Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczestnicy procesu Dorota Czerwińska doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczestnicy procesu Dorota Czerwińska doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego."— Zapis prezentacji:

1 Uczestnicy procesu Dorota Czerwińska doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego

2 Uczestnicy procesu ●organy ●strony ●reprezentanci stron ●rzecznicy interesu społecznego ●osobowe źródła dowodu ●pomocnicy organów

3 Organy procesowe → organy państwowe uprawnione do wydawania decyzji w określonych etapach procesu Istotne zagadnienia: -właściwość i skład sądu -wyłączenie sędziego i innych organów -organy postępowania przygotowawczego -zasady organizacji prokuratury -problem obiektywizmu prokuratora -pojęcie prokuratora bezpośrednio przełożonego i nadrzędnego Istotne pojęcia: -iudex inhabilis -iudex suspectus -dominus litis

4 Strony procesowe → podmioty posiadające interes prawny w korzystnym dla nich rozstrzygnięciu procesu W postępowaniu przygotowawczym: podejrzany - art. 71 § 1 od chwili postawienia zarzutów! pokrzywdzony - art. 49 nie zawsze! - pojęcie przestępstw bez ofiar → dodatkowe pojęcie: osoba podejrzana oskarżyciel publiczny → krąg podmiotów uprawnionych! oskarżyciel posiłkowy uboczny subsydiarny oskarżyciel prywatny oskarżony - art. 71 § 2 czy to wyczerpująca definicja? W postępowaniu sądowym:

5 Wykonywanie uprawnień małoletniego pokrzywdzonego Do prokuratora przychodzi matka z 10-letnim synem, aby złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia na jego szkodę przestępstwa przez ojca. Następnie składa oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego i w tym charakterze działa. Czy jest to dopuszczalne? Do prokuratora przychodzi matka z 10-letnim synem, aby złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia na jego szkodę przestępstwa przez ojca. Prokurator w fazie in personam przesłuchuje chłopca bez pouczenia go o prawie do odmowy składanie zeznań ze względu na stosunek bliskości z podejrzanym. Oceń postępowanie prokuratora.

6 Skarga subsydiarna - art. 55 odmowa wszczęcia skuteczne zażalenie odmowa wszczęcia skarga subsydiarna

7 Skarga subsydiarna - art. 55 umorzenie skuteczne zażalenie umorzenie skarga subsydiarna

8 Skarga subsydiarna - art. 55 odmowa wszczęcia skuteczne zażalenie umorzenie?

9 Strony procesowe - podziały strony czynne i bierne strony zastępcze i strony nowe Zastępcze – pokrzywdzony zmarł nie będąc jeszcze stroną Nowe – pokrzywdzony zmarł jako strona strony zasadnicze i strony szczególne

10 Reprezentanci procesowi stron oskarżony i podejrzany mają obrońcę! pozostałe strony i inni uczestnicy mogą korzystać z pomocy pełnomocnika! obrona obligatoryjna a obrona z urzędu obrona z urzędu w postępowaniu przygotowawczym a sądowym krąg podmiotów uprawnionych do bycia pełnomocnikiem lub obrońcą warunki korzystania z pomocy pełnomocnika przymus adwokacko-radcowski

11 Pozycja obrońcy art. 86 § 1 k.p.k. - może on przedsiębrać czynności jedynie na korzyść oskarżonego decyduje tu kryterium obiektywne czy może zaskarżyć zażaleniem postanowienie o przyznanych mu kosztach zastępstwa, które ma ponieść oskarżony? samodzielność obrońcy!

12 Kolizja obrony Obrońca X broni trzech współoskarżonych o kradzież roweru. Na etapie postępowania przygotowawczego żaden z nich się nie przyznaje i zgodnie twierdzą, że byli tego dnia w pubie. Na etapie postępowania sądowego jeden z nich zaczyna twierdzić, że jego w pubie nie było, ale wie, że koledzy byli. Na kolejnej rozprawie drugi z nich zaczyna w swoich wyjaśnieniach obciążać pierwszego i trzeciego. W którym momencie doszło do kolizji obrony? Któremu z oskarżonych obrońca winien wypowiedzieć upoważnienie do obrony? Jak postąpi sąd, jeżeli obrońca tego nie zrobi?

13 Kumulacja ról procesowych

14 zakaz kumulacji roli organu z jakąkolwiek inną rolą → instytucja wyłączeniazakaz kumulacji roli obrońcy i świadka - art. 178 co z pełnomocnikiem? wyjątkowa kumulacja roli oskarżonego i oskarżyciela prywatnego w postępowaniu prywatnoskargowym kumulacja roli pokrzywdzonego i świadka co z oskarżonym? problem kumulacji roli przedstawiciela społecznego i świadka

15 Rzecznicy interesu społecznego  przedstawiciel społeczny  Rzecznik Praw Obywatelskich  Rzecznik Praw Dziecka  Prokurator Generalny  prokurator - art. 60 § 1 → uczestnicy procesu niezależni od stron, reprezentujący w procesie interes publiczny

16 Osobowe źródła dowodu → osoba wezwana przez organ procesowy do dostarczenia środka dowodowego

17 Pomocnicy organów procesowych  specjaliści (≠biegli!) - osoby dokonujące czynności technicznych  protokolanci  stenografowie  tłumacze  konwojenci osoby ułatwiające im wykonywanie ich funkcji

18 Następne zajęcia - dowody część ogólna.


Pobierz ppt "Uczestnicy procesu Dorota Czerwińska doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google