Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Strona Bierna Czasowniki modalne

3 Podstawowe Czasowniki modalne Can- pozwolenie, umiejętność (mogę, potrafię) Could- prawdopodobieństwo (mógłbym) May- prawdopodobieństwo 50 % (być może) Might- prawdopodobieństwo 30 % ( być może) Will- przyszłość (będę, zrobię etc.) Would- hipotetyczna przyszłość ( Gdyby nie było wojen dzieci byłyby szczęśliwsze.) Should- powinność (powinienem) Must- przymus (muszę) Have to- przymus (muszę) Ought to- powinność (powinienem) Shall- nakaz, obligacja (Prawa dzieci mają być przestrzegane.) Need to- potrzeba (muszę)

4 Czasowniki modalne Podstawowe informacje To szczególny rodzaj czasowników posiłkowych (auxiliary verbs). Wyrażają przymus, radę lub prawdopodobieństwo. W zdaniu występują zawsze przed bezokolicznikiem (infinitive) przykład I must go home now. Muszę iść do domu teraz. W czasie przeszłym po czasowniku modalnym występuje bezokolicznik czasu perfect (perfect infinitive)- have + III forma czasownika przykład During the World War II children must have fought for freedom. Podczas 2-giej Wojny Światowej dzieci musiały walczyć o wolnosc.

5 Czasowniki Modalne strona bierna Zdania z czasownikami modalnymi mają inną konstrukcję strony biernej niż pozostałe zdania (bez czasowników modalnych). Zdanie z czasownikiem modalnym w stronie biernej konstruujemy przy użyciu bezokolicznika strony biernej (passive infinitive) Bezokolicznik strony biernej to: (to) be+ III forma czasownika W przypadku czasowników modalnych passive infinitive występuje bez przyimka TO. (wyjątki- need to, ought to) Przykład Strona czynna Adults should respect childrens rights. Dorośli powinni szanować prawa dzieci. Strona bierna Childrens rights should be respected. Prawa dzieci powinny być szanowane.

6 Czasowniki modalne strona bierna czas przeszły Aby utworzyć stronę bierną z casownikiem modalnym w czasie przeszłym, po czasowniku modalnym stosujemy czas przeszły bezokolicznika strony biernej (past passive infinitive) Past Passive infinitive to: have been + III forma czasownika przykład Strona czynna The world leaders should have signed the childrens rights convention much earlier. Liderzy światowi powinni byli podpisać konwencję praw dziecka o wiele wcześniej. Strona bierna Childrens rights convention should have been signed much earlier. Konwencja praw dziecka powinna była być podpisan ao wiele wcześniej.

7 Inne czasowniki/wyrażenia, po których stosujemy bezokolicznik strony biernej (passive infinitive) Want Like Wish Expect start There is … Going to przykłady Children wish to be treated well. Dzieci pragną być dobrze traktowane. There is much work to be done in the area of childrens rights protection. Sporo pracy musi być wykonane w zakresie ochrony praw dziecka.

8 konstrukcja passive infinitive

9 podmiot Children modalny/inne wyrażenie must be respected passive infinitive/ past passive infinitive Childrencouldnt have been educated dopełnienie in war times. Childrens rights start to be exploited.Childrendont want to be discussed in developing countries. every day.

10 Childrens rights strona bierna passive infinitive przykłady

11 Childrens rights A child is any human being below the age of eighteen years. According to Cornell University a child is a person, not a subperson, and the parent has absolute interest and possession of the child. Children's rights are the perceived human rights of children with particular attention to the rights of special protection and care afforded to the young.

12 Children cant be deprived of the right of associating with biological parents. Dzieci nie mogą być pozbawione prawa do tworzenia więzi z biologicznymi rodzicami. Their basic human needs for food, water and shelter must be met. Ich podstawowe potrzeby jedzenia, wody i schronienia muszą być zaspakajane. Before the Universal Declaration of Human Rights in 1948, the childrens right to education cant have been guaranteed. Przed Powszechną Deklaracją Praw Człowieka w 1948 roku, prawo dzieci do edukacji na pewno nie mogło być zapewnione.

