Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Czasowniki modalne The modal verbs część II

3 Umiejętności, zdolności Can, could

4 She can understand what others feel. Ona potrafi zrozumieć co inni czują. I can hear you very well. Słyszę ciebie bardzo dobrze. I cant defeat Jack at dart. He is the best. Nie potrafię pokonać Jacka w rzutki.

5 Could you walk on your hands in your childhood? Czy potrafiłeś chodzić na rękach w dzieciństwie? My grandpa could speak three languages fluently. Mój dziadek mówił płynnie trzema językami. When I was 5 I couldnt swim. Kiedy miałem pięć lat nie potrafiłem pływać.

6 Przymus, obowiązek, konieczność, Must Have to Need to Need doing something

7 Must przymus wewnętrzny (muszę, bo sam chcę) obowiązek, zasady, nieuchronność You must have an ID to enter this zone. (zasada) Musisz mieć legitymację aby wejść do tej strefy. I must go home now. Muszę iść już do domu (sam tego chcę/mam coś do zrobienia). I must go to the toilet. Muszę pójść do toalety. I must stop smoking. Muszę przestać palić (sam chcę). Wrong doing must bring punishment! Przestępstwo musi prowadzić do kary.

8 HAVE TO PRZYMUS ZEWNĘTNY (MUSZĘ, BO KTOŚ MI KAŻE) I have to go home now. Musze iść już do domu (rodzice mi kazali wcześniej wrócić). Each employee has to be at the meeting by 11:00. Każdy pracownik musi być na spotkaniu do 11-stej. Do you have to wash up after the meals? Czy musisz zmywać po posiłkach? I had to stay alone at home that day. Musiałam zostać w domu tej nocy

9 Need to need doing something potrzeba/konieczność I need to have some extra English classes. Istnieje potrzeba /konieczne jest abym pobierał dodatkowe lekcje j.angielskiego. He needs to put on weight. On musi/to jest konieczne aby on przybrał ana wadze. My hair is too long. It needs cutting. Moje włosy są za długie. Wymagają ścięcia. I needed to work hard for the living. Musiałem pracować/to było konieczne abym pracował na życie.

10 Brak przymusu, dobrowolność Dont have to, dont need to, neednt

11 Dont have to I don't have to study, becasue I know everything. Nie muszę się uczyć, ponieważ wiem wszystko. She comes from an affluent family so she doesn't have to work. Ona pochodzi z zamożnej rodziny, więc nie musi pracować. These trousers werent dirty. You didnt have to wash them. Te spodnie nie były brudne. Nie musiałaś ich prać.

12 dont need to neednt (dana czynność nie musi być wykonana i nie jest) neednt have + III f czasownika (dana czynność została wykonana, choć nie musiała) My grandma doesnt need to wear glasses. Her eyesight isnt poor. Moja babcia nie potrzebuje nosić okularów. Jej wzrok nie jest słaby. There is plenty of food in the fridge. You neednt do any shopping. W lodówce jest mnóstwo jedzenia. Nie musisz niczego kupować. [ i nie kupujesz] There is plenty of food in the fridge. You neednt have spent so much money (but you have). W lodówce jest mnóstwo jedzenia. Nie musiałeś wydawać tylu pieniędzy. [ale wydałeś]. I didnt need to go to hospital. I didnt suffer serious injuries. (and I didnt go) Nie było potrzeby abym jechał do szpitala. Nie miałem poważnych obrażeń.

13 Rady, powinności, sugestie, rekomendacje Should, Ought to, Oughtnt to Would (sugestia)

14 Should/ought to You look hungry. You ought to eat something. Wyglądasz na głodnego. Powinieneś coś zjeść. I failed my exam. I should have studied harder. Oblałem egzamin. Powinienem był się więcej uczyć. Children should cross the road with their parents. Dzieci powinny przechodzić przez ulicę ze swoimi rodzicami. You ought to have postponed your trip. Powinieneś był przełożyć swoją wycieczkę. Should I stay or should I go? Czy powinnam pójść czy zostać?

