Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka: imigracyjna graniczna azylowa wizowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka: imigracyjna graniczna azylowa wizowa"— Zapis prezentacji:

1 Polityka: imigracyjna graniczna azylowa wizowa
Anna Szymańska Ewelina Tyczyńska

2 Migracja Przemieszczenie się ludności mające na celu zmianę miejsca pobytu

3 Rodzaje migracji: migracje krótkookresowe - pobyt do 12 m-cy
(sezonowe i cyrkulacyjne) migracje długookresowe – pobyt powyżej 12 m-cy (pobyt tymczasowy z myślą o powrocie do kraju i definitywne)

4 Emigracja z Polski ciągle rośnie

5 Cechy migracji Polaków w pierwszej fazie transformacji
Mówiąc o cechach strukturalnych mobilności Polaków w pierwszym okresie transformacji należałoby wskazać następujące elementy: utrzymującą się dużą skalę mobilności, silne związki między procesami migracyjnymi a sytuacją na polskim rynku pracy – stało się to wyraźnie widoczne zwłaszcza w końcu lat 90.; silną koncentrację, jeśli chodzi o kraje docelowe – z dominującą pozycją Niemiec i Stanów Zjednoczonych; wyraźne wzorce geograficzne – migracja tego czasu stała się domeną mieszkańców regionów peryferyjnych, zwykle o dużych tradycjach migracyjnych (Podlasie, Opolszczyzna, Podhale); przy tym głównie migracje osób o relatywnie niskim poziomie wykształcenia, często mających problemy na rynku pracy w Polsce i z trudem odnajdujących się w rzeczywistości transformacyjnej (mobilność tego typu bywa określana jako „migracja niepełna”)

6 Kraje docelowe Kraje do których od lat emigrują Polacy to: Niemcy USA
Włochy Wielka Brytania

7 Rosnąca liczba agencji pracy

8 Skala migracji zarobkowych po wejściu do UE

9 Emigracja Polaków przed i po akcesji do UE
od I kw.1994 do II kw. 2004, udział migracji do poszczególnych krajów opiera się na danych z lat , szacunki po akcesji dot. okresu II kw IV kw.2005

10 Emigracja zarobkowa

11 Korzyści i koszty emigracji

12 Imigracja w UE Zakres regulacji oraz cele polityki imigracyjnej:
1. usunięcie kontroli osób, zarówno obywateli UE, jak i krajów trzecich, na granicach wewnętrznych UE; 2. współpraca w zakresie standardów i metod kontroli osób przekraczających granice zewnętrzne UE; 3. zasady przyznawania wiz; 4. zasady przebywania obywateli nie unijnych na terenie Wspólnoty w okresie do 3 miesięcy; 5. ujednolicenie kryteriów i mechanizmów określających zasady udzielania azylu oraz warunków, jakie musza być spełnione, by uzyskać status uchodźcy; 6. sposoby przeciwdziałania nielegalnej imigracji, włączając w to procedury repatriacji, zasady przyznawania wiz długoterminowych oraz warunki określające możliwości łączenia rodzin; 7. zasady i prawa legalnego przebywania na terytorium państw członkowskich UE.

13 FRONTEX Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną
na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) została ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2007/2004 z r. Agencja działa od 1 maja 2005 r. Siedziba Agencji mieści się w Warszawie.

14 FRONTEX Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskie: koordynuje współpracę operacyjną między państwami członkowskimi w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi wspomaga państwa członkowskie w szkoleniu funkcjonariuszy straży granicznej, w tym w ustanowieniu wspólnych standardów szkoleniowych, przeprowadza analizy ryzyka, śledzi rozwój badań mających znaczenie dla kontroli i ochrony granic zewnętrznych wspomaga państwa członkowskie w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych udziela państwom członkowskim niezbędnego wsparcia w organizowaniu wspólnych działań dotyczących powrotów

15 Problemy z emigracją osób wykształconych
W swoim nowym raporcie Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD - skupiająca 30 krajów wysokorozwiniętych - podaje, że w większości rozwiniętych krajów świata imigranci są lepiej wykształceni niż lokalni pracownicy. Kraje takie jak Wielka Brytania i Niemcy martwią się najbardziej, że ich najlepsi ludzie uciekają za granicę.

