Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Czasowniki modalne The modal verbs część I

3 Podstawowe Informacje

4 Czasowniki modalne stanowią specyficzny rodzaj czasowników posiłkowych zwanych po angielsku auxilary verbs. Umieszczane są przed bezokolicznikami w celu wyrażenia różnych aspektów danego czasownika, takich jak: prawdopodobieństwo, możliwość, wątpliwość, pewność umiejętności, zdolność przymus, obligacja, obowiązek potrzeba, konieczność pozwolenie zakaz rada, sugestia uprzejme prośby, pytanie o pozwolenie Przykład Don’t believe him. He may tell lies. Nie wierz mu. On może kłamać.

5 Czasowniki modalne zestawienie
CAN prawdopodobieństwo (możliwe,że) umiejętność (potrafię) zezwolenie (mogę) COULD prawdopodobieństwo (możliwe, że) CAN’T prawdopodobieństwo (niemożliwe,że; na pewno nie) brak umiejętności ( nie potrafię) brak zezwolenia ( nie mogę) COULDN’T prawdopodobienstwo (niemożliwe,że; na pewno nie)

6 MUST przymus wewn. (muszę) prawdopodobieństwo (na pewno) MUSTN’T zakaz ( nie wolno) MAY prawdopodobieństwo 50% (możliwe,że) zezwolenie (mogę) uprzejma prośba (May I… (czy mógłbym…) MIGHT prawdopodobieństwo 30% (możliwe, że)

7 HAVE TO przymus zewnętrzny (muszę) DON’T HAVE TO (DOESN’T HAVE TO) brak przymusu (nie muszę) NEED TO potrzeba, konieczność (muszę, potrzebuję) DON’T NEED TO (DOESN’T NEED TO) brak potrzeby, konieczności (nie muszę, nie potrzebuję) NEEDN’T brak potrzeby, konieczności (nie muszę)

8 SHOULD rada, powinność, sugestia (powinienem) SHOULDN’T sugestia, krytyka (nie powinieneś) OUGHT TO rada, sugestia, powinność (powinienem) OUGHTN’T TO sugestia, krytyka ( nie powinieneś) WOULD sugestia ( np. I would go… -poszedłbym… WOULDN’T sugestia, krytyka (np. I wouldn’t do it- nie zrobiłbym tego)

9 Czasowniki modalne Czas przeszły

10 MIGHT, MIGHT NOT (II okres warunkowy) DON’T HAVE TO , DOESN’T HAVE TO
Czas teraźniejszy Czas przeszły CAN, CAN’T (umiejętność) COULD, COULDN’T MAY, MAY NOT MIGHT, MIGHT NOT (II okres warunkowy) HAVE TO HAD TO DON’T HAVE TO , DOESN’T HAVE TO DIDN’T HAVE TO NEED TO NEEDED TO DIDN’T NEED TO (nie było konieczności, a więc dana czynność nie została wykonana) DON’T NEED TO

11 Forma przeszła pozostałych czasowników modalnych czasownik modalny + have + III forma czasownika
Czas teraźniejszy Czas przeszły CAN (prawdopodobieństwo) CAN HAVE + III forma czasown. COULD (prawdopodobieństwo) COULD HAVE + III forma czasown. MAY (prawdopodobieństwo) MAY HAVE + III forma czasown. MIGHT (prawdopodobieństwo) MIGHT HAVE + III forma czasown. SHOULD HAVE + III forma czasown. SHOULD OUGHT TO OUGHT TO HAVE + III forma czasown. WOULD WOULD HAVE + III forma czasown. NEED NEED HAVE + III forma czasown. NEEDN’T NEEDN’T HAVE + III f. czasown. (nie było konieczności, lecz dana czynność zostało wykonana)

12 Konstrukcja zdania twierdzące i przeczące
bezokolicznik dopełnienie osoba czasownik modalny win the tournament. She may must have seen He her. You don’t have to do it. I couldn’t have done it earlier. We didn’t need to take that course.

13 Konstrukcja zdania pytające- inwersja
Czasownik modalny osoba bezokolicznik dopełnienie May I leave now? Could he drive when he was a child? Should I talk to him? Would you have helped him at that time?

14 Konstrukcja komentarz
Po czasowniku modalnym stosujemy czasownik bez przedimka „TO” Wyjątkiem jest czasownik modalny „OUGHT TO” Czasowniki modalne nigdy nie kończą się na „-s” w 3 osobie liczby pojedynczej. Wyjątki: (have to – has to, need-needs, do you have to- does he/she/it have to, I don’t have to- he/she/it doesn’t have to). Te czasowniki modalne, które są wyjątkami odmieniają się jak normalne czasowniki. Do tworzenia pytań stosujemy inwersję. W czasie przeszłym zastępujemy czasowniki modalne innymi czasownikami lub stosujemy konstrukcję: czasownik modalny + HAVE + III forma czasownika. Przeczenie tworzymy poprzez dodanie do czasownika modalnego „NOT”.

