Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja Narodów Zjednoczonych"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja Narodów Zjednoczonych
Kofi Annan, pochodzący z Ghany, jest siódmym Sekretarzem Generalnym ONZ. Jako pierwszy Sekretarz Generalny wybrany spośród personelu organizacji objął swój urząd 1-go stycznia 1997 roku. 29 stycznia 2001 Zgromadzenie Ogólne, zgodnie z rekomendacją Rady Bezpieczeństwa, powołało go przez aklamację na drugą kadencję, rozpoczynającą się 1 stycznia 2002 i trwającą do 31 grudnia 2006 roku. Wyższa Szkoła Celna

2 Siedziba Nowy Jork- status reguluje umowa między ONZ a USA z 26 VI 1947 r. Zgromadzenie Ogólne- NY Rada Bezpieczeństwa- NY Sekretariat- NY MTS- Haga Europejskie Biuro ONZ- Genewa Języki oficjalne: angielski, chiński, francuski, hiszpański, rosyjski, arabski. Wyższa Szkoła Celna

3 Geneza 14 VIII 1941 r. prezydent USA- Roosevelt i premier W. Brytanii-Churchill podpisują Kartę Atlantycką. 24 IX 1941 r. do Karty dołączył ZSRR na konferencji międzyszojuszniczej w Londynie. 1 I 1942 r. 26 państw w tym wielkie mocarstwa (z wyjątkiem Francji) oraz Polska podpisują w Waszyngtonie Deklarację Narodów Zjednoczonych. Moskwa-październik 1943 r. zapada decyzja o utworzeniu ONZ (ministrowie spraw zagranicznych USA , W. Brytanii i ZSRR oraz ambasador Chin). Wyższa Szkoła Celna

4 Geneza 21 VII-7 X konferencja w Dumbarton Oaks- wstępny projekt Karty NZ. Sygnatariusze uznają cele i zasady sformułowane w Karcie Atlantyckiej oraz zobowiązują się do zgodnego i wspólnego działania w celu pokonania faszyzmu. Wyższa Szkoła Celna

5 Geneza 3-11 II 1945 r. W. Churchill, F. D. Roosevelt i J. Stalin uzgadniają zasady glosowania w Radzie Bezpieczeństwa NZ (wymóg jednomyślności). Chiny i Francja zaproszeni do organizowania konferencji założycielskiej. Francja odmówiła podpisania zaproszeń. Wyższa Szkoła Celna

6 Geneza W konferencji założycielskiej wzięło udział 50 państw (46 państw sygnatariuszy Deklaracji Narodów Zjednoczonych oraz Białoruś, Ukraina, Argentyna i Dania-zaproszone przez Konferencję). Polska nie była zaproszona na Konferencję założycielską (Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, Rząd Londyński). 26 VI 1945 r. podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych (Polska podpisała 16 X 1945 r.) 24 X 1945 r. wejście w życie po złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych przez 5 wielkich mocarstw i większość państw członków. 10 I 1946 r. – pierwsza sesja Zgromadzenia Ogólnego. Wyższa Szkoła Celna

7 Główne cele Karty NZ Wyrzeczenie się stosowania przemocy w stosunkach międzynarodowych; Wyrzeczenie się ekspansji terytorialnej; Uznanie rozbrojenia jako podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego; Prawo wszystkich narodów do suwerenności i swobodnego wyboru formy rządów; Rozwój współpracy gospodarczej na zasadach równości i wzajemnych korzyści Wyższa Szkoła Celna

8 Główne cele Organizacji Narodów Zjednoczonych
Utrzymywanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Stosowanie skutecznych środków zapobiegania konfliktom. Tłumienie aktów agresji i innych naruszeń pokoju. Rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami. Poszanowanie zasady równouprawnienia i samostanowienia narodów. Wyższa Szkoła Celna

9 Główne cele Organizacji Narodów Zjednoczonych
Rozwiązywanie w drodze współpracy międzynarodowej zagadnień międzynarodowych o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym i humanitarnym. Popieranie praw człowieka i podstawowych wolności. Wyższa Szkoła Celna

