Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOSTOSOWANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO DO MINIMALNYCH WYMOGÓW WZAJEMNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOSTOSOWANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO DO MINIMALNYCH WYMOGÓW WZAJEMNEJ"— Zapis prezentacji:

1 DOSTOSOWANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO DO MINIMALNYCH WYMOGÓW WZAJEMNEJ
ZGODNOŚCI – ZDROWOTNOŚĆ ROŚLIN (poradnik metodyczny dla doradców rolnych wykonujących usługi doradcze w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ) Jan Schönthaler CDR O/Radom

2 B.9. Zdrowotność roślin Lp. Wymogi szczegółowe
Czynności wykonywane w trakcie oceny dostosowania gospodarstwa B.9.1. Stosuje się tylko środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu. Na podstawie ewidencji stosowanych środków ochron roślin w gospodarstwie sprawdzenie czy rolnik stosuje tylko środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu np. za ostatni okres wegetacyjny B.9.2. Środki ochrony roślin stosuje się wyłącznie zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt i środowiska. Sprawdzenie czy rolnik stosuje środki ochrony roślin zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, stosując w pierwszej kolejności metody biologiczne, agrotechniczne, hodowlane. Sprawdzenie, czy wpisane w ewidencji dawki lub inne parametry są zgodne z instrukcją etykietą danego środka. B.9.3. Rolnik przechowuje środki ochrony roślin zgodnie z zaleceniami zawartymi na etykiecie - instrukcji stosowania. Sprawdzenie, czy rolnik przechowuje środki ochrony roślin zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji-etykiecie stosowania.

3 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
B.9. Zdrowotność roślin B.9.4. Rolnik prowadzi ewidencję zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin. Sprawdzenie czy rolnik prowadzi ewidencję stosowania środków ochrony roślin zgodnie z ustawą (przykładowy wzór ewidencji zawiera załącznik 16). B.9.5. Osoba wykonująca zabiegi środkami ochrony roślin posiada: - aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin na terytorium Polski lub - ukończyła, nie wcześniej niż 5 lat przed wykonywaniem zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w innym państwie członkowskim, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę przedsiębiorczości, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie i posiada zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia. Sprawdzenie czy rolnik posiada zaświadczenie uprawniające do prowadzenia zabiegów środkami ochrony roślin (jeśli je wykonuje - wpisać datę ważności zaświadczenia) Jeżeli rolnik korzysta z usług wpisuje imię i nazwisko usługodawcy i nr zaświadczenia. B.9.6. Przestrzegany jest obowiązek stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska. Sprawdzenie czy sprzęt do zabiegów środkami ochrony roślin w gospodarstwie - posiada aktualne badanie sprawności technicznej (jeżeli gospodarstwo posiada własny sprzęt - wpisać datę ostatniego badania) CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

4 B.9. Zdrowotność roślin – przykład wypełnienia listy sprawdzającej
Lp. Wymogi zgodności TAK NIE DO- TYCZY OPIS STANU STWIER- DZONEGO B.9.1. Stosuje się tylko środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu. X Sprawdzono stosowane środki ochrony roślin w okresie od dnia…..( poz.4-8 ewidencji. Wszystkie środki dopuszczone do obrotu B.9.2. Środki ochrony roślin stosuje się wyłącznie zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt i środowiska. Środki z pkt. B.9.1. są stosowane prawidłowo, o czym świadczą dane zapisane w ewidencji

5 B.9. Zdrowotność roślin – przykład wypełnienia listy sprawdzającej
Rolnik przechowuje środki ochrony roślin zgodnie z zaleceniami zawartymi na etykiecie - instrukcji stosowania X Środki ochrony roślin rolnik przechowuje w szafie ze szczelnym dnem. Szafa znajduje się w pomieszczeniu gdzie warunki przechowywania nie są zgodne z instrukcją (zbyt niskie lub wysokie temperatury) B.9.4. Rolnik prowadzi ewidencję zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin. Nie pełna ewidencja zabiegów środkami ochrony roślin w zakresie powierzchni uprawy roślin i przyczyn zastosowania środka (poz….. ewidencji)

6 B.9. Zdrowotność roślin – przykład wypełnienia listy sprawdzającej
Osoba wykonująca zabiegi środkami ochrony roślin posiada: - aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin na terytorium Polski lub ukończyła, nie wcześniej niż 5 lat przed wykonywaniem zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w innym państwie członkowskim, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę przedsiębiorczości, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie i posiada zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia. X Aktualne zaświadczenie ukończenia szkolenia nr…….. na nazwisko rolnika, którego termin ważności upływa ………………... B.9.6. Przestrzegany jest obowiązek stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska. Rolnik posiada własny opryskiwacz oraz aktualne badanie sprawności, którego termin upływa……………..

7 Zalecenia Naruszenia wymogów dotyczących zdrowotności roślin obejmują: stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu, przechowywanie i stosowanie środków ochrony roślin wyłącznie zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, prowadzenie ewidencji wykonywanych zabiegów, posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin i aktualne badanie stanu technicznego opryskiwacza. Powyższe naruszenia wymagają sporządzenia stosownych zaleceń. Nie przewiduje się sporządzania planów dostosowania.

8 Zalecenia (przykład) Nr niezgodności Opis niezgodności Rodzaj zaleceń
B.9.3 Środki ochrony roślin przechowywane są w temperaturze poniżej 0oC Szafę ze środkami ochrony roślin należy oznakować, zamontować zamek aby była zamykana na klucz i zapewnić wymagana w instrukcji-etykiecie temperaturę przechowywania. B.9.4 Braki w ewidencji stosowania środków ochrony roślin Uzupełnić zapisy w ewidencji stosowania środków ochrony roślin w zakresie powierzchni uprawy roślin gdzie zastosowano środek i przyczyn zastosowania środka.

9 Nazwisko i imię wykonującego zabieg
PRZYKŁAD EWIDENCJI ZABIEGÓW ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN W UPRAWIE , PRODUKCIE ROŚLINNYM LUB NA PRZEDMIOCIE Lp. Przyczyna zastosowania środka ochrony roślin Nazwa zastosowanego środka ochrony roślin i jego dawka Powierzchnie, na których są wykonywane zabiegi ochrony roślin oraz terminy ich wykonywania Powierzchnia uprawy roślin lub obiektów magazynowych Nazwa rośliny, produktu roślinnego lub przedmiotu Nazwisko i imię wykonującego zabieg Uwagi

10 B.9. Zdrowotność roślin- lista sprawdzająca
Lp. Wymogi zgodności TAK NIE DO- TYCZY OPIS STANU STWIER- DZONEGO B.9.1. Stosuje się tylko środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu. B.9.2. Środki ochrony roślin stosuje się wyłącznie zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt i środowiska. B.9.3. Rolnik przechowuje środki ochrony roślin zgodnie z zaleceniami zawartymi na etykiecie - instrukcji stosowania

11 B.9. Zdrowotność roślin- lista sprawdzająca
Rolnik prowadzi ewidencję zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin. B.9.5. Osoba wykonująca zabiegi środkami ochrony roślin posiada: - aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin na terytorium Polski lub - ukończyła, nie wcześniej niż 5 lat przed wykonywaniem zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w innym państwie członkowskim, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę przedsiębiorczości, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie i posiada zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia. B.9.6. Przestrzegany jest obowiązek stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.

12 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Dziękuję za uwagę CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU


Pobierz ppt "DOSTOSOWANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO DO MINIMALNYCH WYMOGÓW WZAJEMNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google