Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Excel 2003 Funkcje Finansowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Excel 2003 Funkcje Finansowe."— Zapis prezentacji:

1 Excel 2003 Funkcje Finansowe

2 1. ACCRINT

3 ACCRINT Funkcja zwraca naliczone odsetki dla papieru wartościowego, przynoszącego okresowe odsetki.

4 ACCRINT ACCRINT(emisja;Pierwsze_odsetki;rozliczenie;stopa;cena_nominalna;częstotliwość;podstawa) Emisja   to data emisji papieru wartościowego Pierwsze_odsetki   to data pierwszej raty odsetek od papieru wartościowego. Rozliczenie   to data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, późniejszą niż data emisji. Stopa   stanowi roczną stopę kuponową papieru wartościowego. Cena_nom   jest ceną papieru wartościowego. W przypadku pominięcia wartości nominalnej funkcja ACCRINT stosuje wartość 1000 zł. Częstotliwość   jest liczbą płatności dywidend w roku. W przypadku płatności rocznych częstotliwość= 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość= 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość= 4. Podstawa   to typ podstawy wyliczenia dni, który zostanie użyty.

5 ACCRINT Program Microsoft Excel przechowuje daty jako kolejne liczby porządkowe, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie data 1 stycznia 1900 jest liczbą porządkową 1, a data 1 stycznia 2008 jest liczbą porządkową 39448, ponieważ występuje dni po dacie 1 stycznia W programie Microsoft Excel dla Macintosha jest używany inny system dat jako domyślny. Emisja, pierwsze_odsetki, rozliczenie, częstotliwość i podstawa są zaokrąglane do liczb całkowitych. Jeśli emisja, pierwsze_odsetki lub rozliczenie nie są poprawnymi datami, funkcja ACCRINT podaje wartość błędu #ARG!. Jeśli stopa ≤ 0 lub jeśli cena nominalna ≤ 0, funkcja ACCRINT podaje wartość błędu #LICZBA!. Jeśli częstotliwość jest liczbą inną niż 1, 2 lub 4, funkcja ACCRINT podaje wartość błędu #LICZBA!. Jeśli podstawa ≤ 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja ACCRINT podaje wartość błędu #LICZBA!. Jeśli emisja ≥ rozliczenie, funkcja ACCRINT podaje wartość błędu #LICZBA!.

6 2. ACCRINTM

7 ACCRINTM Zwraca naliczone odsetki dla papieru wartościowego, dla którego wypłata odsetek następuje w terminie jego płatności.

8 ACCRINTM ACCRINTM(emisja;rozliczenie;stopa;cena_nominalna;podstawa)
Emisja   to data emisji papieru wartościowego. Termin płatności   to data terminu płatności papieru wartościowego. Stopa   stanowi roczną stopę dywidendy papieru wartościowego. Cena nominalna   to cena papieru wartościowego. W przypadku pominięcia ceny nominalnej funkcja ACCRINTM stosuje wartość 1000 zł. Podstawa   to typ podstawy wyliczenia dni, który zostanie użyty.

9 ACCRINTM Program Microsoft Excel przechowuje daty jako kolejne liczby porządkowe, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie data 1 stycznia 1900 jest liczbą porządkową 1, a data 1 stycznia 2008 jest liczbą porządkową 39448, ponieważ występuje dni po dacie 1 stycznia W programie Microsoft Excel dla Macintosha jest używany inny system dat jako domyślny. Emisja, rozliczenie i podstawa są obcinane do liczb całkowitych. Jeśli emisja lub rozliczenie nie są poprawnymi datami, funkcja ACCRINTM podaje wartość błędu #ARG!. Jeśli stopa ≤ 0 lub jeśli cena nominalna ≤ 0, funkcja ACCRINTM zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeśli podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja ACCRINTM zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeśli emisja ≥ rozliczenie, funkcja ACCRINTM zwraca wartość błędu #LICZBA!.

10 3. AMORDEGRC

11 AMORDEGRC Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozrachunkowego. Funkcja ta jest dostosowana do francuskiego systemu księgowego. Jeśli zakupu dokonuje się w połowie roku rozrachunkowego, to pod uwagę bierze się amortyzację podzieloną proporcjonalnie. Jest to funkcja podobna do funkcji AMORLINC, oprócz tego, że współczynniki amortyzacji stosowane w obliczeniach zależą od okresu użytkowania środków trwałych.

12 AMORDEGRC AMORDEGRC(cena;zakup_data;pierwszy_okres;odzysk;okres;stopa;podstawa) Koszt    to cena zakupu środka trwałego. Zakup_data    to data zakupu środka trwałego. Pierwszy_okres    to data kończąca pierwszy okres. Odzysk    to wartość na koniec okresu użytkowania środka trwałego. Okres    to okres. Stopa    to stopa amortyzacji. Podstawa    to podstawa roczna, która ma być używana.

13 AMORDEGRC Program Microsoft Excel przechowuje daty jako kolejne liczby porządkowe, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie data 1 stycznia 1900 jest liczbą porządkową 1, a data 1 stycznia 2008 jest liczbą porządkową 39448, ponieważ występuje dni po dacie 1 stycznia W programie Microsoft Excel dla Macintosha jest używany inny system dat jako domyślny. Funkcja ta będzie zwracać amortyzację do chwili umorzenia środka trwałego lub do chwili, gdy skumulowana wartość amortyzacji przekroczy cenę zakupu pomniejszoną o wartość końcową. Stopa amortyzacji będzie rosnąć do 50 procent dla okresów poprzedzających ostatni okres i wzrośnie do 100 procent dla ostatniego okresu. Jeśli czas użytkowania środków trwałych zamyka się między 0 (zero) a 1, 1 a 2, 2 a 3 lub 4 a 5, zwracana jest wartość błędu #LICZBA!.

14 4. AMORLINC

15 AMORLINC Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozrachunkowego. Funkcja ta jest dostosowana do francuskiego systemu księgowego. Jeśli zakupu środka trwałego dokonuje się w połowie roku rozrachunkowego, to pod uwagę bierze się amortyzację podzieloną proporcjonalnie.

16 AMORLINC AMORLINC(cena;zakup_data;pierwszy_okres;odzysk;okres;stopa;podstawa) Koszt    to cena zakupu środka trwałego. Zakup_data    to data zakupu środka trwałego. Pierwszy_okres    to data kończąca pierwszy okres. Odzysk    to wartość na koniec okresu użytkowania środka trwałego. Okres    to okres. Stopa    to stopa amortyzacji. Podstawa    to podstawa roczna, która ma być używana.

17 AMORLINC Program Microsoft Excel przechowuje daty jako kolejne liczby porządkowe, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie data 1 stycznia 1900 jest liczbą porządkową 1, a data 1 stycznia 2008 jest liczbą porządkową 39448, ponieważ występuje dni po dacie 1 stycznia W programie Microsoft Excel dla Macintosha jest używany inny system dat jako domyślny.

18 5. COUPDAYBS

19 COUPDAYBS Zwraca liczbę dni od początku okresu dywidendy do daty rozliczenia.

20 COUPDAYBS COUPDAYBS(rozliczenie;data_spłaty;częstotliwość;podstawa)
Rozliczenie    to data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego to data późniejsza niż data emisji, gdy papier wartościowy jest sprzedawany nabywcy. Data_spłaty    to data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Częstotliwość    to liczba płatności dywidendy na rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość = 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość = 4. Podstawa    to typ wykorzystanej podstawy wyliczania dni.

