Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEGLĄDANIE AKT - kodeks zakłada, że oskarżonemu, na jego żądanie, należy wydać bezpłatnie jeden uwierzytelniony odpis każdego orzeczenia; odpis ten wydaje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEGLĄDANIE AKT - kodeks zakłada, że oskarżonemu, na jego żądanie, należy wydać bezpłatnie jeden uwierzytelniony odpis każdego orzeczenia; odpis ten wydaje."— Zapis prezentacji:

1 PRZEGLĄDANIE AKT - kodeks zakłada, że oskarżonemu, na jego żądanie, należy wydać bezpłatnie jeden uwierzytelniony odpis każdego orzeczenia; odpis ten wydaje się w wraz z uzasadnieniem jeżeli sporządzono (art. 157 § 1) - nowelizacja z 27 września 2013 r. poszerzyła te uprawnienia na każdą stronę oraz osobę, której dane orzeczenie bezpośrednio dotyczy - regułą jest, że gdy chodzi o akta sprawy sądowej, to udostępnia się je strono, osobie, o której mowa w art. 416, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym i daje możność sporządzenia z nich odpisów - prokurator może przeglądać akty sprawy sądowej w każdym jej stanie, a nawet żądać przesłania mu ich w tym celu, co może nastąpić, ale jedynie wtedy, gdy nie tamuje to biegu postępowania i nie ogranicza dostępu do akt innym uczestnikom, zwłaszcza oskarżonemu i obrońcy (art. 158 § 1)

2 PRZEGLĄDANIE AKT - na wniosek obrońcy lub oskarżonego i na ich koszt wydaje się też kopie dokumentów z akt sprawy (156 § 2) - nowelizacja z 27 września 2013 r. umożliwiła uprawnionym samodzielnie dokonywanie „kopii” dokumentacji z akt, niezależnie od możliwości wystąpienia o odpłatne kserokopie czy uwierzytelnione odpisy z akt - nie można odmówić stronie i jej procesowemu przedstawicielowi zezwolenia na sporządzenie odpisu protokołu z czynności, w której uczestniczyła (np. z własnego przesłuchania, jak również z dokumentu pochodzącego od niej lub sporządzonego z jej udziałem (art. 157 § 3) - akta sprawy sądowej, za zgodą prezesa sądu, mogą być udostępniane również innym osobom, np. dla celów badawczych pracownikom nauki, studentom czy dziennikarzowi opracowującemu określony artykuł

3 PRZEGLĄDANIE AKT - ograniczeniom poddane jest przeglądanie akt postępowania przygotowawczego - od 2 czerwca 2014 r. obowiązuje nowelizacja z dnia 27 września 2013 r. (wprowadzone wcześniej niż pozostałe części tej noweli) zgodnie z którą zasadą staje się, że akta postępowania przygotowawczego udostępnia się, jeżeli - nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa, umożliwiając sporządzanie z nim odpisów i kopii - wydaje się zarządzenie o udostępnieniu akt, a nie zgodę na udostępnienie - na odmowę udostępnienia akt przysługuje zażalenie do sądu (art. 159)

4 PRZEGLĄDANIE AKT - od 2 czerwca 2014 r. w razie złożenia w postępowaniu przygotowawczym wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego lub jego przedłużenie udostępnia się akta sprawy, ale tylko w zakresie dowodów wskazanych w tym wniosku na poparcie konieczności stosowania tego środka zapobiegawczego (art. 156 § 5a) - od 1 lipca 2015 r. podstawą zastosowania (przedłużenia) wymienionego środka będą mogły stanowić jedynie dowody wskazane we wniosku prokuratora, a nie także inne nieujawnione stronom, lecz zawarte w aktach przekazanych sądowi wraz z tym wnioskiem (art. 249a) - „nieograniczone” prawo do wglądu w akta postępowania przygotowawczego przysługuje: 1) 306 § 1b k.p.k. 2) 321 k.p.k.

5 ODTWORZENIE ZAGINIONYCH LUB ZNISZCZONYCH AKT - nie jest istotna przyczyna zaginięcia czy zniszczenia akt - postępowanie odtworzeniowe unormowane zostało w rozdziale 18 k.p.k. - postępowanie podejmowane jest z urzędu lub na wniosek - postępowanie w przedmiocie odtworzenia wszczyna prezes właściwego sądu, który: 1) art. 162 2) art. 163 § 1 in principio - w posiedzeniu sądu w tej materii, a więc tym, na którym mają być przeprowadzane te czynności mogą wziąć udział strony - po zakończeniu czynności sąd wydaje postanowienie - przysługuje zażalenie


Pobierz ppt "PRZEGLĄDANIE AKT - kodeks zakłada, że oskarżonemu, na jego żądanie, należy wydać bezpłatnie jeden uwierzytelniony odpis każdego orzeczenia; odpis ten wydaje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google