10 Zobowiązania członków ONZ
Wszyscy powinni wykonywać w dobrej wierze zobowiązania wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych. Uznawać suwerenną równość wszystkich członków. Rozstrzygać swe spory środkami pokojowymi. Powstrzymywać się w stosunkach międzynarodwych od groźby użycia siły lub użycia jej przeciwko całości terytorialnej lub niepodległości któregokolwiek państwa. Wyższa Szkoła Celna

11 Zobowiązania członków ONZ
Okazywać wszelką pomoc ONZ w każdej akcji podjętej zgodnie z Kartą NZ. Powstrzymywać się od udzielenia pomocy jakiemukolwiek państwu, przeciwko któremu ONZ zastosowała środki prewencyjne lub środki przymusu. Wyższa Szkoła Celna

12 Zobowiązania członków ONZ
Żadne postanowienia Karty nie upoważnia ONZ do ingerencji w sprawy, które z istoty swej należą do kompetencji wewnętrznych któregokolwiek państwa i nie zobowiązuje członków aby przekazywali takie sprawy do załatwienia w trybie przewidzianym przez Kartę. Wyższa Szkoła Celna

13 Członkostwo W czerwcu 1994 r. członkami ONZ były 194 państwa, obecnie 191 państw. Członkami pierwotnymi były państwa, które uczestniczyły w konferencji założycielskiej w San Francisco bądź uprzednio podpisały Deklarację Narodów Zjednoczonych oraz podpisały i ratyfikowały Kartę Narodów Zjednoczonych. Wyższa Szkoła Celna

14 Członkostwo Do ONZ może być przyjęte każde państwo miłujące pokój, które przyjmuje zobowiązania zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych i zdaniem ONZ jest zdolne i pragnie zobowiązania te wykonywać. Przyjęcie odbywa się w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego podjętej większością 1/2 głosów członków obecnych i głosujących na zlecenie Rady Bezpieczeństwa. Wyższa Szkoła Celna

15 Członkostwo Państwa tzw. „karłowate”: Andora, Watykan, Kiribati, Nauru, Toga i Tuvalu- ograniczona zdolność materialna do wykonywania zobowiązań finansowych. Status obserwatorów: Szwajcaria; Watykan; Organizacja Wyzwolenia Palestyny Wyższa Szkoła Celna

16 Utrata członkostwa Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa może zawiesić w prawach członków, państwo, przeciwko któremu Rada Bezpieczeństwa zastosowała środki prewencyjne lub środki przymusu, jak też wykluczyć z ONZ państwo, które systematycznie łamie zasady Karty Narodów Zjednoczonych, większością 2/3 głosów. Wyższa Szkoła Celna

17 Utrata członkostwa Państwo automatycznie traci prawo do glosowania z Zgromadzeniu Ogólnym, jeśli zalega ze spłatą składki za ostatnie 2 lata. Dotychczas nie było jeszcze ani jednego przypadku w zawieszeniu prawa członkowskich bądź wykluczenia. Wyższa Szkoła Celna

18 Utrata członkostwa 1979- decyzja Zgromadzenia Ogólnego o niedopuszczeniu do obrad RPA w związku z prowadzeniem polityki kolonialnej wobec Namibii. (przywrócono w 1994 r.) 1974 r.- państwa afrykańskie podjęły próbę wykluczenia RPA z ONZ za politykę apartheidu. Rada Bezpieczeństwa nie uchwaliła jednak odpowiedniego zalecenia na skutek weta państw zachodnich. Wyższa Szkoła Celna

19 Utrata członkostwa Karta Narodów Zjednoczonych nie przewiduje możliwości wystąpienia z ONZ. Styczeń 1965 r. Indonezja ogłosiła swe wystąpienie z ONZ-decyzja nie spotkała się ze sprzeciwem. Wrzesień 1966 r. Indonezja powiadomiła, że pragnie wrócić do ONZ. Zgromadzenie Ogólne na zasadzie konsensusu, uznało, iż Indonezja nie wystąpiła z ONZ, a jedynie przerwała z nią współpracę. Wyższa Szkoła Celna