21 COUPDAYBS Program Microsoft Excel przechowuje daty jako kolejne liczby porządkowe, tak aby można było ich używać w obliczeniach. Domyślnie 1 stycznia 1900 roku to liczba kolejna 1, a 1 stycznia 2008 roku to liczba kolejna , ponieważ jest to dzień po 1 stycznia 1900 roku. Program Microsoft Excel dla komputerów Macintosh używa domyślnie innego systemu dat. Data rozliczenia to data, gdy nabywca dokonuje zakupu kuponu, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy kupon traci ważność. Na przykład przyjmijmy, że obligacja trzydziestoletnia została wyemitowana 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą emisji będzie 1 stycznia 2008 roku, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008 roku, a datą spłaty będzie 1 stycznia 2038 roku, to jest 30 lat po dacie emisji przypadającej na 1 stycznia 2008 roku. Wszystkie argumenty obcinane są do liczb całkowitych. Jeśli argumenty rozliczenie lub data_spłaty nie są poprawnymi datami, funkcja COUPDAYBS zwraca wartość błędu #ARG!. Jeśli argument częstotliwość jest liczbą inną niż 1, 2 lub 4, funkcja COUPDAYBS zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeśli argument podstawa < 0 lub jeśli argument podstawa > 4, funkcja COUPDAYBS zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeśli argument rozliczenie ≥ data_spłaty, funkcja COUPDAYBS zwraca wartość błędu #LICZBA!.

22 6. COUPDAYS

23 COUPDAYS Zwraca liczbę dni w okresie dywidendy, który zawiera datę rozliczenia.

24 COUPDAYS COUPDAYS(rozliczenie;data_spłaty;częstotliwość;podstawa)
Rozliczenie    to data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego to data późniejsza niż data emisji, gdy papier wartościowy jest sprzedawany nabywcy. Data_spłaty    to data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Częstotliwość    to liczba dywidend płatnych na rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość = 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość = 4. Podstawa    to typ wykorzystanej podstawy wyliczania dni.

25 COUPDAYS Program Microsoft Excel przechowuje daty jako kolejne liczby porządkowe, aby można było ich używać w obliczeniach. Domyślnie 1 stycznia 1900 roku to liczba kolejna 1, a 1 stycznia 2008 roku to liczba kolejna , ponieważ jest to dzień po 1 stycznia 1900 roku. Program Microsoft Excel dla komputerów Macintosh używa domyślnie innego systemu dat. Data rozliczenia to data, gdy nabywca dokonuje zakupu kuponu, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy kupon traci ważność. Na przykład przyjmijmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą emisji będzie 1 stycznia 2008 roku, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008 roku, a datą spłaty będzie 1 stycznia 2038 roku, to jest 30 lat po dacie emisji przypadającej na 1 stycznia 2008 roku. Wszystkie argumenty obcinane są do liczb całkowitych. Jeśli argumenty rozliczenie lub data_spłaty nie są poprawną datą, funkcja COUPDAYS zwraca wartość błędu #ARG!. Jeśli argument częstotliwość jest liczbą inną niż 1, 2 lub 4, funkcja COUPDAYS zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeśli argument podstawa < 0 lub jeśli argument podstawa > 4, funkcja COUPDAYS zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeśli argument rozliczenie ≥ data_spłaty, COUPDAYS zwraca wartość błędu #LICZBA!.

26 7. COUPDAYSNC

27 COUPDAYSNC Zwraca liczbę dni od daty rozliczenia do kolejnej daty płatności dywidendy.

28 COUPDAYSNC COUPDAYSNC(rozliczenie;data_spłaty;częstotliwość;podstawa)
Rozliczenie   to data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego to data późniejsza niż data emisji, gdy papier wartościowy jest sprzedawany nabywcy. Data_spłaty   to data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Częstotliwość   to liczba płatności dywidendy na rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość = 2; w przypadku kwartalnych częstotliwość = 4. Podstawa   to typ używanej podstawy wyliczania dni.

29 COUPDAYSNC Program Microsoft Excel przechowuje daty jako kolejne liczby porządkowe, aby można było ich używać w obliczeniach. Domyślnie 1 stycznia 1900 roku to liczba kolejna 1, a 1 stycznia 2008 roku to liczba kolejna , ponieważ jest to dzień po 1 stycznia 1900 roku. Program Microsoft Excel dla komputerów Macintosh używa domyślnie innego systemu dat. Rozliczenie to data, gdy nabywca dokonuje zakupu kuponu, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przyjmijmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą emisji będzie 1 stycznia 2008 roku, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008 roku, a datą spłaty będzie 1 stycznia 2038 roku, to jest 30 lat po dacie emisji przypadającej na 1 stycznia 2008 roku. Wszystkie argumenty obcinane są do liczb całkowitych. Jeśli argumenty rozliczenie lub data_spłaty nie są poprawnymi datami, funkcja COUPDAYSNC zwraca wartość błędu #ARG!. Jeśli argument częstotliwość jest liczbą inną niż 1, 2 lub 4, funkcja COUPDAYSNC zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeśli argument podstawa < 0 lub jeśli argument podstawa > 4, funkcja COUPDAYSNC zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeśli argument rozliczenie ≥ data_spłaty, funkcja COUPDAYSNC zwraca wartość błędu #LICZBA!.

30 8. COUPNCD

31 COUPNCD Zwraca liczbę reprezentującą datę następnej płatności dywidendy po dacie rozliczenia.

32 COUPNCD COUPNCD(rozliczenie;data_spłaty;częstotliwość;podstawa) Rozliczenie   to data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego to data po dacie emisji, kiedy papier wartościowy jest sprzedawany nabywcy. Data_spłaty   to data zapadalności papieru wartościowego. Jest to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Częstotliwość   to liczba płatności dywidendy przypadających na jeden rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość= 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość= 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość= 4. Podstawa   to typ podstawy wyliczania dni.

33 COUPNCD Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, tak aby można było ich używać w obliczeniach. Domyślnie 1 stycznia 1900 roku to liczba kolejna 1, a 1 stycznia 2008 roku to liczba kolejna 39448, ponieważ jest to dzień po 1 stycznia 1900 roku. Program Microsoft Excel dla komputerów Macintosha używa domyślnie innego systemu dat. Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą wystawienia będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008, a datą spłaty będzie 1 stycznia 2038, która przypada w 30 lat po 1 stycznia 2008, czyli dacie wystawienia. Wszystkie argumenty są zaokrąglane do liczb całkowitych. Jeśli argumenty rozliczenie lub data_spłaty nie są poprawnymi datami, funkcja COUPNCD zwraca wartość błędu #ARG!. Jeśli argument częstotliwość jest liczbą inną niż 1, 2 lub 4, funkcja COUPNCD zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeśli argument podstawa < 0 lub jeśli argument podstawa > 4, funkcja COUPNCD zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeśli rozliczenie ≥ data_spłaty, funkcja COUPNCD zwraca wartość błędu #LICZBA!.