13 The access to Healthcare and State Education should be provided to each child. Dostęp do służby zdrowia i państwowej edukacji powinien być zapewniony każdemu dziecku. Criminal laws appropriate for the age and development of the child ought to be applied. Prawo karne odpowiednie do wieku i rozwoju dziecka powinno być stosowane. Until the 1st Declaration on Childrens rights in 1919, childrens rights didnt have to be obeyed because there were no childrens rights regulations. Do czasu 1-szej Deklaracji Praw Dziecka w 1919 roku, prawa dzieci nie musiały być przestrzegane, ponieważ nie było żadnych przepisów o prawach dziecka.

14 The childrens right for love, care, fun may not have been respected before The 1st and 2nd World War. Prawa dzieci do miłości, opieki i zabawy najprawdopodobniej nie były szanowane przed 1szą i 2-gą Wojną Światową. The issue of the childrens rights ought to be have been discussed much earlier in the UN organizations. Temat praw dziecka powinien być przedyskutowany o wiele wcześniej w organizacjach ONZ. Child abuse and child sexual exploitation, child poverty, lack of educational opportunities, and child labor oughtnt to be accepted by society. Znęcanie się nad dziećmi, wykorzystywanie seksualne dzieci, bieda, brak możliwości edukacyjnych oraz praca zarobkowa dzieci nie powinny być akceptowane przez społeczeństwo.

15 Some people believe that the right of adequate standard of living doesnt have to be guaranteed to children. Niektórzy ludzie sądzą, że prawo do odpowiedniego standardu życia nie musi być zapewnione dzieciom. Children need to be treated as children. This means that they have right for adequate housing, schooling and playing. Dzieci muszą być traktowane jak dzieci. Oznacza to, że mają one prawo do odpowiednich warunków do mieszkania, nauki i zabawy. Children wish to be protected from abuse, neglect, exploitation and discrimination. Dzieci pragną być chronione od znęcania się nad nimi, zaniedbywania ich, wykorzystywania i dyskryminowania.

16 The juvenile incarceration and death penalty for children is expected to be abolished in all corners of the world. Oczekuje się, że więzienie młodocianych i kara śmierci dla dzieci będą zniesione we wszystkich zakątkach świata. It is hoped that adults will be severely punished for military recruitment of children. Oczekuje się, że dorośli będą surowo karani za pobór dzieci do wojska. Childrens rights are started to be promoted at schools and in international campaigns. Prawa dzieci zaczynają być promowane w szkołach i międzynarodowych kampaniach.

17 Child labor, abandoned children, refugees, street children and corporal punishment are the issues which are going to be thoroughly examined by The Human Rights Watch. Praca zarobkowa dzieci, porzucone dzieci, uchodźcy, dzieci ulicy i kara cielesna to tematy, które zamierzają być wnikliwie zbadane przez Straż Praw Człowieka. According to UNICEF Children rights must be based on respect for their dignity and worth of each individual, regardless of race, gender, language, religion, opinions, origins and wealth. Według organizacji UNICEF prawa dzieci muszą być oparte na szacunku dla ich godności i wartości każdej jednostki niezależnie od rasy, płci, języka, religii, opinii, pochodzenia i majątku.

18 There were six core principles to be included in the UN Convention: non-discrimination; devotion to the best interests of the child; the right to life, survival and development; and respect for the views of the child. Było 6 kluczowych zasad, które zostały załączone do Konwencji ONZ: niedyskryminacja, poświęcenie się dla dobra dziecka, prawo do życia, przetrwanie i rozwój, szacunek dla poglądów dziecka. According to every right spelled out in the UN Convention, the human dignity and harmonious development of every child shall be guaranteed. Zgodnie z każdym prawem ujętym w Konwencji ONZ, ludzka godność i harmonijny rozwój każdego dziecka ma być zapewniony. Children dont want the UN Convention to be violated. Dzieci nie chcą aby Konwencja ONZ była łamana.

19 If the UN Childrens Rights Convention were put into practice, children all over the world would be treated with dignity. Gdyby Konwencja ONZ o Prawach Dzieci była stosowana w praktyce, dzieci na całym świecie byłyby traktowane z godnością.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google