20 Wyższa Szkoła Celna

21 Organy główne Wyższa Szkoła Celna

22 Organy główne Zgromadzenie Ogólne Rada Bezpieczeństwa
Rada Gospodarczo-Społeczna Rada Powiernicza Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Sekretariat Wyższa Szkoła Celna

23 Zgromadzenie Ogólne Reprezentanci wszystkich państw członkowskich (do 5)+doradcy i eksperci. Zazwyczaj obecni na sesji szefowie państw i rządów. W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzi 191 państw . Wyższa Szkoła Celna

24 Zgromadzenie Ogólne-kompetencje
Zajmuje się wszystkimi sprawami dotyczącymi ONZ. Decyduje o przyjęciu nowych członków, wykluczeniu. Wybiera członków niestałych Rady Bezpieczeństwa, członków Rady Gospodarczo-Społecznej, Rady Powierniczej, Sekretarza Generalnego (na zlecenie Rady Bezpieczeństwa), wspólnie z Radą Bezpieczeństwa sędziów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Wyższa Szkoła Celna

25 Zgromadzenie Ogólne-kompetencje
Otrzymuje roczne sprawozdania z działalności innych organów ONZ. Rozpatruje w/w raporty i formułuje odpowiednie zalecenia organom. Zatwierdza budżet ONZ. Ustala skalę składki członkowskiej dla poszczególnych państw. Sprawuje nadzór nad działalnością Sekretariatu. Wyższa Szkoła Celna

26 Zgromadzenie Ogólne-podejmowanie decyzji
Każdy członek dysponuje 1 głosem. W sprawach ważnych (utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa, wyboru członków innych organów ONZ, członkostwa w ONZ, budżet)- większość 2/3 oddanych głosów. W pozostałych sprawach- zwykła większość głosów, w praktyce 55 % rezolucji w Zgromadzeniu Ogólnym podejmowanych jest na zasadzie konsensusu. Wyższa Szkoła Celna

27 Zgromadzenie Ogólne-podejmowanie decyzji
Zalecenia Zgromadzenia mogą być adresowane do członka bądź organu ONZ. Zgromadzenie ogólne nie może uchwalić zaleceń dla Rady Bezpieczeństwa w sprawach które należą do jej wyłącznej kompetencji. Zgromadzenie Ogólne zbiera się raz w roku (trzeci wtorek września i zazwyczaj trwa do 22 grudnia)- sesja zwyczajna. Wyższa Szkoła Celna

28 Zgromadzenie Ogólne-podejmowanie decyzji
Zgromadzenie Ogólne może również zbierać się na nadzwyczajne sesje specjalne i sesje specjalne zwoływane przez Sekretarza Generalnego na żądanie Rady Bezpieczeństwa lub większości członków ONZ. Obradom Sesji Zgromadzenia przewodniczy przewodniczący oraz 17 jego zastępców. Przewodniczący jest wybierany spośród kandydatur przedstawianych kolejno przez poszczególne grupy regionów świata (Afryka, Azja, Europa Zachodnia, Wschodnia, Kraje Latynoamerykańskie, Zachodnia Półkula). Wyższa Szkoła Celna

29 Zgromadzenie Ogólne Zgromadzenie ma liczne organy pomocnicze:
Komitet główny: Polityczny Bezpieczeństwa Ekonomiczny Społeczny Humanitarny Administracyjno budżetowy Prawny Wyższa Szkoła Celna

30 Zgromadzenie Ogólne Komitet Ogólny (układa porządek dzienny sesji, przydziela głosy itp.) Komitet pełnomocnictw Komitet Specjalny ds. Operacji Pokojowych Komitet pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej itp. Wyższa Szkoła Celna

31 Rada Bezpieczeństwa 5 członków stałych- Chiny, Francja, USA, W. Brytania i Rosja. 10 członków niestałych, wybieranych na 2 lata przez Zgromadzenie Ogólne wg nast. klucza: 5 spośród państw Afryki i Azji 2 z Ameryki Łacińskiej 2 z Europy Zachodniej i innych państw 1 z Europy Wschodniej Dziesięciu członków niestałych RB w 2003 r. to: Angola (2004), Bułgaria (2003), Chile (2004), Gwinea (2003), Hiszpania (2004), Kamerun (2003), Meksyk (2003), Niemcy (2004), Pakistan (2004), Syria (2003). W nawiasie podano rok upływu kadencji kończącej się z dniem 31 grudnia . Wyższa Szkoła Celna