15 WILL, CAN, COULD, MAY, MIGHT, MUST
Prawdopodobieństwo WILL, CAN, COULD, MAY, MIGHT, MUST

16 WILL, WON’T 100% pewności , że określony fakt jest prawdą.
As you already know, I will be your new English teacher. Jak już wiecie, będę waszym nowym nauczycielem od j.angielskiego. He won’t fail the chemistry exam. On nie obleje egzaminu z chemii. Will he continue studying science? Czy on będzie kontynuował studiowanie nauk ścisłych.

17 CAN- istnieje możliwość, że określony fakt jest prawdą lub będzie miał miejsce COULD sugestie lub mniejszy stopień prawdopodobieństwa niż CAN The weather is fine, but it can change later. Pogoda jest ładna, ale może się zmienić. We can see the sea from our bedroom window. Możemy zobaczyć morze z okna naszej sypialni. It’s such a nice day. We could go for a walk. (sugestia) Jest taki piękny dzień. Moglibyśmy pójść na spacer.

18 Somebody is knocking on the door. It could be a postman.
Ktoś puka do drzwi. To może być listonosz/ Możliwe,że to listonosz. I’m really hungry. I could eat a horse. Jestem naprawdę głodny. Mógłbym zjeść „konia z kopytami”. Mark had a car accident. Fortunately he’s all right but he could have killed himself. Mark miał wypadek smochodowy. Na szczęście nic mu nie jest, ale mógł się zabić. I feel awful today. I think I could have caught a cold. Czuję się dziś okropnie. Myślę, że mogłem złapać przeziębienie/ Możliwe, że złapałem przeziębienie.

19 MAY- 50% prawdopodobieństwa, że określony fakt jest prawdą lub będzie miał miejsce MIGHT (30%)- mniejsze prawdopodobieństwo niż MAY Don't go there, you might fall down! Nie idź tam, możesz spaść. I wonder why Kasia didn’t answer the phone. She may have been out. Zastanawiam się dlaczego Kasia nie odebrała telefonu. Może gdzieś wyszła. It may snow later today. Może dziś później padać śnieg./Możliwe,że dziś będzie póżniej padać śnieg. I’ve lost my wallet. I might have dropped it in the street. Zgubiłem swój portfel. Możliwe, że upuściłem go na ulicy.

20 MAY NOT -50% prawdopodobieństwa, że określony fakt nie jest prawdą lub nie będzie miał miejsca MIGHT NOT(30%)- mniejszy stopień prawdopodobieństwa niż MAY Tell her. She may not know about it. Powiedz jej. Możliwe, że ona o tym nie wie. Don’t wait for me. I might not (mightn’t) have time to go to with you. Nie czekajcie na mnie. Możliwe, że nie będę miał czasu aby pójść z wami. Why didn’t she come? She may not have been feeling well recently. Dlaczego ona nie przyszła? Możliwe, że nie czuła sięostatnio dobrze. Why aren’t they going on holidays? They may not have enough money. Dlaczego oni nie wyjeżdzają na wakacje? Możliwe,że nie mają dość pieniędzy.

21 MUST 99% prawdopodobieństwa, że określony fakt jest prawdą lub będzie miał miejsce
It is still dark, it must be very early. Jest nadal ciemno, na pewno jest bardzo wcześnie (musi być jeszcze wcześnie). All good things must come to an end. Wszystko co dobre musi się skończyć (na pewno się kończy). You look tired. You must have been working all day long. Wyglądasz na zmęczonego. Na pewno pracowałeś cały dzień. I wonder why was he so angry. He must have fallen out with his girlfriend. Zastanawiam się dlaczego on jest taki wściekły. On na pewno pokłócił się ze swoją dziewczyną.

22 CAN’T, COULDN’T (na pewno nie) 95% PRAWDOPODOBIEŃSTWA, ŻE COŚ NIE JEST MOŻLIWE LUB NIE JEST PRAWDĄ
Jack can’t have the key. I've got it. Jack nie może mieć klucza/ na pewno nie ma klucza. Ja go mam. The students couldn’t have understood me. They read the wrong article. Uczniowie nie mogli mnie zrozumieć/ na pewno mnie nie zrozumieli. Przeczytali niewłaściwy artykuł. There is somebody at the door. It couldn’t be Angela. Ktoś jest u drzwi. To nie może być/to na pewno nie jest Angela. You can’t have seen me that day as I was in London. Nie mogłeś mnie widzieć/ na pewno mnie nie widziałeś tego dnia, bo byłam w Londynie.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google