Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojciech korfanty 1.Wstęp 2.Zadanie 3.Proces 4.Zadania 5.Ewaluacja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojciech korfanty 1.Wstęp 2.Zadanie 3.Proces 4.Zadania 5.Ewaluacja"— Zapis prezentacji:

1 Wojciech korfanty 1.Wstęp 2.Zadanie 3.Proces 4.Zadania 5.Ewaluacja
6.Źródła Wojciech korfanty Konkluzja 2009 ROK KORFANTEGO

2 Wstęp „W 2009 roku obchodzimy 70 rocznicę śmierci Wojciecha Korfantego. Sejmik Województwa Śląskiego, dla uczczenia wielkiego syna Śląskiej Ziemi, 2 lipca 2008 r. uchwałą Nr III/26/1/2008 przyjął rezolucję o ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Wojciecha Korfantego” Województwo śląskie z tej okazji organizuje na przestrzeni całego roku różne konkursy, lekcje i wystawy dotyczące życia Korfantego. Ze swojej strony chciałbym przybliżyć trochę biografię Korfantego, oddać mu hołd za wielkie dzieło życia i pomoc Górnemu Śląsku.

3 Zadanie Podzielicie się na trzy zespoły: GRUPA HISTORYKÓW
GRUPA SOCJOLOGÓW GRUPA INFORMATYKÓW Przed każdą grupą postawiono inne zadanie, które poszczególny zespół musi wypełnić korzystając ze źródeł dostępnych w Internecie, książkach czy czasopismach.

4 GRUPA HISTORYKÓW Przedstawi biografię Wojciecha Korfantego
Korzystając z informacji zamieszczonych w Internecie wskażcie związek między dzieciństwem Korfantego, a okresem odrodzenia narodowego na Górnym Śląsku. Przeprowadźcie dyskusję na temat: “ Czy dzieciństwo Korfantego wpłynęło na jego późniejszą karierę polityczną?”

5 GRUPA SOCJOLOGÓW Zbierze informacje wśród polskiego społeczeństwa, na temat Wojciecha Korfantego Przeprowadźcie wywiad z osobą silnie zaangażowaną w politykę w Waszym regionie. Tematem rozmów powinny być “ cechy dobrego polityka”. Następnie sprawdźcie, czy cechy te posiadał Wojciech Korfanty. Jeśli tak, rozwińcie opisując każdą z nich.

6 GRUPA INFORMATYKÓW Działalność Wojciecha Korfantego po I wojnie światowej przyniosła wielkie korzyści dla całego narodu polskiego. Sporządźcie stronę internetową zawierającą informacje o działalności Korfantego w wyżej wymienionym okresie historycznym, następnie umieście na znanych historycznych forach internetowych linki do stworzonej strony.

7 Proces Zasady obowiązujące wszystkie grupy:
W każdej grupie trzeba wybrać lidera, który będzie się konsultował z nauczycielem czuwającym nad projektem Starajcie się o właściwą organizację pracy wewnątrz grupy. Podzielcie się zadaniami rozsądnie i sprawiedliwie. Pamiętajcie, że wszyscy członkowie grupy mają prawo współdecydować o efektach waszej pracy. Podstawowym zadaniem każdej grupy będzie wyszukanie potrzebnych informacji w różnych źródłach oraz dokonanie ich analizy i selekcji. Następnie musicie zebrane informacje przetworzyć i zaprezentować je, w zależności od postawionego przed Waszą grupą zadania, w postaci dokumentów edytora tekstu Word, prezentacji w Power Point,  czy też folderów zawierających zbiory zdjęć w formacie .jpg Grupy mogą współpracować między sobą. Na wykonanie zadania macie trzy tygodnie.

8 Zadania 2 Zadania dla poszczególnych grup: GRUPA HISTORYKÓW
   GRUPA HISTORYKÓW GRUPA SOCJOLOGÓW GRUPA INFORMATYKÓW Przed każdą grupą postawiono inne zadanie, które poszczególny zespół musi wypełnić korzystając ze źródeł dostępnych w Internecie, książkach czy czasopismach.

