Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie kontroli Bezpieczeństwo Sanitarne Żywności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie kontroli Bezpieczeństwo Sanitarne Żywności"— Zapis prezentacji:

1 Programowanie kontroli Bezpieczeństwo Sanitarne Żywności
Dyrekcja Generalna ds. Żywności Poddyrekcja bezpieczeństwa sanitarnego produktów żywnościowych Programowanie kontroli Bezpieczeństwo Sanitarne Żywności Patricia Lallement TITRE

2 Cele i charakterystyka
Programowanie wg oceny ryzyka wymaganej w planie wspólnotowym (artykuł 3 rozporządzenia (CE) nr 882/2004) : Określone zagrożenia związane z żywnością, procesami technologicznymi, sprzętem, substancjami, działaniami lub czynnościami Przeszłością producentów Wiarygodność jakichkolwiek kontroli własnych, przeprowadzanych przez podmioty sektora spożywczego Wszelką informacją…. + cel akredytacji (ISO 17020). “Wymyśleć” narzędzie do programowania zgodnie z hierarchią zagrożenia  Bez wyłączania innych czynników (dyspozycyjność personelu, działania lokalne i na skalę krajową o szczególnym charakterze, powiadomienia o zagrożeniu żywnościowe…)‏

3 Przypomnienie zasad Postępowania analitycznego
Stan rzeczy : * niejednorodność presji kontrolnej * brak narzędzi programowanie intuicyjne lub wg różnych kryteriów

4 problematyka + + Dostępność środków Rutynowe inspekcje ruchome
Narzędzie Oceny ryzyka = pilotaż automatyczny + Inspekcje o częstotliwości ustalonej zgodnie z przepisami (ubojnie / zakłady referencyjne exportowe, …)‏ Brać pod uwagę cele miejscowe wytyczane przez władze lokalne (prefekt, inne…)‏ TIAC, powiadomienie o zagrożeniu, skarga,…. Operacje szczególne zlecane przez DGAL (OAV, OFFA, …). + Dostępność środków

5 Przypomnienie zasad postępowania analitycznego
Operacja ogłoszona w NS z 26 sierpnia 2003: Cel : Sprawdzić wzór umożliwiający obliczenie ryzyka dla zakładów zatwierdzonych, w celu opracowania programu kontroli opartego na ocenie ryzyka Ograniczone pole zastosowania : Program dla inspekcji ruchomych (rutynowych) w zakładach, które wcześniej ubiegały się o zezwolenie 10 DDSV zaangażowanych w to działanie : 21, 26, 31, 44, 45, 51, 57, 63, 72 et 89 Metoda : « oświadczenia ekspertów » (empiryczna)‏ No

6 Przypomnienie cd. Rachunek ryzyka = A x ( m + n )‏
b = Wielkośc produkcji A = Ryzyko teoretyczne wg kategorii zakładu c = « proces » ( b + c )‏ Rachunek ryzyka = A x ( m + n )‏ No m = plan zarządzania ryzykiem n = ocena inspektora

7 Plan działania Sformalizowanie obranego postępowania analitycznego (NS) i zastosowanie badania w pilotażowych DDSV Zebranie danych Obróbka statystyczna danych Zatwierdzenie składowych wzoru , zatwierdzenie współczynników No Określenie kategorii ryzyka (progi) Określenie częstotliwości kontroli Kryteria zmiany kategorii Nowy wzór

8 Wrażliwość konsumenta
2 wyniki wzoru Wrażliwość konsumenta (1 lub 2))‏ N = Ocena z siatki ogólnej I II IV III Potrzeba kontroli Wielkość produkcji Teoretyczne zagrożenie w zależności od kategorii zakładu A x b x S x M

9 A = ryzyko teoretyczne typowe dla zakładu
Przykład dla « A » : Cat 6 : A=35 : - produkcja produktów rybołówstwa wrażliwych na histaminę surowych, wstępnie gotowanych, obrobionych po gotowaniu, świeżych lub schłodzonych produkcja przetworów mięsnych innych niż pozyskiwane z mięsa mielonego Sery z surowego mleka o skrzepie prasowanym nie gotowanym;

