Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół w Strzyżowie Nowoczesna szkoła w lokalnej społeczności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół w Strzyżowie Nowoczesna szkoła w lokalnej społeczności"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół w Strzyżowie Nowoczesna szkoła w lokalnej społeczności

2 Zespół Szkół w Strzyżowie
jest największą placówką oświatową w powiecie, prowadzi kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym i policealnym, w szkole uczy się 1246 uczniów, pracuje 98 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami w tym 39 nauczycieli dyplomowanych.

3 Baza dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trzech budynkach:
A – dla młodzieży liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły policealnej, B – dla młodzieży liceum profilowanego, C – dla młodzieży zasadniczej szkoły zawodowej. Budynek A Budynek C Budynek C Budynek B

4 Baza dydaktyczna Obiekty sportowe kort tenisowy, boiska sportowe,
sala gimnastyczna, kort tenisowy, boiska sportowe, obiekty lekkoatletyczne, strzelnica, siłownia.

5 Baza dydaktyczna Obiekty sportowe
Zajęcia sportowe prowadzone są również na krytej pływalni, stoku narciarskim i lodowisku.

6 Baza dydaktyczna Pracownie
pięć pracowni komputerowych pracujących w sieci z dostępem do Internetu, pracownie fizyczne, pracownie chemiczne, pracownie biologiczne, pracownie przedmiotów zawodowych.

7 Baza dydaktyczna Biblioteka z Multimedialnym Centrum Informacji
Rolę centrum czytelniczo - informacyjnego pełni biblioteka szkolna. Jej działalność służy realizacji potrzeb i zainteresowań młodzieży, gromadzi i udostępnia książki czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji zadań szkoły. Młodzież bardzo chętnie korzysta z możliwości wyszukiwania informacji potrzebnych do przygotowania referatów, scenariuszy, zadań domowych. Od 1997 r. w budynku szkoły mieści się biblioteka pedagogiczna.

8 Szkolny Ośrodek Kariery
kształci umiejętności: rozpoznawania zasobów osobistych i wykorzystywania ich w kształtowaniu swojej drogi zawodowej, planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu, prezentowania swojej wiedzy i umiejętności, przygotowania dokumentów związanych z pracą, prezentowania się na rynku pracy, kreuje postawy aktywne, uczy przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, pomaga w poznawaniu reguł i trendów rządzących rynkiem pracy.

9 Proces dydaktyczny Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje zawodowe, systematycznie doskonalących swoje umiejętności. Klasy liczą do 30 uczniów, szereg zajęć odbywa się z podziałem na grupy. Pracownie przedmiotowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

10 Proces dydaktyczny Pracownie chemiczne
Pracownie chemiczne są profesjonalnie wyposażone i przygotowane do eksperymentów i ćwiczeń chemicznych. Młodzież chętnie i z dużym zaangażowaniem podchodzi do zadań praktycznych wykonywanych na lekcjach.

11 Pracownie biologiczne
Proces dydaktyczny Pracownie biologiczne Wyposażenie pracowni stanowią pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji programów nauczania, w szczególności zaś mikroskopy z kamerami, pozwalające obserwować badane obiekty na monitorach.

12 Proces dydaktyczny Pracownie fizyczne
Nowoczesne i profesjonalnie wyposażone pracownie fizyczne pozwalają prowadzić zajęcia interesująco i ciekawie. Zajęcia laboratoryjne sprzyjają rozwijaniu umiejętności badawczych uczniów i stanowią ulubioną formę zajęć dydaktycznych.

13 Proces dydaktyczny Pracownia przedmiotów zawodowych - mechaniczna
Pracownia w ostatnim roku wzbogaciła się o wiele nowoczesnych pomocy naukowych, które pomogą właściwie przygotować uczniów w zawodzie technik mechanik do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Pracownia ta będzie stale wzbogacana w nowe środki dydaktyczne.

14 Wychowanie fizyczne i sport
Podstawowe formy w zakresie wychowania fizycznego i sportu to: zajęcia lekcyjne, działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół”, działalność Szkolnego Klubu Sportowego, turnieje i zawody sportowe.

15 Rozwijanie zdolności uczniów
W szkole działa 36 różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych: kółka przedmiotowe, zajęcia artystyczne o profilu literackim, muzycznym, plastycznym, zajęcia sportowe, szkolne koło Miłośników Ziemi Strzyżowskiej, szkolne koło wolontariatu, klub honorowych dawców krwi.

