Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mapy potrzeb zdrowotnych –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mapy potrzeb zdrowotnych –"— Zapis prezentacji:

1 Mapy potrzeb zdrowotnych –
Plan działań dr n. ekon. Barbara Więckowska Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2 Gotowe dokumenty Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie: Onkologii
Kardiologii Zostały opublikowane r. na stronie Ministerstwa Zdrowia:

3 Najważniejsze wnioski z opracowanych map potrzeb zdrowotnych Onkologia

4 Jakość leczenia Dodatnia zależność pomiędzy liczbą wykonanych świadczeń w podmiocie a przeżywalnością Wykresy przedstawiają empiryczną zależność między liczbą zabiegów a śmiertelnością. Zauważyć można, że w przypadku tych nowotworów im więcej zabiegów zostanie wykonanych w szpitalu, tym niższy jest standaryzowany współczynnik śmiertelności

5 Chirurgia radykalna – nowotwór złośliwy płuca
Powyżej 60 chirurgii – 24 szpitale W sumie szpitali – 128 128-24=104

6 Chirurgia radykalna – nowotwór złośliwy piersi
Powyżej 60 chirurgii – 55 szpitali W sumie szpitali: 336 336-55=281

7 Chirurgia radykalna – nowotwór złośliwy dolnego odcinka układu pokarmowego
Powyżej 60 chirurgii – 54 szpitale W sumie szpitali – 487 487-54=433

8 Chirurgia radykalna – nowotwór złośliwy gruczołu krokowego
Powyżej 60 chirurgii – 13 szpitali W sumie szpitali – 175 175-13=162

9 Prognoza świadczeń Prognozowana liczba hospitalizacji w poszczególnych zakresach (2018 r. i 2024 r.) Prognozuje się, że zapotrzebowanie na hospitalizacje z nowotworami będzie rosło. W Tabeli przedstawiono główne nowotwory i prognozowaną liczby hospitalizacji według województw w 2018 i 2029 roku.

10 Prognoza świadczeń Prognozowana maksymalna liczba zakresów wg województw (2018 r. i 2024 r.) Na podstawie prognozowanej liczby hospitalizacji przeprowadzono następnie analizę MAKSYMALNEJ liczby poszczególnych umów na zakresy w pakiecie onkologicznym.

11 Aparatura PET Rozmieszczenie aparatów pozytonowej tomografii emisyjnej (2013 r.) Prognozowane zapotrzebowanie na świadczenia i aparaturę (2018 r.) Ogólna liczba aparatów z 2013 roku jest zbliżona do zapotrzebowania na rok 2018, zakładając 1913 świadczeń na aparat, jednak rozmieszczenie geograficzne mogłoby być lepsze Najwyzsza wartość w 2014 r. 1913 – srednia liczba wykonywanych świadczeń przy zalozeniu 20 aparatow w kraju (konsultant)

12 Analiza świadczeń radioterapeutycznych
Powiaty wg liczby teleterapii na 100 pacjentów i odległości od ośrodka z akceleratorem Powiaty wg współczynnika wykorzystania hospitalizacji do teleterapii i odległości od ośrodka z akceleratorem Widoczna jest ujemna zależność między odległością a liczbą teleterapii. Z drugiego wykresu wyczytać można, że wraz ze wzrostem odległości od ośrodka z akceleratorem wzrasta wykorzystanie hospitalizacji do teleterapii.

13 Analiza świadczeń radioterapeutycznych
Rozmieszczenie akceleratorów w Polsce (2014 r.) Rozmieszczenie akceleratorów w Polsce (2025 r.) Wg Raportu Konsultanta Krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej dr hab. med. Rafała Dziadziuszko na temat stanu radioterapii w Polsce (na dzien r.) w Polsce zainstalowane były 144 przyspieszacze liniowe. Ich rozmieszczenie pokazane jest na lewej mapie. Prawa mapa przedstawia prognozowane rozmieszczenie akceleratorów w 2025 r.

14 Najważniejsze wnioski z zakończonych map potrzeb zdrowotnych Kardiologia

15 Mapy kardiologiczne Kardiologia dorosłych Kardiologia dziecięca
Kardiochirurgia dorosłych Kardiochirurgia dziecięca

16 Angioplastyki w OZW Udział wykonanych angioplastyk w ostrych zespołach wieńcowych wg szpitali W 2013 roku w 140 szpitalach przeprowadzano zabieg angioplastyki wieńcowej w OZW. Średnia krajowa wynosiła ponad 60%. Wykres przedstawia udział angioplastyk w OZW do wszystkich OZW wykonanych w poszczególnych szpitalach.

