Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SEMINARIUM WPROWADZAJĄCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SEMINARIUM WPROWADZAJĄCE"— Zapis prezentacji:

1 SEMINARIUM WPROWADZAJĄCE
RZECZPOSPOLITA POLSKA Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt Bliźniaczy “Wzmocnienie Administracji Weterynaryjnej” SEMINARIUM WPROWADZAJĄCE DLA URZĘDOWYCH LEKARZY WETERYNARII NA TEMAT “PAKIETU HIGIENICZNEGO” Warszawa, 29 listopada 2006 Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

2 PROGRAM DZIEŃ TRZECI Rejestracja i zatwierdzanie zakładów
Okresowe inspekcje w zakładach Planowanie urzędowych kontroli Pobieranie próbek: zakres odpowiedzialności, cele, techniki Dokumentacja i przechowywanie danych: raporty i listy kontrolne Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

3 REJESTRACJA I ZATWIERDZANIE
Przedsiębiorstwa sektora spożywczego wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego wyłącznie w przypadku, gdy zostały one przygotowane oraz poddane obróbce w zakładach: spełniających odpowiednie wymogi b) zarejestrowanych przez właściwy organ lub zatwierdzonych Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

4 REJESTRACJA I ZATWIERDZANIE
REJESTRACJA - JEŻELI ZAJMUJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE produkcją pierwotną; transportem; magazynowaniem produktów, które nie muszą być przechowywane w pomieszczeniach o kontrolowanej temperaturze; d) działalnością związaną z handlem detalicznym, która ogranicza się do przechowywania, transportu (specyficzne wymogi dotyczące temperatury) lub dostawy żywności pochodzenia zwierzęcego z zakładu detalicznego, realizowana wyłącznie do innych zakładów detalicznych i stanowiąca działalność drugorzędną, lokalną i ograniczoną. Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

5 REJESTRACJA I ZATWIERDZANIE
ZATWIERDZENIE: MIĘSO DOMOWYCH ZWIERZĄT KOPYTNYCH, DROBIU, ZAJĘCZAKÓW, DZICZYZNY HODOWLANEJ I ZWIERZYNY ŁOWNEJ MIĘSO MIELONE, WYROBY MIĘSNE, MIĘSO ODKOSTNIONE MECHANICZNIE (MOM) ORAZ PRODUKTY NA BAZIE MIĘSA MAŁŻE DWUSKORUPOWE I PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA SUROWE MLEKO I PRZETWORZONE PRODUKTY MLECZARSKIE JAJA I PRODUKTY JAJCZARSKIE ŻABIE UDKA I ŚLIMAKI TŁUSZCZE WYTOPIONE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, SKWARKI, ŻOŁĄDKI, OBROBIONE PĘCHERZE I JELITA, ŻELATYNA I KOLAGEN na podstawie prawa krajowego Państwa Członkowskiego, na terenie którego znajduje się przedsiębiorstwo na podstawie Rozporządzenia 853/2004 na podstawie decyzji przyjętej zgodnie z procedurą Komitetu Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

6 REJESTRACJA I ZATWIERDZANIE
ZAKŁADY PODLEGAJĄCE ZATWIERDZENIU Ubojnie Zakłady rozbioru Ubojnie w zakładach (z wyjątkiem małych dostaw mięs drobiowych i króliczych) Zakłady przetwórstwa dziczyzny Zakłady produkujące mięso mielone, przetwory mięsne mięso odkostniane mechanicznie (MOM) i wyroby mięsne Mięso Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

7 REJESTRACJA I ZATWIERDZANIE
ZAKŁADY PODLEGAJĄCE ZATWIERDZENIU Zakłady termicznej obróbki surowego mleka i wytwarzające produkty mleczarskie Zakłady uzyskujące produkty mleczarskie z innych produktów mleczarskich Mleczarnie Mleko i produkty pochodne Mięso, mleko i produkty pochodne Zakłady, w których dokonuje się powtórnego pakowania Chłodnie Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

8 ZATWIERDZANIE ZAKŁADU
WIZJA LOKALNA ZATWIERDZENIE OSTATECZNE ZATWIERDZENIE WARUNKOWE 3 miesiące nastąpił wyraźny postęp lecz zakład nadal nie spełnia wszystkich wymagań maksymalnie 6 miesięcy ZATWIERDZENIE WARUNKOWE Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

9 ZATWIERDZANIE ZAKŁADU
Właściwy organ nadaje każdemu zatwierdzonemu zakładowi, w tym zakładom posiadającym zatwierdzenie warunkowe, numer identyfikacyjny, do którego można włączyć kody wskazujące rodzaj wytwarzanych produktów pochodzenia zwierzęcego. W przypadku rynków hurtowych, do numeru identyfikacyjnego można włączyć dodatkowe numery wskazujące jednostki organizacyjnych lub grupy jednostek organizacyjnych sprzedających lub wytwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego. Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

10 ZATWIERDZANIE ZAKŁADU
CIĄGŁA OCENA PRZY OKAZJI URZĘDOWYCH KONTROLI ocena pozytywna poważne uchybienia wielokrotne wstrzymywanie produkcji podmiot nie jest w stanie zapewnić należytych gwarancji w zakresie przyszłej produkcji podmiot zapewnia, że usunie uchybienia w określonym terminie uznanym za optymalny UTRZYMANIE ZATWIERDZENIA COFNIĘCIE ZATWIERDZENIA ZAWIESZENIE ZATWIERDZENIA W przypadku rynków hurtowych, właściwy organ może cofnąć lub zawiesić zatwierdzenie w odniesieniu do niektórych jednostek organizacyjnych lub grup tych jednostek Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

11 Na podstawie krajowych i wojewódzkich planów oraz zgodnie z prawem UE
INSPEKCJE OKRESOWE Na podstawie krajowych i wojewódzkich planów oraz zgodnie z prawem UE ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ STRUKTURALNE HIGIENICZNO-SANITARNE AUTOKONTROLA WIZJE LOKALNE MIKROBIOLOGICZNE CHEMICZNE POBIERANIA PRÓBEK Z OTOCZENIA POBIERANIE PRÓBEK KAŻDA WIZJA LOKALNA ZALECENIA ROCZNY RAPORT Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

12 ORGANIZACJA URZĘDOWYCH KONTROLI
Urzędowe kontrole muszą być organizowane Częstotliwość Tryb Rodzaj Natężenie Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

13 ORGANIZACJA URZEDOWYCH KONTROLI
Stały nadzór weterynaryjny oraz inspekcje w zakładach Częstotliwość i cykliczność określone w przepisach krajowych i uzupełniona o ewentualne plany wojewódzkie Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

14 ORGANIZACJA URZĘDOWYCH KONTROLI
Stały nadzór weterynaryjny oraz inspekcje w zakładach Stały nadzór weterynaryjny Czynności podejmowane przez urzędowego lekarza weterynarii w celu zapewnienia kontroli zakładu oraz zapewnienia stosowania obowiązujących przepisów Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

15 ORGANIZACJA URZĘDOWYCH KONTROLI
Stały nadzór weterynaryjny oraz inspekcje w zakładach Okresowe udokumentowane kontrole Szczegółowe kontrole uzupełniające kontrole tradycyjne leżące w kompetencji urzędowego lekarza weterynarii sprawującego nadzór nad zakładem (spełnienie wymogów strukturalnych, higieniczno-funkcjonalnych, autokontroli) Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

16 ORGANIZACJA URZĘDOWYCH KONTROLI
Stały nadzór weterynaryjny oraz inspekcje w zakładach Inspekcja: Czynności kontrolne podejmowane przez upoważnione do tego osoby, nad stałym nadzorem weterynaryjnym urzędowego lekarza weterynarii, prowadzone w celu sprawdzenia zgodności, skuteczności, adekwatności Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

17 INSPEKCJE INSPEKCJA I-ego STOPNIA
Generalnie możemy wyróżnić dwa typy inspekcji: INSPEKCJA I-ego STOPNIA Dokonywana przez kierownika struktury, jego pełnomocnika lub wewnętrzny zespół INSPEKCJA II-ego STOPNIA Dokonywana przez przedstawicieli wyższego szczebla np. wojewódzkiego Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