32 Rada Bezpieczeństwa Każdy członek posiada 1 przedstawiciela
Państwo może zostać zaproszone na obrady Rady, jeżeli sprawa dotyczy tego państwa Wyższa Szkoła Celna

33 Rada Bezpieczeństwa-kompetencje
Ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego Jest głównym organem systemu bezpieczeństwa zbiorowego: Zapobiega wszelkiego rodzaju zagrożeniom i naruszeniom pokoju, Podejmuje działania zmierzające do likwidacji naruszenia pokoju. Kompetencje do pokojowego załatwiania sporów (dobre usługi, pośrednictwo, pojednawstwo) Wyższa Szkoła Celna

34 Rada Bezpieczeństwa-kompetencje
Uchwala pod adresem stron w sporze zalecenia w jaki sposób rozstrzygnąć konflikt Wyłączne kompetencje do podejmowania zbiorowych środków- sankcji, których celem jest likwidacja zagrożenia lub naruszenia pokoju, sama ustala czy istniało takie zagrożenie czy nie. Wyższa Szkoła Celna

35 Rada Bezpieczeństwa-kompetencje
Sankcje mogą mieć charakter polityczny, gospodarczy, militarny. Karta NZ przewiduje zawarcie z członkami ONZ układów, na podstawie których państwa byłyby zobowiązane dostarczyć do dyspozycji ONZ na jej żądanie określonych kontyngentów wojskowych w celu zastosowania sankcji militarnych. Rola Komitetu Wojskowego. Wyższa Szkoła Celna

36 Rada Bezpieczeństwa-podejmowanie decyzji
Każdy przedstawiciel dysponuje 1 głosem Podjęcie uchwały w sprawach proceduralnych wymaga głosów 9 członków, wśród których powinny znajdować się glosy 5 stałych członków Wstrzymanie się od głosu stałego członka Rady nie uniemożliwia podjęcia uchwały. W przypadku rozpatrywania sporu między członkami Rady, strony będące w sporze powinny wstrzymać się od głosu. Każdy stały członek RB ma prawo veta. Wyższa Szkoła Celna

37 Rada Bezpieczeństwa-podejmowanie decyzji
Wiążący charakter dla wszystkich członków ONZ mają uchwały podejmowane w związku z zagrożeniem lub naruszeniem pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz dotyczące wewnętrznego funkcjonowania. W przypadku niewykonania Rada może zastosować sankcje, łącznie z gospodarczymi i militarnymi. Rada pełni soją funkcję w sposób ciągły -24 godziny/ dobę. Wyższa Szkoła Celna

38 Rada Gospodarczo-Społeczna
54 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na 3 lata wg nast. klucza: 14 Afryka 13 Europa Zachodnia 11 Azja 10 Ameryka Łacińska 6 Europa Wschodnia. Wyższa Szkoła Celna

39 Rada Gospodarczo-Społeczna
W 2003 roku w skład Rady wchodzą następujące państwa: Andora (2003), Argentyna (2003), Australia (2003), Azerbejdżan (2005), Benin (2005), Bhutan (2004), Brazylia (2003),Bułgaria (2004), Burundi (2004), Chile (2004), Chiny (2004), Ekwador (2005), Egipt (2003), Etiopia (2003), Finlandia (2004), Francja (2005), Ghana (2004), Grecja (2005), Gruzja (2003), Gwatemala (2004), Holandia (2003), Indie (2004), Iran (2003), Irlandia (2005), Jamajka (2005), Japonia (2005), Katar (2004), Kenia (2005), Kongo (2005), Republika Korei (2003), Kuba (2005), Libia (2004), Malezja (2005), Mozambik (2005), Nepal (2003), Niemcy (2005), Nigeria (2003), Nikaragua (2005), Pakistan (2003), Peru (2003), Afryka Południowa (2003), Portugalia (2004), Federacja Rosyjska (2004), Rumunia (2003), Salwador (2004), Arabia Saudyjska (2005), Senegal (2005), Szwecja (2004), Uganda (2003), Ukraina (2004), Wielka Brytania (2004), Włochy (2003), Stany Zjednoczone (2003) i Zimbabwe (2004). Wyższa Szkoła Celna