17 Prognozowana liczba stołów hemodynamicznych i procedur
W przedziale czasowym prognozowany jest wzrost liczby prognozowanych procedur oraz zapotrzebowania na stoły hemodynamiczne. Obecnie mamy 216 stołów

18 Prognoza operacji kardiochirurgicznych dorosłych
Prognozowana liczba operacji kardiochirurgicznych dorosłych pacjentów (2016 r.) Prognozowana liczba operacji kardiochirurgicznych dorosłych pacjentów (2029 r.) Na podstawie danych o liczbie operacji kardiochirurgicznych w latach 2013 i 2014 (slajd wcześniej) oraz danych demograficznych GUS przeprowadzona została prognoza liczby tych operacji w latach 2016 i W prognozowanym przedziale czasu zasadnicze zależności pomiędzy województwami nie ulegną zmianom, prognozowana liczba operacji kardiochirurgicznych dorosłych w 2029 r. będzie wyższa niż 2016 r. we wszystkich województwach poza woj. opolskim. W tym województwie prognozuje się spadek liczby operacji kardiochirurgicznych z 651 (2016 r.) do 644 (2029 r.).

19 Prognozowana liczba urodzeń z wrodzonymi wadami serca
Prognozowana liczba urodzeń z wws (2016 r.) Prognozowana liczba urodzeń z wws (2029 r.) W okresie 2016 – 2029 prognozowany jest spadek liczby urodzeń z wrodzonymi wadami serca w każdym województwie.

20 Prognoza operacji kardiochirurgicznych dzieci
Prognozowana liczba operacji kardiochirurgicznych noworodków (2016 r.) Prognozowana liczba operacji kardiochirurgicznych noworodków (2029 r.) W związku w prognozowanym spadkiem liczby urodzeń z wws spadnie również liczba operacji kardiochirurgicznych noworodków.

21 Stopień szczegółowości map
Województwa Powiaty Gminy Szpitale (?) Zastanówmy się nad stopniem uszczegółowienia map

22 Planowane działania

23 Stan na 31 grudnia 2015 Podział na 32 grupy chorobowe
Lecznictwo zamknięte AOS POZ 1. Onkologia 2. Kardiologia 3. 4. 32. Dotychczas opublikowane zostały mapy w zakresie onkologii i kardiologii. Pozostało jeszcze 30 grup chorobowych...

24 Plan na 1 kwietnia 2016 Lecznictwo zamknięte AOS POZ Szpital . ...
Najpierw planujemy stworzyć mapy szpitalne dla ogółu chorób do 1 kwietnia 2016 roku

25 Dalsze postępowanie 30 czerwca 2016 r. 31 grudnia 2016 r.
Terminy powstania zbiorów danych i modeli Lecznictwo zamknięte AOS POZ Grupa chorób A 30 czerwca 2016 r. 31 grudnia 2016 r. Grupa chorób B 30 czerwca 2017 r. Pozostałe 30 grup chorobowych będzie przyporządkowane do dwóch grup: A i B – po 15 chorób każda. Terminy powstania zbiorów zestawień danych i modeli (a nie map) – zgodnie z wnioskiem unijnym Mapy: lecznictwo zamk. (A+B) koniec grudnia 2016, AOS+POZ (A+B)– na koniec 2017 Terminy powstania map: Lecznictwo zamknięte (A + B) – grudzień 2016 AOS i POZ (A + B) – grudzień 2017

26 Dalsze postępowanie Grupa B Grupa A
Lp. Grupa chorobowa 1 choroby układu kostno- mięśniowego 2 choroby układu krążenia 3 cukrzyca 4 choroby układu nerwowego (neurologiczne wieku starczego) 5 układu nerwowego (pozostałe choroby) 6 choroby psychiczne 7 choroby układu oddechowego (przewlekłe) 8 choroby układu oddechowego (ostre) 9 choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego 10 hematologia (nowotwory) 11 hematologia (pozostałe) 12 nowotwory niezłośliwe 13 choroby dziecięce 14 ciąża, poród połóg 15 wady wrodzone Lp. Grupa chorobowa 1.    choroby metaboliczne, 2.    choroby oka i okolic, 3.    choroby skóry, 4.     choroby układu moczowo – płciowego (mężczyzn), 5.     choroby układu moczowo – płciowego (kobiet), 6.    choroby układu moczowo – płciowego (moczowy), 7.    choroby układu trawiennego (wątroba i trzustka), 8.    choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki), 9.    choroby układu trawiennego (dolny odcinek), 10.  choroby uszu i wyrostka sutkowatego, 11.   choroby zakaźne (WZW), 12.   choroby zakaźne (HIV), 13.  choroby zakaźne (inne), 14.   stomatologię, 15.   urazy (złamania, zatrucia etc.). Pośród pierwszych 15 grup chorobowych znajdują się wybrane jednostki chorobowe zestawione w tabeli.

27 Podejście do analizy Kilka wymiarów analizy:
Choroby wg klasyfikacji ICD-10 Oddziały Specjalności lekarzy Zakresy szpitalne Brak spójności w podziałach Naszym punktem wyjścia jest klasyfikacja ICD-10 i podział na grupy chorobowe. Jednak te choroby mogą być leczone na różnych oddziałach przez lekarzy o różnych specjalizacjach, a dodatkowo na innych zakresach szpitalnych. Zadaniem, które stoi przed nami jest zestawienie tych wszystkich wymiarów.

28 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Mapy potrzeb zdrowotnych –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google