18 INSPEKCJA WETERYNARYJNA I° STOPNIA
Podejmowane działania mają na celu skontrolowanie: właściwych warunków strukturalnych, higienicznych oraz utrzymania higieny obróbki produktów i higieny personelu warunków higieniczno-sanitarnych surowców, półproduktów oraz produktów gotowych planu autokontroli oraz systemu HACCP (czy istnieje i czy jest odpowiedni) zgodności działań urzędowego lekarza weterynarii z przepisami prawnymi przestrzegania wytycznych określonych w wojewódzkich planach kontroli (częstotliwość i dokumentacja) Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

19 INSPEKCJA WETERYNARYJNA I° STOPNIA
Podejmowane działania mają na celu skontrolowanie: skuteczności podejmowanych działań przez urzędowego lekarza weterynarii, w tym przede wszystkim zaleceń i kontroli zastosowanych czynności naprawczych zgodnie z poniższym schematem: wykazanie niezgodności udokumentowanie kroków podjętych w przypadku niezgodności stosowność działań naprawczych podjętych przez przedsiębiorstwo wyeliminowanie niezgodności i odnośna dokumentacja Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

20 INSPEKCJA WETERYNARYJNA I° STOPNIA
istnienia spisanych procedur właściwego wypełniania i przechowywania rejestrów przeprowadzania okresowych kontroli warunków strukturalnych, funkcjonalnych i związanych z zarządzaniem dokonywania okresowych kontroli planu autokontroli oraz programu szkoleń dokonywania okresowych kontroli spisanych podstawowych warunków pobierania próbek w celu kontroli higieny otoczenia pobierania próbek do badań mikrobiologicznych Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

21 INSPEKCJA WETERYNARYJNA II° STOPNIA
ROZP. 882/ Art. 8 PUNKT 3 Właściwe organy powinny określić procedury mające na celu: sprawdzenie skuteczności przeprowadzanych kontroli urzędowych zapewnienia stosowania niezbędnych działań naprawczych Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

22 INSPEKCJA WETERYNARYJNA II° STOPNIA
W tym przypadku podejmowane działania mają na celu sprawdzenie następujących zagadnień, nie wyłącznie (ale przy okazji): warunki panujące w zakładach zgodność działań podejmowanych przez lekarza weterynarii z obowiązującymi przepisami przestrzeganie wytycznych określonych w wojewódzkich planach kontroli a przede wszystkim: plan działań i zarządzania kadrami w oparciu o poziom zagrożenia dokumentacja (sprawozdawczość) Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

23 INSPEKCJA WETERYNARYJNA II° STOPNIA
istnienie ogólnych planów działań spójnych z założeniami planów na poziomie województw („polityka zdrowotna” oraz zakres odpowiedzialności kierownictwa) istnienie procedur operacyjnych (tryb postępowania) znajomość procedur przez pracowników (dostępność instrukcji operacyjnych oraz działania bezpośrednie) istnienie aktualnej dokumentacji, wzorów roboczych oraz okresowych rejestrów Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

24 INSPEKCJA WETERYNARYJNA II° STOPNIA
wyposażenie biura i dostęp do niego posiadanie aktualnego spisu struktur podlegających kontroli weterynaryjnej istnienie skomputeryzowanego systemu przystosowanego do gromadzenia i przetwarzania informacji sanitarnych wynikających z podejmowanych działań kontroli i nadzoru tryb postępowania z informacjami sanitarnymi oraz przestrzeganie terminów przesyłania wymaganych danych równomierne rozmieszczenia działań oraz pracowników w terenie (zadania pracowników) urzędowe mianowanie pracowników zajmujących się poszczególnymi dziedzinami Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

25 INSPEKCJA WETERYNARYJNA II° STOPNIA
istnienie protokołów z zebrań roboczych oraz sprawdzanie wewnętrznego systemu przepływu informacji istnienie programu szkoleń wewnętrznych oraz tryb wymiany doświadczeń istnienie i stosowanie procedur związanych z podstawowymi czynnościami istnienie „schematu organizacyjnego” (jasne określone zadań, zakresu odpowiedzialności, zależności) istnienie rocznego planu kontroli wewnętrznych (kierownictwa Inspekcji, lekarza weterynarii pełniącego funkcję koordynatora i kierowników Służby Weterynaryjnej) Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

26 PLANOWANIE URZĘDOWYCH KONTROLI
powierzenie głównej odpowiedzialności za bezpieczeństwo żywności samemu podmiotowi sektora żywności ważne jest osiągnięcie celu, a nie sposób, w jaki został on osiągnięty zadaniem urzędowej kontroli jest sprawdzenie czy dane cele zostały osiągnięte, ale nie zapewnia ona jakości produktów Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

27 PLANOWANIE URZĘDOWYCH KONTROLI
urzędowa kontrola opiera się głównie na czynnościach audytu urzędowa kontrola jest przeprowadzana przez właściwy organ (zanika ustawiczna kontrola weterynaryjna) charakter i natężenie urzędowych kontroli powinny zależeć od oceny ryzyka charakter i natężenie czynności audytu w zakresie poszczególnych zakładów zależy od oceny ryzyka Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

28 PLANOWANIE URZĘDOWYCH KONTROLI
Kontrole urzędowe muszą być przeprowadzane w oparciu o ocenę ryzyka i uwzględniać: zidentyfikowane zagrożenia, które wpłynąć mogą na bezpieczeństwo pasz lub żywności oraz na zdrowie lub dobrostan zwierząt poprzednie dane dotyczące podmiotów w zakresie zgodności z przepisami prawnymi wiarygodność kontroli, które zostały przeprowadzone wcześniej w ramach autokontroli wszelkie informacje, które wskazywać mogą na niezgodność Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

29 PLANOWANIE URZĘDOWYCH KONTROLI
Właściwy organ kontroluje zgodność z zasadami i kryteriami mikrobiologicznymi (Rozp. 2073/05), co nie ogranicza prawa tego organu do dalszego pobierania próbek i przeprowadzania badań W celu wykrywania i oznaczania obecności innych mikroorganizmów, toksyn lub metabolitów tytułem kontroli procesów, w zakresie podejrzanych produktów spożywczych w kontekście analizy ryzyka Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

30 PLANY KONTROLI – ROZP. 882/04 Od 01/01/2007 każde państwo członkowskie jest zobowiązane do realizacji i aktualizacji plan wieloletniego zintegrowanego kontroli krajowej oraz do określania : jego celów zaangażowania organów oraz zasobów organizacji i sposobu prowadzenia kontroli ewentualnego oddelegowania zadań na rzecz organów zewnętrznych planów awaryjnych Cele powinny być określane przy uwzględnieniu priorytetów, którego odzwierciedleniem będzie alokacja zasobów Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

31 PLANY KONTROLI – ROZP. 882/04 Plany kontroli mogą być zmieniane w trakcie ich realizacji, tak aby uwzględniały: nowe przepisy nowe niebezpieczeństwa i zagrożenia, nowe dane potwierdzone naukowo wyniki kontroli urzędowych prowadzonych także przez służby Komisji ogłoszenie nowych wytycznych Państwa członkowskie przesyłają corocznie Komisji raporty z wynikami z przeprowadzonych kontroli i audytów Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

32 CZĘSTOTLIWOŚĆ KONTROLI – ROZP. 882/04
częstotliwość, z jaką należy przeprowadzać urzędowe kontrole powinna być ustalana w oparciu o ocenę ryzyka: związanego ze zwierzętami, paszami i żywnością, (zakłady, wykorzystanie, procesy) wnioskowanego na podstawie danych historycznych uwzględniającą wiarygodność jakichkolwiek własnych czynności kontrolnych przeprowadzonych wcześniej kontrole przeprowadza się zgodnie z udokumentowanymi procedurami właściwe organy przeprowadzają audyt wewnętrzny/zewnętrzny; organy te podlegają niezależnej kontroli i muszą weryfikować skuteczność przeprowadzanych kontroli Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