15 shouldnt, oughtnt to rady, krytyka You shouldnt wash greasy kitchen vessels with cold water. Nie powinieneś myć tłustych naczyń zimną wodą. Pedestrians oughtnt to cross the road on the red light. Piesi nie powinni przechodzić na drugą strone ulicy na czerwonym świetle. You shouldnt have travelled without a valid ticket. Nie powinieneś był podróżować bez ważnego biletu. You oughtnt to have talked back to your parents. Nie powinieneś był pyskować swoim rodzicom.

16 Would sugestie, rady, krytyka I would do this if I were you. Zrobiłbym to gdybym był tobą. I would have done it if I'd been you. Zrobiłbym to (wtedy) gdybym był (wtedy) tobą. I wouldn't have talked to him if I'd been you. Nie rozmawiałąbym z nim (wtedy) gdybym była (wtedy) tobą. He is so greedy. I wouldnt borrow anything from him. On jest taki zachłanny. Nie pożyczałabym od niego nic.

17 zezwolenie Can May

18 Can I can stay at the party until midnight. Mogę zostać na imprezie do północy. Can you take your mobile phone to school? Czy możesz zabierać swój telefon komórkowy do szkoły She could wear make-up to school in her teens. Ona mogła nosić makijaż do szkoły kiedy byłą nastolatką. Could your parents stay at home alone in their childhood ? Czy twoi rodzice mogli zostawać sami w domu w dzieciństwie?

19 May (formalne zezwolenie) You may leave it here if you wish. Możesz wyjść jeśli chcesz. You may use dictionaries during the exam. Możecie używać słownika podzcas egzaminu. You may borrow more than 3 books at once. Możesz wypożyczyć więcej niż 3 książki na raz. I may stay only until midnight. Mogę zostać tylko do północy.

20 Can, Could, May (Can mniej formalne) Prośby Pytania o pozwolenie Wyrażenia grzecznościowe

21 May I have a look at your paper? Czy mógłbym zerknąć na twoją pracę? May I borrow some money? Czy mógłbym pożyczyća trochę pieniedzy? Could you tell me where she is? Czy mógłbyś mi powiedzieć gdzie nona jest? Can you help me? Czy możesz mi pomóc?

22 zakaz Mustnt May not Cant

23 You mustnt (must not) use mobile phones in a church. Nie wolno używać telefonów komórkowych w kościele. You mustnt leave the house without my permission. Nie wolno ci opuszczać domu bez mojego pozwolenia. You may not speak during this exam. Nie wolno rozmawiać podczas egzaminu.

24 You may not enter the cave without a helmet. Nie wolno tobie wchodzić do jaskini bez kasku. You cant tresspass on that area. Its a private property. Nie wolno tobie wkraczać na ten teren. To jest własność prywatna. I couldnt smoke and drink alcohol when I was your age. Nie mogłem palić i pić alkoholu kiedy byłem w twoim wieku.

25 Czasowniki modalne a strona bierna Czasownik Modalny+ be + III forma czasownika

26 Michael may be given a promotion. Michael może awansować (dostać awans). This door musn't be opened by unauthorized personnel. Tych drzwi nie wolno otwierać nieupoważnionym osobom. (nie mogą być otwierane) This painting is so valuable. It must be kept in some safe. Ten obraz jest tak cenny, że powinien być trzymany w jakimś sejfie. My TV can't be repaired any more. It's completly damaged. Mój telewizor nie może już być naprawiony. Jest kompletnie zniszczony.

27 Strona bierna w czasie przeszłym Czasownik modalny + Have been + III forma czasownika

28 I couldn't find the key all day. You know it should have been put on its place. Nie mogłem zaleźć klucza przez cały dzień. Wiesz, że powinien był być odłożony na miejsce. This essay could have been written much better. Ten esej mógł być napisany dużo lepiej. She didnt answer to my text message. Her mobile might have been discharged. Your essays cant have been mistaken. They were all signed. Wasze prace nie mogły zostać pomylone. Wszystkie były podpisane.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google