34 9. COUPNUM

35 COUPNUM Zwraca liczbę wypłacanych dywidend między datą rozliczenia i datą spłaty, przy czym liczba ta jest zaokrąglana do najbliższej pełnej dywidendy.

36 COUPNUM COUPNUM(rozliczenie;data_spłaty;częstotliwość;podstawa) Rozliczenie   to data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego to data po dacie emisji, kiedy papier wartościowy jest sprzedawany nabywcy. Data_spłaty   to data terminu płatności papieru wartościowego. Jest to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Częstotliwość   to liczba płatności dywidendy przypadających na jeden rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość= 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość= 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość= 4. Podstawa   to typ podstawy wyliczania dni.

37 COUPNUM Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, tak aby można było ich używać w obliczeniach. Domyślnie 1 stycznia 1900 roku to liczba kolejna 1, a 1 stycznia 2008 roku to liczba kolejna 39448, ponieważ jest to dzień po 1 stycznia 1900 roku. Program Microsoft Excel dla komputerów Macintosha używa domyślnie innego systemu dat. Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą wystawienia będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008, a datą spłaty będzie 1 stycznia 2038, która przypada w 30 lat po 1 stycznia 2008, czyli dacie wystawienia. Wszystkie argumenty są zaokrąglane do liczb całkowitych. Jeśli argumenty rozliczenie lub data_spłaty nie są poprawnymi datami, funkcja COUPNUM zwraca wartość błędu #ARG!. Jeśli argument częstotliwość jest liczbą inną niż 1, 2 lub 4, funkcja COUPNUM zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeśli argument podstawa < 0 lub jeśli argument podstawa > 4, funkcja COUPNUM zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeśli rozliczenie ≥ data_spłaty, funkcja COUPNUM zwraca wartość błędu #LICZBA!.

38 10. COUPPCD

39 COUPPCD Zwraca liczbę reprezentującą poprzednią datę płatności dywidendy przed datą rozliczenia.

40 COUPPCD COUPPCD(rozliczenie;data_spłaty;częstotliwość;podstawa) Rozliczenie   to data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego to data po dacie emisji, kiedy papier wartościowy jest sprzedawany nabywcy. Data_spłaty   to data terminu płatności papieru wartościowego. Jest to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Częstotliwość   to liczba płatności dywidendy przypadających na jeden rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość= 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość= 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość= 4. Podstawa   to typ podstawy wyliczania dni.

41 COUPPCD Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, tak aby można było ich używać w obliczeniach. Domyślnie 1 stycznia 1900 roku to liczba kolejna 1, a 1 stycznia 2008 roku to liczba kolejna 39448, ponieważ jest to dzień po 1 stycznia 1900 roku. Program Microsoft Excel dla komputerów Macintosha używa domyślnie innego systemu dat. Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą wystawienia będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008, a datą spłaty będzie 1 stycznia 2038, która przypada w 30 lat po 1 stycznia 2008, czyli dacie wystawienia. Wszystkie argumenty są zaokrąglane do liczb całkowitych. Jeśli argumenty rozliczenie lub data_spłaty nie są poprawnymi datami, funkcja COUPPCD zwraca wartość błędu #ARG!. Jeśli argument częstotliwość jest liczbą inną niż 1, 2 lub 4, funkcja COUPPCD zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeśli argument podstawa < 0 lub jeśli argument podstawa > 4, funkcja COUPPCD zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeśli rozliczenie ≥ termin wykupu, funkcja COUPPCD zwraca wartość błędu #LICZBA!.

42 11. CUMIPMT

43 CUMIPMT Zwraca skumulowanych wartość odsetek spłaconych dla danego kredytu między argumentami okres_początkowy i okres_końcowy.

44 CUMIPMT CUMIPMT(stopa;okresy;wa;okres_początkowy;okres_końcowy;typ)
Stopa    to stopa oprocentowania. Okresy    to ogólna liczba okresów płatności. Wa    to wartość obecna. Okres_początkowy    to pierwszy okres w wyliczeniu. Okresy płatności są ponumerowane i zaczynają się od liczby 1. Okres_końcowy    to ostatni okres w wyliczeniu. Typ    to rozkład płatności w czasie.

45 CUMIPMT Należy się upewnić, czy jednostki użyte do określenia wartości argumentów stopa i okresy są spójne. Jeśli realizowane są spłaty miesięczne pożyczki czteroletniej, oprocentowanej na 10% rocznie, należy użyć wartości 10%/12 dla argumentu stopa i 4*12 dla argumentu okresy. Jeśli ta sama pożyczka jest spłacana rocznie, argument stopa wynosi 10%, zaś argument okresy równy jest 4. Argumenty okresy, okres_początkowy, okres_końcowy i typ obcinane są do liczb całkowitych. Jeśli argument stopa ≤ 0, argument okresy ≤ 0, albo argument wa ≤ 0, funkcja CUMIPMT zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeśli argument okres_początkowy < 1, argument okres_końcowy < 1 lub argument okres_początkowy > okres_końcowy, funkcja CUMIPMT zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeśli argument typ jest liczbą inną niż 0 lub 1, funkcja CUMIPMT zwraca wartość błędu #LICZBA!.

46 12. CUMPRINC

47 CUMPRINC Zwraca skumulowaną wartość kapitału spłaconego dla danego kredytu pomiędzy argumentami okres_początkowy i okres_końcowy.

48 CUMPRINC CUMPRINC(stopa;okresy;wa;okres_początkowy;okres_końcowy;rodzaj) Stopa    to stopa oprocentowania. Okresy    to ogólna liczba okresów płatności. Wa    to wartość obecna. Okres_początkowy    to pierwszy okres w wyliczeniu. Okresy płatności są ponumerowane i zaczynają się od liczby 1. Okres_końcowy    to ostatni okres w wyliczeniu. Typ    to rozkład płatności w czasie.

49 CUMPRINC Należy się upewnić, czy jednostki użyte do określenia wartości argumentów stopa i okresy są spójne. Jeśli realizowane są spłaty miesięczne pożyczki czteroletniej, oprocentowanej na 10% rocznie, należy użyć wartości 10%/12 dla argumentu stopa i 4*12 dla argumentu okresy. Jeśli ta sama pożyczka jest spłacana rocznie, argument stopa wynosi 10%, zaś argument okresy równy jest 4. Argumenty okresy, okres_początkowy, okres_końcowy i typ obcinane są do liczb całkowitych. Jeśli argument stopa ≤ 0, argument okresy ≤ 0 lub argument wa ≤ 0, funkcja CUMPRINC zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeśli argument okres_początkowy < 1, argument okres_końcowy <1 lub argument okres_początkowy > okres_końcowy, funkcja CUMIPMT zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeśli argument typ jest liczbą inną niż 0 lub 1, funkcja CUMPRINC zwraca wartość błędu #LICZBA!.

50 13. DB

51 DB Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie, obliczoną z wykorzystaniem metody równomiernie malejącego salda.

52 DB DB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;miesiąc)
Koszt    to początkowy koszt środka trwałego. Odzysk    to wartość środka trwałego po zakończonej amortyzacji (zwany również odzyskaną wartością środka trwałego po całkowitym czasie amortyzacji). Okres użytkowania    to liczba okresów, w czasie których środek trwały jest amortyzowany (zwany również okresem użytkowania środka trwałego). Okres    to okres, dla którego zostanie obliczona amortyzacja. Argument okres musi być wyrażony w tych samych jednostkach, co argument czas_życia. Miesiąc    to liczba miesięcy w pierwszym roku. Jeżeli argument zostanie pominięty, przyjmowana jest liczba miesięcy równa 12.

