Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół w Strzyżowie Nowoczesna szkoła w lokalnej społeczności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół w Strzyżowie Nowoczesna szkoła w lokalnej społeczności."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół w Strzyżowie Nowoczesna szkoła w lokalnej społeczności

2 Zespół Szkół w Strzyżowie -jest największą placówką oświatową w powiecie, -prowadzi kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym i policealnym, -w szkole uczy się 1246 uczniów, pracuje 98 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami w tym 39 nauczycieli dyplomowanych.

3 Baza dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trzech budynkach: A – dla młodzieży liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły policealnej, B – dla młodzieży liceum profilowanego, C – dla młodzieży zasadniczej szkoły zawodowej. Budynek C Budynek A Budynek C Budynek B

4 Baza dydaktyczna Obiekty sportowe - - sala gimnastyczna, - kort tenisowy, - boiska sportowe, - obiekty lekkoatletyczne, - strzelnica, - siłownia.

5 Baza dydaktyczna Obiekty sportowe Zajęcia sportowe prowadzone są również na krytej pływalni, stoku narciarskim i lodowisku.

6 Baza dydaktyczna Pracownie -pięć pracowni komputerowych pracujących w sieci z dostępem do Internetu, -pracownie fizyczne, -pracownie chemiczne, -pracownie biologiczne, -pracownie przedmiotów zawodowych.

7 Baza dydaktyczna Biblioteka z Multimedialnym Centrum Informacji Rolę centrum czytelniczo - informacyjnego pełni biblioteka szkolna. Jej działalność służy realizacji potrzeb i zainteresowań młodzieży, gromadzi i udostępnia książki czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji zadań szkoły. Młodzież bardzo chętnie korzysta z możliwości wyszukiwania informacji potrzebnych do przygotowania referatów, scenariuszy, zadań domowych. Od 1997 r. w budynku szkoły mieści się biblioteka pedagogiczna.

8 Szkolny Ośrodek Kariery -kształci umiejętności: -rozpoznawania zasobów osobistych i wykorzystywania ich w kształtowaniu swojej drogi zawodowej, -planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu, -prezentowania swojej wiedzy i umiejętności, -przygotowania dokumentów związanych z pracą, prezentowania się na rynku pracy, -kreuje postawy aktywne, uczy przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, -pomaga w poznawaniu reguł i trendów rządzących rynkiem pracy.

9 Proces dydaktyczny Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje zawodowe, systematycznie doskonalących swoje umiejętności. Klasy liczą do 30 uczniów, szereg zajęć odbywa się z podziałem na grupy. Pracownie przedmiotowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

10 Proces dydaktyczny Pracownie chemiczne Pracownie chemiczne są profesjonalnie wyposażone i przygotowane do eksperymentów i ćwiczeń chemicznych. Młodzież chętnie i z dużym zaangażowaniem podchodzi do zadań praktycznych wykonywanych na lekcjach.

11 Wyposażenie pracowni stanowią pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji programów nauczania, w szczególności zaś mikroskopy z kamerami, pozwalające obserwować badane obiekty na monitorach. Proces dydaktyczny Pracownie biologiczne

12 Proces dydaktyczny Pracownie fizyczne Nowoczesne i profesjonalnie wyposażone pracownie fizyczne pozwalają prowadzić zajęcia interesująco i ciekawie. Zajęcia laboratoryjne sprzyjają rozwijaniu umiejętności badawczych uczniów i stanowią ulubioną formę zajęć dydaktycznych.

13 Proces dydaktyczny Pracownia przedmiotów zawodowych - mechaniczna Pracownia w ostatnim roku wzbogaciła się o wiele nowoczesnych pomocy naukowych, które pomogą właściwie przygotować uczniów w zawodzie technik mechanik do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Pracownia ta będzie stale wzbogacana w nowe środki dydaktyczne.

14 Wychowanie fizyczne i sport Podstawowe formy w zakresie wychowania fizycznego i sportu to: -zajęcia lekcyjne, -działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół, -działalność Szkolnego Klubu Sportowego, -turnieje i zawody sportowe.

15 Rozwijanie zdolności uczniów W szkole działa 36 różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych: -kółka przedmiotowe, -zajęcia artystyczne o profilu literackim, muzycznym, plastycznym, -zajęcia sportowe, -szkolne koło Miłośników Ziemi Strzyżowskiej, -szkolne koło wolontariatu, -klub honorowych dawców krwi.

16 Realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych W szkole realizowane są programy wspierające proces dydaktyczny i wychowawczy: -Zero tolerancji dla przemocy w szkole, -Program pracy z uczniem zdolnym, -Program wspomagania uczniów w wyrównywaniu szans edukacyjnych, -Bezpieczna szkoła, -Szkoła bez przemocy, -Wakacje na basenie, -Kreuję siebie i otoczenie poprzez kontakt ze sztuką, -Liczne programy dotyczące profilaktyki uzależnień.

