Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koszt systemu. Wyszczególnienie kosztów : zakup oprogramowania do komputerowej obsługi systemu20.000 zł koszt rocznej licencji oprogramowania 5.000 zł

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koszt systemu. Wyszczególnienie kosztów : zakup oprogramowania do komputerowej obsługi systemu20.000 zł koszt rocznej licencji oprogramowania 5.000 zł"— Zapis prezentacji:

1 Koszt systemu

2 Wyszczególnienie kosztów : zakup oprogramowania do komputerowej obsługi systemu zł koszt rocznej licencji oprogramowania zł szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania zł koszt kampanii informacyjnej zł koszt wysyłki listu do właściciela nieruchomości - 6 zł wynagrodzenie pracownika obsługującego system zł docelowo 4 osoby x zł = miesięcznie zł

3 Kalkulacja kosztów związanych z wysyłką deklaracji oraz windykacją należności Na terenie Gminy Lubliniec jest właścicieli nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). dostarczenie deklaracji do każdego właściciela nieruchomości x 6,00 zł = ,00 zł wobec ok. 40% właścicieli nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z tyt. niezłożenia deklaracji: postępowania x 12,00 zł = ,00 zł Razem: ,00 zł ,00 zł = ,00 zł – koszt roczny ,00 zł : 12 miesięcy = 4.212,00 zł / miesiąc

4 Kalkulacja kosztów związanych z wysyłką deklaracji oraz windykacją należności cd. dostarczenie decyzji o zaleganiu z płatnościami, przy założeniu, że ok. 20% właścicieli nieruchomości nie będzie regulowało swoich zobowiązań x 20% = 936 decyzji przy jednorazowym terminie płatności 936 x 6,00 zł = 5.616,00 zł / kwartał wobec ok. 15% właścicieli nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z tyt. nieuregulowania płatności za gospodarowanie odpadami: x 15% = 702 postępowania 702 x 12,00 zł = 8.424,00 zł / kwartał Razem: 5.616,00 zł ,00 zł = ,00 zł : 3 miesiące = 4.680,00 zł / miesiąc wydruk potwierdzenia zapłaty, przy płatności gotówkowej, przy założeniu, że ok. 70% właścicieli nieruchomości będzie regulowało płatności za wywóz śmieci przelewem, a 30% gotówką w kasie urzędu x 30% = x 0,30 zł = 421,20 zł / kwartał 421,20 zł : 3 miesiące = 140,40 zł / miesiąc

5 Koszt wynagrodzenia pracowników przed wdrożeniem systemu 2 osoby referat komunalny III.2012 – VI zł x 16 mcy = zł x 2 osoby = zł 2 osoby finanse I – VI zł x 6 mcy = zł x 2 osoby = zł

6 Koszt inwestycji początkowej systemu inwestycja początkowaokres zwrotu inwestycji [mc] rodzajwartość osoby referat komunalny ,00 zł 2 osoby finanse ,00 zł Oprogramowanie + szkolenie ,00 zł kampania informacyjna ,00 zł SUMA ,00 zł śr. / mc 7 666,67 zł 5 111,11 zł 3 833,33 zł 3 066,67 zł śr. / mc / mieszkańca 0,32 zł 0,21 zł 0,16 zł 0,13 zł

7 rodzaj kosztówkoszt miesięcznykoszt miesięczny na mieszkańca 1. windykacja należności, w tym: 4 820,40 zł 1.1 decyzja o zaleganiu z płatnościami 4 680,00 zł 1.2 potwierdzenie zapłaty 140,40 zł 2. deklaracje 4 212,00 zł 3. licencja oprogramowania 416,67 zł 4. koszty pracownicze ,00 zł SUMA ,07 zł 0,98 zł inwestycja początkowa 7 666,67 zł 3 066,67 zł 0,32 zł 0,13 zł przy okresie zwrotu [mc] ŁĄCZNIE ,74 zł ,74 zł 1,30 zł 1,11 zł Koszty administracyjne systemu

8 Koszty odbioru i transportu odpadów Miesięczny przebieg km. Średnie zużycie paliwa 36 l/100 km koszt paliwa 6 zł Miesięczny koszt transportu odpadów komunalnych: km * 0,36 l = l - miesięczne zużycie paliwa l * 6 zł = zł / miesiąc Miesięczna kwota przeznaczona na przeglądy i naprawy samochodów: zł * 3 samochody = zł / miesiąc 500 zł * 1 hakowiec = 500 zł / miesiąc = zł / miesiąc Przyjęto, iż każdy samochód obsługiwany będzie przez dwie osoby, natomiast hakowiec przez jedną osobę pracującą na pół etatu: 3 samochody * 2 osoby = 6 osób * zł = zł / miesiąc 1 hakowiec * 1 osoba * zł = zł / miesiąc = zł / miesiąc