33 PLANOWANIE URZĘDOWYCH KONTROLI
częstotliwość podejmowanych działań w oparciu o kategoryzację zakładów ze względu na zagrożenia (882/04) ze specyficznymi wytycznymi dla niektórych gatunków żywności (854/04) działania zapobiegawcze: narzucenie procedur sanitarnych lub podjęcie wszelkich innych działań uważanych za niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa paszy lub żywności oraz zgodności z przepisami i zaleceniami, upoważnienie do wykorzystania paszy lub żywności do celów innych niż przewidziane początkowo, zawieszenie (produkt/produkcja – czasowe/ostateczne) sankcje przewidziane zostały w artykule 55 ROZP. 882/04 i muszą być ustanowione przez każde państwo członkowskie Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

34 KLASYFIKACJA ZAKŁADÓW W OPARCIU O ZAGROŻENIE
Pozwala prewencyjnie ocenić zagrożenia higieniczno-sanitarne związane z każdym zakładem produkującym żywność sklasyfikować różne warunki funkcjonowania poszczególnych zakładów w oparciu o faktyczne zagrożenia związane z działalnością produkcyjną zaplanować kontrole, w zakresie ilościowym i jakościowym, w oparciu o określone wcześniej obiektywne kryteria kontrolować zakłady na podstawie oceny ryzyka, wykorzystując jednolite parametry Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

35 KLASYFIKACJA ZAKŁADÓW W OPARCIU O ZAGROŻENIE
data budowy lub przebudowy ogólne warunki oraz utrzymanie Zakład Wielkość produkcji wielkość i zdolność produkcyjna wielkość obsługiwanego rynku Cechy produktów łatwość psucia się produktów przeznaczenie handlowe i wykorzystywanie profesjonalność i współpraca wykształcenie pracowników w zakresie higieniczno-sanitarnym Higiena produkcji System autokontroli formalna kompletność planu stopień wdrożenia i stosowność Dane historyczne wcześniejsze nieprawidłowości i niezgodności Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

36 Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

37 Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

38 JAK UZYSKUJE SIĘ PROFIL RYZYKA
Każdemu z kryteriów przyznaje się punkty na podstawie dokonanej oceny. Należy je wpisać w odpowiednią komórkę w tabeli Wynik mnożony jest przez czynnik X, który uwzględnia wagę konkretnego kryterium w stosunku do pozostałych SYSTEM AUTOKONTROLI DANE HISTORYCZNE Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

39 JAK UZYSKUJE SIĘ PROFIL RYZYKA
Za najważniejsze kategorie uznano te, które związane są z autokontrolą, z danymi historycznymi oraz z produktem Mniejszą wagę przykłada się do cech zakładu oraz do wielkości produkcji Suma czynników X wynosi jeden W ten sposób skala uzyskanych punktów mieści się w przedziale od 0 do 100, przy czym ryzyko występujące w zakładzie wzrasta wraz ze wzrostem punktów Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

40 30 odpowiada sumie punktów z drugiej kolumny (sytuacje zadawalające)
KATEGORIE RYZYKA poniżej 30: ryzyko niskie od 30 do 42: ryzyko średnie powyżej 42: ryzyko podwyższone Komórka znajdująca się na dole po prawej stronie zawiera wynik, na podstawie którego zakład przyporządkowywany jest do jednej z trzech kategorii ryzyka 30 odpowiada sumie punktów z drugiej kolumny (sytuacje zadawalające) 42 odpowiada sumie 30 plus 40% różnicy między sumą punktów z drugiej kolumny (30) oraz sumą punktów z trzeciej kolumny (60) Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

41 KLASYFIKACJA ZAKŁADÓW W OPARCIU O RYZYKO
poziom „ryzyka” nie musi koniecznie mieć negatywnych konotacji pojęcie „ryzyka” nie powinno być łączone z pozytywną lub negatywną oceną zakładu przyporządkowanie do kategorii podwyższonego ryzyka niekoniecznie musi odnosić się do zakładu o niepewnych warunkach higieniczno-sanitarnych kategoria ryzyka odzwierciedla sytuację w danym momencie, i nie może być uznawana jako ostateczna Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

42 KLASYFIKACJA ZAKŁADÓW W OPARCIU O RYZYKO
Klasyfikacja może ulegać zmianie (zarówno w sensie pozytywnym jak i na negatywnym) przykładowo na skutek: istotnych zmian w w zakresie struktury lub rodzaju produkcji wyników urzędowych badań, działań kontrolnych i inspekcji podejmowanych przez inne organy kontrolne pojawienia się niezgodności wykazanych podczas rutynowych czynności kontroli lub nadzoru wyeliminowania niezgodności Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

43 USTAWICZNA KONTROLA WETERYNARYJNA
W zakładach produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego, urzędowy lekarz weterynarii podejmuje szereg czynności stanowiących ustawiczną kontrolę weterynaryjną Z wcześniej ustaloną częstotliwością Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

44 CZĘSTOTLIWOŚĆ KONTROLI W OPARCIU O RODZAJ PRODUKCJI I RYZYKO
WYMOGI STRUKTURLNE I WYMOGI W ZAKRESIE AUTOKONTROLI Drobne zakłady Drobne zakłady Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

45 Kontrola postępowania z produktami ubocznymi
podwyższone ryzyko średnie ryzyko niskie ryzyko Kontrola postępowania z produktami ubocznymi Kontrola podstawowych warunków higienicznych pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń Lista kontrolna Lista kontrolna Lista kontrolna Okresowa kontrola przyjmowania i transportu produktów ubocznych Lista kontrolna Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

46 Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

47 Kontrola postępowania z produktami ubocznymi
podwyższone ryzyko średnie ryzyko niskie ryzyko Kontrola postępowania z produktami ubocznymi Kontrola podstawowych warunków higienicznych pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń Lista kontrolna Lista kontrolna Lista kontrolna Okresowa kontrola przyjmowania i transportu produktów ubocznych Lista kontrolna Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

48 Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

49 POBIERANIE PRÓBEK Właściwe organy ustalają odpowiednie procedury zapewniające podmiotom prawo do zwrócenia się do specjalistów w celu uzyskania dalszych uwag i opinii Właściwe organy sprawdzają w szczególności czy podmioty otrzymują wystarczającą ilość próbek niezbędną do uzyskania dalszych opinii ekspertów, chyba że jest to niemożliwe ze względu na małą ilość materiału lub w przypadku żywności szybko psującej się Próbki należy oznakować i postępować z nimi w sposób nie podważający ich ważności zarówno z punktu widzenia prawnego jak i analitycznego Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

50 POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05
WYZNACZA Kryteria mikrobiologiczne bezpieczeństwa żywności Kryteria mikrobiologiczne procesu czyli taki, które określają dopuszczalność procesów USTANAWIA kryteria mikrobiologiczne dla niektórych mikroorganizmów oraz przepisy wykonawcze dla przedsiębiorstw sektora spożywczego (w zakresie stosowania zasad higieny) dla właściwych władz (pobieranie próbek i przeprowadzenie badań) Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

51 POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05
Ready-to-eat food żywność przeznaczona przez producenta lub wytwórcę do bezpośredniego spożycia przez ludzi, bez konieczności gotowania lub innej obróbki w celu wyeliminowania określonych mikroorganizmów lub ograniczenia ich liczby do dopuszczalnego poziomu Ready-to-eat food intended for infants and young children żywność przeznaczona specjalnie dla niemowląt, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie Komisji 91/321/EWG oraz 96/5/WE, wykorzystywana jako ready-to-eat food Ready-to-eat food intended for special medical purposes żywność dietetyczna specjalnego przeznaczenia medycznego, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie Komisji 1999/21/EWG, wykorzystywana jako ready-to-eat food KLASYFIKACJA ŻYWNOŚCI Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

52 POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05
DEFINICJA KRYTERIUM MIKROBIOLOGICZNEGO MIKROORGANIZMY LUB TOKSYNY I METOBOLITY PLANY POBIERANIA PRÓBEK METODY ANALITYCZNE PUNKTY ŁAŃCUCHA POKARMOWEGO KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE KRYTERIA n > m < M MATRYCE ŻYWNOŚCI DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAZIE NIEZGODNOŚCI LIMITY MIKROBIOLOGICZNE Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