17 Współpraca międzynarodowa Niemcy -obozy językowe w Olsztynie połączone z doskonaleniem nauki języka niemieckiego w ramach współpracy z Centrum Młodzieży Polsko – Niemieckiej w Olsztynie, -pobyt uczniów naszej szkoły w Berlinie, pobyt młodzieży niemieckiej w Strzyżowie w ramach Programu Wymiany Młodzieży Polsko – Niemieckiej. Strzyżów Sport – Meeting 2006

18 Współpraca międzynarodowa Francja, Włochy Praca, nauka i życie – młodzież na spotkanie Europy Praca, nauka i życie – młodzież na spotkanie Europy w ramach programu SOCRATES COMENIUS, w którym uczestniczą: - Zespół Szkół w Strzyżowie, - Lycée Technique Privé Saint Julien La Baronnerie – France, - Istituto Tecnico Commerciale « Giuseppe Compagnoni » - Italia. Program obejmuje wymianę młodzieży i nauczycieli, a także wspólne wykonanie strony internetowej www.europe.baronnerie49.com z informacjami dotyczącymi możliwości nauki i pracy w krajach biorących udział w programie.

19 Program Leonardo da Vinci (w przygotowaniu) Szkoła podjęła kroki w celu organizowania praktyki międzynarodowej dla uczniów w ramach programu Leonardo da Vinci. Uczniowie technikum w zawodzie technik informatyk wyjadą na dwutygodniowy staż za granicę. Uczniowie technikum w zawodzie technik ekonomista stworzą słownik pojęć ekonomicznych.

20 Współpraca międzynarodowa w dziedzinie sportu Wyjazdy na rozgrywki w piłce siatkowej za granicę (Ukraina, Słowacja, planowane: Węgry, Włochy i Austria). Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej Chłopców (Polska, Słowacja i Ukraina). Odbyło się 6 edycji turnieju.

21 Ważniejsze osiągnięcia uczniów w latach 2006 i 2007 Bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych Prawie 90% absolwentów dostaje się na studia wyższe, w tym na kierunki, na które wymagane są bardzo dobre wyniki z matury (medycyna, stomatologia, farmacja, prawo, informatyka, kierunki techniczne, języki obce, psychologia, dziennikarstwo) Najlepsi absolwenci roku 2007: Róża Jakobsze, Ewa Środoń i Urszula Wójtowicz

22 Ważniejsze osiągnięcia uczniów w latach 2006 i 2007 Wyniki egzaminu maturalnego w roku 2006: Wyniki egzaminu maturalnego w roku 2007:

23 Ważniejsze osiągnięcia uczniów w latach 2006 i 2007 Udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych: -Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – 2 uczestników zawodów okręgowych, -Olimpiada Chemiczna – 7 uczestników zawodów okręgowych, -Olimpiada Informatyczna – 1 uczestnik zawodów okręgowych, -Olimpiada Historyczna - 1 uczestnik zawodów okręgowych, -Olimpiada Fizyczna - 1 uczestnik zawodów okręgowych, -Olimpiada Języka Łacińskiego - 1 uczestnik zawodów okręgowych, -Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH w kategorii chemia – 2 uczestników II etapu, -fizyka - 2 uczestników II etapu, -geografia – 1 uczestnik II etapu (zawody trwają).

24 Ważniejsze osiągnięcia uczniów w latach 2006 i 2007 Udział uczniów w konkursach: -Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund w kategorii klas pierwszych: I, II, IV miejsce w województwie, w kategorii klas drugich: II, IV miejsce w województwie, w kategorii klas trzecich: III, V miejsce w województwie, -Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego English High Flier 2007 w kategorii klas pierwszych: III, X, XII miejsce w województwie, w kategorii klas drugich: IV, VIII, IX miejsce w województwie, w kategorii klas trzecich: I miejsce w województwie, -XV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Sacrum w Literaturze – Częstochowa 2007 w kategorii poezja śpiewana: II miejsce na szczeblu centralnym, -52 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Włocławek 2007: I miejsce.

25 Ważniejsze osiągnięcia uczniów w latach 2006 i 2007 -Międzynarodowy konkurs Fizyczny Poszukiwanie talentów wyróżnienie w etapie ogólnopolskim, -Polsko – Ukraiński Konkurs Lwiątko 2007: V miejsce w kraju i wyróżnienie, -Konkurs Matematyczny Alfik 2006 w kategorii klas pierwszych: I, II, III miejsce w województwie, -Konkurs Matematyczny im. prof. Marszała w kategorii klas pierwszych: I miejsce, w kategorii klas drugich: II miejsce, w kategorii klas trzecich: 3 uczniów zdobywcami indeksów AGH, -Ogólnopolski Konkurs z zakresu rachunkowości: 10 uczniów brało udział w zawodach okręgowych, -Wojewódzki Międzyszkolny Konkurs Ekonomiczny Młody Ekonomista: I, III, IV miejsce w województwie.