10 b= wielkośc produkcji b=1-2-3-4
Przykład : Zakład obróbki żab lub ślimaków lądowych: produkcja < 50 T/rok : b=1 50<produkcja <500 T/rok : b=2 500<produkcja <5000 T/rok : b=3 produkcja >5000 T/rok : b= 4

11 M: ocena ogólna M = M = 1 : poziom spełnienia wymogów sanitarnych bardzo zadowalający M=2 : poziom spełnienia wymogów sanitarnych zadowalający mimo to występują nieznaczne uchybienia M=3 : poziom spełnienia wymogów sanitarnych nie zadowalający, obecność uchybień średniego stopnia M=4 : !!!!!!! : poziom spełnienia wymogów sanitarnych nie zadowalający ze znacznymi uchybieniami

12 Ocena ryzyka N N= Ocena ryzyka, podzielić na 4 klasy :
I : ryzyko bardzo niskie II : ryzyko niskie III : ryzyko umiarkowane IV : ryzyko wysokie Jedna klasa = taka sama częstotliwość kontroli Progi zdefiniowane przez DDSV z wyjątkiem klasy IV = 480 Częstotliwości zdefiniowane przez DDSV z wyjątkiem klasy IV = 2 razy/rok

13 Graficzne przedstawienie wyników
Krzywa rozłożenia ocen zakładów z próbki wg poziomu ryzyka S1 S2 S3 O g ó l n e r o z ł o ż e n i e k r z y w e j o c e n Ogólne rozłożenie krzywej ocen O Liczba zakładów No Poziom ryzyka

14 Liczba zakładów objętych programowaniem : 140 000
częstotliwość kontroli Potrzeba kontroli Ocena N określa częstotliwość wizyt w zakładzie W/w częstotliwość może być modyfikowana i dostosowywana w przypadku nowych elementów dotyczących przedsiębiorstw No klasa III x razy/ rok Klasa I razy/ rok Klasa II x razy/ rok KlasaIV 2x razy/rok Liczba zakładów objętych programowaniem :

15 Kryteria zmiany kategorii
Po ocenie ryzyka: przyczyny zmiany kategorii Badanie przyczyn, które częstotliwość kontroli Badanie przyczyn, które częstotliwość kontroli Przykłady: - zasoby ludzkie chwilowo niedostępne (zarządzanie kryzysowe); - 2 kontrole następujące po sobie w zakładzie zatwierdzonym bez konieczności działania naprawczego; korzystny audyt zewnętrzny (iso 22000). Przykłady: zdarzenia poprzedzające (TIAC, wezwania do wykonania zobowiązań, zamknięcie administracyjne, mandat) Wymagania specjalne związane z zezwoleniami eksportowymi; wymagania zamawiającego; żądanie Prefekta.

16 przyszłe działania Programowanie prac:
Etap 1: Wdrożenie obowiązkowe na poziomie wszystkich DDSV w 2009 r. Etap 2: plan « optymalizacji kontroli », informacje zwrotne/ wykorzystanie doświadczeń Częstotliwości sklasyfikowane I i III do określenia, IV ustalona Progi S1/S2 do zdefiniowania lokalnie, S3 ustalona Nowa formuła Wykorzystanie danych rok n+1 Bilans departamentalny, regionalny, międzyregionalny, krajowy - « nieodzowne » elementy kontroli kryteria zmiany klasy, przypadek l’ISO wydajność kontroli

17 wnioski Właściwe narzędzie wspomagające programowanie Powinno umożliwić optymalizację kontroli (związek z liczebnością kontrolerów)‏ Odpowiada celom A.Q. i zapisom rozporządzenia 882/2004


Pobierz ppt "Programowanie kontroli Bezpieczeństwo Sanitarne Żywności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google