Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PEOPLE IN THE PREHISTORY AND THEIR PHYSICAL ACTIVITY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PEOPLE IN THE PREHISTORY AND THEIR PHYSICAL ACTIVITY"— Zapis prezentacji:

1 PEOPLE IN THE PREHISTORY AND THEIR PHYSICAL ACTIVITY
LUDZIE W PREHISTORII I ICH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

2 One could reproduce the painting of primitive people life on basis of two sources: archaeological excavations, that is the remnants of human settlements, ools, equipments, decorations, weapon, rich supplies which are in various museums in the whole world and observing contemporarily still living in Africa, Asia or America primitive societies. Obraz życia ludzi pierwotnych można było odtworzyć na podstawie dwóch źródeł: wykopalisk archeologicznych, czyli szczątków osad ludzkich, narzędzi, sprzętów, ozdób, broni, których bogate zasoby znajdują się w różnych muzeach na całym świecie oraz obserwując współcześnie jeszcze żyjące w Afryce, Azji czy Ameryce społeczeństwa prymitywne.

3 The man physical efficiency already had the huge meaning in the life at primitive people, in waltzes about winning the food and in the face of continuous threats. The primitive man had to be strong, efficient, healthy, that is resistant on diseases and changing climate and vigilant and being well - informing in the terrain. Już u ludzi pierwotnych sprawność fizyczna człowieka miała ogromne znaczenie w życiu, w walce o zdobywanie pożywienia i w obliczu ciągłych zagrożeń. Człowiek pierwotny musiał być silny, sprawny, zdrowy, czyli odporny na choroby i zmienny klimat oraz czujny i orientujący się w terenie.

4 Efficiency this was important in the life, the more, that the tools which the man used in the aim winning the food e.g. were very primitive. The man just a lot of later tamed some animals e.g. the dogs and he learnt to help them on hunting, if the horses on which he began to go. Sprawność ta była ważna w życiu, tym bardziej, iż narzędzia, którymi posługiwał się człowiek w celu np. zdobywania pożywienia były bardzo prymitywne. Dopiero dużo później człowiek oswoił niektóre zwierzęta np. psy i nauczył się posługiwać nimi na polowaniu, czy konie, na których zaczął jeździć.

5 The young man in primitive societies was brought up and taught through the imitation older. He learnt these the action, which were indispensable in hard conditions lives, that is: they hunting, horsemanship, swimming, run, using defend, but also dances, jumping over through the fire, because actions these were connected with various cult ceremonies. Młody człowiek w społeczeństwach prymitywnych był wychowywany i uczony poprzez naśladowanie starszych. Uczył się tych czynności, które były niezbędne w twardych warunkach życia, czyli: myślistwa, jazdy konnej, pływania, biegu, posługiwania się bronią, ale także pląsów, przeskakiwania przez ognisko, gdyż czynności te związane były z różnymi obrzędami kultowymi.

6 The unrolled in primitive communities institution of the initiation is known, consisting in introducing young boys by starszyznę in the secrets of the life and tribal rituals. The initiation was held in raw forest conditions often, in seclusion. The special school of the survival was this. Znana jest rozwinięta w społecznościach prymitywnych instytucja inicjacji, polegająca na wprowadzaniu młodych chłopców przez starszyznę w tajniki życia i rytuały plemienne. Inicjacja odbywała się często w surowych leśnych warunkach, w odosobnieniu. Była to swoista szkoła przetrwania.

7 Author: Michał B.


Pobierz ppt "PEOPLE IN THE PREHISTORY AND THEIR PHYSICAL ACTIVITY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google