53 POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05
Przedsiębiorstwa sektora spożywczego decydują o odpowiedniej częstotliwości pobierania próbek, zA wyjątkiem przypadków, w których częstotliwości te są określone. Określona częstotliwość jest przewidziana wyłącznie dla ubojni, zakładów produkujących mięso mielone oraz wyroby mięsne. Częstotliwość pobierania próbek powinna być dostosowana do rodzaju i wielkości danego przedsiębiorstwa sektora spożywczego, pod warunkiem, że nie stworzy to zagrożenia dla bezpieczeństwa środków spożywczych. Dopuszczalne jest zmniejszenie liczby próbek w planach pobierania próbek, o ile dane przedsiębiorstwo sektora spożywczego jest w stanie wykazać, że stosuje skuteczne procedury oparte na zasadach HACCP. Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

54 POBIERANIE PRÓBEK - POWIERZCHNIE
O ile jest to konieczne do sprawdzenia spełnienia kryteriów mikrobiologicznych: przy pobieraniu próbek z obszarów produkcyjnych oraz z wykorzystywanego sprzętu stosuje się normę ISO 18593:2004 (Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal methods for sampling techiques from surfaces using contact plates and swabs) Wyjątek: przedsiębiorstwa sektora spożywczego produkujące żywność gotową do spożycia, która stanowić może zagrożenie dla zdrowia publicznego ze względu na obecność Listeria monocytogenes, pobierają próbki z obszarów produkcyjnych oraz ze sprzętu w celu sprawdzenia obecności Listeria monocytogenes w ramach stosowanych przez nie schematów pobierania próbek. Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

55 POBIERANIE PRÓBEK - POWIERZCHNIE
Pobieranie próbek z otoczenia (materiały, budynki, pracownicy) Główne zasady: Płytki / dipslide: płytkę należy przyłożyć do powierzchni, a następnie umieścić ją w inkubatorze Gaziki: używając sterylnej maseczki pobiera próbkę się poprzez potarcie powietrzni gazikiem Gąbka ścierna: używając sterylnej maseczki, pobiera próbkę się poprzez potarcie powietrzni Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

56 Przyrządy do wycinania
POBIERANIE PRÓBEK - POWIERZCHNIE TGaziki KRYTERIA HIGIENICZNE PROCESU Dipslide Płytki Gąbki ścierne Przyrządy do wycinania Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

57 POBIERANIE PRÓBEK - POWIERZCHNIE
Pobrania próbki dokonuje się z powierzchni umytych i zdezynfekowanych bez pozostałości [w przypadku podejrzenia użyć roztworu neutralizującego (glucitanol monooleato 30 g/l; lecytyna 3 g/L; tiosiarczan sodu 5 g/l; ecc.)] GĄBKI ŚCIERNE przy użyciu sterylnego przyrządu do wycinania wyznaczyć powierzchnię od 20 cm2 do 100 cm2 przygotowanie pojemników 25 ml z BPW Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

58 POBIERANIE PRÓBEK - POWIERZCHNIE
GĄBKI ŚCIERNE do woreczka, w którym umieszczona jest gąbka ścierna dodać odpowiednią ilość rozcieńczacza (10 ml ca), tak, aby ją namoczyć lekko naciskać palcami z zewnątrz włożyć sterylne rękawiczki wziąć gąbkę ścierną potrzeć gąbką określoną powierzchnię około 10 razy (w kierunku poziomym i pionowym) włożyć gąbkę do woreczka i dodać pozostały rozcieńczacz Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

59 z wkładkami chłodzącymi
POBIERANIE PRÓBEK - POWIERZCHNIE Próbki przewozić w temperaturze chłodzenia za pomocą przenośnej lodówki Próbki powinny być przechowywane w temperaturze od 1°C do 4°C Próbki muszą zostać zbadane w ciągu 24 godzin od ich pobrania Przenośna lodówka z wkładkami chłodzącymi Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

60 POBIERANIE PRÓBEK – UBOJNIA
Pobieranie próbek do oceny w ramach inspekcji Pobieranie próbek do kontroli higieny procesu (powierzchnie i tusze) Pobieranie próbek w ramach planu nadzoru farmakologicznego (pozostałości farmakologiczne) i nadzoru z zakresu niedozwolonego przetwarzania (anaboliki) Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

61 POBIERANIE PRÓBEK - TUSZE
Pobieranie próbek z tusz wołowych, wieprzowych, baranich, kozich i końskich według ISO 17604:2003 (Mikrobiologia żywności i pasz -pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych z tusz) Pobieranie próbek z tusz drobiowych: specjalne wytyczne Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

62 POBIERANIE PRÓBEK - TUSZE
gaziki gąbka ścierna przyrządy do wycinania świder skalpele i noże do wycinania Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

63 POBIERANIE PRÓBEK - TUSZE
Przewidziane zostały próbki niszczące i nieniszczące (ISO 17604:2003, Rozp. 2073/05) W zakresie liczby mezofili i enterobacteriaceae granice przewidziane dla m i M stosuje się jedynie w przypadku próbek pobieranych za pomocą metody niszczącej (Rozdz. 2, uwaga 4, Rozp. 2073/2005) przewidziano metodę nieniszczącą, ale bez wskazania granic (Rozdz. 3, Rozp. 2073/05) Badanie Salmonelli wymaga zastosowania metody niszczącej lub nieniszczącej (za pomocą gąbki ściernej) (Rozp. 2073/2005) Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

64 POBIERANIE PRÓBEK - TUSZE
Moment oraz częstotliwość pobierania próbek zależą od: stosowanych praktyk uboju planów kontroli opartych na analizie ryzyka ilości produkcji warunków epidemiologicznych w obszarze pochodzenia zwierzęcego Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

65 Prawdopodobieństwo pobrania próbki z każdej tuszy musi być takie samo
POBIERANIE PRÓBEK - TUSZE Kontrola procesu Moment oraz częstotliwość pobierania próbek uzależnione są od poziomu higieny uboju Moment i częstotliwość pobierania próbek oraz punkt pobrania próbki z tuszy podyktowane są uzyskaniem jak największego prawdopodobieństwa oznaczenia badanej jednostki chorobotwórczej Nadzór jednostek chorobotwórczych Prawdopodobieństwo pobrania próbki z każdej tuszy musi być takie samo Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

66 POBIERANIE PRÓBEK - TUSZE
Przedsiębiorstwa prowadzące ubojnie oraz zakłady produkujące mięso mielone, wyroby mięsne lub mięso odkostnione mechanicznie pobierają próbki dla badań mikrobiologicznych co najmniej raz w tygodniu Dzień pobierania próbek powinien być zmieniany co tydzień Podczas każdej sesji pobiera się losowo próbki z pięciu tusz Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

67 POBIERANIE PRÓBEK - TUSZE
… jednak, w przypadkach uzasadnionych na podstawie analizy ryzyka oraz popartych upoważnieniem właściwych organów, małe ubojnie i zakłady produkujące mięso mielone oraz wyroby mięsne w małych ilościach mogą być zwolnione z obowiązku przestrzegania wskazanej wyżej częstotliwości pobierania próbek Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

68 POBIERANIE PRÓBEK - TUSZE
Wybór punktu pobrania (ISO 17604:2003) związany jest ze stosowaną praktyką uboju związany jest z zasadami analizy ryzyka związany jest z ewentualnie pojawiającymi się problemami Etap, na których kryterium zostaje zastosowane (Rozdz. 2, Rozp. 2073/2005) tusze po uboju, ale krótko przed schłodzeniem Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

69 POBIERANIE PRÓBEK - TUSZE
Wybór 4 miejsc pobierania próbek zależy od technologii uboju stosowanych w zakładach dla poszczególnych zwierząt Należy zwrócić uwagę na miejsca narażone na szczególne zanieczyszczenia względem technologii uboju Próbki pobrane z różnych miejsc tuszy przed badaniem zostają połączone Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

