Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp do programowania Wykład 9

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp do programowania Wykład 9"— Zapis prezentacji:

1 Wstęp do programowania Wykład 9
Gramatyki i języki formalne

2 Języki naturalne vs. języki formalne
Języki naturalne, czyli języki którymi posługują się ludzie, są niejednoznaczne. Wiele pozostawiają interpretacji. Często dwie osoby różnie interpretują to samo zdanie. Komunikacja z komputerem jest o tyle trudniejsza, że nie pozostawia miejsca na interpretacje, czy domysły. Dlatego stworzono specjalne mechanizmy do tworzenia języków formalnych, którymi w szczególności są języki programowania.

3 Struktura języka formalnego
Podstawą każdego języka formalnego jest alfabet, którego elementy nazywane są symbolami. Cechą charakterystyczną języków, w szczególności języków formalnych, jest to, że pewne napisy (ciągi symboli) rozpoznawane są jako poprawne i dobrze zbudowane. O tych napisach mówimy, że należą do języka. O tym, czy dany napis należy do języka decyduje gramatyka tego języka. Gramatyka języka jest systemem formalnym, który w oparciu o pewne reguły pozwala wygenerować wszystkie napisy należące do języka.

4 Przykład gramatyki zdanie ―> podmiot orzeczenie podmiot ―> koty
podmiot ―> psy orzeczenie ―> jedzą orzeczenie ―>śpią Zdanie składa się z podmiotu i występującego po nim orzeczenia. Podmiot jest albo słowem „koty” albo słowem „psy”. Orzeczenie jest albo słowem „śpią” albo słowem „jedzą”. zdanie, podmiot i orzeczenie to symbole pomocnicze, koty, psy, jedzą i śpią to symbole końcowe.

5 Przykład gramatyki zdanie ―> podmiot orzeczenie podmiot ―> koty podmiot ―> psy orzeczenie ―> jedzą orzeczenie ―>śpią Każdy powyższy wiersz nazywamy produkcją lub regułą. zdanie to symbol początkowy, zwany też aksjomatem, gramatyki. Język gramatyki, to każdy ciąg symboli końcowych, które można wyprowadzić z symbolu początkowego stosując produkcje. Język generowany przez powyższą gramatykę: „koty jedzą”, koty śpią”, psy jedzą”, psy śpią.

6 Definicje Słowem nad alfabetem X nazywamy dowolny ciąg, którego elementy należą do X. Dopuszczamy słowo puste, czyli ciąg symboli o długości 0. Słowo puste oznaczamy przez ε. Zbiór wszystkich słów nad alfabetem X (łącznie ze słowem pustym) oznaczamy przez X*.

7 Formalna definicja gramatyki
Gramatyką formalną nazywamy czwórkę G=<T, N, P, S>, gdzie T jest niepustym zbiorem symboli końcowych (terminalnych) N jest niepustym zbiorem symboli pomocniczych (nieterminalnych) P jest zbiorem produkcji (reguł) S jest wyróżnionym elementem zbioru N, symbolem początkowym lub aksjomatem. Produkcja jest wyrażeniem postaci u ―> v gdzie u jest elementem zbioru (TﮞN)*\{ε}, natomiast v jest elementem zbioru (TﮞN)*.

8 Język generowany przez gramatykę
Słowo s jest wyprowadzalne w gramatyce G=<T, N, P, S> jeśli s jest elementem zbioru T* s można wyprowadzić z symbolu początkowego S stosując produkcje ze zbioru P. Zbiór wszystkich słów wyprowadzalnych w gramatyce G nazywamy językiem generowanym przez G i oznaczamy przez L(G).

9 Przykład L(G) ={a, aa, aaa,…} = {a}*\ {ε}.
Niech G=<T, N, P, S>, gdzie T={a}, N={S}, P={S ―>a, S ―>Sa}. L(G) ={a, aa, aaa,…} = {a}*\ {ε}. Niech G=<T, N, P, S>, gdzie T={a,b}, N={S}, P={S ―>ab, S ―>aSb}. L(G)={ab, aabb,aaabbb,..}={anbn: n≥1}.

