój oświaty Organ prowadzący przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. Organ prowadzący szkoły średnie, szkoły artystyczne oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Organ prowadzący szkoły średnie o znaczeniu regionalnym, ośrodki doskonalenia nauczycieli, wyższe szkoły zawodowe. Ochrona zdrowia Utrzymywanie przychodni i poradni zdrowia. Utrzymywanie szpitali rejonowych. Utrzymywanie szpitali specjalistycznych. Rozwój kultury Utrzymywanie bibliotek i muzeów gminnych. Utrzymywanie bibliotek i muzeów powiatowych. Utrzymywanie bibliotek, muzeów, filharmonii i teatrów o znaczeniu regionalnym.

11 Bezpieczeństwo publiczne Przeciwdziałanie bezrobociu
Ochrona środowiska Usuwanie odpadów. Usuwanie niebezpiecznych odpadów. Usuwanie szczególnie niebezpiecznych odpadów. Bezpieczeństwo publiczne Zachowanie porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego w gminie. Zachowanie porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego w powiecie. Zachowanie porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego w województwie (straż pożarna, policja). Pomoc społeczna Organizacja pomocy społecznej dla mieszkańców gminy. Organizacja domów opieki społecznej oraz poradnictwa specjalistycznego. Organizacja pomocy społecznej o zasięgu regionalnym. Przeciwdziałanie bezrobociu Roboty publiczne. Powiatowe biura pracy. Wojewódzkie biura pracy.

12 Młodzieżowe Rady Młodzieżowa rada miasta / dzielnicy / gminy / powiatu - fakultatywny organ samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym. Młodzieżowe rady tworzone są przez grupę młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach organizowanych najczęściej w szkołach. Pełnią rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży. Młodzieżowi radni to najczęściej osoby uczące się w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Pracując w młodzieżowej radzie biorą odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, uczą się samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu. Mają także możliwość wpływania na swoją gminę, miasto czy powiat – podejmując konkretne działania w odpowiedzi na konkretne potrzeby. Dzięki demokratycznym wyborom są to osoby, które mogą reprezentować swoich rówieśników przed władzami lokalnymi.

13 Podstawa prawna do powołania młodzieżowej rady
USTAWA z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Art. 5b. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny. Rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.

14 Młodzieżowe rady W powiecie sztumskim istnieją 3 młodzieżowe rady: MRM Dzierzgoń, MRG Sztum, MRPS

15 Dziękuję za uwagę !!!


Pobierz ppt "Witamy na spotkaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google