70 BYDŁO Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

71 WIEPRZE Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

72 POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05
KRYTERIA HIGIENY PROCESU Rodzaj żywności Mikroorganizmy Plan pobierania próbek 1 Granice 2 Referencyjna metoda badania 2 Etap stosowania kryterium Działanie w przypadku niezadowalających wyników n c m M Tusze wołowe, baranie, kozie i końskie (4) Liczba baterii tlenowych dzienna średnia logarytmiczna 3,5 log jtk/cm2 dzienna średnia logarytmiczna 5,0 log jtk/cm2 ISO 4833 Tusze po uboju, ale przed schłodzeniem Poprawa higieny uboju w procedurze uboju i przegląd środków kontrolnych procesu Enterobatteriacee dzienna średnia logarytmiczna 1,5 log jtk/cm2 dzienna średnia logarytmiczna 2,5 log jtk/cm2 ISO Uwaga 4: granice (m i M) stosuje się tylko do próbek pobranych metodą niszczącą. Dzienna średnia logarytmiczna jest wyliczana poprzez obliczenie wartości logarytmu z każdego pojedynczego wyniku testu, a następnie obliczenie średniej uzyskanych wartości logarytmów Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

73 POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05
KRYTERIA HIGIENY PROCESU Rodzaj żywności Mikroorganizmy Plan pobierania próbek 1 Granice 2 Referencyjna metoda badania 2 Etap stosowania kryterium Działanie w przypadku niezadowalających wyników n c m M Tusze wieprzowe4 Liczba bakterii tlenowych dzienna średnia logarytmiczna 4,0 log jtk/cm2 dzienna średnia logarytmiczna 5,0 log jtk/cm2 ISO 4833 Tusze po uboju, ale przed schłodzeniem Poprawa higieny uboju w procedurze uboju i przegląd środków kontrolnych procesu Enterobatteriacee dzienna średnia logarytmiczna 2,0 log jtk/cm2 dzienna średnia logarytmiczna 3,0 log jtk/cm2 ISO Uwaga 4: granice (m i M) stosuje się tylko do próbek pobranych metodą niszczącą. Dzienna średnia logarytmiczna jest wyliczana poprzez obliczenie wartości logarytmu z każdego pojedynczego wyniku testu, a następnie obliczenie średniej uzyskanych wartości logarytmów Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

74 POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05
KRYTERIA HIGIENY PROCESU Rodzaj żywności Mikroorganizmy Plan pobierania próbek1 Granice2 Referencyjna metoda badania2 Etap stosowania kryterium Działanie w przypadku niezadowalających wyników n c m M Tusze wołowe, baranie, kozie i końskie Salmonella 505 26 Brak w badanym obszarze na jedną tuszę EN/ISO 6579 Tusze po uboju, ale przed schłodzeniem Poprawa higieny uboju, przegląd środków kontrolnych procesu oraz pochodzenia zwierząt Uwaga 5: 50 próbek pobiera się w ramach 10 kolejnych sesji pobierania próbek, zgodnie z zasadami pobierania próbek i częstotliwością określonymi w omawianym rozporządzeniu. Uwaga 6: Liczba próbek, w których wykryto obecność salmonelli. Wartość c podlega przeglądowi w celu uwzględnienia postępu w ograniczaniu występowania salmonelli. Państwa Członkowskie lub regiony o niskim poziomie występowania salmonelli mogą stosować niższe poziomy c również przed przeglądem. Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

75 POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05
KRYTERIA HIGIENY PROCESU Rodzaj żywności Mikroorganizmy Plan pobierania próbek 1 Granice 2 Referencyjna metoda badania 2 Etap stosowania kryterium Działanie w przypadku niezadowalających wyników n c m M Tusze wieprzowe Salmonella 505 56 Brak w badanym obszarze na jedną tuszę EN/ISO 6579 Tusze po uboju, ale przed schłodzeniem Poprawa higieny uboju, przegląd środków kontrolnych procesu, pochodzenia zwierząt oraz środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwie pierwotnym Uwaga 5: 50 próbek pobiera się w ramach 10 kolejnych sesji pobierania próbek, zgodnie z zasadami pobierania próbek i częstotliwością, określonymi w omawianym rozporządzeniu. Uwaga 6: Liczba próbek, w których wykryto obecność salmonelli. Wartość c podlega przeglądowi w celu uwzględnienia postępu w ograniczaniu występowania salmonelli. Państwa Członkowskie lub regiony o niskim poziomie występowania salmonelli mogą stosować niższe poziomy c również przed przeglądem. Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

76 POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05
KRYTERIA HIGIENY PROCESU Rodzaj żywności Mikroorganizmy Plan pobierania próbek 1 Granice 2 Referencyjna metoda badania 2 Etap stosowania kryterium Działanie w przypadku niezadowalających wyników n c m M Tusze drobiowe (brojlerów i indyków) Salmonella 505 76 Nieobecne w 25 g zbiorczej próbki skóry szyi EN/ISO 6579 Tusze po schłodzeniu Poprawa higieny uboju, przegląd środków kontrolnych procesu, pochodzenia zwierząt oraz środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwie pierwotnym Uwaga 5: 50 próbek pobiera się w ramach 10 kolejnych sesji pobierania próbek zgodnie z zasadami pobierania próbek i częstotliwością, określonymi w omawianym rozporządzeniu. Uwaga 6: Liczba próbek, w których wykryto obecność salmonelli. Wartość c podlega przeglądowi w celu uwzględnienia postępu w ograniczaniu występowania salmonelli. Państwa Członkowskie lub regiony o niskim poziomie występowania salmonelli mogą stosować niższe poziomy c również przed przeglądem. Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

77 ZASADY POBIERANIA PRÓBEK Z TUSZ DROBIOWYCH
POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05 ZASADY POBIERANIA PRÓBEK Z TUSZ DROBIOWYCH Badanie obecności Salmonelli: w ciągu każdej sesji losowe pobieranie próbek z co najmniej 15 tusz po schłodzeniu Z każdej tuszy pobrać ok. 10 g skóry z szyi Stworzenie 5 próbek, z których każda zawiera próbki z trzech tusz Etap, na którym stosuje się kryterium: tusze po schłodzeniu Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

78 KRYTERIA HIGIENY PROCESU
POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05 KRYTERIA HIGIENY PROCESU Próbki uznaje się za niezgodne w przypadku, gdy przekroczą wartość “c”: Wołowe, baranie, kozie, końskie: > 2 Wieprzowe: > 5 Drobiowe (brojlery, indyki): > 7 Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

79 PRÓBKA n=5 c=2 m=1000 M=10000 CZĘŚĆ BADANIE CZĘŚĆ WŁAŚCICIEL CZĘŚĆ
II INSTANCJA CZĘŚĆ Wł. Sąd. BADANA PRÓBKA 1 3080 127 803 480 620 220 127 12000 3800 100 700 2358 939 5750 732 1115 259 1492 1200 1806 BADANA PRÓBKA 1 BADANA PRÓBKA 1 BADANA PRÓBKA 1 BADANA PRÓBKA 1 NIEZGODNA NIEZGODNA ZGODNA ZGODNA Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

80 POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05
KRYTERIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Rodzaj żywności Mikroorganizmy, ich toksyny, matabolity Plan pobierania próbek1 Granice2 Referencyjna metoda badania 3 Etap stosowania kryterium n c m / M Mięso mielone i wyroby z mięsa przeznaczonego do spożywania na surowo Salmonella 5 Nieobecne w 25 g EN/ISO 6579 Produkty wprowadzone do obrotu podczas okresu przydatności do spożycia Mięso mielone i wyroby z mięsa drobiowego przeznaczone do spożycia po obróbce termicznej Od nieobecne w 10 g Od nieobecne w 25 g Mięso mielone i wyroby z mięsa z gatunków innych niż drób przeznaczone do spożycia po obróbce termicznej Nieobecne w 10 g Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

81 POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05
KRYTERIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Rodzaj żywności Mikroorganizmy, ich toksyny, matabolity Plan pobierania próbek1 Granice2 Referencyjna metoda badania 3 Etap stosowania kryterium n c m / M Mięso odkostnione mechanicznie (CSM)9 Salmonella 5 Nieobecne w 10 g EN/ISO 6579 Produkty wprowadzane do obrotu podczas okresu przydatności do spożycia Produkty mięsne przeznaczone do spożycia na surowo, z wyjątkiem produktów, w przypadku których proces produkcji lub ich skład eliminuje zagrożenie salmonellą Nieobecne w 25 g Produkty z mięsa drobiowego, przeznaczone do spożycia po obróbce termicznej Od nieobecne w 10 g Od nieobecne w 25 g Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