10 Klasyfikacja gramatyk (Chomsky)
Wszystkie gramatyki można podzielić na kilka klas w zależności od warunków nałożonych na występujące w nich produkcje. Gramatyki klasy 0 Nie nakładamy żadnych specjalnych warunków na produkcje, tzn. każda produkcja jest postaci u ―> v gdzie u ϵ (TﮞN)*\{ε}, natomiast v ϵ (TﮞN)*.

11 Klasyfikacja gramatyk (Chomsky)
Gramatyki klasy 1 (lub gramatyki kontekstowe) Produkcje mają postać uAw ―> ubw, gdzie u,w ϵ (TﮞN)*, A ϵ N, b ϵ (TﮞN)*\{ε}. Gramatyki klasy 2 (lub gramatyki bezkontekstowe) Produkcje mają postać A ―> b, gdzie A ϵ N, b ϵ (TﮞN)*\{ε}. Gramatyki klasy 3 (lub gramatyki regularne) Wszystkie produkcje mają postać A ―>bB (prawostronnie regularne) lub wszystkie produkcje mają postać A ―>Bb (lewostronnie regularne), gdzie A ϵ N, B ϵ Nﮞ{ε} oraz b ϵ T*\{ε}.

12 Relacje między klasami gramatyk
Gramatyki klasy 0 Gramatyki kontekstowe Gramatyki regularne Gramatyki bezkontekstowe

13 Problem należenia Dla danej gramatyki G i słowa s stwierdzić, czy sϵ L(G). Powyższy problem jest rozstrzygalny dla języków klasy 1, 2 i 3. Nie jest rozstrzygalny dla języków klasy 0.

14 Notacja BNF (Backus-Naur Form)
Służy do zapisu produkcji gramatyk bezkontekstowych. Została wprowadzona w latach 50 ubiegłego wieku przez Johna Backusa i była po raz pierwszy użyta do opisu języka programowania Algol 60 przez Petera Naura.

15 Notacja BNF Symbole pomocnicze (nieterminalne) są to dowolne napisy ujęte w nawiasy < oraz >. Symbole terminalne tonapisy nie ujęte w nawiasy < >. Symbol ―> występujący w produkcjach zastępujemy symbolem ::=. Symbol (pomocniczy) występujący w pierwszej produkcji jest symbolem początkowym (aksjomatem).

16 Przykład zdanie ―> podmiot orzeczenie podmiot ―> koty
podmiot ―> psy orzeczenie ―> jedzą orzeczenie ―>śpią <zdanie> ::= <podmiot><orzeczenie> <podmiot> ―> koty <podmiot >―> psy <orzeczenie> ―> jedzą <orzeczenie> ―> śpią

17 Notacje Zamiast <podmiot> ―> koty <podmiot >―> psy
<orzeczenie> ―> jedzą <orzeczenie> ―> śpią możemy napisać <podmiot> ―> koty | psy <orzeczenie> ―> jedzą | śpią {a} oznaca, że napis a może wystąpić dowolną skońconą liczbę razy po sobie (w szczególności 0 razy).

18 Przykład Identyfikator:
ciąg liter i cyfr zaczynający się od litery (za literę uważamy również symbol _ ). Gramatyka: <identyfikator>::=<litera> {<litera>|<cyfra>} <litera> ::= a|b|c|d|…|z|A|B|…|Z|_ <cyfra> ::= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9

19 Przykład Zdefiniować L={anbmanbm: n,m>0}.
<to o co chodzi>::= a <a do m b do m> b | a <to o co chodzi> b <a do m b do m> ::= ba| b <b do m a do m> a