53 DB Metoda równomiernie malejącego salda polega na obliczaniu amortyzacji przy stałej stawce. Funkcja DB używa następujących formuł do obliczenia amortyzacji w danym okresie: (koszt — całkowita amortyzacja z poprzednich okresów) * stawka gdzie: stawka = 1 — ((odzysk / koszt ) ^ (1 / czas_życia )), zaokrąglona do trzech miejsc dziesiętnych. Amortyzację dla pierwszego i ostatniego okresu oblicza się inaczej. Dla pierwszego okresu funkcja DB używa następującej formuły: koszt * stawka * miesiąc / 12 Dla ostatniego okresu funkcja DB używa następującej formuły: ((koszt — całkowita amortyzacja z poprzednich okresów) * stawka * (12 — miesiąc )) / 12

54 14. DDB

55 DDB Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie, obliczoną przy użyciu metody podwójnie malejącego salda lub innej metody określonej przez użytkownika.

56 DDB DDB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;współczynnik)
Koszt    to początkowy koszt aktywu. Odzysk    to wartość środka trwałego po zakończonej amortyzacji (zwany również odzyskaną wartością środka trwałego po całkowitym czasie amortyzacji). Czas_życia    to liczba okresów, w czasie których środek trwały jest amortyzowany (zwany również okresem użytkowania). Okres    to okres, dla którego zostanie obliczona amortyzacja. Argument okres musi być wyrażony w tych samych jednostkach, co argument czas_życia. Współczynnik    to szybkość zmniejszania się salda. Jeżeli współczynnik ten zostanie pominięty, to zakłada się, że wynosi 2 (metoda podwójnie malejącego salda). Ważne  Wszystkie pięć argumentów musi być liczbami dodatnimi.

57 DDB Metoda podwójnie malejącego salda oblicza amortyzację w sposób przyspieszony. Wartość amortyzacji jest największa w pierwszym okresie i maleje w następnych okresach. Funkcja DDB używa następującej formuły do obliczenia amortyzacji w danym okresie: ((koszt — odzysk) — całkowita amortyzacja z poprzednich okresów) * (współczynnik/czas_życia) Jeżeli użycie metody podwójnie malejącego salda jest niepożądane, należy zmienić współczynnik. Funkcja VDB może być używana, jeżeli konieczne jest przełączenie do metody równomiernie malejącego salda wówczas, gdy amortyzacja jest większa niż obliczone malejące saldo.

58 15. DISC

59 DISC Zwraca stopę dyskonta dla papierów wartościowych.

60 DISC DISC(rozliczenie;data_spłaty;cena;wykup;podstawa) Rozliczenie   to data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy (ta data jest późniejsza niż data emisji). Data_spłaty   to data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Cena   to cena papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 zł wartości nominalnej. Wykup   to wartość wykupu papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej. Podstawa   to typ podstawy wyliczenia dni do użycia.

61 DISC Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie data 1 stycznia 1900 jest liczbą kolejną 1, a data 1 stycznia 2008 jest liczbą kolejną 39448, ponieważ różnica między tymi datami jest równa dni. Program Excel dla komputerów Macintosh używa innego domyślnego systemu daty. Data rozliczenia określa dzień, w którym nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty określa dzień, w którym papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą emisji będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia 1 lipca 2008, a datą spłaty 1 stycznia 2026, tzn. 30 lat po 1 stycznia 2008 (data emisji). Argumenty rozliczenie, data_spłaty i podstawa są obcinane do liczb całkowitych. Jeżeli argument rozliczenie lub data_spłaty nie jest prawidłową datą, funkcja DISC zwraca wartość błędu #ARG!. Jeżeli argument cena ≤ 0 lub argument wykup ≤ 0, funkcja DISC zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeżeli argument podstawa < 0 lub > 4, funkcja DISC zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeżeli argument rozliczenie ≥ argument data_spłaty, funkcja DISC zwraca wartość błędu #LICZBA!.

62 16. DOLLARDE

63 DOLLARDE Konwertuje cenę w dolarach wyrażoną jako ułamek na cenę w dolarach wyrażoną jako liczba dziesiętna. Funkcja DOLLARDE konwertuje kwoty ułamkowe (na przykład ceny papierów wartościowych) na liczby dziesiętne.

64 DOLLARDE DOLLARDE(wartość_ułamkowa_w_dolarach;ułamek)
Wartość_ułamkowa_w_dolarach    to liczba wyrażona jako ułamek. Ułamek    to liczba całkowita w mianowniku ułamka.

65 DOLLARDE Argument ułamek, który nie jest liczbą całkowitą, jest zaokrąglany do wartości całkowitej. Jeżeli argument ułamek jest mniejszy niż 0, funkcja DOLLARDE zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeżeli argument ułamek jest równy 0, funkcja DOLLARDE zwraca wartość błędu #DZIEL/0!.

66 17. DOLLARFR

67 DOLLARFR Konwertuje cenę w dolarach wyrażoną jako liczba na cenę w dolarach wyrażoną jako ułamek. Funkcja DOLLARFR konwertuje liczby dziesiętne na kwoty ułamkowe (na przykład ceny papierów wartościowych).

68 DOLLARFR DOLLARFR(dolar_dziesiętnie;ułamek)
Dolar_dziesiętnie    to liczba dziesiętna. Ułamek    to liczba całkowita w mianowniku ułamka.

69 DOLLARFR Argument ułamek, który nie jest liczbą całkowitą, jest zaokrąglany do wartości całkowitej. Jeżeli argument ułamek jest mniejszy niż 0, funkcja DOLLARFR zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeżeli argument ułamek jest równy 0, funkcja DOLLARFR zwraca wartość błędu #DZIEL/0!.

70 18. DURATION

71 DURATION Zwraca czas trwania (średni termin wykupu) obligacji według schematu zaproponowanego przez Macauleya (czas trwania Macauleya) dla papieru wartościowego o założonej wartości nominalnej 100 zł. Czas trwania jest definiowany jako średnia ważona wartości bieżącej przepływów pieniężnych i jest wykorzystywany jako miara wrażliwości ceny obligacji na zmiany stopy dochodu w okresie do wykupu tej obligacji.

72 DURATION DURATION(rozliczenie;termin_wykupu;oprocentowanie;dochód;częstotliwość;podstawa) Rozliczenie   to data rozliczenia transakcji dokonanej na papierze wartościowym. Data rozliczenia papieru wartościowego to następujący po dacie emisji dzień, w którym następuje sprzedaż papieru wartościowego nabywcy. Termin wykupu   to dzień, w którym następuje ostateczny wykup papieru wartościowego. Termin wykupu to dzień, w którym wygasa ważność papieru wartościowego. Oprocentowanie   to roczna stopa procentowa papieru wartościowego. Stopa dochodu   to roczna stopa dochodu z danego papieru wartościowego. Częstotliwość   to liczba okresów w roku, kiedy wypłacane są odsetki. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość = 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość = 4. Podstawa   to typ podstawy wyliczania dni, jaka zostanie zastosowana.

