Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Celem dzisiejszej konferencji jest zapewnienie Mieszkańcom możliwie pełnej informacji o stanie finansów Miasta, oraz poinformowanie o działaniach realizowanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Celem dzisiejszej konferencji jest zapewnienie Mieszkańcom możliwie pełnej informacji o stanie finansów Miasta, oraz poinformowanie o działaniach realizowanych."— Zapis prezentacji:

1 Celem dzisiejszej konferencji jest zapewnienie Mieszkańcom możliwie pełnej informacji o stanie finansów Miasta, oraz poinformowanie o działaniach realizowanych w pierwszych miesiącach obecnej kadencji. Stan finansów Miasta decyduje o możliwościach, kierunkach i sposobie działania zarządu. Musimy zrobić wszystko, by nie pogłębiać zadłużenia i wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań, jednocześnie zapewniając jak najlepszą realizację zadań publicznych należących do administracji samorządowej.

2 Podjęliśmy szereg działań mających na celu optymalizację i ograniczenie wydatków ponoszonych na bieżące funkcjonowanie Miasta: Wdrażamy system kontroli zarządczej, czego efektem będzie lepszy nadzór nad jakością realizowanych zadań oraz nad celowością i racjonalnością dokonywanych wydatków. System kontroli zarządczej ma zapewnić dostęp do rzetelnych informacji i analiz, niezbędnych przy podejmowaniu decyzji.

3 Ograniczanie wydatków bieżących zaczęliśmy od Urzędu Miasta: zmniejszyliśmy liczbę kierowców, sprzedaliśmy droższy samochód służbowy, zrezygnowaliśmy z usług firmy zewnętrznej, powierzając zadanie ochrony urzędu Straży Miejskiej, zlikwidowaliśmy R-urząd (oszczędności z tego tytułu to ok. 140 tys. rocznie), zmieniamy przyjęte sposoby doręczania korespondencji, nadal pozostaje nieobsadzone stanowisko trzeciego zastępcy prezydenta.

4 Kontynuujemy wprowadzenie zmian organizacyjnych w Urzędzie, w celu usprawnienia jego pracy: zmniejszamy ilość komórek organizacyjnych i stanowisk kierowniczych (wąska specjalizacja pracowników nie służy sprawnemu załatwianiu spraw), dążymy do poprawy komunikacji wewnętrznej i współpracy pomiędzy wydziałami i referatami, dostosowujemy organizację i czas pracy poszczególnych pracowników i komórek organizacyjnych do specyfiki ich zadań,

5 Kontynuujemy wprowadzenie zmian organizacyjnych w Urzędzie, w celu usprawnienia jego pracy: zmieniliśmy system ocen pracowniczych i objęliśmy oceną wszystkich pracowników urzędu, co ma przyczynić się do poprawy jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców, budujemy zintegrowany system informatyczny w urzędzie usprawniający obsługę mieszkańców, będziemy skuteczniej zachęcać mieszkańców do korzystania z możliwości, jakie daje posiadanie podpisu elektronicznego (e-administracja).

6 Weryfikacja potrzeb kadrowych i konieczność podjęcia działań mających na celu zmniejszenie liczby pracowników urzędu jest chyba najtrudniejszym i najbardziej bolesnym posunięciem. Pomimo, że zwalnianie pracowników nie przysparza nam zwolenników, jest jednak nieuniknione. Musimy zwalniać osoby nie z ich winy. Pomijając sytuacje likwidacji stanowiska pracy, staramy się zwalniać osoby o krótkim stażu, zajmujące stanowiska pomocnicze, nie posiadające kwalifikacji o dużym znaczeniu dla naszego urzędu. Pragnę przypomnieć, iż wszystkie zwalniane osoby zostały objęte pomocą specjalnego doradcy w Urzędzie Pracy.