82 z wkładkami chłodzącymi
POBIERANIE PRÓBEK - TUSZE Próbki przewozić w temperaturze chłodzenia, w przenośnej lodówce Próbki muszą być przechowywane w temperaturze 2°C ± 2°C Próbki musza zostać zbadane w ciągu 24 godzin od ich pobrania Przenośna lodówka z wkładkami chłodzącymi Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

83 POBIERANIE PRÓBEK – MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE
STERYLNE WORECZKI WORECZKI PLASTIKOWE PLOMBY Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

84 POBIERANIE PRÓBEK – MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE
Próbka: musi być reprezentatywna dla jednolitej jednostki, z której została pobrana (partii produkcji) jeżeli partia ma słabą konsystencję, można pobrać całą próbkę z tej samej postaci i odwrotnie, pobiera się ilości częściowe z różnych postaci wybranych losowo w przypadku produktów o małych rozmiarach ( gr.), każda sztuka może stanowić jedną badaną próbkę Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

85 POBIERANIE PRÓBEK– MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE
PRZYRZĄDY nóż z ostrzem, sonda do serów, ostrze do cięcia, szufelki, pinceta i szczypce ze stali nierdzewnej sterylne woreczki do badań mikrobiologicznych sprzęt do hartowania płomieniem gazu ŚRODKI OSTROŻNOŚCI przed każdą czynnością wycinania umyć i wysterylizować narzędzia Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

86 z wkładkami chłodzącymi
POBIERANIE PRÓBEK – POWIERZCHNIE Próbki przewozić w temperaturze chłodzenia za pomocą przenośnej lodówki Próbki muszą być przechowywane w temperaturze od 1°C do 4°C Próbki muszą zostać zbadane w ciągu 24 godzin od ich pobrania Przenośna lodówka z wkładkami chłodzącymi Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

87 POBIERANIE PRÓBEK – MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE
Protokół z pobierania próbek musi zawsze zawierać: wyraźne odniesienie do pobranej matrycy oraz do obróbki termicznej, której została ona poddana, umożliwiające dokonanie jej klasyfikacji wykaz wymaganych badań mikrobiologicznych w przypadku serów ze skórką określenie czy jest ona jadalna Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

88 POBIERANIE PRÓBEK – PRODUKTY MLECZARSKIE
reprezentacyjne dla partii: wiele postaci tej samej partii wszystkie rodzaje produktów na przemian reprezentacyjne dla partii występującej prawie zawsze w tej samej postaci produkty o podwyższonym ryzyku: sery pleśniowe, świeże, z mleka surowego reprezentacyjne dla partii: wiele postaci tej samej partii wycięcia w postaci występującej w większej ilości (zostają zwinięte) reprezentacyjne dla partii występującej prawie zawsze w tej samej postaci produkty o podwyższonym ryzyku: sery pleśniowe, świeże, z mleka surowego Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

89 POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05
Listeria monocytogenes żywność gotowa do spożycia sprzyjająca wzrostowi 100 jtk/g n = c = 0 Podczas okresu przydatności do spożycia nieobecna w 25 g Przed wprowadzeniem do obrotu żywność gotowa do spożycia nie sprzyjająca wzrostowi Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

90 POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05
Salmonella mleko w proszku nieobecne w 25 g n = c = 0 wszystkie produkty mleczarskie sery wyprodukowane z mleka pasteryzowanego NIE WYSTĘPUJE Enterotoksyny gronkowcowe Rozp. 2073/05 różne rodzaje produktów mleczarskich niewykrywalne w 25 g Podczas okresu przydatności do spożycia Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

91 POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05
Enterobatteriacee Mleko pasteryzowane i inne płynne produkty mleczarskie m < 1 jtk/ml M = 5 jtk/ml n=5 C=2 Mleko w proszku i serwatka w proszku 10 jtk/g C=0 Lody i desery mleczne m = 10 jtk/g M = 100 jtk/g E. Coli Sery wyprodukowane z mleka poddanego obróbce termicznej m =102 jtk/g M =103 jtk/g n=5 c=2 Masło i śmietana wyprodukowane z mleka surowego lub z mleka poddanego obróbce termicznej w temperaturze niższej niż pasteryzacja m =10 jtk/g M =100 jtk/g Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

92 POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05
Gronkowce koagulazo-dodatnie Sery wyprodukowane z mleka surowego m = 104 jtk/g M =105 jtk/g n=5 c=2 Staphilococcus aureus Sery z mleka poddanego obróbce termicznej i z mleka pasteryzowanego m = 102 jtk/g M =103 jtk/g Sery świeże z mleka lub serwatki poddanych pasteryzacji lub obróbce cieplnej w wyższej temperaturze oraz z mleka w proszku m = 10 jtk/g M =100 jtk/g Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

93 POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05
OCENA WYNIKÓW W przypadku, gdy badania mające na celu sprawdzenie przestrzegania kryteriów bezpieczeństwa żywności są niezadowalające wycofanie lub odbiór zgodnie z Rozp. 178/2002 dalsze przetworzenie, które spowoduje wyeliminowanie zagrożenia (jeżeli produkty nie zostały wprowadzone do sprzedaży detalicznej) wykorzystanie do celów innych niż zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem … o ile… nie spowoduje to zagrożenia dla zdrowia ludzi lub zwierząt decyzja taka zapadnie w ramach procedur HACCP zostanie zatwierdzone przez właściwy organ Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

94 DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH
Wszystkie realizowane działania (nadzór, inspekcje, audyt, pobieranie próbek, itd…) muszą zostać udokumentowane Urzędowy lekarz weterynarii przeprowadzający inspekcję zobowiązany jest do udokumentowania jej w postaci raportu, którego kopia przekazana zostaje również właścicielowi zakładu poddanego kontroli Zawiera on ewentualne zalecenia, które muszą być szczegółowe uwzględniać termin (dzień/miesiąc/rok), do którego należy się do nich dostosować być zgłoszone w formie pisemnej Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

95 urzędowe kontrole muszą zostać udokumentowane
DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH urzędowe kontrole muszą zostać udokumentowane LISTY KONTROLNE ZAPISY Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

96 przyczyniają się do ujednolicenia działań poszczególnych podmiotów
DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH KORZYŚCI STOSOWANIA LIST KONTROLNYCH przyczyniają się do ujednolicenia działań poszczególnych podmiotów zapewniają przejrzystość oceny rozbudzają w podmiotach poczucie odpowiedzialności stanowią punkt odniesienia dla wszystkich zaangażowanych podmiotów, jednostek kontrolujących, jednostek podlegających kontroli oraz konsumentów Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

97 DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH
MOŻLIWE PROBLEMY ZWIĄZANE Z LISTĄ KONTROLNĄ jeżeli jest niewłaściwie opracowana, może zawierać niepotrzebne pozycje, a pomijać istotne czynniki jeżeli jest niewłaściwie opracowana lub wykorzystywana, może ograniczać działania realizowane z inicjatywy podmiotu oraz wpływać ujemnie na ocenę krytyczną istotne jest, aby nie przekształcić listy kontrolnej w mechaniczne „wypełnianie pól”, bez uwzględnienia oceny krytycznej Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

98 zawierają pola przeznaczone na umieszczenie pisemnych komentarzy
DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH PODSTAWOWE WYMOGI LIST KONTROLNYCH zawierają co najmniej pozycje wynikające z podstawowych wymogów prawnych wsparte są podręcznikiem poprawnego stosowania przeznaczonym dla podmiotu zawierają pola przeznaczone na umieszczenie pisemnych komentarzy Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