73 DURATION Program Microsoft Excel przechowuje daty jako kolejne liczby porządkowe, tak aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie 1 stycznia 1900 roku jest liczbą kolejną 1, a dzień 1 stycznia 2008 roku jest liczbą kolejną 39448, ponieważ następuje on dni po dniu 1 stycznia 1900 roku. Program Microsoft Excel dla komputerów Macintosh używa domyślnie innego systemu dat. Data rozliczenia jest to dzień, w którym nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Termin wykupu jest to dzień, w którym papier wartościowy traci ważność. Załóżmy na przykład, że obligacja trzydziestoletnia została wyemitowana 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą emisji będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008, a terminem wykupu będzie 1 stycznia 2038, przypadający 30 lat po 1 stycznia 2008, dacie emisji. Rozliczenie, termin wykupu, częstotliwość i podstawa są zaokrąglane do liczb całkowitych. Jeśli rozliczenie lub termin wykupu nie jest prawidłową datą, funkcja DURATION zwraca wartość błędu #ARG!. Jeśli oprocentowanie < 0 lub jeśli stopa dochodu < 0, funkcja DURATION zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeśli częstotliwość jest liczbą inną niż 1, 2 lub 4, funkcja DURATION podaje wartość błędu #LICZBA!. Jeśli podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja DURATION zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeśli rozliczenie = termin wykupu, funkcja DURATION zwraca wartość błędu #LICZBA!.

74 19. EFFECT

75 EFFECT Zwraca efektywną roczną stopę procentową przy danej rocznej stopie nominalnej i liczbie okresów kapitalizacji w roku.

76 EFFECT EFFECT(stopa_nominalna;okresy)
Stopa_nominalna    to nominalna stopa procentowa. Okresy    to liczba okresów kapitalizacji w roku.

77 EFFECT Wartość argumentu okresy jest obcinana do liczby całkowitej.
Jeśli którykolwiek z argumentów nie jest liczbą, funkcja EFFECT zwraca wartość błędu #ARG!. Jeśli argument stopa_nominalna ≤ 0 lub jeśli argument okresy < 1, funkcja EFFECT zwraca wartość błędu #LICZBA!.

78 20. FV

79 FV Zwraca wartość przyszłą inwestycji przy założeniu okresowych, stałych płatności i stałej stopie procentowej.

80 FV FV(stopa;liczba_rat;rata;wa;typ)
Pełniejszy opis argumentów funkcji FV oraz więcej informacji na temat funkcji renty znajduje się w opisie funkcji PV. Stopa    to stopa procentowa dla okresu. Liczba_rat    to całkowita liczba okresów płatności w okresie spłaty. Rata    to wpłata dokonywana okresowo; nie może ona ulec zmianie w całym okresie płatności. Rata obejmuje zazwyczaj kapitał i odsetki z wyłączeniem innych opłat i podatków. Jeśli argument rata zostanie pominięty, musi zostać umieszczony argument wa. Wa    to wartość obecna lub skumulowana wartość przyszłego strumienia płatności według wyceny na dzień obecny. Jeśli argument wa jest pominięty, przyjmuje się jego wartość jako 0 (zero) i należy określić argument rata. Typ    to liczba 0 lub 1 i wskazuje, kiedy płatność jest należna. Jeśli wartość argumentu typ nie zostanie określona, domyślnie przyjmuje on wartość 0.

81 FV Należy się upewnić, że opis dotyczący argumentów stopa i liczba_rat jest zrozumiały. Jeśli dokonywane są miesięczne spłaty czteroletniej pożyczki oprocentowanej na 12% rocznie, to argument stopa ma wartość 12%/12, a liczba_rat — 4*12. Jeśli dokonywane są roczne spłaty tej pożyczki, to argument stopa ma wartość 12%, zaś liczba_rat — 4. Przy wszystkich argumentach środki wypłacane, takie jak wpłaty z rachunków oszczędnościowych, wyrażone są liczbami ujemnymi, podczas gdy przychody, takie jak dywidendy, wyrażone są liczbami dodatnimi.

82 21. FVSCHEDULE

83 FVSCHEDULE Zwraca wartość przyszłą kapitału początkowego przy stopie procentowej zmiennej w poszczególnych okresach. Funkcja FVSCHEDULE umożliwia obliczenie przyszłej wartości inwestycji przy zmiennej stopie procentowej.

84 FVSCHEDULE FVSCHEDULE(kapitał;stopy) Kapitał to wartość bieżąca.
Stopy    to tablica stóp procentowych, które mają zostać zastosowane.

85 FVSCHEDULE Wartości argumentu stopy mogą być liczbami lub pustymi komórkami; jakakolwiek inna wartość spowoduje, że funkcja FVSCHEDULE zwróci wartość błędu #ARG!. Puste komórki przyjmuje się jako zerowe (bez oprocentowania).

86 22. INTRATE

87 INTRATE Zwraca wartość stopy procentowej w pełni zainwestowanego papieru wartościowego.

88 INTRATE INTRATE(rozliczenie;data_spłaty;lokata;wykup;podstawa) Rozliczenie   to data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, późniejszą niż data emisji. Termin płatności   to data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Lokata   to kwota zainwestowana w papier wartościowy. Wykup   to kwota otrzymywana w momencie wykupu papieru wartościowego. Podstawa   to typ podstawy wyliczania dni do użycia.

89 INTRATE Program Microsoft Excel przechowuje daty jako kolejne liczby porządkowe, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie data 1 stycznia 1900 jest oznaczana liczbą 1, a data 1 stycznia 2008 liczbą , ponieważ następuje po dniach od 1 stycznia W przypadku komputerów firmy Macintosh program Microsoft Excel używa innego domyślnego systemu dat. Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą wystawienia będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008, a datą terminu będzie 1 stycznia 2038, która przypada w 30 lat po 1 stycznia 2008, dacie wystawienia. Rozliczenie, data_spłaty i podstawa są zaokrąglane do liczb całkowitych. Jeśli rozliczenie lub data_spłaty nie są prawidłowymi datami, funkcja INTRATE zwraca wartość błędu #ARG!. Jeśli lokata ≤ 0 lub wykup ≤ 0, funkcja INTRATE zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeśli podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja INTRATE zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeśli rozliczenie ≥ data_spłaty, funkcja INTRATE zwraca wartość błędu #LICZBA!.

90 23. IPMT

91 IPMT Zwraca wysokość spłaty odsetek dla danego okresu w kredycie spłacanym równą ratą roczną. Dodatkowe informacje na temat argumentów użytych w funkcji IPMT i na temat funkcji kredytu przedstawiono w opisie funkcji PV.

92 IPMT IPMT(stopa;okres;liczba_rat;wa;wp;typ)
Stopa    to stopa procentowa dla okresu. Okres    to okres, za który należy wyznaczyć procent; musi pochodzić z przedziału wartości od 1 do liczba_rat. Liczba_rat    to całkowita liczba okresów płatności w okresie spłaty. Wa    to obecna wartość lokaty lub wartość przyszłych opłat. Wp    to przyszła wartość lub poziom finansowy, do którego zmierza się po dokonaniu ostatniej płatności. Jeśli argument wp jest pominięty, to jako jego wartość przyjmuje się 0 (przyszła wartość pożyczki na przykład wynosi 0). Typ    to liczba 0 albo 1 i wskazuje, kiedy płatność jest należna. Jeśli pomija się ten parametr, domyślnie przyjmuje on wartość 0.