40 Rada Gospodarczo-Społeczna
Co roku zmienia się 1/3 składu Stali członkowie Rady Bezpieczeństwa faktycznie są również stałymi członkami Rady Gospodarczo-Społecznej, gdyż po upływie swej kadencji są ponownie wybierani. Wyższa Szkoła Celna

41 Rada Gospodarczo-Społeczna- kompetencje
Rozwijanie międzynarodowej współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej, kulturalnej, oświaty zdrowia oraz przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności. Omawianie aktualnych problemów w tych dziedzinach i uchwalenie odpowiednich zaleceń pod adresem Zgromadzenia Ogólnego, jej organizacji wyspecjalizowanych oraz członków ONZ. Wyższa Szkoła Celna

42 Rada Gospodarczo-Społeczna- kompetencje
Opracowywanie międzynarodowych konwencji i przedstawianie ich Zgromadzeniu do aprobaty. Zwołuje konferencje międzynarodowe. Koordynuje działalność organizacji wyspecjalizowanych. Wyższa Szkoła Celna

43 Rada Gospodarczo-Społeczna- podejmowanie decyzji
Każdy członek Rady dysponuje 1 głosem Podjęcie uchwały wymaga większości głosów oddanych Uchwały w sprawach nieproceduralnych mają charakter niewiążących zaleceń Zbiera się 2 razy w roku na sesje zwyczajne Wyższa Szkoła Celna

44 Rada Gospodarczo-Społeczna
Ma kilka rodzajów organów pomocniczych (komisje funkcjonalne: Statystyczna, Ludności), komitety: Programów i Koordynacji, Organizacji Pozarządowych itp.). Wyższa Szkoła Celna

45 Rada powiernicza Zadaniem Rady było sprawowanie nadzoru nad systemem powierniczym ONZ. Pierwotnie obejmował on 11 terytoriów, które stopniowo uzyskiwały niepodległość. Wszyscy stali członkowie RB (Chiny, Francja, Federacja Rosyjska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone) wchodzą w skład Rady Powierniczej (RP). Wraz z uzyskaniem niepodległości przez Palau, ostatniego Terytorium Powierniczego Narodów Zjednoczonych, RP zawiesiła formalnie swą działalność z dniem 1 listopada 1994 r. Rada Powiernicza wniosła poprawki do zasad proceduralnych, znosząc zobowiązanie odbywania corocznych posiedzeń i postanawiając zwoływać spotkania w razie potrzeby, na podstawie decyzji Rady, jej prezesa lub większości członków, a także decyzją Zgromadzenia Ogólnego lub Rady Bezpieczeństwa. Wyższa Szkoła Celna

46 Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
Państwa nie będące członkami ONZ mogą być stronami statusu MTS. Skład: 15 sędziów (z Polski sędzią był B. Winiarski, a był nim M.Lachs. Sędziowie wybierani z listy osób wyznaczone przez grupy narodowe bezwzględną większością głosów przez Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa w głosowaniach przeprowadzonych w każdym z tych organów odrębnie. Sędziowie wybierani przy zachowaniu sprawiedliwości geograficznej. Wyższa Szkoła Celna

47 Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
W 2003 r. urzędy sędziowskie piastują: Awn Shawkat Al-Khasawneh (Jordania) (2009); Nabil Elaraby (Egipt) (2006); Thomas Buergenthal (Stany Zjednoczone) (2006); Carl - August Fleischhauer (Niemcy) (2003) ; Gilbert Guillaume (Francja) (2009); Geza Herczegh (Węgry) (2003); Rosalyn Higgins (Wielka Brytania) (2009); Shi Jiuyong (Chiny) (2003); Pieter H. Kooijmans (Holandia) (2006); Abdul G. Koroma (Sierra Leone) (2003); Raymond Ranjeva (Madagaskar) (2009); Jose Francisco Rezek (Brazylia) (2006); i Vladlen S. Vereshchetin (Federacja Rosyjska) (2006). Wyższa Szkoła Celna