9 GRUPA HISTORYKÓW “ Wojciech Korfanty- człowiek, który przywrócił Polsce Górny Śląsk”- ustosunkujcie się do powyższego tematu przygotowując pracę pisemną opisującą walkę narodu o polskość i udział w niej Wojciecha Korfantego. Jako mieszkańcy Górnego Śląska zwróćcie uwagę na zalety jakie dla Was płyną z wymienionego wydarzenia historycznego.

10 GRUPA SOCJOLOGÓW Korfanty głosił hasła nierozerwalnej łączności Górnoślązaków z narodem polskim, domagał się równouprawnienia narodowego Polaków. Swoje poglądy przelewał na papier, by następnie wydać je w artykułach gazet będących patriotycznym sercem całego Śląska. Wykorzystując powyższe informacje przygotujcie artykuł, który w ówczesnych czasach mógłby sporządzić Wojciech Korfanty.

11 GRUPA INFORMATYKÓW W formie tabeli ( programy Word) sporządźcie spis osiągnięć Wojciecha Korfantego w dziedzinie polityki uwzględniając ich skutki ( przyczyna  skutek).

12 Ewaluacja SKALA OCENIANIA Wymagania Podstawowe (1 pkt)
Rozszerzające (2 pkt) Dopełniające (3 pkt) Wykraczające (4 pkt) Punkty Gromadzenie danych, ich uporządko­wanie oraz zawartość merytory­czna Źle dobrane informacje, błędy merytoryczne, brak własnych opracowań Zebrano podstawowe informacje, temat zrealizowano poprawnie, lecz brakuje szczegółów, nieliczne własne opracowania Zebrano wystarczającą ilość materiałów, który został uporządkowany w logiczną całość, temat zrealizowany dobrze, zawiera szczegółowe informacje i własne opracowania Zebrane informacje są różnorodne i znacznie wykraczają poza założone cele, temat wyczerpująco opracowany, zawiera liczne własne opracowania 1-4 pkt. Umiejętność prezentacji zdobytej wiedzy, (czytelność, przejrzystość, szata graficzna, jakość elementów graficznych, ogólne wrażenie estetyczne, oryginalność) Wykonanie folderu nieestetyczne, brak elementów graficznych, folder słabo czytelny, nieznajomość techniki tworzenia folderów Wykonanie folderu dość przejrzyste i czytelne, nieodpowiedni dobór kolorów, uboga ilość grafiki, poprawna kompozycja folderu Folder wykonany poprawnie pod względem graficznym i kompozycyjnym, prawidłowy dobór kolorów, prawidłowo uporządkowane działy folderu Bardzo dobrze zaprojektowany folder, przej­rzysty, czytelny, właściwy dobór kolorów, dużo elementów graficznych, informacje przedstawione w interesujący sposób, wyjątko­wa inwencja twórcza uczniów Gramatyka Liczne błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne Folder zawiera niewiele błędów gramatycznych, ortograficznych lub interpunkcyjnych Folder zawiera pojedyncze błędy gramatyczne, ortograficzne lub interpunkcyjne błędów gramatycznych, ortograficznych ani interpunkcyjnych w tekście Umiejętność współpracy w grupie Całkowity brak współpracy w grupie, przkrocz.terminu Mała kolektywność, przeważa praca indywidualna, kolejne kroki zadania wykonywane są częściowo i nieterminowo Dobra współpraca w grupie, więk­szość uczniów uczestniczy wspólnie w realizacji wszystkich zadań, które są wykonywane dokładnie, lecz nieterminowo Doskonała współpraca całej grupy, zadania są realizowane dokładnie i terminowo

13 SKALA OCENIANIA Ilość punktów ocena 16 -15 Celujący 14 – 13
Bardzo dobry 12 – 11 Dobry 10 – 8 Dostateczny 7 Dopuszczający 6 - 4 Niedostateczny

14 Źródła Przykładowe źródła informacji:

15 Konkluzja Praca wykonana przez państwa miała na celu przybliżyć sylwetkę Wojciecha Korfantego. Docenić jego pracę oraz trud, jaki włożył w bój o Górny Śląsk.  Tomasz Grabowski kl.II e


Pobierz ppt "Wojciech korfanty 1.Wstęp 2.Zadanie 3.Proces 4.Zadania 5.Ewaluacja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google