26 Samorządna działalność młodzieży Samorząd uczniowski jako ważny organ szkoły i partner w rozwiązywaniu wielu problemów dydaktycznych i wychowawczych podejmuje działania o charakterze: -organizacyjno - porządkowym, -rekreacyjno - twórczym, -interwencyjnym, -środowiskowym. Brał udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych: -Znów na rodzinnych polach …przez Gwoźnicę do Juliana Przybosia – projekt zakończony sesją popularno-naukową Rola kultury regionalnej w środowisku lokalnym, -Pamiętny grudzień. Wspomnienie o stanie wojennym z terenów Strzyżowszczyzny, -Przywrócimy pamięć – projekt edukacyjny MEN i Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

27 Samorządna działalność młodzieży Tradycją stały się organizowane przez młodzież wieczorne spotkania na terenie obiektu szkolnego w kolejne rocznice śmierci Jana Pawła II. Prezentowany okolicznościowy program artystyczny gromadzi setki mieszkańców miasta i najbliższych okolic.

28 Współpraca z rodzicami W szkole działa Rada Rodziców, która: -uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy szkoły i szkolny program profilaktyki, -opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania, -opiniuje projekt finansowy szkoły, -wspomaga finansowo działalność szkoły, -pomaga w organizacji imprez i uroczystości szkolnych, -uczestniczy w rozwiązywaniu różnorodnych problemów szkoły.

29 Współpraca ze środowiskiem Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami wspierającymi proces nauczania i wychowania do których należą m.in: -samorządy gminne i samorząd powiatowy, -miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, -Parafie Rzymskokatolickie, -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, -Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, -Sąd Rejonowy i Prokuratura, -Sąd Rodzinny i Nieletnich, -kuratorzy zawodowi i społeczni, -Komenda Powiatowa Policji, -Dom Kultury Sokół, -zakłady pracy, -wyższe uczelnie, -gimnazja.

30 Pomoc materialna Szkoła oferuje następujące formy pomocy materialnej: -stypendia (Stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, Stypendium im. Przecławczyka, Stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów), -pomoc finansowa w ramach Caritas: Skrzydła, wyprawka szkolna, -dożywianie dla uczniów, -zapomogi losowe z funduszu rady rodziców, -refundacja leków w ramach działalności Komitetu pomocy Życie dla Eli, -dofinansowanie do podręczników dla uczniów klas pierwszych ze środków Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

31 Stypendium Przecławczyka Regulamin Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego http://www.strzyzowpowiat.un.pl/bip/atach/regulamin.doc Wniosek o przyznanie stypendium http://www.strzyzowpowiat.un.pl/bip/atach/wniosek.doc

32 Gabinet lekarski Uczniowie naszej szkoły mają możliwość w razie potrzeby skorzystania z natychmiastowej pomocy higienistki szkolnej i stomatologa.

33 Bezpieczeństwo w szkole Od kilku lat uczniowie i pracownicy posiadają identyfikatory, a dla wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły w bieżącym roku szkolnym zainstalowany został monitoring obiektów szkolnych. Każdy uczeń po podjęciu nauki w naszej szkole otrzymuje szafkę i kluczyk.

34 Szeroka oferta dydaktyczna -Liceum ogólnokształcące (3 – letnie) -Liceum profilowane (3 – letnie) -Uzupełniające liceum ogólnokształcące (2 – letnie) -Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (3 – letnie) -Technikum (4 – letnie) -Uzupełniające technikum (3 – letnie) -Szkoła policealna (2 – letnia) -Zasadnicza szkoła zawodowa (2 – letnia, 3 – letnia) Uczniowie mają do wyboru dwa języki obce spośród: języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka łacińskiego.

35 Szkoła z tradycjami, którą rozsławiają absolwenci -Prof. Franciszek Chrapkiewicz-Chapeville, profesor biochemii Uniwersytetu w Paryżu, -Prof. dr hab. Józef Nowakowski, profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, -Ks. bp Jan Niemiec - Kamieniec Podolski, -Dr hab. Bogdan Szlachta, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, -Dr hab. Andrzej Rozkosz, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Matematyki i Informatyki, -Marek Chlebuś – inżynier, ekonomista, laureat Nagrody Specjalnej Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk w zakresie fizyki, -Dr Krzysztof Markowicz, adiunkt w Instytucie Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

36 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zespół Szkół w Strzyżowie Nowoczesna szkoła w lokalnej społeczności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google