16 Realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych
W szkole realizowane są programy wspierające proces dydaktyczny i wychowawczy: „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, „Program pracy z uczniem zdolnym”, „Program wspomagania uczniów w wyrównywaniu szans edukacyjnych”, „Bezpieczna szkoła”, „Szkoła bez przemocy”, „Wakacje na basenie”, „Kreuję siebie i otoczenie poprzez kontakt ze sztuką”, Liczne programy dotyczące profilaktyki uzależnień.

17 Współpraca międzynarodowa Niemcy
obozy językowe w Olsztynie połączone z doskonaleniem nauki języka niemieckiego w ramach współpracy z Centrum Młodzieży Polsko – Niemieckiej w Olsztynie, pobyt uczniów naszej szkoły w Berlinie, pobyt młodzieży niemieckiej w Strzyżowie w ramach Programu Wymiany Młodzieży Polsko – Niemieckiej. Strzyżów Sport – Meeting 2006

18 Współpraca międzynarodowa Francja, Włochy
„Praca, nauka i życie – młodzież na spotkanie Europy” w ramach programu SOCRATES COMENIUS, w którym uczestniczą: - Zespół Szkół w Strzyżowie, - Lycée Technique Privé Saint Julien La Baronnerie – France, - Istituto Tecnico Commerciale « Giuseppe Compagnoni » - Italia. Program obejmuje wymianę młodzieży i nauczycieli, a także wspólne wykonanie strony internetowej z informacjami dotyczącymi możliwości nauki i pracy w krajach biorących udział w programie.

19 Program Leonardo da Vinci (w przygotowaniu)
Szkoła podjęła kroki w celu organizowania praktyki międzynarodowej dla uczniów w ramach programu Leonardo da Vinci. Uczniowie technikum w zawodzie technik informatyk wyjadą na dwutygodniowy staż za granicę. Uczniowie technikum w zawodzie technik ekonomista stworzą słownik pojęć ekonomicznych.

20 Współpraca międzynarodowa w dziedzinie sportu
Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej Chłopców (Polska, Słowacja i Ukraina). Odbyło się 6 edycji turnieju. Wyjazdy na rozgrywki w piłce siatkowej za granicę (Ukraina, Słowacja, planowane: Węgry, Włochy i Austria).

21 Ważniejsze osiągnięcia uczniów w latach 2006 i 2007
Bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych Prawie 90% absolwentów dostaje się na studia wyższe, w tym na kierunki, na które wymagane są bardzo dobre wyniki z matury (medycyna, stomatologia, farmacja, prawo, informatyka, kierunki techniczne, języki obce, psychologia, dziennikarstwo) Najlepsi absolwenci roku 2007: Róża Jakobsze, Ewa Środoń i Urszula Wójtowicz

22 Ważniejsze osiągnięcia uczniów w latach 2006 i 2007
Wyniki egzaminu maturalnego w roku 2006: Wyniki egzaminu maturalnego w roku 2007:

23 Ważniejsze osiągnięcia uczniów w latach 2006 i 2007
Udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – 2 uczestników zawodów okręgowych, Olimpiada Chemiczna – 7 uczestników zawodów okręgowych, Olimpiada Informatyczna – 1 uczestnik zawodów okręgowych, Olimpiada Historyczna - 1 uczestnik zawodów okręgowych, Olimpiada Fizyczna - 1 uczestnik zawodów okręgowych, Olimpiada Języka Łacińskiego - 1 uczestnik zawodów okręgowych, Ogólnopolska Olimpiada o „Diamentowy Indeks AGH” w kategorii chemia – 2 uczestników II etapu, fizyka - 2 uczestników II etapu, geografia – 1 uczestnik II etapu (zawody trwają).

24 Ważniejsze osiągnięcia uczniów w latach 2006 i 2007
Udział uczniów w konkursach: Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Deutschfreund” w kategorii klas pierwszych: I, II, IV miejsce w województwie, w kategorii klas drugich: II, IV miejsce w województwie, w kategorii klas trzecich: III, V miejsce w województwie, Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego English High Flier 2007 w kategorii klas pierwszych: III, X, XII miejsce w województwie, w kategorii klas drugich: IV, VIII, IX miejsce w województwie, w kategorii klas trzecich: I miejsce w województwie, XV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Sacrum w Literaturze – Częstochowa 2007” w kategorii poezja śpiewana: II miejsce na szczeblu centralnym, 52 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Włocławek 2007”: I miejsce.

