Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie szkoleniowo- doradcze realizowane w ramach projektu Razem dla Północnego Mazowsza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie szkoleniowo- doradcze realizowane w ramach projektu Razem dla Północnego Mazowsza."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie szkoleniowo- doradcze realizowane w ramach projektu Razem dla Północnego Mazowsza

2 Cel : podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników/członków organizacji pozarządowych oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wskazanie możliwych kierunków wspólnego działania, nabycie przez uczestników umiejętności diagnozowania potrzeb lokalnych oraz planowania wspólnych działań w celu ich likwidacji wskazanie potencjalnych źródeł finansowania działalności NGO Założenia organizacyjne: Ilość oferowanych szkoleń: 7 Ilość planowanych grup szkoleniowych: 36 Ilość godzin dydaktycznych na szkoleniach: 600 Ilość godzin doradztwa: 240 Razem dla Północnego Mazowsza

3 Rekrutacja Strona internetowa – www.razemdlamazowsza.euwww.razemdlamazowsza.eu Poczta elektroniczna Osobiście w biurze projektu – ul. Małgorzacka 8, 06- 400 Ciechanów pierwszeństwo dla organizacji członkowskich Forum Dialogu Obywatelskiego

4 Edukacja obywatelska NGO Adresaci: pracownicy /członkowie organizacji pozarządowych. Cel szkolenia: poprawa i uzupełnienie wiedzy w zakresie prowadzonych przez organizacje bieżących działań. Umożliwi poznanie zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, ułatwiając tym samym właściwą interpretację przepisów prawnych regulujących stosunek administracji publicznej do organizacji pozarządowych. Zakres szkolenia: Prawne aspekty działalności samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, Miejsce i rola organizacji pozarządowych w życiu lokalnym, Rola konsultacji społecznych w procesie decyzyjnym, Kreowanie pozytywnego wizerunku organizacji, Możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania NGO Założenia organizacyjne: 24 godz. szkolenia realizowane w 4 grupach 12- osobowych. Razem dla Północnego Mazowsza

5 Współpraca = skuteczność Adresaci: pracownicy/członkowie organizacji pozarządowych oraz pracownicy jednostek samorządowych. Cel szkolenia: wskazanie możliwych kierunków współpracy administracji samorządowej z trzecim sektorem, wypracowanie programu współpracy pomiędzy NGO a jednostkami samorządu. Zakres tematyczny: Diagnoza potrzeb społeczności lokalnych, Diagnoza potencjału lokalnych organizacji pozarządowych, Mocne i słabe strony współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym Podstawy prawne współpracy samorządu z organizacjami w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Tworzenie i konsultacje programu współpracy Założenia organizacyjne: 24 godz. szkolenia realizowane w 4 grupach 12- osobowych Razem dla Północnego Mazowsza

6 Praktyczne aspekty mechanizmów konsultacyjnych i zlecania zadań przez administrację samorządową Adresaci: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego. Cel szkolenia: przedstawienie praktycznych zasad i form współpracy oraz zlecania zadań przez administrację samorządową. Zakres tematyczny: Prezentacja podstawowych zasad i form współpracy samorządu i organizacji pozarządowych Prezentacja mechanizmów konsultacji oraz innych form dialogu obywatelskiego na poziomie samorządu lokalnego Prezentacja mechanizmów i omówienie mechanizmów zlecania przez samorządy lokalne zadań publicznych organizacjom pozarządowym, w tym: tryb konkursowy, tryb uproszczony, regranting, zamówienia publiczne Założenia organizacyjne: 8 godz. szkolenia realizowane w 2 grupach 12- osobowych. Razem dla Północnego Mazowsza

7 ABC wolontariatu Adresaci: osoby pracujące bądź przygotowujące się do pracy wolontarystycznej zgłoszone przez organizacje pozarządowe. Cel: uświadomienie potrzeby pracy wolontarystycznej, przygotowanie merytoryczne i praktyczne wolontariuszy do pracy z różnymi grupami odbiorców Zakres tematyczny: Definicja i historia wolontariatu, Kim jest wolontariusz, Możliwości pracy wolontarystycznej, Specyfika pracy z różnymi grupami odbiorców. Założenia organizacyjne: 24 godz. szkolenia realizowane w 4 grupach 12- osobowych Razem dla Północnego Mazowsza

8 Kodeks etyczny NGO Adresaci: pracownicy/członkowie organizacji pozarządowych. Cel szkolenia: wypracowanie przez NGO standardów działania, w tym zwłaszcza standardów etycznych prowadzonej działalności: Zakres tematyczny: Misja, wizja i wartość w organizacji, Samoocena pracy organizacji, Transparentność, jawność, niezależność, praworządność, Budowanie partnerstw lokalnych, Dobre praktyki w zakresie budowania regulacji wewnętrznych III sektora Założenia organizacyjne: 16 godz. szkolenia realizowane w 4 grupach 12- osobowych Razem dla Północnego Mazowsza

9 Liderzy aktywności lokalnej – niekoniecznie sami Adresaci: pracownicy/członkowie organizacji pozarządowych bądź wolontariusze zgłoszeni przez organizacje. Cel szkolenia: wykształcenie grupy osób aktywnych lokalnie, połączone z ugruntowaniem współpracy organizacji. Zakres tematyczny: Rola, umiejętności i cechy lidera społecznego, Metody prowadzenia spotkań, pracy z grupą, Efektywna komunikacja, Diagnozowanie problemów społecznych i metody ich rozwiązywania Współpraca z organizacjami oraz jednostkami samorządowymi Dobre praktyki Założenia organizacyjne: 24 godziny szkolenia realizowane w 4 grupach 12- osobowych Razem dla Północnego Mazowsza

10 Warsztaty nt. konkursów o granty NGO Adresaci: pracownicy/członkowie organizacji pozarządowych Cel: wskazanie potencjalnych źródeł finansowania działalności organizacji, pomoc w konstruowaniu wniosków o dofinansowanie. Zakres tematyczny: Polskie i europejskie źródła finansowania działalności organizacji, Analiza dokumentacji konkursowej, Warsztaty – wypełnianie wniosków aplikacyjnych. Założenia organizacyjne: 8 godzin realizowanych w 12 grupach 12-osobowych Razem dla Północnego Mazowsza

11 Usługi doradcze Adresaci : pracownicy/członkowie organizacji, pracownicy jednostek samorządowych Zakres doradztwa: Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych, Marketing w NGO – marketing społeczny, fundraising (współpraca z partnerami biznesowymi), metody pozyskiwania darczyńców indywidualnych Doradztwo w zakresie opracowywania przez jst programów współpracy z III sektorem Liczba godzin doradztwa: 240 Razem dla Północnego Mazowsza

12 Dziękuję za uwagę Katarzyna Szmit – Specjalista ds. wsparcia i promocji NGO Razem dla Północnego Mazowsza


Pobierz ppt "Wsparcie szkoleniowo- doradcze realizowane w ramach projektu Razem dla Północnego Mazowsza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google