93 IPMT Należy się upewnić, czy dobrze została zrozumiana treść dotycząca argumentów stopa i liczba_rat. Jeśli dokonuje się miesięcznych spłat czteroletniej pożyczki oprocentowanej na 12% rocznie, to stopa wynosi 12%/12, a liczba_rat 4*12. Jeśli dokonuje się rocznych spłat tej samej pożyczki, to stopa wynosi 12%, zaś liczba_rat 4. Przy wszystkich argumentach środki wypłacane, takie jak wypłaty z rachunków oszczędnościowych, wyrażone są liczbami ujemnymi, podczas gdy przychody, takie jak wypłaty z tytułu dywidend, wyrażone są liczbami dodatnimi.

94 24. IRR

95 IRR Zwraca wewnętrzną stopę zwrotu dla serii przepływów gotówkowych reprezentowanych przez wartości liczbowe. Przepływy gotówkowe nie muszą być równe takim, jakie byłyby dla całego roku. Muszą jednak występować w regularnych interwałach, np. rocznie lub miesięcznie. Wewnętrzna stopa zwrotu jest stopą zwrotu otrzymywaną z inwestycji składającej się z wydatków (wartości ujemne) i dochodów (wartości dodatnie) występujących regularnie.

96 IRR IRR(wartości;wynik)
Wartości    to tablica lub odwołanie do komórek, dla których będzie obliczana wewnętrzna stopa zwrotu. Obliczenie wewnętrznej stopy zwrotu wymaga obecności przynajmniej jednej liczby dodatniej i jednej liczby ujemnej w wartościach. W interpretacji kolejności przepływów gotówkowych funkcja IRR wykorzystuje kolejność wartości. Należy się upewnić, że wartości wydatków i dochodów wprowadzane są we właściwej kolejności. Jeśli argument tablicowy lub odwołaniowy zawiera tekst, wartości logiczne lub puste komórki, wartości te są pomijane. Wynik    to liczba przypuszczalnie zbliżona do wyniku funkcji IRR. Program Microsoft Excel stosuje iteracyjną technikę obliczania funkcji IRR. Zaczynając od przypuszczalnego wyniku, funkcja IRR powtarza obliczenia do chwili osiągnięcia wyniku z dokładnością do 0,00001%. Jeśli funkcja IRR nie może znaleźć wyniku po 20 próbach, wyświetlana jest wartość błędu #LICZBA!. W większości przypadków wprowadzenie argumentu przypuszczenia nie jest wymagane do obliczenia funkcji IRR. W przypadku pominięcia argumentu przypuszczenia zakłada się, że jego wartość wynosi 0,1 (10%). Jeśli funkcja IRR wyświetla wartość błędu #LICZBA! lub jeśli wynik nie jest zbliżony do wyniku oczekiwanego, należy powtórzyć próbę, podając inną wartość argumentu przypuszczenia.

97 IRR Funkcja IRR pozostaje w ścisłym związku z funkcją NPV, tj. funkcją obliczającą wartość bieżącą netto. Stopa zwrotu obliczona przez funkcję IRR to stopa procentowa odpowiadająca zerowej wartości bieżącej netto. Przedstawiona poniżej formuła ilustruje powiązanie funkcji NPV i IRR: NPV(IRR(B1:B6);B1:B6) jest równe 3,60E-08 (Przy danej dokładności wyliczenia IRR, wartość 3,60E-08 wynosi ostatecznie 0.)

98 25. ISPMT

99 ISPMT Oblicza wysokość odsetek płatnych w określonym okresie inwestycji. Funkcja zapewnia zgodność z programem Lotus

100 ISPMT ISPMT(stopa;okres;liczba_rat;wa)
Stopa    to stopa procentowa inwestycji. Okres    to okres, za który należy wyznaczyć procent; musi pochodzić z przedziału wartości od 1 do liczba_rat. Liczba_rat    to całkowita liczba okresów płatności inwestycji. Wa    to obecna wartość inwestycji. W przypadku pożyczki wa jest sumą pożyczki.

101 ISPMT Należy się upewnić, czy dobrze została zrozumiana treść dotycząca argumentów stopa i liczba_rat. Jeśli dokonuje się spłat miesięcznych pożyczki czteroletniej, oprocentowanej na 12% rocznie, należy użyć wartości 12%/12 dla stopy oprocentowania i 4*12 dla liczba_rat. Jeśli dokonuje się rocznych spłat tej samej pożyczki, to stopa wynosi 12%, zaś liczba_rat 4. Przy wszystkich argumentach środki wypłacane, takie jak wypłaty z rachunków oszczędnościowych, wyrażone są liczbami ujemnymi, podczas gdy przychody, takie jak wypłaty z tytułu dywidend, wyrażone są liczbami dodatnimi. Aby uzyskać dodatkowe informacje o funkcjach finansowych, należy zapoznać się z opisem funkcji PV.

102 MDURATION Rozliczenie   to data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, późniejszą niż data emisji. Płatność   to data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Kupon   to roczna stopa kuponowa papieru wartościowego. Rentowność   to roczna rentowność papieru wartościowego. Częstotliwość   to liczba wypłat dywidendy w roku. Dla płatności rocznych, częstotliwość= 1; dla płatności półrocznych, częstotliwość= 2; dla płatności kwartalnych, częstotliwość= 4. Podstawa   to przyjęty system wyliczania dni.

103 MIRR Zwraca wartość zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu dla serii okresowych przepływów gotówkowych. Funkcja MIRR bierze pod uwagę jednocześnie koszt inwestycji oraz procent uzyskany z ponownego zainwestowania środków pieniężnych. Składnia MIRR(wartości;stopa_finansowa;stopa_reinwestycji) Wartości    to tablica lub odwołanie do komórek zawierających liczby. Liczby te reprezentują koszty (wartości ujemne) i przychody (wartości dodatnie) pojawiające się w równych odstępach czasu. Wartości muszą zawierać co najmniej jedną wartość dodatnią i jedną wartość ujemną, by możliwe było obliczenie zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu. W przeciwnym przypadku funkcja MIRR zwraca wartość błędu #DZIEL/0!. Jeśli argument tablicowy lub odwołaniowy zawiera tekst, wartości logiczne lub puste komórki, to wartości te są ignorowane; komórki o wartości zero są jednak włączane do obliczeń. Stopa_finansowa    to stopa oprocentowania pobierana od środków uczestniczących w przepływach środków pieniężnych. Stopa_reinwestycji    to stopa oprocentowania otrzymywana od reinwestowanych środków pieniężnych.

