Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBRANE PROBLEMY SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Radziejów, 29 listopada 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBRANE PROBLEMY SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Radziejów, 29 listopada 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 WYBRANE PROBLEMY SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Radziejów, 29 listopada 2011 r.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 BEZROBOTNI W POWIECIE RADZIEJOWSKIM NA TLE WOJEWÓDZTWA W OKRESIE STYCZEŃ – PAŹDZIERNIK 2011 R. Udział w napływie – 2,3% Udział w zgłoszonych wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej – 2,3% Udział w podjęciach pracy – 2,2% Udział w aktywizacji razem – 3,8% w tym: –prace interwencyjne – 2,9% –roboty publiczne – 1,7% –podjęcie działalności gospodarczej – 4,1% –podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia – 2,4% –inne zatrudnienie subsydiowane – 0,0% –szkolenie – 0,7% –staż – 6,6% –przygotowanie zawodowe dorosłych – 0,0% –prace społecznie użyteczne – 3,3% Udział w liczbie bezrobotnych ogółem* – 2,8% * - stan w końcu okresu

17

18 RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA WYSOKA SKALA BEZROBOCIA – w końcu października 2011 roku w województwie było zarejestrowanych 130 712 bezrobotnych, a stopa bezrobocia wyniosła 16,0% (przy średniej krajowej 11,8%); jedynie w Bydgoszczy i Toruniu stopa bezrobocia jest niższa niż średnia krajowa; UTRZYMUJĄCA SIĘ STRUKTURA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA BEZROBOTNYCH: WYSOKI POZIOM BEZROBOCIA WŚRÓD KOBIET – 57,8% ogółu bezrobotnych; WYSOKI POZIOM BEZROBOCIA NA TERENACH WIEJSKICH – 44,6% ogółu bezrobotnych zamieszkuje na wsi; DUŻY UDZIAŁ OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH – 54,1% ogółu zarejestrowanych; ZNACZNE BEZROBOCIE MŁODZIEŻY – osoby do 25 roku życia stanowiły 22,5% ogółu bezrobotnych; ZNACZNE BEZROBOCIE WŚRÓD OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA – 19,5% ogółu bezrobotnych; NISKI POZIOM KWALIFIKACJI BEZROBOTNYCH – 29,8% bezrobotnych legitymuje się wykształceniem zasadniczym zawodowym, a 31,2% - gimnazjalnym i poniżej; MAŁA LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY I MIEJSC AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZGŁASZANYCH DO POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY – w okresie I-X 2011 r. pozyskano 41 829 ofert, o 31,5% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego;

19 Wyniki raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2011 r. Zgodnie z wyliczonym wskaźnikiem intensywności nadwyżki/deficytu* w I półroczu 2011 r. na rynku pracy województwa kujawsko pomorskiego występowała zdecydowana przewaga zawodów nadwyżkowych. Z 1721 zawodów, które mieli bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy województwa: 76,9% stanowiły zawody nadwyżkowe 5,6% stanowiły zawody zrównoważone 17,5% stanowiły zawody deficytowe

20 Zawody nadwyżkowe, w których pozostawało ponad 1500 zarejestrowanych: sprzedawca (12 965 zarejestrowanych); technik ekonomista (3539 zarejestrowanych); ślusarz (3270 zarejestrowanych) krawiec (2651 zarejestrowanych); kucharz (2455 zarejestrowanych); murarz (2139 zarejestrowanych); robotnik budowlany (2066 zarejestrowanych); szwaczka (1840 zarejestrowanych); robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym (1791 zarejestrowanych); sprzątaczka biurowa (1679 zarejestrowanych).

21 Zawody nadwyżkowe, w których nie zgłoszono żadnego miejsca pracy ani aktywizacji zawodowej (najliczniejsze): technik żywienia i gospodarstwa domowego (795 zarejestrowanych); pozostali technicy technologii żywności (258 zarejestrowanych); technik agrobiznesu (240 zarejestrowanych); technik ogrodnik (236 zarejestrowanych); technik ochrony środowiska (181 zarejestrowanych); pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych (166 zarejestrowanych); politolog (153 zarejestrowanych); technik mechanizacji rolnictwa (129 zarejestrowanych).

22 Zawody deficytowe, o najwyższym wskaźniku intensywności deficytu oraz przynajmniej 20 zgłoszonych wolnych miejscach pracy lub aktywizacji zawodowej: agent ubezpieczeniowy (218 zgłoszonych miejsc pracy lub aktywizacji zawodowej); spawacz metodą MAG (133 zgłoszone miejsca pracy lub aktywizacji zawodowej); spawacz metodą MIG (49 zgłoszonych miejsc pracy lub aktywizacji zawodowej); pracownik obsługi produktów finansowych (28 zgłoszonych miejsc pracy lub aktywizacji zawodowej); operator maszyn drogowych (24 zgłoszone miejsca pracy lub aktywizacji zawodowej); operator maszyn krojących i wykrawających do papieru (23 zgłoszone miejsca pracy lub aktywizacji zawodowej); kosztorysant budowlany (21 zgłoszonych miejsc pracy lub aktywizacji zawodowej).

23 Grupy zawodów objętych kształceniem w systemie oświaty, które nie generują bezrobocia (poniżej 10 zarejestrowanych) – technicy nauk fizycznych i technicznych; – technicy górnictwa i metalurgii; – technicy medyczni; – technicy weterynarii; – operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku; – operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych.

24 Nowe zadanie związane z monitoringiem zawodów USTAWA z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w art. 39:b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia co do zgodności z potrzebami rynku pracy.

25 25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32 87-100 Toruń www.wup.torun.pl tel.: (56) 66-93-900 fax: (56) 66-93-999 e-mail: wup@wup.torun.plwup@wup.torun.pl


Pobierz ppt "WYBRANE PROBLEMY SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Radziejów, 29 listopada 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google