7 Tworzymy elektroniczne bazy danych dotyczące zasobów miasta w różnych obszarach: powstaje baza obiektów komunalnych, tworzymy bazę inwestycji i mierników ich efektywności (zostały opracowane elektroniczne arkusze - Baza Inwestycji oraz Baza Mierników Inwestycji, które mają służyć zbiorczemu ujęciu zadań inwestycyjnych realizowanych przez miasto, nakładów inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania. Bazy te pozwolą na weryfikację efektywności realizowanych inwestycji, a także ocenę ich celowości), powstaje baza projektów unijnych.

8 Wracamy do Strategii Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta, aktualizujemy dane, uzupełniamy projekty. Strategia Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 r. była przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w listopadzie 1997 roku, ostatnia aktualizacja celów, kierunków i priorytetowych projektów na lata 2003-2007, została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej we wrześniu 2002 roku. Konieczna jest ocena stanu realizacji strategii, czyli jej weryfikacja i aktualizacja, być może – wskazanie nowych priorytetów. Chcę dokonać tej aktualizacji w porozumieniu z mieszkańcami, Radą Miasta, przy udziale naszych autorytetów naukowych.

9 Zostało uporządkowanych i podjętych wiele spraw w zakresie sprawowanego nadzoru nad spółkami miejskimi: weryfikujemy zasady zatrudniania i wynagrodzenia zarządów spółek i rad nadzorczych, zwiększamy odpowiedzialność zarządów za efekty działań spółek (odchodzimy od zasady ręcznego sterowania), przywracamy ład korporacyjny w spółkach - zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, każdy odpowiada za swoje zadania.

10 Wiele czasu zajęło rozwiązanie problemów prawnych i personalnych w zarządzie spółki Szpital Miejski. Problemy te miały swoje źródła w nieprawidłowych działaniach podjętych przez włodarzy miasta poprzedniej kadencji i realnie zagrażały pozbawieniem szpitala środków w ramach kontraktów z NFZ za 2 miesiące 2011r. Nierozwiązanie tych problemów w praktyce oznaczałoby pozbawienie mieszkańców miasta opieki medycznej. 25 lutego został uznany przez KRS obecny zarząd szpitala, mógł być realizowany kontrakt z NFZ podpisany przez nowy zarząd spółki.

11 Porządkujemy także inne obszary aktywności miasta, dążąc do zmniejszania zaangażowania miasta w działalność, którą POWINNY REALIZOWAĆ Spółki lub inne podmioty gospodarcze. Mieszkańcy Halemby będą mieli zapewnione bezpieczeństwo energetyczne. Została zawarta umowa pomiędzy PEC Ruda Śląska i Inwestorem, który wniósł do spółki PEC kwotę około 10 mln złotych, co umożliwi realizację inwestycji, mającej zapewnić dostawy ciepła południowym dzielnicom miasta, korzystającym obecnie z energii wytworzonej przez likwidowaną elektrownię Halemba.

12 Prowadzimy rozmowy z trzema inwestorami na temat przedsięwzięć, których realizacja przyczyniłaby się do zwiększenia liczby miejsc pracy i wzrostu dochodów miasta. Reorganizujemy strukturę miejskich jednostek, aby zmniejszać koszty administracji, jednym z kierunków jest usamodzielnianie tych jednostek.

13 Na koniec przedstawię informację o realizacji programu naprawczego Działania przyjęte w sierpniu 2010 r. uchwałą w sprawie racjonalizacji wydatków i zwiększenia dochodów budżetowych Miasta Ruda Śląska są wdrażane, a ich rezultaty są systematycznie monitorowane. Za pół roku będziemy oceniać, jakie faktycznie efekty udało się osiągnąć dzięki przyjętemu programowi. Niezależnie od programu naprawczego, wszelkie wydatki zostały ograniczone do niezbędnego minimum.

14 Przed nami trudna kadencja…


Pobierz ppt "Celem dzisiejszej konferencji jest zapewnienie Mieszkańcom możliwie pełnej informacji o stanie finansów Miasta, oraz poinformowanie o działaniach realizowanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google