Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie Beneficjentów Ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Toruń, 20 czerwca 2007 Projekt współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie Beneficjentów Ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Toruń, 20 czerwca 2007 Projekt współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Badanie Beneficjentów Ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Toruń, 20 czerwca 2007 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wybrane wyniki z I i II sesji ankietowania

2 2 WYBRANE WYNIKI DLA BO PRIORYTETU I WYBRANE WYNIKI DLA BO PRIORYTETU II INFORMACJE O BADANIU

3 3

4 4 PRÓBA A POPULACJA FAKTYCZNA POPULACJA BO, KTÓRZY ZAKOŃCZYLI UDZIAŁ W DANYM KWARTALE POPULACJA BO, KTÓRZY ZAKOŃCZYLI UDZIAŁ W DANYM KWARTALE, KTÓRYCH DANE (Z PEFS) ZOSTAŁY PRZEKAZANE PRZEZ IW PRÓBA* Instytucje WdrażająceABR Opinia - dobór próby - ustalenie wag * losowa, warstwowa, nieproporcjonalna

5 5 PRÓBA NIEPROPORCJONALNA Potrzeba uzyskania oszacowań dla sub-populacji, tzn. dla BO poszczególnych Działań, a w przypadku Działań 1.2 oraz 1.3 dla BO z poszczególnych województw. Gdyby próba była proporcjonalna, liczba ankiet z BO z niektórych sub-populacji okazałaby się zbyt mała. Np.: jeżeli w PEFS BO Działania 1.4 stanowili 0,9%, w próbie byłoby ich zaledwie 13 (0,9% x 1460 = 13) Stąd: liczba ankiet z BO poszczególnych sub-populacji jest z góry ustalona, w efekcie próba jest nieproporcjonalna. Uzyskanie oszacowań dla populacji nadrzędnej wymaga zastosowania wag. Np.: z BO Działania 1.4 przeprowadzamy 100 wywiadów.

6 6 ZAKRES I SESJI ANKIETOWANIA Badaniem zostali objęci beneficjenci ostateczni, którzy zakończyli udział w projektach w drugim kwartale 2006 roku: –wspierani jako osoby niepracujące, w ramach Działań: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 oraz 1.6 –wspierani jako osoby pracujące, w ramach Działań: 2.2, 2.3 oraz 2.4 I sesja nie objęła beneficjentów ostatecznych wspieranych jako osoby pracujące, w ramach Działań: 1.1 oraz 1.6

7 7 ZAKRES II SESJI ANKIETOWANIA Badaniem zostali objęci beneficjenci ostateczni, którzy zakończyli udział w projektach w trzecim kwartale 2006 roku : –wspierani jako osoby niepracujące, w ramach Działań: 1.2, 1.3 oraz 1.4 –wspierani jako osoby pracujące, w ramach Działań 2.2 oraz 2.3 SPO RZL I sesja nie objęła bezrobotnych beneficjentów wspieranych jako osoby niepracujące, w ramach Działań: 1.5 i 1.6 oraz wspierani jako osoby pracujące, w ramach Działań 1.1, 1.6 oraz 2.4

8 8 PRÓBA BADAWCZA W I SESJI ANKIETOWANIA 1460 BO objętych wsparciem jako osoby niepracujące, w tym: 580 BO Działania 1.2 580 BO Działania 1.3 100 BO Działania 1.4 100 BO Działania 1.5 100 BO Działania 1.6 609 BO objętych wsparciem jako osoby pracujące, w tym: 101 BO Działania 2.2 406 BO Działania 2.3 102 BO Działania 2.4 Próba: losowa, warstwowana ze względu na: Działanie, płeć, kategorię wiekową, województwo Operat: PEFS

9 9 PRÓBA BADAWCZA W II SESJI ANKIETOWANIA 1581 BO objętych wsparciem jako osoby niepracujące, w tym: 742 BO Działania 1.2 739 BO Działania 1.3 100 BO Działania 1.4 500 BO objętych wsparciem jako osoby pracujące, w tym: 400 BO Działania 2.3 100 BO Działania 2.2 Próba: losowa, warstwowana ze względu na: Działanie, płeć, kategorię wiekową, województwo Operat: PEFS

10 10 WYBRANE WYNIKI DLA BO PRIORYTETU I

11 11 Przyczyny, utrudniające osobom bezrobotnym znalezienie pracy lub powodujące zaniechanie jej poszukiwań: 1. Brak odpowiedniego przygotowania do pracy (doświadczenia 56%, umiejętności 43%, wykształcenia 39%) 2. Brak wiedzy potrzebnej do poruszania się po rynku pracy (brak wiedzy, jaką pracę mogą wykonywać 28%, brak wiedzy, jak szukać pracy 23%) 3. Bariery psychologiczne (zniechęcenie 20%, brak pewności siebie 18%) 4. Bariery związane z osobistą sytuacją (wiek 26%, niepełnoprawność lub stan zdrowia 5%, płeć 5%) 5. Bariery zewnętrzne (brak ofert 48%, trudny dojazd 2%)

12 12 10 najczęściej wskazywanych trudności:

13 13 Status BO II kw. 2006 r. w 6 m-cy po zakończeniu udziału w programie

14 14 Status BO III kw. 2006 r. w 6 m-cy po zakończeniu udziału w programie

15 15 Status BO II kw. 2006 r. – według płci

16 16 Status BO III kw. 2006 r. – według płci

17 17 Status BO II kw. 2006 r. – według Działania

18 18 Status BO III kw. 2006 r. – według Działania

19 19 Status BO II kw. 2006 r. – według Działania i płci

20 20 Status BO III kw. 2006 r. – według Działania i płci

21 21 Sytuacja BO wykonujących stałą pracę – rodzaj umowy [N=537]

22 22 Sytuacja BO wykonujących stałą pracę – prawdopodobieństwo zatrudnienia przez najbliższy rok [N=537]

23 23 Sytuacja BO prowadzących własne firmy – branża [N=324]

24 24 Sytuacja BO prowadzących własne firmy – liczba pracowników [N=324]

25 25 Sytuacja BO prowadzących własne firmy - prawdopodobieństwo funkcjonowania firmy przez najbliższy rok [N=324]

26 26 Zmiany sytuacji BO po udziale w programie "Obecnie lepiej umiem szukać pracy" - 67% BO "Obecnie lepiej umiem wykonywać jakąś pracę" - 74% BO "Jestem bardziej pewny(a) siebie" - 81% BO Zmniejszenie liczby barier utrudniających znalezienie pracy - 67% BO, którzy w dalszym ciągu są bezrobotni

27 27 Percepcja wpływu udziału w programie na zmianę sytuacji BO Ocena na ile program przyczynił się do znalezienia zatrudnienia (skala 1-10) –średnia wśród ogółu: 6,87 –średnia najwyższa wśród BO Działania 1.4: 7,88 –modalna (wartość wskazana przez 37% BO): 10 Ocena na ile program przyczynił się do założenia firmy (skala 1-10) –średnia wśród ogółu:8,02 –średnia wśród BO Działania 1.2: 7,21 –średnia wśród BO Działania 1.3: 8,29 –modalna (wartość wskazana przez 48% BO): 10

28 28 Skłonność do zachęcanie znajomego w podobnej sytuacji do udziału w programie [N=1460]

29 29 Czynniki warunkujące szanse na znalezienie zatrudnienia ze względu na: rodzaje udzielonego wsparcia Czynniki zwiększające szanse : (+) poradnictwo zawodowe pośrednictwo pracy (+) przygotowanie zawodowe w miejscu pracy (+) zatrudnienie subsydiowane Czynniki zmniejszające szanse : (-) kurs komputerowy (-) kurs językowy (-) dotacja w połączeniu ze szkoleniem jak założyć firmę

30 30 Czynniki warunkujące szanse na znalezienie zatrudnienia ze względu na: bariery utrudniające szukanie pracy przed udziałem w programie Czynniki zwiększające szanse : (+) obawa przed spotkaniem z pracodawcą (+) brak wymaganego wykształcenia Czynniki zmniejszające szanse : (-) wiek (-) stan zdrowia (-) niepełnosprawność

31 31 Pozostałe czynniki warunkujące szanse na znalezienie zatrudnienia (+/-) liczba przeszkód utrudniających znalezienie pracy: im więcej ich było, tym mniejsze okazywały się szanse (+/-) płeć: kobiety miały mniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia (-) posiadanie dzieci pod opieką (-) nastawienie do udziału: w ogóle nie chciał(a) uczestniczyć oraz nie był(a) pewny(a), czy chce uczestniczyć

32 32 Beneficjenci Ostateczni nie sprawujący opieki nad dziećmi: zatrudnionych 55% z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim ogólnym: zatrudnionych 50% sprawujący opiekę nad dziećmi: zatrudnionych 40% z wykształceniem średnim zawodowym, pomaturalnym, wyższym nieukończonym: zatrudnionych 57% kobiety: zatrudnionych 33% mężczyźni: zatrudnionych 51% z wykształceniem wyższym licencjackim zatrudnionych 40% z wykształceniem wyższym magisterskim zatrudnionych 75%

33 33 WYBRANE WYNIKI DLA BO PRIORYTETU II

34 34 Uczestnictwo BO w szkoleniach zewnętrznych (nie dofinansowanych z funduszy UE) przed udziałem w programie

35 35 Źródła informacji o wsparciu w ramach programu

36 36 Odczucie, że kwalifikacje wymagają podwyższenia – ocena na skali 1-10

37 37 Sposób podjęcia decyzji o udziale w programie

38 38 Rodzaj otrzymanego wsparcia

39 39 Nastawienie pracodawców do korzystania ze wsparcia przez pracowników

40 40 Ogólna ocena wsparcia – skala 1-10

41 41 Ocena poziomu zaawansowania szkolenia w stosunku do wiedzy i umiejętności BO [N=609]

42 42 Ocena czasu trwania szkolenia w odniesieniu do tematu

43 43 Ocena przydatności wsparcia – czy pomogło zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w pracy (skala 1-10)

44 44 Zmiana sytuacji zawodowej BO od momentu rozpoczęcia udziału w programie [N=609]

45 45 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Badanie Beneficjentów Ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Toruń, 20 czerwca 2007 Projekt współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google