48 Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
W MTS nie może zasiadać 2 sędziów z tego samego państwa. Kadencja sędziego 9 lat, może być wybrany ponownie. Co 3 lata zmienia się 1/3 składu. Pracami MTS kieruje Prezes i Wiceprezes, wybierani przez jego członków na 3 lata. Państwo strona w sporze może wyznaczyć sędziego ad hoc jeżeli w skaldzie MTS nie ma sędziego mającego obywatelstwo takiego państwa. Wyższa Szkoła Celna

49 Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości-kompetencje
Rozpatruje spory między państwami, jeżeli zostały one mu przekazane za zgodą wszystkich stron sporu. MTS podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równego podziału głosów glos Prezesa jest decydujący. Wyroki są wiążące i nie ma od nich apelacji. MTS wydaje również opinie w kwestach prawnych dla Zgromadzenia Ogólnego i Rady Bezpieczeństwa, a także innym organom ONZ. Wyższa Szkoła Celna

50 Sekretariat Skalda się z Sekretarza Generalnego oraz personelu.
Sekretarz wybierany jest przez Zgromadzenie Ogólne zwykłą większością głosów na zalecenie Rady Bezpieczeństwa, którego podjęcie wymaga jednomyślności wielkich mocarstw. Kadencja trwa 5 lat, może być wybrany ponownie. Wyższa Szkoła Celna

51 Sekretarz Generalny-kompetencje
Mianuje personel ONZ przy uwzględnieniu sprawiedliwej reprezentacji geograficznej. Składa sprawozdania Zgromadzeniu Ogólnemu z działalności Sekretariatu. Bierze udział w głównych posiedzeniach organów ONZ (z wyjątkiem MTS) Podstawę Sekretariatu stanowią biura i departamenty z siedzibą w Nowym Jorku (United Nations Plaza) W skład Sekretariatu wchodzi również: Europejskie Biuro ONZ w Genewie; Sekretariaty regionalne komisji gospodarczej Ośrodki informacyjne ONZ w kilkudziesięciu krajach. Wyższa Szkoła Celna

52 Sekretariat-kompetencje
Pełni funkcje administracyjno-wykonawcze. Przygotowuje porządek dzienny i materiały sesji organów ONZ. Zwołuje sesje ONZ. Zapewnia personel do ich obsługi. Publikuje dokumenty organizacji. Przeprowadza badania i przygotowuje projekty decyzji innych organów. Opracowuje projekty budżetu. Zbiera składki. Rejestruje umowy międzynarodowe. Wyższa Szkoła Celna

53 Agencje specjalne Większość z nich nosi nazwę organów pomocniczych.
Różnica między Agencjami a organami polega na tym, że Agencje posiadają dużą autonomię. Powoływane przez Zgromadzenie Ogólne, które określa ich cel, strukturę i program działania. Kontrolę nad ich działalnością sprawuje Zgromadzenie Ogólne. Wszystkie Agencje prowadzą zazwyczaj działalność operacyjną. Finansowane są zazwyczaj ze środków własnych. Wyższa Szkoła Celna

54 Agencje specjalne- przykłady
Fundusz ONZ Pomocy Dzieciom- UNICEF-opieka nad matką i dzieckiem; Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców- UNHCR; Program ONZ do Spraw Rozwoju- UNDP- pomoc techniczna dla państw; Program ONZ Ochrony Środowiska- UNEP; Wyższa Szkoła Celna

55 Agencje specjalne- przykłady
UNDP tworzy w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych globalną sieć na rzecz rozwoju, promując zmiany na lepsze i umożliwiając krajom wymianę doświadczeń, wiedzy i zasobów, które mają pomóc mieszkańcom globu w tworzeniu lepszego świata. Jesteśmy obecni w 166 krajach, współpracujemy z ich przedstawicielami nad rozwiązaniem problemów rozwojowych tak na narodowym jak i globalnym poziomie. Oferujemy doświadczenia nasze i naszych globalnych partnerów do tworzenia korzystnych lokalnych warunków dla rozwoju człowieka. Wyższa Szkoła Celna