99 DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH
Przechowywanie w zakładzie zaleceń i protokołów z poprzednich inspekcji przeprowadzonych przez personel Unii Europejskiej, Ministerstwa oraz wojewódzkie i powiatowe organy władzy Każda pisemna uwaga, zalecenie oraz zgłoszona niezgodność musi doprowadzić do rozwiązania problemu ZAZNACZA SIĘ NIEZGODNOŚĆ UWAGA ZOSTAJE UDOKUMENTOWANA PRZYJĘTE DZIAŁANIE NAPRAWCZE ZOSTAJE UDOKUMENTOWANE Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

100 DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH W PRZEMYSŁOWYM ZAKŁADZIE PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO
Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

101 DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH
REJESTR ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO RAPORT Z INSPEKCJI PROTOKÓŁ Z POBRANIA PRÓBEK WYNIK BADANIA PRÓBEK ZALECENIA UDOKUMENTOWANE PRZEPROWADZONYCH PRAC SANKCJE DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA EWENTUALNEGO ZAWIESZENIA DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA EWENTUALNYCH OSTRZEŻEŃ STRUKTURALNEJ HIGIENICZNO-SANITARNEJ AUTOKONTROLI IDENTYFIKOWALNOŚCI Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

102 DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH
INSPEKCJE ZBIORCZY WYKAZ INSPEKCJI Rozp. 54/97 ROK 2003 MIESIĄC STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŻDZ. LISTOPAD GRUDZIEŃ RAZEM PRÓBEK od 2002 do dn. dzisiejszego Przewidywane wartości PRZEPROWADZONE INSPEKCJE I NADZÓR Na podstawie planów regionalnych z , prot. 5613/27 uznaje się jako parametr odniesienia Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

103 DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH
POBIERANIE PRÓBEK ZBIORCZY WYKAZ Z POBIERANIA PRÓBEK Rozp. 54/97 ROK 2003 MIESIĄC STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŻDZ. LISTOPAD GRUDZIEŃ RAZEM PRÓBEK od 2002 do dn. dzisiejszego Przewidywane wartości ILOŚĆ POBRANYCH PRÓBEK Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

104 DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH
POBIERANIE PRÓBEK Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

105 DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH
POBIERANIE PRÓBEK INSPEKCJE Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

106 DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH
HANDEL WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWY (UVAC) PRODUKT RODZAJ ZAKŁAD POCHODZENIA ILOŚĆ W KG ZAKŁAD IMPORTUJĄCY Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

107 DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH
HANDEL WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWY (UVAC) Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

108 DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH
REJESTR ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA PRODUKCJA MLEKA SPOŻYWCZEGO I PRODUKTÓW MLECZARSKICH – Rok 2000 DANE Zakłady przetwórstwa mleczarskiego Zakłady mleczarskie przemysłowe Zakłady Wycinanie i pakowanie ROCZNA KARTA DZIAŁAŃ Kontrola warunków strukturalnych, funkcjonalnych i zarządzania Kontrola planu autokontroli, programu szkolenia personelu i poszczególnych procedur (czyszczenie, dezynfekcja, itd..) Kontrola podstawowych warunków Pobieranie próbek na cele badań środowiska Pobieranie próbek na cele badań mikrobiologicznych i chemicznych surowców, półproduktów, produktów gotowych Sankcje Zawiadomienie władz sądowych Wniosek o zarządzenie/ nakaz Zawieszenie zezwoleń sanitarnych OCENA DANYCH Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

109 DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH
ANALIZA DZIAŁAŃ WETERYNARYJNYCH W PRZEMYSŁOWYCH ZAKŁADACH PRODUKCJI MLEKA SPOŻYWCZEGO I PRODUKTÓW MLECZARSKICH: Kontrola warunków strukturalnych, funkcjonalnych i zarządzania Kontrola planu autokontroli, programu szkolenia personelu i poszczególnych procedur Kontrola podstawowych warunków Pobieranie próbek na cele badań środowiska Pobieranie próbek na cele badań mikrobiologicznych i chemicznych surowców, półproduktów, produktów gotowych Sankcje Zawiadomienie władz sądowych Wniosek o zarządzenie/ nakaz Zawieszenie zezwoleń sanitarnych Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

110 DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH
Kontrola warunków strukturalnych, funkcjonalnych i zarządzania Kontrola planu autokontroli, itd. Kontrola podstawowych warunków Pobieranie próbek na cele badań mikrobiologicznych i chemicznych Sankcje Zawiadomienie władz sądowych Wniosek o zarządzenie/ nakaz Zawieszenie zezwoleń sanitarnych Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

111 DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH
OCENA DANYCH ANALIZA WYNIKÓW Kontrola warunków strukturalnych, funkcjonalnych i zarządzania Kontrola planu autokontroli, programu szkolenia personelu i poszczególnych procedur Kontrola podstawowych warunków Pobieranie próbek na cele badań środowiska Pobieranie próbek na cele badań mikrobiologicznych i chemicznych surowców, półproduktów, produktów gotowych Sankcje Zawiadomienie władz sądowych Wniosek o zarządzenie/ nakaz Zawieszenie zezwoleń sanitarnych PLANOWANIE DZIAŁAŃ Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

112 DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH
UBOJNIE PRZEMYSŁOWE Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

113 BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI
Korzystanie na wyłączność Zamykane na klucz Należycie wyposażone Inspekcje – pobieranie próbek Badanie na włośnie Gromadzenie, zapisywanie i przechowywanie danych Ocenić rozmiary zakładu Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

114 BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI
Dokumentacja dotycząca charakterystycznych cech zakładu Rodzaj produkcji Wydajność pracy Zaświadczenie odnośnie zdatności do picia wykorzystywanej wody Upoważnienie do uwalniania ścieków Umowy usuwania produktów ubocznych Zwalczenie szkodników Decyzja o zatwierdzeniu Zakładowy podręcznik higieny (określenie obszarów, maszyny, sprzęt - sieć działań –procedury kontroli z podziałem na obszary) Załączniki uzupełniające do procedury zatwierdzenia (planimetria, sprawozdanie techniczne, itd.) Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

115 BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI
Dokumentacja dotycząca służby weterynaryjnej Akt powołania Urzędowego Lekarza Weterynarii Zorganizowanie wspierających lekarzy weterynarii (ilość, zadania) Procedury operacyjne dotyczące czynności kontroli i nadzoru Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

116 Ściśle indywidualne zapisy
BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI Rejestr uboju Zapisywanie z podziałem na partie (z wyjątkiem patologii podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu) Ściśle indywidualne zapisy System zestawiania danych Jednolity Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

117 Rejestr niezgodności podczas wizyty przed ubojem
BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI Rejestr niezgodności podczas wizyty przed ubojem Klinika Teczka Kolczyk identyfikujący, paszport, dokument towarzyszący Niezgodności Działania naprawcze Przekształcenie termodestrukcja Ubój sanitarny Ubój odroczony Zajęcie zapobiegawcze Ubój z konieczności Odesłanie Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

118 Zarejestrowanie uboju z konieczności
BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI Zarejestrowanie uboju z konieczności Odnotowanie w rejestrze uboju Wypełnienie rejestru uboju z konieczności Zapasowe zaświadczenie w przypadku, gdy ubój przeprowadzony został poza ubojnią Archiwacja Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

119 BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI
Zarejestrowanie patologii podlegających osobnemu zgłoszeniu Wągrzyca Odnotowanie w rejestrze uboju Wypełnienie rejestru wągrzycy Archiwacja Wzór zgłoszenia na kopii Wzoru 4 i na paszporcie Protokół z uzdatnienia mięsa Kolczyk Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

120 BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI
Zarejestrowanie patologii podlegających osobnemu zgłoszeniu Bąblowica Odnotowanie w rejestrze uboju Wypełnienie rejestru bąblowicy Archiwacja Wzór zgłoszenia na kopii Wzoru 4 i na paszporcie Kolczyk Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

121 BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI
Zarejestrowanie patologii podlegających osobnemu zgłoszeniu Gruźlica Odnotowanie w rejestrze uboju Wypełnienie rejestru gruźlicy Archiwacja Wzór zgłoszenia na kopii Wzoru 4 i na paszporcie Kolczyk Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

