Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

The pores of the year and change in the nature

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "The pores of the year and change in the nature"— Zapis prezentacji:

1 The pores of the year and change in the nature
(the part II) Pory roku a zmiany w przyrodzie

2 22 June - the crisis summer
22 June - the crisis summer. The sun towers over in the zenith on the Tropic of the cancer. We have the the shortest night in the year. Achieving in the noon the the highest position on blue vault the sun „makes” the the longest road after the sky. Every next day is shorter since this moment, but continually longer than the night. The surface of the ground is already so warmed, that average hour temperatures begin to cross 15 ° C. 22 czerwca - przesilenie letnie. Słońce góruje w zenicie na Zwrotniku Raka. Mamy najkrótszą noc w roku. Słońce „wykonuje” najdłuższą drogę po niebie, osiągając w południe najwyższe położenie na sklepieniu niebieskim. Od tego momentu każdy kolejny dzień jest krótszy, lecz wciąż dłuższy od nocy. Powierzchnia ziemi jest już tak nagrzana, że średnie temperatury dobowe zaczynają przekraczać 15°C.

3 • the sun every day rises high above the horizon; • abundant rains often fall, causing local of ducking of the area or floods; • storms and falls of the hail are frequent occurrences; • in nature living fully: against animals have food in abundance, about you can pick ripe fruits from trees, about a lime tree is blooming, he is ripening without medical, about on fields a harvest lasts. Słońce codziennie wznosi się wysoko nad widnokrąg; często padają obfite deszcze, powodując lokalne podtopienia terenu lub powodzie; częstymi zjawiskami są burze i opady gradu; w przyrodzie życie w pełni: zwierzęta mają pod dostatkiem pokarmu, z drzew możesz zrywać dojrzałe owoce, kwitnie lipa, dojrzewa bez lekarski, na polach trwają żniwa. 

4 23 September - the autumn equinox
23 September - the autumn equinox. The sun towers over in the zenith on the equator. Equalization of day and night follows - similarly as 21 March. Every the next day however is shorter the than night since this moment. Next easts and the wests of the sun move in the side of the noon. Causing the gradual cooling of the air the earth loses warmth. 23 września - równonoc jesienna. Słońce góruje w zenicie na równiku. Następuje zrównanie dnia i nocy - podobnie jak 21 marca. Od tego momentu jednak każdy następny dzień jest krótszy niż noc. Kolejne wschody i zachody Słońca przesuwają się w stronę południa. Ziemia traci ciepło, powodując stopniowe ochłodzenie powietrza.

5 • at night frost more and more often appears; • rains appear quite often, a showers of sleet is happening, not to say of very snow; • all life forms are preparing to survive the winter: against animals are collecting in one's „ houses ” supplies of food, against plants are seeding, rhizomes, onions, thanks to whom they will revive in spring, for the majority of birds he is leaving to warm countries in quest the food, against mammals they are changing the fur for thicker and brighter, about the list on trees they are changing their colour, and then they are falling to the ground, about farmers are collecting fruits of their work. W nocy coraz częściej występują przymrozki; deszcze występują dość często, zdarzają się opady deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu; wszystkie organizmy żywe przygotowują się do przetrwania zimy: zwierzęta gromadzą w swych „domach” zapasy pokarmu, rośliny wytwarzają nasiona, kłącza, cebule, dzięki którym odrodzą się na wiosnę, większość ptaków odlatuje do ciepłych krajów w poszukiwaniu pożywienia, ssaki zmieniają futro na gęstsze i jaśniejsze, liście na drzewach zmieniają swoją barwę, po czym opadają na ziemię, rolnicy zbierają plony swojej pracy.

6 22 December - the crisis winter
22 December - the crisis winter. The sun towers over in the zenith on the Tropic of Capricorn. We have the the shortest day in the year. The sun rises over the horizon very low. Days lengthen, however they are the whole time shorter than the night. The surface of the ground is wychłodzona, and average hour temperatures do not cross 0 ° C. 22 grudnia – przesilenie zimowe. Słońce góruje w zenicie na Zwrotniku Koziorożca. Mamy najkrótszy dzień w roku. Słońce wznosi się bardzo nisko nad widnokręgiem. Dni wydłużają się, jednak cały czas są krótsze od nocy. Powierzchnia ziemi jest wychłodzona, a średnie temperatury dobowe nie przekraczają 0°C.

7 • they are overbalancing snowfalls; • the snowy lid on fields is protecting seeds of winter cereal crops from being destroyed by frost; • some bodies of water and rivers are freezing over; • the revived nature is trying to survive throughout this difficult period: far of animals is hibernating, other are hiding below the ground (in burrows, in holes or other hiding places), about the problem in getting food they cause, that many animals won't spend the winter, for the majority of trees she isn't gifted to the photosynthesis process, about an adjournment of the growth of plants is taking place, against some birds they are arriving to us from the far north. przeważają opady śniegu; pokrywa śnieżna na polach chroni nasiona zbóż ozimych przed wymarznięciem; zamarzają niektóre zbiorniki wodne i rzeki; przyroda ożywiona próbuje przetrwać ten trudny okres: wiele zwierząt zapada w sen zimowy, inne chowają się pod ziemią (w norach, w dziuplach lub innych kryjówkach), trudności w zdobyciu pokarmu powodują, że wiele zwierząt nie przeżyje zimy, większość drzew nie jest zdolna do procesu fotosyntezy, następuje przerwa w wegetacji roślin, niektóre ptaki przylatują do nas z dalekiej północy.  

8 Thank you for considering.


Pobierz ppt "The pores of the year and change in the nature"

Podobne prezentacje


Reklamy Google