104 NOMINAL Zwraca wartość nominalnej rocznej stopy procentowej na podstawie stopy efektywnej i przy określonej liczbie kapitalizacji w roku. Jeśli ta funkcja jest niedostępna i zwracany jest błąd #NAZWA?, należy zainstalować i załadować dodatek Analysis ToolPak. Jak? W menu Narzędzia kliknij polecenie Dodatki. Na liście Dostępne dodatki zaznacz pole Analysis ToolPak, a następnie kliknij przycisk OK. W razie konieczności postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez program instalacyjny. Składnia NOMINAL(stopa_efektywna;npr) Stopa_efektywna    to efektywna stopa oprocentowania. Npr    to liczba kapitalizacji w roku. Spostrzeżenia Wartość npr obcinana jest do liczby całkowitej. Jeśli jakiś argument jest wartością nienumeryczną, funkcja NOMINAL zwraca wartość błędu #ARG!. Jeśli stopa_efektywna ≤ 0 lub jeśli npr < 1, funkcja NOMINAL zwraca wartość błędu #LICZBA!. Funkcja NOMINAL wiąże się z funkcją EFFECT, tak jak to pokazano w poniższym równaniu:

105 NPER Zwraca liczbę okresów dla inwestycji polegającej na okresowych, stałych wpłatach przy stałym oprocentowaniu. Składnia NPER(stopa;rata;wa;wp;typ) Szerszy opis argumentów NPER oraz więcej informacji o funkcjach dotyczących renty znajduje się w opisie funkcji PV. Stopa    to stopa procentowa dla okresu. Rata    to płatność dokonywana okresowo, nie ulega zmianie w czasie trwania kredytu. Rata obejmuje zazwyczaj kapitał i odsetki z wyłączeniem innych opłat i podatków. Wa    to obecna wartość czyli całkowita suma bieżącej wartości serii przyszłych płatności. Wp    to przyszła wartość czyli poziom finansowy, do którego zmierza się po dokonaniu ostatniej płatności. Jeśli ten argument jest pominięty, to jako jego wartość przyjmuje się 0 (przyszła wartość pożyczki na przykład wynosi 0).

106 NPV Oblicza obecną wartość netto inwestycji na podstawie danej stopy dyskontowej oraz serii przyszłych płatności (wartości ujemne) i dochodów (wartości dodatnie). Składnia NPV(stopa;wartość1;wartość2;...) Stopa    stopa dyskontowa stała we wszystkich okresach. Wartość1; wartość2,...    to od 1 do 29 argumentów przedstawiających płatności i przychody. Przyjmuje się, że wartość1, wartość2,... są równomiernie rozmieszczone w czasie i przypadają na koniec każdego okresu. Funkcja NPV wykorzystuje sekwencję wartość1, wartość2,... by przedstawić przepływy pieniężne. Płatności i przychody należy koniecznie wprowadzać w poprawnej kolejności.

107 ODDFPRICE Zwraca cenę papieru wartościowego o wartości nominalnej 100 zł i nietypowym (krótkim lub długim) pierwszym okresie. Składnia ODDFPRICE(rozliczenie;data_spłaty;emisja;pierwszy_kupon;stopa;rentowność;wykup;częstotliwość;podstawa) Ważne  Daty powinny być wprowadzane za pomocą funkcji DATA albo jako wynik innych formuł lub funkcji. Na przykład należy użyć funkcji DATA(2008;5;23), aby wprowadzić datę 23 maja 2008 roku. Po wprowadzeniu dat jako tekstu mogą wystąpić problemy.

108 ODDFYIELD Zwraca rentowność papieru wartościowego o nietypowym (krótkim lub długim) pierwszym okresie. Składnia ODDFYIELD(rozliczenie;data_spłaty;emisja;pierwszy_kupon;stopa;cena;wykup;częstotl

109 ODDLPRICE Składnia ODDLPRICE(rozliczenie;data_spłaty;ostatnia_wypłata;stopa;rentowność;wykup;częstot Rozliczenie    to data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji. Data_spłaty    to data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Ostatnia_wypłata    to data realizacji ostatniej dywidendy. Stopa    to stopa procentowa papieru wartościowego. Rentowność    to roczna rentowność papieru wartościowego. Wykup    to wartość wykupu papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej. Częstotliwość    to liczba płatności dywidend w roku. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość = 2; w przypadku kwartalnych częstotliwość = 4.

110 PMT Oblicza spłatę pożyczki przy założeniu stałych, okresowych płatności i stałej stopy oprocentowania. Składnia PMT(stopa;liczba_rat;wa;wp;typ) Dokładniejszy opis argumentów funkcji PMT znajduje się w opisie funkcji PV. Stopa    to stopa procentowa pożyczki. Liczba_rat    to całkowita liczba płatności w czasie pożyczki. Wa    to obecna wartość czyli całkowita suma bieżącej wartości serii przyszłych płatności (nazywana także kapitałem). Wp    to przyszła wartość czyli poziom finansowy, do którego zmierza się po dokonaniu ostatniej płatności. Jeśli argument zostanie pominięty, to jako jego wartość przyjmuje się 0 (przyszła wartość pożyczki na przykład wynosi 0).

111 PPMT Zwraca spłaty kapitału w podanym okresie dla inwestycji w oparciu o stałe, okresowe płatności i stałą stopę procentową. Składnia PPMT(stopa;okres;liczba_rat;wa;wp;typ) Dokładniejszy opis argumentów funkcji PPMT znajduje się w opisie funkcji PV. Stopa    to stopa procentowa dla okresu. Okres    oznacza okres w skali od 1 do liczba_rat. Liczba_rat    to całkowita liczba okresów płatności w okresie spłaty. Wa    to obecna wartość, czyli całkowita suma bieżącej wartości szeregu przyszłych płatności. Wp    to przyszła wartość, czyli poziom finansowy, do którego zmierza się po dokonaniu ostatniej płatności. Jeśli argument zostanie pominięty, to jako jego wartość przyjmuje się 0 (przyszła wartość pożyczki na przykład wynosi 0). Typ    to liczba 0 albo 1, która wskazuje, kiedy płatność jest należna.

112 PRICE Zwraca kwotę w przeliczeniu na 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego przynoszącego okresowe oprocentowanie. Składnia PRICE(rozliczenie;data_spłaty;stopa;rentowność;wykup;częstotliwość;podstawa) Rozliczenie   to data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, późniejszą niż data emisji. Data_spłaty   to data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Stopa   to roczna stopa procentowa papieru wartościowego. Rentowność   to roczna rentowność papieru wartościowego. Wykup   to wartość wykupu papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej. Częstotliwość   to liczba płatności kuponów w roku. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość = 2; w przypadku kwartalnych częstotliwość = 4. Podstawa   to typ podstawy wyliczania dni do użycia.

113 PRICEDISC Zwraca kwotę w przeliczeniu na 100 zł wartości nominalnej dyskontowanego papieru wartościowego. Składnia PRICEDISC(rozliczenie;data_spłaty;dyskonto;wykup;podstawa) Rozliczenie   to data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, późniejszą niż data emisji. Data spłaty   to data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Dyskonto   to stopa dyskontowa papieru wartościowego. Wykup   to wartość wykupu papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej. Podstawa   to typ podstawy wyliczania dni do użycia.