122 BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI
Zarejestrowanie uboju pogłowia zakażonego (TBC - BRC - LEB) Odnotowanie w rejestrze uboju Wypełnienie specjalnego rejestru Archiwacja Zaświadczenie uboju na Wzorze 4, paszport i odpis z karty obory Kolczyk Zarejestrowanie uboju pogłowia pochodzącego z hodowli zakażonej TBC Odnotowanie w rejestrze uboju Archiwacja Zaświadczenie o uboju Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

123 BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI
Zarejestrowanie badań laboratoryjnych Odnotowanie w rejestrze uboju (w przypadku uboju specjalnego: plan odpadów – badania pomocnicze, w celu wyrażeniu opinii na temat zdatności mięsa do spożycia przez ludzi – szybki test) Wypełnienie rejestru próbek Archiwacja Protokół z pobrania próbek na kopii Wzoru 4, paszport Raport z badania Kolczyk związany z tuszą do momentu wydania raportu z badań Protokół z zajęcia, zniszczenia Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

124 Produkty uboczne kategorii 1- 2 - 3 - MSR
BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI Dokumentacja dotycząca materiału nie nadającego się do spożycia przez ludzi: Produkty uboczne kategorii MSR Odnotowanie w rejestrze uboju (w przypadku, gdy chodzi o tusze, półtusze, partie mięsa, SRM) Wypełnienie świadectwa transportu SRM Ewentualne wypełnienie świadectwa transportu głów Archiwacja Kopia świadectw Kopia dokumentów transportowych, Rozp.1774/02 Zaświadczenie odnośnie przeprowadzenia utylizacji Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

125 BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI
Dokumentacja dotycząca zajęcia Odnotowanie w rejestrze uboju Archiwacja Kopia protokołu z zajęcia Archiwacja innych dokumentów Archiwacja dokumentów towarzyszących Archiwacja wzorów gromadzenia danych Statystycznych Opłat sanitarnych Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

126 BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI
Znak jakości zdrowotnej Procedura pisemna (odniesienie do planu autokontroli) Powielenie wszystkich wykorzystanych oznakowań oraz materiałów zawierających oznakowania Rejestr załadowania i wyładowania materiału oznakowanego Składowanie materiału oznakowanego (oznakowanie) Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

127 BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI
Ogólnokrajowa baza danych Rejestru Rejestr w formie papierowej Aktualizacje rejestru Archiwacja Sprawdzanie i uaktualnianie nieprawidłowości Paszporty anulowane prewencyjnie Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

128 BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI
Krajowy Rejestr Bydła (skomputeryzowany) Zainicjowany w grudniu 1999 Musi być uzupełniany poprzez przesłanie danych przez służby weterynaryjne Wysyłanie za pomocą technik informatycznych, ale dopuszcza się również wersję na papierze Wersję w formie papierowej dopuszcza się w 1-szym semestrze 2000, a następnie przedłuża się do 1-szego semestru 2002 (dla małych zakładów). Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

129 System informatyczny zostaje zastąpiony Program aktualizacji danych
BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI Krajowy Rejestr Bydła (skomputeryzowany) W przypadku pogłowia ubitego począwszy od 1-szego lipca 2002, w celu zapewnienia szybkiej aktualizacji rejestru, zgłoszenia dokonywać należy wyłącznie przez INTERNET, za pomocą bezpośredniego połączenia z Ogólnokrajową Bazą Danych System informatyczny zostaje zastąpiony Program aktualizacji danych Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

130 BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI
Krajowy Rejestr Bydła (skomputeryzowany) W celu dostępu do Ogólnokrajowej Bazy danych przez INTERNET, ubojnie dysponować muszą kartą elektroniczną i osobistym hasłem, które wydane zostają wyłącznie przez Instytut Zooprofilaktyki w Teramo Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

131 BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI
O przydzielenie karty elektronicznej mogą ubiegać się: właściciele zatwierdzonych zakładów; przedstawiciele organizacji zawodowych i ośrodków pomocy rolnej, którzy z upoważnienia ubojni zastępują je w czynnościach zgłaszania wszelkich istotnych zdarzeń w celu aktualizacji rejestru bydła Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

132 BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI
Służba Weterynaryjna: po sprawdzeniu skomputeryzowanych danych dotyczących zwierząt, które poddane zostały ubojowi, przekazuje je Ministerstwu Zdrowia Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

133 Służba Weterynaryjna:
BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI Służba Weterynaryjna: anuluje paszporty poprzez umieszczenie na nich odpowiedniego stempla Anulowano Ubojnia Rossi nr xxxx EWG 20/02/2004 przechowuje paszporty przez co najmniej 3 lata w celu udostępnienia ich podczas inspekcji (sprawdza prawidłowe prowadzenie paszportów zwierząt) Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

134 BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI
Służba Weterynaryjna: sprawdza zniszczenie kolczyków zwierząt poddanych ubojowi dokonywane przez właściciela zakładu poprzez ich poprzeczne przecięcie Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

135 BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI
Służba Weterynaryjna: zgłasza nieprawidłowości wykryte podczas kontroli ubojni sprawdza przestrzeganie przepisów dotyczących identyfikacji bydła, korzystając z określonych list kontrolnych Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

136 BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI
Służba Weterynaryjna: zgłasza nieprawidłowości wykryte podczas kontroli zakładów uboju: rodzaj nieprawidłowości Kod nieprawidłowości OPIS BRAK LUB NIEWŁAŚCIWY REJESTR ZWIERZĄT PODDANYCH UBOJOWI NIEZNISZCZONE KOLCZYKI NIESPEŁNIENIE WARUNKU PRZECHOWYWANIA PASZPORTÓW UBITEGO POGŁOWIA Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

137 BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI
Służba Weterynaryjna: zgłasza nieprawidłowości wykryte podczas kontroli zakładów uboju: sankcje Kod Marka OPIS SANKCJE ADMINISTRACYJNE/ PIENIĘŻNE UBÓJ POGŁOWIA CZĘŚCIOWE ZAJĘCIE CAŁKOWITE ZAJĘCIE SANKCJE ADMINISTRACYJNE I UBÓJ Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

138 BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI
Służba Weterynaryjna: zgłasza wszelkie pozytywne wyniki w zakresie odpadów substancji zakazanych zgłasza wyniki pozytywne w zakresie BSE Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

139 BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI
Służba Weterynaryjna: zapisuje i aktualizuje zmiany danych rejestru zakładów uboju Zmiany w zakładzie Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

140 BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI
Kontrole mające na celu sprawdzenie przestrzegania przepisów w zakresie identyfikacji i rejestru kontrola dokumentów zwierząt kontrola właściwej identyfikacji zwierząt kontrola właściwego prowadzenia paszportów i danych, które on zawiera sprawdzanie czy zwierzęta odpowiadają przypisanym im dokumentom kontrola przekazywania danych do Ogólnokrajowej Bazy Danych Kontrola właściwego stosowania procedur identyfikacji pogłowia przeznaczonego na ubój (kolczyki, paszport, dokumenty zwierzęcia), zapisywania danych, procedury niszczenia kolczyków, archiwacji dokumentacji Kontrola Procedury muszą być monitorowane i udokumentowane przez sam zakład uboju Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

141 BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI
Dokumentacja dotycząca kontroli weterynaryjnej Odnotowanie w rejestrze czynności Archiwacja Protokóły z inspekcji EWG, Ministerstwa, Organów Wojewódzkich Protokóły nadzoru weterynaryjnego Zalecenia Nakazy Sankcje Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

142 BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI
Nadzór, kontrole, procedury Charakterystyczne cechy zakładu Wzory Mięso opatrzone certyfikatem Oznakowanie Rejestr uboju Dokumentacja Zintegrowany wzór 4 432/98 Ubój specjalny Szybki Test REJESTR UBOJU Zajęcie Ubój domowy WZÓR 4 SRM Rejestr nowotworów Ubój 9/33 Produkty uboczne Kategoria 1-2–3 Rozp.1774/02 Zgłoszenie wągrzycy, bąblowicy, gruźlicy Badania laboratoryjne Ogólnokrajowa baza danych Rejestru Rejestr niezgodności Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

143 PYTANIA ? E-mail luca.nicolandi@fastwebnet.it
Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego


Pobierz ppt "SEMINARIUM WPROWADZAJĄCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google