20 Pojęcie wywodu Niech G=<T, N, P, S>. Wywodem słowa s w gramatyce G nazywamy ciąg słów S, S1, … Sk , s, gdzie każde słowo ciągu poza S powstaje z poprzedniego w wyniku zastosowania jednej z produkcji ze zbioru P. Powyższe wyprowadzenie oznaczamy napisem S => S1 => S2 =>…. => Sk =>s

21 Przykład Niech G=<T, N, P, S>, gdzie T={a,b}, N={S},
P={S ―>ab, S ―>aSb}. Wywód słowa aaabbb: S =>aSb => aaSbb => aaabbb

22 Przykład (c.d.) P={S ―>ab, S ―>aSb}
Jak pokazać, że L(G)={anbn: n≥1}? Dla każdego n≥1 można wyprowadzić an bn. Dowód: n-1 razy S ―>aSb i raz S ―>ab. Nic innego nie można wyprowadzić. Dowód: Jedyna możliwa sekwencja produkcji prowadząca do słowa składającego się z symboli terminalnych (a i b) to k razy produkcja S ―>aSb oraz raz produkcja S ―>ab.

23 Drzewo wywodu S ―>ab, S ―>aSb S a S b a S b a b

24 Niejednoznaczność (a*b) +c a* (b+c)
<W>::=(<W>)|<W>+<W>|<W>*<W>|a|b|c a*b+c W W W * W W W a W + W W * W c b c a b a* (b+c) (a*b) +c

25 Języki regularne Języki regularne są to języki generowane przez gramatyki regularne. Każda gramatyka lewostronnie regularna może być przekształcona na równoważną jej gramatykę prawostronnie regularną i odwrotnie. Języki regularne mają wiele „dobrych” własności. W szczególności bardzo łatwo stwierdzić, czy dany napis należy do języka generowanego przez gramatykę regularną. Gramatyka regularna jest jednym ze sposobów definiowania języków regularnych. Innym sposobem są wyrażenia regularne .

26 Wyrażenia regularne Niech V będzie skończonym alfabetem. Wyrażenia regularne nad V tworzymy według następującego schematu: Ø i ε są wyrażeniami regularnymi. Każdy symbol alfabetu jest wyrażeniem regularnym. Jeśli A i B są wyrażeniami regularnymi, to A|B i AB są wyrażeniami regularnymi. Jeśli A jest wyrażeniem regularnym, to A* jest wyrażeniem regularnym. Żaden inny napis nie jest wyrażeniem regularnym.

27 Języki definiowane przez wyrażenia regularne
Ø reprezentuje język pusty. ε reprezentuje język {ε}. Symbol a z alfabetu reprezentuje język {a}. Jeśli A i B są wyrażeniami regularnymi reprezentującymi języki LA i LB, to A|B reprezentuje sumę LA ﮞLB , AB reprezentuje wszystkie ciągi znaków powstałe przez dopisanie do ciągu z LA ciągu z LB. Jeśli A jest wyrażeniem regularnym reprezentującym język LA, to A* reprezentuje zbiór ciągów znaków powstały przez wypisywanie dowolną liczbę razy elementów zbioru LA i dodatkowo słowo puste.

28 Przykłady V={a,b,c} Wyrażenie Język a {a} ab|bc {ab,bc}
ab*c {ac, abc, abbc, abbbc,…} a(bc)*a {aa, abca, abcbca,…

29 Problem Dane jest wyrażenie regularne A. Skonstruować algorytm rozstrzygający, czy dane słowo należy do języka reprezentowanego przez A.

30 Diagramy Wyrażenie Diagram a a AB A B A A|B B A* A

31 Przykład {ab, aab, aaab,aaaab, …} aa*b a a b

32 Funkcja w C++ bool czy_nalezy(string wyr) { char ch: ch=wyr[0];
if (ch!='a') return false; else i++; ch=wyr[i]; while (ch=='a'){i++; ch=wyr[i];} if (ch !='b') return false; else i++; if (i==wyr.length()) return false; else return true; }


Pobierz ppt "Wstęp do programowania Wykład 9"

Podobne prezentacje


Reklamy Google