56 Agencje specjalne- przykłady
UNIDO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego z siedzibą w Wiedniu, jako wyspecjalizowana organizacja działająca w ramach systemu ONZ, wspiera procesy industrializacji i pomaga krajom rozwijającym się oraz krajom znajdującym się w okresie transformacji gospodarczej w uzyskaniu należnego miejsca w coraz bardziej zglobalizowanej gospodarce światowej. Wyższa Szkoła Celna

57 Agencje specjalne- przykłady
UNICEF-jego głównym celem statutowym, podobnie jak innych Komitetów, jest reprezentowanie interesów dzieci wobec władz i społeczeństwa oraz gromadzenie funduszy na działalność UNICEF w krajach rozwijających się.  Wyższa Szkoła Celna

58 Agencje specjalne- przykłady
Polska jest krajem członkowskim Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od początku jej istnienia, to jest od 7 kwietnia 1948 r. Od tamtej pory 7 kwietnia obchodzi się na całym świecie jako Światowy Dzień Zdrowia. Główna siedziba Organizacji znajduje się w Genewie. Biuro Łącznika utworzone zostało w lipcu 1992 r. Jest ono integralną częścią Biura Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy (WHO EURO) z siedzibą w Kopenhadze. Działalność Organizacji w Polsce opiera się na istniejącej sieci ośrodków współpracy (Collaborating Centres, Counterparts i Focal Points), koordynowanych przez Biuro Łącznika WHO (Liaison Office) i wspieranych przez nie poprzez świadczenie pomocy technicznej. Wyższa Szkoła Celna

59 Agencje specjalne- przykłady
Głównym zadanie Banku Światowego jest zwalczanie biedy i bezrobocia oraz polepszanie standardu życia ludzi. Organizacja ta udziela pożyczek, prowadzi doradztwo, pomoc techniczną, prawną. Polska jest jednym z członków założycielskich Banku Światowego. W 1950 r. wystąpiliśmy z tej organizacji jednak powróciliśmy ponownie w 1986 r. Wyższa Szkoła Celna

60 Polska w ONZ Konferencja w San Francisco.
Główne etapy obecności i działalności Polski w ONZ. Lata 1989-obecnie Wyższa Szkoła Celna

61 Wkład Polski w rozwój prawa międzynarodowego.
Komisja Prawa Międzynarodowego ONZ. Komisja Praw Człowieka. Komisja ds. Zapobiegania Przestępczości i Wymiaru Sprawiedliwości. Wyższa Szkoła Celna

62 Inicjatywy pokojowe na forum ONZ
Komisja Energii Atomowej. Komisja Zbrojeń Konwencjonalnych. Komitet ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej. Inicjatywy utworzenia stref bezatomowych. Członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa. Wyższa Szkoła Celna

63 Udział Polski w misjach pokojowych ONZ
Doraźne Siły Zbrojne ONZ. Kontyngenty wojskowe. Współpraca ONZ, NATO i Unii Europejskiej w zakresie misji pokojowych. Wyższa Szkoła Celna

64 Misje Pokojowe ONZ Misje trwające:
1. Afryka:     MINURSO   UNAMSIL   MONUC   UNMEE   MINUCI 2. Azja:     UNMOGIP   UNMISET   UNAMA 3. Bliski Wschód:     UNTSO   UNDOF   UNIFIL   UNIKOM 4. Europa:     UNFICYP   UNOMIG   UNMIK Wyższa Szkoła Celna

65 Udział Polski we współpracy wielostronnej w dziedzinie gospodarki i spraw społecznych
Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ. Europejska Komisja Gospodarcza ONZ. Pomoc techniczna na rzecz rozwoju Polski. Program stypendialny. Program pomocy doradczej „Umbrella”. Wyższa Szkoła Celna


Pobierz ppt "Organizacja Narodów Zjednoczonych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google