16 Błękitna karta Parlament Europejski opowiedział się za wdrożeniem systemu Europejskiej Błękitnej Karty dla wykwalifikowanych imigrantów. W ciągu następnych dwóch dekad, w Unii zabraknie dwudziestu milionów wykwalifikowanych pracowników - zwłaszcza w dziedzinie inżynierii i technologii komputerowych. Posłowie chcą ułatwić podjęcie pracy specjalistom z państw trzecich.

17 Imigranci w Wielkiej Brytanii
Według danych brytyjskiego urzędu statystycznego szacuje się, że w 2004 roku więcej osób imigrowało do Wielkiej Brytanii niż z niej wyemigrowało Główną przyczyną obserwowanego wzrostu było rozszerzenie Unii Europejskiej w maju 2004 roku. Około obywateli UE wyjechało do Wielkiej Brytanii, z czego prawie 80% stanowili mieszkańcy nowoprzyjętych dziesięciu krajów.  

18 Imigranci w Hiszpanii Największa część imigrantów pochodziła z Ameryki Łacińskiej (35,73 proc.), na drugim miejscu znajdowała się Afryka (23,91 proc.), następnie UE (21,29 proc.), pozostałe kraje europejskie (11,93 proc.), a zaledwie 0,65 proc. pochodziło z Ameryki Północnej i 0.5 proc. z Oceanii.

19 Asymilacja Turków Problemy z asymilacją w Niemczech
Brak chęci do asymilacji ze strony Turków

20 Turcy w Niemczech

21 Zamieszki pod Paryżem

22 Ukraińscy imigranci w Polsce
Obywatele Ukrainy stanowią największą i najbardziej istotną dla polskiej gospodarki grupę imigrantów. Oficjalnie w Polsce pracuje ich blisko 100 tysięcy rocznie, a według szacunkowych ocen liczba ta jest jeszcze większa. Badania pokazują, że liczba Ukraińców zatrudnionych na podstawie zezwoleń jest wyjątkowo mała. Dane z 2008 r. mówią o 5400 takich osobach. Oszacowanie skali zjawiska nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce jest bardzo trudne. Specjaliści wskazują liczby mieszczące się w przedziale między 50 a 300 tysięcy pracowników, a Ukraińcy stanowią tu najbardziej znaczący procent, wnoszący najprawdopodobniej ponad 90%.

23 POLITYKA AZYLOWA

24 GENEZA 1974 r.- plan utworzenia unii paszportowej
1986r. Rada Europejska powołuje Grupę Ad hoc. do spraw Migracji Grupa Kierownicza do spraw Imigracji i Azylu 27 stycznia 2003r. Rada Unii przyjmuje dyrektywę w sprawie ustalania norm minimalnych dla osób ubiegających się o azyl.

25 EURODAC System informatyczny służący do porównania odcisków palców w celu wykrywania wniosków azylowych składanych przez te same osoby w różnych państwach członkowskich. Użytkowany od 15 Stycznia 2003 roku

26 Uchodźcy Uchodźca- osoba, która musiała opuścić teren na którym mieszkała ze względu na zagrożenie życia, zdrowia bądź wolności. Termin został zdefiniowany przez Konwencje Dotyczącą Statutu Uchodźców z 1951 roku zmieniony Protokołem Nowojorskim z 1967 roku.

27 KOSOWO 1999r. Masowy napływ ludność z krajów objętych wojną do krajów Unii Europejskiej.

28 Od marca 1998 roku do kwietnia 1999 roku uciekło lub zostało wypędzonych ok. 850 tys. Albańczyków, 300 tys. Serbów i Cyganów.

29 Cudzoziemcy nie mogą uzyskać ochrony w postaci statutu uchodźcy ,gdy:
Przybywają z bezpiecznego kraju Przybywają z bezpiecznego kraju trzeciego, który zapewnia im dostęp do postępowania o nadanie statutu uchodźcy Statut uchodźcy został im już nadany w innym kraju Podlegają wyłączeniom z mocy Konwencji Genewskiej, czyli: popełnili zbrodnię przeciwko pokojowi lub ludzkości, poważne przestępstwo o charakterze niepolitycznym przed przybyciem do Polski, lub inne akty sprzeczne z zasadami i celami Narodów, a także gdy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego.

30 Zakres przedmiotowy polityki azylowej.
Mechanizmy wyznaczania państw do rozpatrywania wniosków azylowych Minimalne normy dotyczące warunków, które powinni spełniać obywatele państwa trzecich, by mogli ubiegać się o status uchodźcy.

