Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1 Doświadczenia IW INTERREG III A oraz wyzwania PO WT 2007-2013 Doświadczenia IW INTERREG III A oraz wyzwania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1 Doświadczenia IW INTERREG III A oraz wyzwania PO WT 2007-2013 Doświadczenia IW INTERREG III A oraz wyzwania."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1 Doświadczenia IW INTERREG III A oraz wyzwania PO WT 2007-2013 Doświadczenia IW INTERREG III A oraz wyzwania PO WT 2007-2013 Piotr Szymański – Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Ołomuniec, 16 lutego 2007 r. Konferencja wspołfinansowana ze środków UE

2 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 2 Doświadczenia związane z wdrażaniem IW INTERREG III A w woj. opolskim 1. WSPÓŁPRACA PODMIOTÓW POLSKICH I CZESKICH JEST CZĘSTO JEDYNIE ZJAWISKIEM FORMALNYM 2. BARDZO WIELE STARAŃ WYMAGA NAKŁONIENIE DO WSPÓŁPRACY SAMODZIELNYCH DO TEJ PORY PODMIOTÓW 3. PROBLEMY WE WSPÓŁPRACY WYNIKAJĄ BARDZO CZĘSTO Z RÓŻNIC ODPOWIEDZIALNOŚCI I KOMPETENCJI INSTYTUCJONALNYCH

3 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 3 4. SYSTEM SKŁADANIA PROJEKTÓW W WST MÓGŁ BYĆ UCIĄŻLIWY DLA BENEFICJENTÓW, LECZ CHYBA WYDAJE SIĘ ON JEDYNYM ROZWIĄZANIEM W KONTEKŚCIE REALIZACJI PL-CZ PROJEKTÓW 5. PODCZAS OCENY PROJEKTÓW ZBYT MAŁĄ WAGĘ POŚWIĘCANO OCENIE PODSTAW EKONOMICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ICH REALIZACJI I DALSZEGO FUNKCJONOWANIA A SKUPIONO SIĘ NA DOSYĆ SUBIEKTYWNYM KRYTERIUM ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNEGO

4 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 4 6. NIESPÓJNE DOKUMENTY NP. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU NR 18 LINIA BUDŻETOWA, W PRZYPADKU KATEGORII KOSZTÓW NIE ODPOWIADAŁ ZAPISOM BUDŻETU Z GENERATORA WNIOSKÓW ELZA 7. BRAK WSPÓLNYCH SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW REGIONALNYCH PUNKTÓW KONTAKTOWYCH ORAZ WSPÓLNEGO SEKRETARIATU TECHNICZNEGO, POWODOWAŁ ROZBIEŻNOŚCI W UDZIELANYCH BENEFICJENTOM INFORMACJACH

5 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 5 Uwarunkowania wdrażania PO WT 1. ZASADA PARTNERA WIODĄCEGO 2. JEDEN BENEFICJENT ODPOWIEDZIALNY ZA PROJEKT – KONSEKWENCJE PRAWNE I ORGANIZACYJNE 3. DUŻO WIĘCEJ ŚRODKÓW DO WYKORZYSTANIA PRZY BARDZIEJ RESTRYKCYJNYCH ZASADACH 4. ZMIANA PERSPEKTYWY:

6 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 6 II. WYZWANIA – Z PUNKTU WIDZENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH 1. KONIECZNOŚĆ ZACIEŚNIENIA WSPÓŁPRACY PODMIOTÓW POLSKICH I CZESKICH – W OBECNYM OKRESIE REALIZOWANE BĘDĄ JEDYNIE PROJEKTY RZECZYWIŚCIE ROZWIĄZUJĄCE WSPÓLNE PROBLEMY PO OBU STRONACH GRANICY WSPÓŁPRACA NIE MOŻE BYĆ JEDYNIE DORAŹNYM ROZWIĄZANIEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU

7 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 7 2. PILNA KONIECZNOŚĆ UTWORZENIA (PRZY WSPÓŁPRACY Z WST) NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA PLATFORMY WSPÓŁPRACY PODMIOTÓW Z CZECH I POLSKI – FORMA?? - BAZA INTERNETOWA?? 3. ZE WZGLĘDU NA NOWE ZASADY ISTNIEJE KONIECZNOŚĆ PRZEPROWADZENIA AKCJI PROMUJĄCYCH PROGRAM 4. OPRACOWANIE WYTYCZNYCH/PODRĘCZNIKÓW KTÓRE UWZGLĘDNIAĆ BĘDĄ SPECYFIKĘ PL i CZ

8 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 8 5. WIĘKSZY NACISK NA PRZESZKOLENIE PRACOWIKÓW REGIONALNYCH PUNKTÓW KONTAKTOWYCH ORAZ WSPÓLNEGO SEKRETARIATU TECHNCIZNEGO, Z ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH NP.: - ZAPOZNANIE Z ZAPISAMI STUDIUM WYKONALNOŚCI - ANALIZĄ EKONOMICZNĄ ORAZ FINANSOWĄ - Z PRZEPISAMI FINANSOWYMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ CZESKIEGO ITD. 6. DOSTOSOWANIE ZAPISÓW GENERATORA WNIOSKÓW DO WYTYCZNYCH PROGRAMU. PODCZAS WDRAŻANIA PROGRAMU INTERREG IIIA CZECHY – POLSKA, WSKAŹNIKI PODANE W GENERATORZE WNIOSKÓW ELZA NIE ODPOWIADAŁY WSKAŹNIKOM PODANYM W UZUPEŁNIENIU PROGRAMU.

9 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 9 III. KWESTIE DO WYJAŚNIENIA / WĄSKIE GARDŁA 1. PRZEPŁYWY FINANSOWE – NP. W KONTEKŚCIE OSTATNIO ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (PL) – zasada n+3/n+2 2. ZASADY OKREŚLANIA TZW. LUKI FINANSOWEJ DLA PROJEKTÓW GENERUJĄCYCH DOCHÓD (ART. 55 ROZPORZĄDZENIA 1083/2006) – KONIECZNOŚĆ UJEDNOLICENIA, WYZWANIE SZKOLENIOWE

10 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 10 3. NIEBEZPIECZEŃSTWO BRAKU SPÓJNOŚCI W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD POMOCY PUBLICZNEJ – KOMPLIKACJA CZĘŚCI FINANSOWEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 4. DZIAŁALNOŚĆ EUROREGIONU PRADZIAD NIE OBEJMUJE CAŁEGO OBSZARU WSPARCIA W WOJ. OPOLSKIM 6. POMOC TECHNICZNA – TERMIN URUCHOMIENIA 5. NIESPÓJNOŚĆ PRZEPISÓW WAŻNYCH DLA REALIZACJI INWESTYCJI- NP. PRAWO BUDOWLANE, PZP

11 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych ul. Piastowska 12, 45-082 Opole tel. (077) 54 16 565, 54 16 516 / fax (077) 54 16 567 e-mail: dpo@umwo.opole.pl m.kaliszczak@umwo.opole.pl www.umwo.opole.pl


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1 Doświadczenia IW INTERREG III A oraz wyzwania PO WT 2007-2013 Doświadczenia IW INTERREG III A oraz wyzwania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google