114 PV Zwraca wartość bieżącą inwestycji. Wartość bieżąca jest całkowitą sumą bieżącej wartości szeregu przyszłych płatności. Na przykład, gdy pożycza się pieniądze, kwota pożyczki jest wartością bieżącą dla pożyczkodawcy. Składnia PV(stopa;liczba_rat;rata;wp;typ)

115 RATE Zwraca stopę procentową dla pojedynczego okresu renty. Funkcja RATE jest obliczana przez iterację i może mieć 0 lub więcej rozwiązań. Jeśli kolejne wyniki RATE nie są zbieżne z przybliżeniem 0, , to po 20 iteracjach RATE zwraca wartość błędu #LICZBA!. Składnia RATE(liczba_rat;rata;wa;wp;typ;przypuszczenie)

116 RECEIVED Składnia RECEIVED(rozliczenie;data_spłaty;lokata;dyskonto;podstawa) Rozliczenie   to data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, późniejszą niż data emisji. Data_spłaty   to data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Lokata   to kwota zainwestowana w papier wartościowy. Dyskonto   to stopa dyskontowa papieru wartościowego. Podstawa   to typ podstawy wyliczania dni do użycia.

117 SLN Zwraca wartość amortyzacji liniowej środka trwałego dla jednego okresu. Składnia SLN(koszt;odzysk;czas_życia) Koszt    to koszt początkowy środka trwałego. Odzysk    to wartość środka trwałego po zakończeniu okresu amortyzacji (argument ten nazywany jest nieraz wartością odzyskaną środka trwałego). Czas_życia    to liczba okresów, w których środek trwały jest amortyzowany (argument ten nazywany jest nieraz czasem użytkowania środka trwałego).

118 SYD Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie metodą sumy cyfr wszystkich lat amortyzacji. Składnia SYD(koszt;odzysk;czas_życia;okres) Koszt    to początkowy koszt środka trwałego. Odzysk    to wartość środka trwałego po zakończeniu okresu amortyzacji (argument ten nazywany jest nieraz wartością odzyskaną środka trwałego). Czas_życia    to liczba okresów, w których środek trwały jest amortyzowany (argument ten nazywany jest nieraz czasem użytkowania środka trwałego). Okres    to okres czasu; argument okres musi być podany w takich samych jednostkach, jak argument czas_życia.

119 TBILLEQ Zwraca rentowność ekwiwalentu dla weksla skarbowego.
Jeśli funkcja jest niedostępna i zwracany jest błąd #NAZWA?, należy zainstalować i załadować dodatek Analysis ToolPak. Składnia TBILLEQ(rozliczenie;data_spłaty;dyskonto) Ważne  Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA lub jako wynik innych formuł lub funkcji. Na przykład dla daty 23 maja 2008 roku należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Problemy mogą się pojawić wtedy, gdy daty są wprowadzane jako tekst. Rozliczenie    to data rozliczenia weksla skarbowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży weksla skarbowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji. Data_spłaty    to data spłaty weksla skarbowego. Data spłaty to data, kiedy weksel skarbowy traci ważność. Dyskonto    to stopa dyskontowa weksla skarbowego.

120 TBILLPRICE Zwraca cenę przypadającą na 100 zł wartości nominalnej weksla skarbowego. Składnia TBILLPRICE(rozliczenie;data_spłaty;dyskonto) Rozliczenie    to data rozliczenia weksla skarbowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży weksla skarbowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji. Data_spłaty    to data spłaty weksla skarbowego. Data spłaty to data, kiedy weksel skarbowy traci ważność. Dyskonto    to stopa dyskontowa weksla skarbowego.

121 TBILLYIELD Zwraca rentowność weksla skarbowego. Składnia
TBILLYIELD(rozliczenie;data_spłaty;cena) Ważne  Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA lub jako wynik innych formuł lub funkcji. Na przykład dla daty 23 maja 2008 roku należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Problemy mogą się pojawić wtedy, gdy daty są wprowadzane jako tekst. Rozliczenie    to data rozliczenia weksla skarbowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży weksla skarbowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji. Data_spłaty    to data spłaty weksla skarbowego. Data spłaty to data, kiedy weksel skarbowy traci ważność. Cena    to cena weksla skarbowego przypadająca na każde 100 zł wartości nominalnej.

122 VDB Zwraca amortyzację środka trwałego za podany okres, włączając w to podokresy, obliczając amortyzację metodą podwójnie malejącego salda lub inną podaną metodą. Nazwa VDB to skrót od słów Variable Declining Balance (Zmiennie malejące saldo). Składnia VDB(koszt;odzysk;czas_życia;początek;koniec;współczynnik;bez_przełączenia) Koszt    to początkowy koszt środka trwałego. Odzysk    to wartość środka trwałego po zakończonej amortyzacji (argument ten nazywany jest nieraz wartością odzyskaną środka trwałego). Czas_życia    to liczba okresów, w czasie których środek trwały jest amortyzowany (czas życia nazywany jest nieraz czasem użytkowania). Początek    to data rozpoczęcia obliczania odpisów amortyzacyjnych. Argument początek musi być podany w tych samych jednostkach, co argument czas_życia. Koniec    to data zakończenia obliczania odpisów amortyzacyjnych. Argument koniec musi być podany w tych samych jednostkach, co argument czas_życia.

123 XIRR Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych. Aby obliczyć wewnętrzną stopę zwrotu dla serii okresowych przepływów gotówkowych, należy użyć funkcji IRR.

124 YIELD Zwraca rentowność papieru wartościowego o okresowym oprocentowaniu. Z funkcji tej korzysta się do obliczania rentowności obligacji. Rozliczenie   to data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, późniejszą niż data emisji. Data_spłaty   to data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Stopa   to roczna stopa dywidendy papieru wartościowego. Cena   to cena papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej. Wykup   to wartość wykupu papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej. Częstotliwość   to liczba płatności kuponowych przypadających na jeden rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość= 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość= 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość= 4. Podstawa   to typ podstawy wyliczania dni do użycia.

125 YIELDDISC Zwraca roczną rentowność dyskontowanego papieru wartościowego. Składnia YIELDDISC(rozliczenie;data_spłaty;cena;wykup;podstawa) Rozliczenie   to data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, późniejszą niż data emisji. Data_spłaty   to data terminu płatności papieru wartościowego. Jest to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Cena   to cena papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej. Wykup   to wartość wykupu papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej. Podstawa   to typ podstawy wyliczania dni do użycia.

126 YIELDMAT Zwraca roczną rentowność dyskontowanego papieru wartościowego, dającego odsetki w dniu spłaty. Składnia YIELDMAT(rozliczenie;data_spłaty;emisja;stopa;cena;podstawa) Rozliczenie   to data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, późniejszą niż data emisji. Data_spłaty   to data terminu płatności papieru wartościowego. Jest to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Emisja   to data emisji papieru wartościowego wyrażona jako liczba kolejna daty. Stopa   to roczna stopa oprocentowania papieru wartościowego. Cena   to cena papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej. Podstawa   to typ podstawy wyliczania dni do użycia.

127 YIELDDISC Zwraca roczną rentowność dyskontowanego papieru wartościowego. Składnia YIELDDISC(rozliczenie;data_spłaty;cena;wykup;podstawa) Rozliczenie   to data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, późniejszą niż data emisji. Data_spłaty   to data terminu płatności papieru wartościowego. Jest to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Cena   to cena papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej. Wykup   to wartość wykupu papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej. Podstawa   to typ podstawy wyliczania dni do użycia.


Pobierz ppt "Excel 2003 Funkcje Finansowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google