25 Ważniejsze osiągnięcia uczniów w latach 2006 i 2007
Międzynarodowy konkurs Fizyczny „Poszukiwanie talentów” wyróżnienie w etapie ogólnopolskim, Polsko – Ukraiński Konkurs „Lwiątko 2007”: V miejsce w kraju i wyróżnienie, Konkurs Matematyczny „Alfik 2006” w kategorii klas pierwszych: I, II, III miejsce w województwie, Konkurs Matematyczny im. prof. Marszała w kategorii klas pierwszych: I miejsce, w kategorii klas drugich: II miejsce, w kategorii klas trzecich: 3 uczniów zdobywcami indeksów AGH, Ogólnopolski Konkurs z zakresu rachunkowości: 10 uczniów brało udział w zawodach okręgowych, Wojewódzki Międzyszkolny Konkurs Ekonomiczny „Młody Ekonomista”: I, III, IV miejsce w województwie.

26 Samorządna działalność młodzieży
Samorząd uczniowski jako ważny organ szkoły i partner w rozwiązywaniu wielu problemów dydaktycznych i wychowawczych podejmuje działania o charakterze: organizacyjno - porządkowym, rekreacyjno - twórczym, interwencyjnym, środowiskowym. Brał udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych: „Znów na rodzinnych polach …przez Gwoźnicę do Juliana Przybosia” – projekt zakończony sesją popularno-naukową „Rola kultury regionalnej w środowisku lokalnym”, „Pamiętny grudzień. Wspomnienie o stanie wojennym z terenów Strzyżowszczyzny”, „Przywrócimy pamięć” – projekt edukacyjny MEN i Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

27 Samorządna działalność młodzieży
Tradycją stały się organizowane przez młodzież wieczorne spotkania na terenie obiektu szkolnego w kolejne rocznice śmierci Jana Pawła II. Prezentowany okolicznościowy program artystyczny gromadzi setki mieszkańców miasta i najbliższych okolic.

28 Współpraca z rodzicami
W szkole działa Rada Rodziców, która: uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy szkoły i szkolny program profilaktyki, opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania, opiniuje projekt finansowy szkoły, wspomaga finansowo działalność szkoły, pomaga w organizacji imprez i uroczystości szkolnych, uczestniczy w rozwiązywaniu różnorodnych problemów szkoły.

29 Współpraca ze środowiskiem
Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami wspierającymi proces nauczania i wychowania do których należą m.in: samorządy gminne i samorząd powiatowy, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, Parafie Rzymskokatolickie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Sąd Rejonowy i Prokuratura, Sąd Rodzinny i Nieletnich, kuratorzy zawodowi i społeczni, Komenda Powiatowa Policji, Dom Kultury „Sokół”, zakłady pracy, wyższe uczelnie, gimnazja.

30 Pomoc materialna Szkoła oferuje następujące formy pomocy materialnej:
stypendia (Stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, Stypendium im. Przecławczyka, Stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów), pomoc finansowa w ramach Caritas: „Skrzydła”, wyprawka szkolna, dożywianie dla uczniów, zapomogi losowe z funduszu rady rodziców, refundacja leków w ramach działalności Komitetu pomocy „Życie dla Eli”, dofinansowanie do podręczników dla uczniów klas pierwszych ze środków Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

31 Stypendium Przecławczyka
Regulamin Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego Wniosek o przyznanie stypendium

32 Gabinet lekarski Uczniowie naszej szkoły mają możliwość w razie potrzeby skorzystania z natychmiastowej pomocy higienistki szkolnej i stomatologa.

33 Bezpieczeństwo w szkole
Od kilku lat uczniowie i pracownicy posiadają identyfikatory, a dla wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły w bieżącym roku szkolnym zainstalowany został monitoring obiektów szkolnych. Każdy uczeń po podjęciu nauki w naszej szkole otrzymuje szafkę i kluczyk.

34 Szeroka oferta dydaktyczna
Liceum ogólnokształcące (3 – letnie) Liceum profilowane (3 – letnie) Uzupełniające liceum ogólnokształcące (2 – letnie) Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (3 – letnie) Technikum (4 – letnie) Uzupełniające technikum (3 – letnie) Szkoła policealna (2 – letnia) Zasadnicza szkoła zawodowa (2 – letnia, 3 – letnia) Uczniowie mają do wyboru dwa języki obce spośród: języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka łacińskiego.

35 Szkoła z tradycjami, którą rozsławiają absolwenci
Prof. Franciszek Chrapkiewicz-Chapeville, profesor biochemii Uniwersytetu w Paryżu, Prof. dr hab. Józef Nowakowski, profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Ks. bp Jan Niemiec - Kamieniec Podolski, Dr hab. Bogdan Szlachta, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Dr hab. Andrzej Rozkosz, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Matematyki i Informatyki, Marek Chlebuś – inżynier, ekonomista, laureat Nagrody Specjalnej Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk w zakresie fizyki, Dr Krzysztof Markowicz, adiunkt w Instytucie Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

36 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zespół Szkół w Strzyżowie Nowoczesna szkoła w lokalnej społeczności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google