9 Koszty odbioru i transportu odpadów cd. Przyjęto, iż firma do obsługi terenu całej gminy będzie musiała zakupić śmieciarkę, której koszt zakupu mieści się w granicach zł. Samochód może być amortyzowany przez 7 lat, więc kalkulacja przedstawia się następująco: zł : 7 lat = ,57 zł / rok = 5.952,38 zł / miesiąc Łącznie koszty bezpośrednio związane ze zbieraniem i transportem odpadów komunalnych: ,38 = ,38 zł / miesiąc Pozostałe koszty przedsiębiorstwa (utrzymanie nieruchomości, administracja, kosztami zarządu oraz zysk) – ok. 50% kosztów bezpośrednich ,38 zł * 50% = ,19 zł / miesiąc Miesięczny koszt odbioru i transportu odpadów komunalnych: , ,19 = ,57 / miesiąc ,57zł / mieszkańców = 2,39 zł / miesiąc / osobę

10 Koszt selektywnej zbiórki mieszkańców, ok. 50% osób mieszka w domach jednorodzinnych, które należy wyposażyć w worki do selektywnej zbiórki, średnio w jednym gospodarstwie domowym 3 osoby, do jednego gospodarstwa domowego co miesiąc 5 worków 120 l (1 na papier, 1 na tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, 1 na szkło oraz 2 na odpady biodegradowalne), koszt zakupu jednego worka to 0,35 zł, mieszkańców : 3 osoby = gospodarstw domowych * 5 worków = worków / miesiąc * 0,35 zł = zł / miesiąc

11 Koszt selektywnej zbiórki cd. ok osób mieszka w budynkach kilkurodzinnych, ok osób mieszka w budynkach wielorodzinnych, przy czym ok osób na dużych osiedlach, średnio w jednym gospodarstwie domowym 3 osoby, nieruchomości trzeba wyposażyć w 4 rodzaje pojemników do selektywnej zbiórki (papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, szkło oraz odpady biodegradowalne), Koszt zakupu pojemników: 240 l: 206 pojemników * 410 zł = zł 1100 l: 113 pojemników * 1000 zł = zł 2500 l : 60 pojemników * zł = zł Łączny koszt zakupu pojemników do selektywnej zbiórki: = zł Uwzględniając czas amortyzacji: zł : 5 lat = zł / rok zł / 12 miesięcy = zł / miesiąc Koszt selektywnej zbiórki: = zł / miesiąc zł / mieszkańców = 0,53 zł / miesiąc / osobę

12 Koszt zagospodarowania odpadów komunalnych Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami w 2013 r ,53 Mg odpadów 70% odpadów pochodzi z gospodarstw domowych: 8.788,53 * 70% = 6.151,97 Mg, Uwzględniając odpady oddawane do punktu selektywnej zbiórki: 6.151,97 Mg – 117,33 Mg = 6.034,64 Mg : 12 miesięcy = 502,89 Mg / miesiąc, Koszt zagospodarowania odpadów w wysokości 200 zł za 1 Mg odpadów 200 zł * 502,89 Mg = zł / miesiąc zł : mieszkańców = 4,19 zł / miesiąc / osobę

13 Łączny koszt odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych ,57 zł zł zł = ,57 zł / miesiąc 2,39 zł + 0,53 zł + 4,19 zł = 7,11 zł / miesiąc / osobę

14 Koszty inwestycyjne związane z przygotowaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Budowa hali składowej – ,00 zł Wyposażenie (pojemniki) – ,00 zł Amortyzacja (20 lat hala, 5 lat pojemniki) ,50 zł/rok Transport i zagospodarowanie odpadów ,64 zł/rok Obsługa punktu ,00 zł/rok Razem ,14 zł/rok ,14 : 12 : = 0,22 zł/rok/osoba

15 Podsumowanie rodzaj koszt ó w koszt miesięcznykoszt miesięczny / osobę% udział w stawce opłaty obsługa administracyjna systemu ,74 zł 1,11 zł13,15% transport i zagospodarowanie odpad ó w ,57 zł 7,11 zł84,24% punkt selektywnej zbi ó rki 5 367,68 zł 0,22 zł2,61% Suma ,99 zł 8,44 zł100,00% Przyjęto, że ok. 15% właścicieli nieruchomości nie będzie regulowało płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 8,44 zł + 15% = 9,71 zł Przyjęto stawkę w wysokości: 9,50 zł / miesiąc / osobę


Pobierz ppt "Koszt systemu. Wyszczególnienie kosztów : zakup oprogramowania do komputerowej obsługi systemu20.000 zł koszt rocznej licencji oprogramowania 5.000 zł"

Podobne prezentacje


Reklamy Google