31 „Europejska loteria azylowa”
Większość osób składających wnioski pochodziła z Iraku, Rosji, Somalii, Serbii i Afganistanu Najwięcej wniosków złożono we Francji (41 800)następna była Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Grecja i Holandia.

32 POLITYKA WIZOWA i GRANICZNA
Art. 62 TWE zapewnia: Brak jakichkolwiek kontroli przy przekraczaniu granic wewnętrznych Zapewnienie odpowiednich przepisów Zapewnienie odpowiednich warunków dla obywateli państw trzecich Określenie norm i procedur

33 VIS i Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców
VIS- System Informacji Wizowej Europejski Fundusz Uchodźczy (EFU) powstał na mocy decyzji Rady Europejskiej. Pierwsza edycja Funduszu ustanowiona została na lata i miała na celu wspieranie państw członkowskich w wysiłkach towarzyszących przyjmowaniu uchodźców i wysiedleńców oraz w ponoszeniu wszelkich konsekwencji ich pobytu.

34 FORMY WIZ Wiza jednolita Schengen ( C )

35 Wiza lotniskowa ( A ) Wiza tranzytowa ( B )

36 OBOWIĄZEK WIZOWY Przepisy prawne dotyczące dotyczące obowiązku wizowego zawierają listy krajów, których obywatele muszą posiadać wizy, jeśli chcą przekroczyć granice zewnętrzne UE

37 Strefa Schengen

38 Państwa członkowskie z układu z Schengen
1995r. –Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Monako 1997r. –Austria, Włochy, Watykan, San Marino 2000r. - Grecja 2001r. – Dania, Finlandia, Szwecja, Islandia 2007r.- Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, Malta, Polska, Słowenia, Słowacja, Węgry. 2008r.- Szwajcaria 2009r- Liechtenstein

39 Państwa, które chcą przystąpić do Strefy Schengen.
Bułgaria, Rumunia i Cypr.

40 Zawieszenia traktatu z Schengen
Portugalia w 2004 r. podczas odbywających się w tym kraju Mistrzostw Europy w piłce nożnej zawiesiła na czas mistrzostw swoje członkostwo w układzie. Od 18 czerwca do 15 lipca 2009 Włochy tymczasowo przywróciły kontrolę graniczną z powodu szczytu państw G8 Na rok 2012 Polska rozważa również zawieszenie układu z Schengen na czas Mistrzostw Europy w piłce nożnej

41 Przepisy Schengen- co oznaczają dla obywateli państw trzecich?
Obywatel państwa trzeciego musi: Mieć ważny dokument podróży oraz Wizę Uzasadnić swój cel podróży Mieć wystarczające środki Utrzymania Nie być „notowana” w systemie SIS na okoliczność zakazu wyjazdu.

42 SIS ( System Informacji Schengen)
Utworzony i działający na podstawie Konwencji Wykonawczej system informacji, składający się z części krajowej i technicznej jednostki wspierającej. System służy do wyszukiwania osób i rzeczy na potrzeby kontroli granicznych, policyjnych i celnych, postępowania azylowego czy wydania prawa pobytu.

43 Polska –jako kraj z granicą zewnętrzną UE
Zaostrzenie kontroli na granicach zewnętrznych UE Umowy o małym ruchu granicznym Umowa z Ukrainą z 28 marca 2008 r. – wejdzie w życie 1 lipca 2009 r., obejmie terytoria po obu stronach granicy zamieszkałe przez 1,5 mln osób Umowa z Białorusią – wynegocjowana w marcu 2009 r., czeka na podpisanie przez przedstawicieli rządów

44 Struktura instytucjonalna w ramach Tytułu IV TWE
SIS i SIS II FORTEX -Kontrola granic zewnętrznych UE - Zarządzanie granicami zewnętrznymi Wspólna polityka wizowa VIS EURODAC Europejski Fundusz Na rzecz Uchodźców Wspólna polityka azylowa Sieć oficerów łącznikowych do spraw imigracji, Bezpieczna sieć internetowa Informowania i koordynacji, AENAS- system pomocy finansowej i technicznej dla państw trzecich. Polityka imigracyjna


Pobierz ppt "Polityka: imigracyjna graniczna azylowa wizowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google